Професионален опит на кандидата


с. 1

Professional Experience Verification Form

Computer Based Testing 2013

The individual named below has applied to sit for the Certified Internal Auditor (CIA) examination. In considering the candidate’s qualifications for the CIA designation, we require verification that the candidate has attained two years of internal auditing or equivalent experience (that is, experience in audit/assessment disciplines, such as external auditing, quality assurance, compliance, or internal control). (1)


INFORMATION ABOUT CANDIDATE (Информация за кандидата)

Candidate’s Name (please print):

     

(First Name) Име, Презиме (Last Name) Фамилия



Candidate’s IIA Membership ID #:      

Candidate’s Organization:      


VERIFIERS AUTHORITY (Позиция на удостоверяващия)

I am (check all that apply): (Отбележете всичко, което е приложимо)

 A CIA (Certified Internal Auditor)

 A CCSA (Certification in Control Self-Assessment)

 A CGAP (Certified Government Auditing Professional)

 A CFSA (Certified Financial Services Auditor)

 The candidate’s supervisor (current or prior) (Ръководител на кандидата (бивш или настоящ))
STATEMENT OF VERIFICATION

I verify that (candidate’s name):      

has completed at least 2 years of internal auditing or equivalent experience, as described below. (2)

Verifier’s Signature:       Date:      

(Подпис на удостоверяващия) Дата:

CANDIDATES EXPERIENCE (Професионален опит на кандидата)

The following information about the candidate should be listed in chronological order, with the most recent position listed first. Please list the candidate’s job title, dates employed, and a brief description of the candidate’s duties and responsibilities. If teaching experience is being verified, list course titles, dates, and description of courses. Two years of teaching experience in a related topic will be accepted as the equivalent of one year of work experience. (3)

Title:       Organization:      

Dates: From       To      

Description of Duties:      
Title:       Organization:      

Dates: From       To      

Description of Duties:      
INFORMATION ABOUT VERIFIER (Информация за удостоверяващия)

Name (please print):      

Title/Position: Organization:      

Address:      



Phone:       Fax:       E-mail:      



  1. Лицето, посочено по-долу е кандидат по изпитната пограма Сертифициран вътрешен одитор (CIA). За да преценим, дали кандидатът отговаря на изискванията за професионален опит за получаване на званието CIA, ние изискваме удостоверение за това, че кандидатът притежава две години опит в областта на вътрешния одит или еквивалентен (в областите външен одит, вътрешен контрол, осигуряване на качеството или compliance).




  1. Удостоверявам, че (име на кандидата) притежава не по-малко от 2 години професионален опит в областта на вътрешния одит или еквивалентен, както е описано по-долу.




  1. Информацията за кандидата трябва да бъде представена в хронологичен ред, като най-скоро заеманата позиция се постави на първо място. Моля, посочете длъжността на кандидата, периода през който е заемана позицията и опишете накратко задълженията и отговорностите. В случай, че се удостоверява преподавателски опит, посочете заглавията на курсовете, датите и направете кратко описание. Две години преподавателски опит по свързана с вътрешния одит тема ще бъде признат като еквивалентен на една година професионален опит.

с. 1

скачать файл