Проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други


с. 1
ПРОЕКТИ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ, СПОРТНИ И ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА РИСКОВИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО


1.Столична община Район „Красна поляна”

Проект „Повишаване на здравната култура на млади родители от ромската общност, чрез провеждане на поредица от информационни кампании”

Проектът има за цел да увеличи нивото на здравна култура и умения за живот на рискови групи от ромската общност на територията на кв.”Факултета”, чрез реализиране на кампании насочени към превенция на изоставянето на деца в институции, профилактика на женското и детското здраве и семейно планиране. Подцели на проекта са: превенция на неглижирането и институционализирането на деца; грижа за детското здраве и спазване на имунизационния календар; методи за предпазване от ранна или нежелана бременност; предотвратяване на заболяванията, свързани с женското здраве, включително рак на маточната шийка. Дейности, които ще се извършват по проекта са: избор и подготовка на екип и доброволци; осигуряване на материално-техническа база; организиране и провеждане на информационни кампании.

Целева група: етнически общности.

Потребители на социални услуги: 300 души, основно млади жени от общността.

Проектът ще се реализира на територията на Столична община Район „Красна поляна”, кв. Факултета

Отпуснати са финансови средства в размер на 9 000 лв. за реализиране на проекта.


2. Столична община Район „Люлин”

Проект: „Информационна кампания за повишаване знанията за грижа за здравето”

Основната цел на проекта е да повиши информираността и уменията за грижи за здравето на уязвими групи от ромската общност на територията на ж.к. „Филиповци” по теми, свързани с превенция на изоставянето на деца в институции, семейно планиране и опазване на женското и детско здраве.

Специфични цели на проекта са провеждане на четири информационни кампании, обхващащи следните сфери: превенция на изоставянето на деца в специализирани институции; превенция на ранна и/или нежелана бременност – методи за контрацепция; първична профилактика на женското здраве и рак на маточната шийка; профилактика на детското здраве – имунизации. Дейности, които ще се извършват по проекта са: подбор на екип, подбор и подготовка на участващите доброволци, осигуряване на материално-техническа база, провеждане на информационни кампании.

Целева група: етнически общности.

Потребители на социални услуги: 300 души, основно млади жени от общността.

Проектът ще се реализира на територията на Столична община Район „Люлин”, ж.к. Филиповци.

Отпуснати са финансови средства в размер на 8 990 лв. за реализиране на проекта.
3. Фондация Здраве и социално развитие, гр. София

Проект: "Развитие на родителския капацитет и социалното включване чрез обучение на млади жени от ромската общност като "обучители на равни""

Основната цел на проекта е изграждане на мотивация и компетентност на жени лидерки от ромската общност за функцията „обучители на равни“ за утвърждаване на отговорното родителство и социалното включване.

Дейности, които ще се извършват по проекта са: в подготвителния етап ще се направи подбор на подходящи кандидати за функцията „обучител на равни“; обучение на 30 майки по обучителна програма със следните шест теми: комуникативни умения, кърмене, хранене на децата, психо-емоционално развитие на детето, дневен режим на децата, избягване на битови травми чрез осигуряване на безопасна среда за отглеждане.

Целева група: етнически общности.

Потребители на социални услуги: 30 души.

Отпуснати са финансови средства в размер на 8 960 лв. за реализиране на проекта.


4. Сдружение Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи, гр.София

Проект: Провеждане на Деветнадесетия Национален шампионат за деца лишени от родителски грижи

Основната цел на проекта е провеждането на Деветнадесетия Национален шампионат за деца лишени от родителски грижи. Шампионатът ще се проведе на 25.04.2013 г. в спортна зала „Арена Армеец“, гр.София в следните спортове: лека атлетика, бадминтон, тенис на маса, баскетбол за момчета и момичета 13-15 години, юноши и девойки 16-18 години. В малката тренировъчна зала ще се проведе футбол на малки вратички за момчета 13-15 години.

Целева група: деца и младежи

Потребители на социални услуги: очаквана численост на участниците – 200 деца.

Отпуснати са финансови средства в размер на 9470 лв. за реализиране на проекта.


5.Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи", гр.Пловдив

Проект „Участие във Вторият Европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания“

Основните цели на проекта са: пълноценното включване на хора с увреждания в обществения живот; участие в национални изяви на потребители на НЦРС с цел да се популяризират постиженията и възможностите им за професионална реализация и социална интеграция. Целите на проекта кореспондират с доклада на Генералния секретар на ООН, с Международната година на кооперациите да се постави началото на дългосрочна държавна политика за оказване съдействие за развитие на кооперациите. Конкретни цели на проекта са чрез организиране на Европейски форум за социални предприятия и кооперации за хора с увреждания да се популяризира дейността им и да се привлекат бъдещи техни потребители, както и производители на технологично оборудване.

Целева група: хора с увреждания

Отпуснати са финансови средства в размер на 10000 лв. за реализиране на проекта.


6. Съюз на глухите в България, гр.София

Проект „Организиране и провеждане на Вторият Европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания“

Основните цели на проекта са: чрез участие в национални изяви да се популяризира активна обществена позиция на членовете на СГБ, постиженията им в трудовата реализация, в процеса на интеграция в социалния и обществен живот на страната; преодоляване на слабата информираност на обществото за възможностите на хората с увреждания; да се организира програма за маркетингово проучване на пазара, да се популяризира дейността на хората с увреждания, да се осъществят директни контакти с потенциални потребители на произвежданите от тях стоки и услуги.

Целева група: хора с увреждания

Отпуснати са финансови средства в размер на 10000 лв. за реализиране на проекта.


7. "АСИСТ-1" ЕООД, гр.София

Проект „Организиране и провеждане на Автомобилно рали за хора с увреждания“

Основните цели на проекта са: чрез организацията и провеждането на автомобилно рали с приложен характер с участието на автомобили, управлявани от хора с различни увреждания да се постигне фокусиране на общественото внимание върху възможностите за социално включване и интеграция на хората с увреждания чрез придобиване на умения за управление на моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните специфични нужди; промяна в обществените нагласи към хората с увреждания; осъществяване на държавната политика за равнопоставеност на хората с увреждания; ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване.

Основни дейности: провеждане на информационна кампания; подбор на участниците, класифициране и регистрация на екипажите; провеждане на техническа конференция, откриване и провеждане на състезанието;

Целева група: хора с увреждания

Отпуснати са финансови средства в размер на 9995 лв. за реализиране на проекта.
8. Сдружение „Професионален форум на образованието, гр. София

Проект „Заедно в предизвикателството на творчеството и играта!“

Основните цели на проекта са: да допринесе за образователната интеграция и социализация на деца и младежи в неравностойно положение – с увреждания, от етническите малцинства, социално слаби, чрез включването им в интерактивни културни и спортни дейности заедно с други деца и младежи; Да допринесе за създаване на институционални партньорства между институциите, работещи с различни уязвими групи, и институции от неправителствения сектор, културни и спортни организации, фирми и др.; Да организира незабравимо приятно преживяване на децата от уязвимите групи, техните педагози и родители, като им даде възможност да участват в нестандартни интерактивни културни и спортни дейности, да им дъде възможност за изява, за общуване с връстници, за посещение на нови за тях или недостатъчно познати места.

Проектът предвижда да се организира и реализира участие във Фестивала на българското образование (25-27 април) на 4 помощни училища, 2 специални училища, 3 сегрегирани училища и 3 социални институции. Ще се организира благотворителна изложба – базар с представителен щанд за всяка институция. На фестивала групите, на база предварително изготвена програма съвместно с педагозите от съответната институция, под ръководство на придружители –аниматори ще участват в подходящи за тях уъркшопове и в художествена програма на откритата сцена.

Целева група: деца и младежи; хора с увреждания; етнически общности.

Участници в мероприятието: ученици и педагози от 1-во, 3-то, 4-то, 6-то помощно училище, гр. София; ученици и педагози от 103-то ОУ „Васил Левски“, 94-то СОУ „Димитър Страшимиров“; ученици и педагози от Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“; СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“; Ученици и педагози от ДДЛРГ „Асен Златаров“, гр. София; ДДЛРГ „П.Р.Славейков“, гр. София; ДДЛРГ „Христо Ботев“, гр. София; ДДЛРГ, с. Доганово; ДДЛРГ, с. Долна Баня; ДДЛРГ, с. Разлив; потребители от Защитено жилище към Комплекс за психично –здравни услуги в кв. Слатина.

Отпуснати са финансови средства в размер на 8600 лв. за реализиране на проекта.


9. Спортен клуб по самбо и джудо „Илинден – София“, гр. София

Проект „Първи турнир по самбо за деца до 14 години от рискови групи на открито с фолклорна програма“

Основните цели на проекта са: да се покаже високото спортно техническо ниво на младите състезатели и им се даде шанс за спортна изява пред публика; да се съчетае спорта с културата, като се организира съпътстваща музикална фолклорна програма

Целева група: деца и младежи; етнически общности, други групи.

Участници в мероприятието: 80 момчета на възраст 13 и 14 години от рискови групи – от ромски произход, от непълни семейства, сираци от ДДЛРГ „П.Р.Славейков“, Клуб по самбо „Вихрен“, гр. Сандански, Спортен клуб по самбо „Левски“ – София, Спортен клуб по самбо „ЦСКА“-София.

Отпуснати са финансови средства в размер на 5047 лв. за реализиране на проекта.
10. Спортен клуб на хора с увреждания „Раховец 2011 – Горна Оряховица“ гр. Горна Оряховица

Проект „Креативни и активни“

Основната цел на проекта е: преодоляване на изолацията и социално включване на рискови групи в подходящи за тях дейности.

Подцели: мотивация на хора с увреждания за активни занимания със спортни дейности; създаване на възможност за нови социални контакти, за водене на по-осмислен начин на живот, повишаване на съмочувствието и вярата в собствените възможности като основни фактори за рехабилитация и социално включване; създаване на интерес към заниманията с танци като първа стъпка за сформиране на групи в спортните клубове на хората с увреждане; обмяна на идеи добри практики.

Дейностите по реализиране на проекта предвиждат да бъде организиран турнир по шахмат за хора с увреждания с участието на 6 спортни клуба на хора с увреждания от гр. София, Монтана, Силистра, Габрово, Дряново и Горна Оряховица и демонстрация на салса и латино танци, подходящи за хора със сензорни увреждания.

Целева група: хора с увреждания.

Участници в мероприятието: 38 лица, в т. ч. 24 състезатели; 8 придружителя; 1 латино-танцьор, 5 лица – екип по проекта.

Отпуснати са финансови средства в размер на 3625 лв. за реализиране на проекта.
11. Фондация „Очи на четири лапи“, гр. София

Проект „Отвори очи за свободния достъп на слепи хора с кучета водачи“

Основната цел на проекта е: да се постигне информирана подкрепа за социално включване чрез свободно право на достъп на слепи хора с кучета водачи, регламентирано в Закона за интеграция на хората с увреждания.

Дейностите за постигане на поставените цели включват провеждане на кампания „Отвори очи“, която ще се разгърне в поредица от събития, целящи публичност, информираност и разширяване на подкрепата за социално включване, като всяко отделно събитие е адресирано към различен тип публики (деца и родители, институции и медии и др.), за да изградят нагласи за разбиране и подкрепа на правото на свободен достъп. Ще се организират следните дейности: „Отвори очи 01.06.2013 г.“ – детски празник в училището за кучета водачи на слепи; „Отвори очи Street atr“ – на подходящо публично място ще се изрисува графит с посланието на кампанията; „Отвори очи в цветя“ – изобразяване логото на кампанията в цветя, което ще се запази през цялото лято; „Ден на отворените врати – отвори очи за възможностите на кучето водач“; „Отвори очи – вечеря на тъмно“.

Ще се създаде интернет страници и фейсбук версия, където ще се отразяват всички дейности.

Целева група: хора с увреждания.

Участници в мероприятието: 24 лица с трайни физически увреждания.

Отпуснати са финансови средства в размер на 10 000 лв. за реализиране на проекта.
12. Спортен клуб за слепи „Успех“, гр. Варна

Проект „Организиране и провеждане на състезание по лека атлетика за хора със зрителни увреждания, демонстрации на най-новаторския спорт“

Основната цел на проекта е: възстановяване на заниманията на незрящите с лека атлетика, популяризиране на най-новаторския специализиран спорт за хора със зрителни увреждания - шоудаун.

Дейностите по реализиране на проекта: организиране и провеждане на състезания по лека атлетика; закупуване на Шоудаун оборудване; демонстрация на най-новия за незрящите спорт – Шоудаун; Състезание по лека атлетика в закрита зала „Локомотив“, гр. Варна; демонстрация и кратко обучение по Шоудаун.

Целева група: хора с увреждания.

Участници в мероприятието: членове на СКС „Успех“, гр. Варна; незрящи състезатели от гр. Варна; състезатели от СКИ „Доростол 2011“, гр. Силистра.

Отпуснати са финансови средства в размер на 3878 лв. за реализиране на проекта.


13. Български червен кръст, гр. София

Проект „Софийски празник: заедно в подкрепа на здравето и живота“

Основната цел на проекта е: да допринесе за подобряване на условията на живот на децата и младежите в столичните училища, чрез включването им като рискови групи в поредица от дейности, предоставящи равни възможности за социално включване и недискриминация /участие на деца с увреждания, от етническите малцинства и др. / за придобиване на нови знания и умения по превенция на здравето.

В началото на месец септември 2013 г. ще се проведе мащабен Софийски празник под мотото „Заедно в подкрепа на здравето и живота“, който ще бъде организиран от Столичната организация на БЧК в партньорство със Столична община.

В празника ще има много забавления и възможност за изява на деца и младежи от столичните училища: демонстрации на умения за оказване на навременна помощ за спасяване на човешкия живот в дадена кризисна ситуация; за безопасността на движението ще са подготвени различни игри, викторини и състезания, в които ще имат възможност на участват всички. Преди осъществяването на празника ще се реализира следната поредица от дейности:


  • Подготвителна фаза на мероприятията, изготвяне на рекламни и информационни материали;

  • Провеждане на 6 /шест/ териториални състезателни прегледа на екипи от ученици от 6-ти и 9-ти клас в столичните училища, които ще демонстрират в състезателен формат придобитите знания по първа долекарска помощ;

  • Организиране на Столичен състезателен преглед на класираните на първо място от териториалните състезания на обучените по първа долекарска помощ ученически екипи от 6-ти и 9-ти клас в столичните училища;

  • Софийски празник под мотото „Заедно в подкрепа на здравето и живота“ с демонстрации, игри, викторина, състезания и раздаване на предварително отпечатаната брошура със стъпките на спасителната верига при оказване на първа помощ.

  • Провеждане на обучения по безопасност на движението на ученици от 1-ви до 4-ти клас като уязвима група за пътно-транспортни произшествия и демонстрации по оказване на ПДП

  • Отчитане на кампанията чрез организиране на информационна среща/кръгла маса.

Целева група: деца и младежи от столични училища от районите Люлин, Красна поляна, Овча купел, Красно село, Надежда, Подуяне, Младост, Изгрев, Кремиковци, Филиповци и Христо Ботев.

Участници в мероприятието: ученици от столични училища в районите Люлин, Красна поляна, Овча купел, Красно село, Надежда, Подуяне, Младост, Изгрев, Кремиковци, Филиповци и Христо Ботев.

Отпуснати са финансови средства в размер на 8060 лв. за реализиране на проекта.
14. Спортен клуб „Широко сърце“, гр. София

Проект „Организиране и провеждане на Двадесетия Национален шампионат за деца лишени от родителски грижи – 18-19 декември 2013 г.“

Двадесетият Коледен национален шампионат за деца лишени от родителски грижи ще се проведе в зала „Арена Армеец“ на 18 и 19 декември 2013 г. Участниците от клубовете „Широко сърце“, техните филиали и ДДЛРГ от цялата страна ще се състезават в следните спортове: лека атлетика, бадминтон, тенис на маса, баскетбол за момчета и момичета 13-15 години, юноши и девойки 16-18 години, волейбол смесени отбори 14-16 години и футбол на малки вратички за момчета 13-15 години.

Целева група: деца и младежи.

Участници в мероприятието: около 200 деца.

Отпуснати са финансови средства в размер на 9950 лв. за реализиране на проекта.
15. Сдружение „Тишина“, гр. София

Проект „Да покажем, че можем“

Международният фестивал за театър, пантомима и сатира „Велко Кънев“ се провежда от 13 до 19 май в гр. Тополовград. Организатори на фестивала са Министерство на културата, Съюзът на артистите в България, Съюзът на народните читалища, Община Тополовград и читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1894“. Тази година във фестивала ще участват 17 състава от 7 държави. Театър „Мим –Арт“ при Сдружение „Тишина“ е единственият, в който всички актьори са хора с увреждания /увреден слух/, поканен за участие. Трупата ще участва с постановката „Женско царство“.

Целева група: хора с увреждания.

Участници в мероприятието: 10 лица с трайни увреждания и 5 лица екип.

Отпуснати са финансови средства в размер на 10 000 лв. за реализиране на проекта.

16. Сдружение „Спортен клуб за рекреация, интеграция и спорт Сварок“, гр. София

Проект „Организиране на паратурнир по канадска борба“

Целта на мероприятието е да даде възможност на хора от различни градове на страната, с различни по степен и вид увреждания да се срещнат на едно място, да споделят проблемите и надеждите си и да премерят сили в атрактивният спорт – канадска борба.

Основни дейности по проекта: изпращане на покани към клубове, занимаващи се с канадска борба; поддържане на обратна връзка с потенциалните участници; договаряне на съдия и протоколчик; договаряне на озвучаването и изготвянето на медалите; организиране на посрещане, настаняване, храна за участниците; провеждане на турнира; отчет на дейността по проекта.

Целева група: хора с увреждания.

Участници в мероприятието: спортни клубове от страната по канадска борба на хора с увреждания.

Отпуснати са финансови средства в размер на 9 062 лв. за реализиране на проекта.


17.Сдружение „Общество и православие“, гр. София

Проект „Надпяване на сладко и дантели“

Основна цел на проекта е провеждане на фестивал „Надпяване на сладко и дантели“, организиран за бенефициенти на Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в кв. Върба, община Радомир.

Основни дейности по проекта: участниците ще бъдат разделени в три ателиета; първото ателие ще подготвя участниците за музикално надпяване; второто ателие ще приготвя сладка; третото ателие ще се занимава с плетиво; в началото на месец октомври 2013 г. се предвижда провеждането на фестивал „Надпяване на сладко и дантели“ със състезателен характер – участие на певчески колективи.

Целева група: хора с увреждания.

Участници в мероприятието: бенефициенти на Дневния център, бенефициенти от други социални заведения, читалищни колективи, гости от община Радомир и други общини

Проектът ще се реализира в Дневен център за възрастни хора с физически увреждания – Върба.

Отпуснати са финансови средства в размер на 7920 лв. за реализиране на проекта.
18. Сдружение „Спортен клуб Достоен Живот“, с. Покровник, общ.Благоевград

Проект „Адаптиран спорт на хора със зрителни увреждания“

Основна цел на проекта е организирането на спортно състезание по шахмат и демонстрация и обмяна на опит на играта шоудаун със спортни клубове на незрящи лица от страната.

Основни дейности по проекта: подготовка за спортните мероприятия, провеждане на спортно състезание по шахмат, демонстрация и обмяна на опит на играта шоудаун.

Целева група: хора с увреждания.

Участници в мероприятието: 24 души, участващи в състезанието по шахмат и 24 души – в демонстрацията по шоудаун.

Състезанието по шахмат ще се проведе в хотел „Бачиново“ – Благоевград, а демонстрацията по шоудаун – Народно читалище „Никола Вапцаров 1866“-Благоевград

Отпуснати са финансови средства в размер на 9 299 лв. за реализиране на проекта.
19. Сдружение "Прозорец към България", гр. София

Проект: "Срещи с музиката" - тържествен концерт за деца в риск по случай 1 юни

Основна цел на проекта е създаване на празнична културна атмосфера на първи юни – деня на детето.

Основни дейности по проекта: организационно-подготвителни дейности; осъществяване на събитието.

Целева група: деца и младежи

Участници в мероприятието: двама лектори, 14 души певци и инструменталисти, двама организатори, четирима придружители.

Проектът ще се реализира в: Голямата концертна зала на Държавната консерватория, гр.София.

Продължителност на мероприятието: 1 юни 2013 г.

Общ бюджет на проекта: 2 825,20 лв.

Отпуснати са финансови средства в размер на 2525.20 лв. за реализиране на проекта.

20. Фондация „Природа и здраве за България“, гр.София

Проект: "Спортно-оздравителна рехабилитационна еко-ваканция"

Основната цел на проекта е: подобряване на здравословното състояние на деца с увреждания и деца, лишени от родителски грижи, както и тяхната рехабилитация, социализация и интеграция.

Дейности: организация и провеждане на спортно-оздравителна рехабилитационна еко-ваканция – рехабилитация на слуха и говора за деца с увреден слух, социализация на различните групи деца и интеграция, екологично-образователна насоченост, културно-фолклорни занимания; управление и отчитане на проекта.

Целева група: хора с увреждания, деца и младежи.

Участници в мероприятието: 27 деца с увреден слух от ССУ с ДГ за деца с увреден слух „Проф.Д-р Д.Денев“ – София; 12 деца с други увреждания и проблеми; 12 деца от SOS Детски селища в селища Дрен или Трявна; 11 ръководители ( 2 SOS майки, лекар, 3 сурдопедагози, 1 аудиосестра, 1 мед.сестра, 1 художник, 1 социален работник и Изпълнителния директор на фондацията).

Проектът ще се реализира в Хотел „Пирин СПА хотел“, гр.Банско

Отпуснати са финансови средства в размер на 10 000 лв. за реализиране на проекта.
21. Народно читалище „Цвятко Радойнов – 1885“, гр. Крън

Проект „СОКРАТ (Спорт, Обучение, Култура, Равенство, Активност, Туризъм)“

Основната цел на проекта е постигане на възможно най-добро адаптиране на хората от различните социални, етнически и културни общности и превръщането им в равностойни субекти на другите лица и групи в обществото.

Дейности: пешеходен туризъм, изнасяне на лекция за оцеляване в планински условия, изнасяне на културно-художествена програма, спортни и състезателни игри, планинско ориентиране, посещение на Храм-паметника в гр.Шипка.

Целева група: деца и младежи, възрастни хора, етнически общности.

Участници в мероприятието: хората от различните социални, етнически и културни общности в населеното място – 35 участника.

Проектът ще се реализира на територията на гр. Крън, вр.Бузлуджа

Отпуснати са финансови средства в размер на 1 705 лв. за реализиране на проекта.
22. Сдружение "Надежда за нас-2008", гр. Враца

Проект "Лагер-школа приятели - 2013"

Основната цел на проекта е да се организира и проведе трета лятна лагер школа с деца и младежи от ДДЛРГ „Асен Златаров“, гр.Враца. Лагер школите, които организира „Надежда за нас – 2008“, имат за цел да поставят децата отглеждани в институции във външна среда, създаваща условия не само за социално включване, но и за провеждане на учебно-възпитателен процес в развлекателна атмосфера. Проектът ще допринесе за развитието на потенциала на организацията и нейната мрежа от доброволци в техните усилия да мобилизират гражданска подкрепа за преодоляване на социалната изолация на деца и младежи, отглеждани в специализирани институции, както и да разшири гражданското участие в образователно-възпитателната дейност с деца от институциите като демонстрира устойчиво приложение на иновативен модел за системно взаимодействие с възпитаниците и възпитателите в тези институции.

Дейности по проекта: подготовка; реализиране на програмата – спортно-оздравителни и забавни дейности, обучения за разширяване на общата култура и социалната компетентност, арт-занимания, обучения от екипа на Националния Обучителен Център на БЧК; управление и координация на мероприятието.

Целева група: деца и младежи

Участници в мероприятието: 45-50 деца от ДДЛРГ „Асен Златаров“, Враца; 5 възпитатели от ДДЛРГ „Асен Златаров“, Враца; около 40 доброволци;

Проектът ще се реализира на територията на Център на БЧК в с.Долни Лозен.

Отпуснати са финансови средства в размер на 10 000 лв. за реализиране на проекта.
23. Фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" ФОРУМ, гр. София

Проект "Арт-фест за децата от "Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с проблеми от аутистичния спектър"

Основната цел на проекта е да се създадат условия за свободно общуване и социализация на децата с проблеми от аутистичния спектър чрез изкуство; да се промотира и насърчи потенциала на децата с проблеми от аутистичния спектър в сферата на изкуството; да се насърчи мултиплициране на идеята на други места в страната и с други групи деца.

Дейности по проекта: подготвителна фаза; провеждане на арт-феста – провеждане на поредица от инициативи с децата, насочени към изработване на творения на изкуството от различни материали; публичност на събитието – ще се направи радиопредаване в БНР; ще се направят картички с рисунките на децата.

Целева група: деца и младежи, хора с увреждания

Участници в мероприятието: Децата и младежите от Центъра; специалистите, които работят с тях; родители; доброволци от 91 НЕГ, 9 ФЕГ; дарители; екипа на Форум и приятели – 60 души.

Проектът ще се реализира на територията на ЦСРИ за лица с проблеми от аутистичния спектър, гр. София

Отпуснати са финансови средства в размер на 2 655.86 лв. за реализиране на проекта.


24. Сдружение НЕСПА "Нови европейски социални и психологически алтернативи", гр. София

Проект "Участие в осмия музикален фестивал за хора с увреждания в Поморие на танцова формация към СОДЦСИИ - гр. София"

Цели на проекта: Да се даде възможност за творческа изява на участници с трайни увреждания; Да се повиши тяхната увереност и самочувствие и се разшири възможността за по – пълноценното им социално включване; Създаване на нови контакти и приятелства; Стимулиране на тяхната инициативност и повишаване на мотивацията им за нови изяви;

Ползватели на социалната услуга: В мероприятието ще участват 12 изпълнители, които са от танцовата формация „Аз също мога“. Всички изпълнители са с трайни увреждания. Предвидени са 3 придружители, които са от СОДЦСИИ. Общият брой на участниците е 15 човека;

Проектът ще се реализира на територията на: община София-град и гр. Поморие - Осмият музикален фестивал за хора с увреждания – град Поморие 20 август – 27 август 2013 год.;

Отпуснати са финансови средства в размер на 8 810.39 лв. за реализиране на проекта.
25. Фондация "Център за Надежда", гр.София

Проект "Ресурси за деца с тежки множествени увреждания"

Цели на проекта: Да се осигурят медицински консумативи (памперси) за интегрираните ученици с множествени увреждания в СОУДНЗ „Луи Брайл“.

Целева група: Деца и младежи; Хора с увреждания.

Ползватели на социалната услуга: Ученици с множествени увреждания в СОУДНЗ „Луи Брайл“ – 40 броя.Проектът ще се реализира на територията на: Община София-град.

Отпуснати са финансови средства в размер на 4000 лв. за реализиране на проекта.
с. 1

скачать файл