Проект зако н за изменение и допълнение на Закона за енергийната


с. 1 с. 2 с. 3
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

(Обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г.,
бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 2 думите „от търговците с енергия” се заличават.

§ 2. В чл. 4, ал. 2 се създава т. 5а:

„5а. утвърждава методики за оценяване на енергийните спестявания, изготвени съгласно изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие;”.§ 3. Създава се чл. 4а:

„Чл. 4а. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. провежда държавната политика по енергийна ефективност в жилищните сгради като част от Националната жилищна стратегия на Република България, Националната програма за обновяване на жилищните сгради в България и при стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие на страната;

2. участва в разработването на националната стратегия по чл. 3,


ал. 2 и националните планове за действие по енергийна ефективност по чл. 8, ал. 1 и предоставя ежегодно на министъра на икономиката, енергетиката и туризма информация за тяхното изпълнение в рамките на своята компетентност;

3. съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма разработва, актуализира, внася за приемане от Министерския съвет и нотифицира пред Европейската комисия Национален план за увеличаване броя на сгради с близко до нулево потребление на енергия;

4. издава съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма подзаконови нормативни актове по този закон, отнасящи се до енергийната ефективност в сгради.”

§ 4. В чл. 5, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 13 думите „чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4“ се заменят с „чл. 23а,


ал. 1 и чл. 34а, ал. 1”.

2. Създава се нова т. 18:

„18. участва в разработването на методики за оценяване на енергийните спестявания;”.

3. Създава се т. 19:

„19. изготвя, поддържа и публикува на интернет страницата на агенцията списък на финансови механизми и схеми за насърчаване на енергийната ефективност, който се актуализира на всеки три години;”.

4. Досегашната т. 18 става т. 20.§ 5. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:

„(1) Националните планове за действие за енергийна ефективност се разработват въз основа на националната стратегия по чл. 7 и съдържат:

1. анализ и оценка на изпълнението на предходния национален план за действие;

2. националната цел за енергийни спестявания, включително националната междинна индикативна цел за енергийни спестявания;

3. индивидуалните цели за енергийни спестявания, включително индивидуалните междинни индикативни цели за енергийни спестявания;

4. предвидените за изпълнение дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност;

5. задълженията на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление във връзка с изпълнението на предвидените мерки;

6. сроковете за изпълнение;

7. източниците на финансиране, както и списък на финансови механизми и схеми за насърчаване на енергийната ефективност в сгради;

8. индикаторите за отчитане на постигнатите резултати, както и други необходими данни.”


§ 6. Създава се чл. 8а:

„Чл. 8а. Националният план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия по чл. 4а, т. 3 съдържа:

1. националното определение и техническите показатели за сгради с близко до нулево потребление на енергия, което отразява националните условия;

2. периода на действие на плана;

3. национални цели за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия в зависимост от класификацията на видовете сгради съгласно наредбата по чл.15, ал. 3;

4. политиките и механизмите, в т.ч. финансови, за насърчаване изграждането на сградите по т. 3.”§ 7. В наименованието на раздел III, глава втора думите „Национални индикативни” се заличават.

§ 8. Членове 9 и 10 се изменят така:

„Чл. 9. (1) Националните цели за енергийни спестявания, националните междинни индикативни цели и редът за тяхното определяне, начинът за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания, както и редът и условията за актуализиране списъка на лицата и определените им индивидуални цели се определят с наредба на Министерския съвет.

(2) Допустимите мерки за повишаване на енергийната ефективност, изискванията към методиките за оценяване на енергийните спестявания след изпълнението на допустимите мерки, формата и редът за издаване на удостоверения за енергийни спестявания, както и редът и условията за разработване и утвърждаване на методиките се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 10. (1) Националните цели за енергийни спестявания и националните междинни индикативни цели за енергийни спестявания се разпределят като индивидуални цели за енергийни спестявания и индивидуални междинни индикативни цели за енергийни спестявания с плановете за действие по чл. 8 между:

1. търговците с енергия;

2. собствениците на сгради по чл. 19;

3. собствениците на промишлени системи по чл. 33, ал. 2.

(2) При изпълнение на индивидуалните цели и индивидуалните междинни индикативни цели търговците с енергия могат да осигуряват предлагането на енергийни услуги на своите клиенти на конкурентни цени или да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други специализирани фондове, програми, мерки, схеми и механизми, с които да се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайни потребители на енергия, включително да сключват споразумения с бенефициенти.

(3) Търговците с енергия са длъжни да се въздържат от всякакви дейности, които могат да възпрепятстват търсенето, предлагането и развитието на енергийни услуги и на други дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(4) За изпълнение на своите цели търговците с енергия могат да изпълняват хоризонтални мерки, целящи повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители, като информационни и рекламни кампании.

(5) Лицата по ал. 1 отчитат изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания след оценка на тези спестявания по реда на чл. 52.”

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради;”.

2. В т. 2 думите „на сгради” се заменят със „за енергийна ефективност на сгради в експлоатация;”.

3. Точка 4 се изменя така:

„4. проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради;”.

4. Създава се т. 6:

„6. подобряване на енергийните характеристики на външно осветление (улично, парково и др.);”.§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „предвидени в този закон” се добавя „и в Закона за устройство на територията”.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Инвестиционните проекти за нови сгради по ал. 1 трябва да са съобразени с техническата, екологичната и икономическа осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации за използване на:

1. децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници;

2. инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

3. инсталации за централно или локално отопление и охлаждане, както и на такива които изцяло или частично използват енергия от възобновяеми източници;

4. термопомпи.”

3. В ал. 3 думите „по ал. 1” се заменят с „и скалата на класовете на енергопотребление”.

4. Създават се ал. 4 - 6:

„(4) Техническите изисквания за енергийна ефективност, както и методите за определяне на годишния разход на енергия в сградите, включително на сградите с близко до нулево потребление на енергия, се определят с наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията.

(5) Изискванията към енергийните характеристики на техническите сградни инсталации, в т. ч. системите за отопление, вентилация и охлаждане на сградите и системите за гореща вода и осветление, се определят с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(6) Изискванията за енергийните характеристики подлежат на преглед на редовни интервали, които не може да надвишават пет години, и ако е необходимо, се актуализират с цел отразяване на техническия прогрес в сградния сектор.”

§ 11. Създават се чл. 15а - 15г:

„Чл. 15а. (1) Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики.

(2) Сертификатът по ал. 1 се издава въз основа на инвестиционния проект на сградата от:

1. лицата по чл. 23, ал. 1;

2. лицата по чл. 23, ал. 2 – само за сгради пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с изключение на сградите за обществено ползване от тази категория.

(3) Сертификат по ал. 1 не се издава за:

1. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

2. временни сгради с планирано време за използване до две години;

3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност;

4. производствени сгради;

5. жилищни сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно;

6. единични сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.

Чл. 15б. (1) Възложителят/собственикът на нова сграда придобива сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата преди въвеждането й в експлоатация.

(2) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда имат право да получат нотариално заверено копие от оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата. Оригиналът на сертификата се съхранява от упълномощено от собствениците лице.

Чл. 15в. (1) При продажба на нова сграда в нейната цялост продавачът предоставя на купувача оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики.

(2) При продажба на самостоятелни обекти в нова сграда продавачът предоставя на купувача нотариално заверено копие на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.

(3) При отдаване под наем на нова сграда или на самостоятелни обекти в нея наемодателят предоставя на наемателя копие от сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.

(4) Когато нова сграда, за която е издаден сертификат за проектни енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.

Чл. 15г. Условията и редът за издаване на сертификат за проектни енергийни характеристики се определят с наредбата по чл. 25.”

§ 12. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. (1) Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с обследване за енергийна ефективност.

(2) Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(3) Обследването завършва с доклад, който се съставя при условията и по реда на наредбата по чл. 25.”§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „ефективност на сгради” се добавя „в експлоатация”.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се извършва въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност на сградата.”

3. Създава се ал. 3:

„(3) Собствениците на сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м, за които има издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на видно място в сградата.”§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думите „Всяка сграда” се добавя „в експлоатация”.

2. Точка 1 се изменя така:

„1. сгради и културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство и на Закона за защитените територии, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики би довело до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградата;”.


§ 15. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:

„(2) На задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над


500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м.”

§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Възложителите по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията” се заменят със „Собствениците на сгради в експлоатация”.

2. В ал. 2 думите „с енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на сградата и удостоверява изпълнението на изискването по чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията” се заменят със „със сертификат за проектни енергийни характеристики”.

3. Алинея 3 се отменя.

4. В ал. 5 думата „части” се заменя със „самостоятелен обект”, думата „блокове” се заменя със „сгради” и след „обща отоплителна” се добавя „и/или охладителна”.

§ 17. Създава се чл. 20а:

„Чл. 20а. (1) Мерките за повишаване на енергийна ефективност, които се препоръчват при всяка реконструкция, основно обновяване, основен ремонт на сграда или на части от сграда в експлоатация, се оценяват по отношение на техническата и икономическата целесъобразност за използване на алтернативни системи по чл. 15, ал. 2.

(2) След изпълнение на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт на сграда енергийните й характеристики трябва да са подобрени така, че да съответстват на минималните нормативни изисквания, определени в наредбата по чл. 15, ал. 4.”

§ 18. Член 21 се изменя така:

„Чл. 21. (1) При продажба на сграда в експлоатация продавачът предоставя на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при продажба на самостоятелен обект в сграда с обща отоплителна и/или охладителна инсталация – нотариално заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.

(2) При отдаване под наем на сграда в експлоатация или на самостоятелен обект в сграда наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.

(3) Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.”§ 19. В чл. 22 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 4”.

§ 20. Член 23 се изменя така:

„Чл. 23. (1) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради и изготвянето на оценки за енергийни спестявания се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1, които:

1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;

2. притежават необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;

3. разполагат с необходимия персонал - консултанти по енергийна ефективност, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9, които:

а) имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;

б) имат придобит стаж по специалността - не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър" и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър";

в) са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал. 1 в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария;

4. имат валидна застраховка за времето на своята дейност за вреди, които могат да настъпят вследствие на дейността, с размер на минималната застрахователна сума 100 000 лв.
(2) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради и изготвянето на оценки за енергийни спестявания за сгради пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с изключение на сгради, предназначени за обществено обслужване от тази категория, може да се извършва и от лица, вписани в регистъра по чл. 23а,
ал. 1, които:

1. са физически лица - консултанти по енергийна ефективност;

2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;

3. имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;

4. имат придобит стаж по специалността - не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър", и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър";

5. са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал. 2 в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария;

6. имат валидна застраховка за времето на своята дейност за вреди, които могат да настъпят вследствие на дейността, с размер на минималната застрахователна сума 30 000 лв.

(3) Квалификацията на консултантите по енергийна ефективност се придобива на две нива:

1. Ниво 1 - имат компетентност за извършване на дейностите по
ал. 1 за всички категории сгради съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от ЗУТ;

2. Ниво 2 - имат компетентност за извършване на дейностите по


ал. 1 за сградите пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от ЗУТ, без сградите за обществено обслужване от същата категория.

(4) Лицата по ал. 1, включително наетият от тях персонал, както и лицата по ал. 2 нямат право да извършват обследване и сертифициране за енергийна ефективност и/или оценка за съответствието на проектите на сградата, когато са:

1. проектанти на сградата;

2. строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване;

3. участници в експлоатацията на сградата;

4. участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в сградата.

(5) Консултантите по енергийна ефективност могат да участват в екипите на не повече от две лица по ал. 1, т. 1 и по чл. 34, ал. 1, т. 1.”

§ 21. Създават се чл. 23а – 23в:

„Чл. 23а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 по тяхно писмено искане.

(2) Към писменото искане по ал. 1 се прилагат:

1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 23, ал. 1, т. 1, 3, 4 и ал. 2, т. 1, 3 - 6;

2. декларация за обстоятелствата по чл. 23, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 и
ал. 4;

3. декларация на физическото лице - участник в персонала на търговеца, за обстоятелствата по чл. 23, ал. 5.

(3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 51.

(4) Агенцията за устойчиво енергийно развитие отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 23, ал. 1 и 2.

(5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за вписване се издават от изпълнителния директор на агенцията при условията и в сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.

(6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е 3 години.

(7) След изтичане на срока по ал. 6 се издава ново удостоверение след успешно положен изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“ и ал. 2, т. 5.
(8) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(9) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл. 23, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация, както и условията и редът за придобиване на квалификация по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в" и ал. 2,


т. 5 се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 23б. Агенцията за устойчиво енергийно развитие заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефективност, при:

1. отпадане на някое от условията по чл. 23, ал. 1 и 2;

2. представяне на неверни декларации по чл. 23, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2, ал. 5 и 6;

3. влязло в сила наказателно постановление за извършено нарушение по този закон;

4. откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация на търговеца.

Чл. 23в. (1) Лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 представят в агенцията ежегодно списък на сградите, на които са извършили обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради и изготвянето на оценки за енергийни спестявания през предходната година, в срок до 31 януари на текущата календарна година, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.

(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията, и се представя на хартиен и на електронен носител.”§ 22. Член 25 се изменя така:

„Чл. 25. Условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, както и условията и редът за изготвяне на оценка на енергийните спестявания се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на регионалното развитие и благоустройството.”§ 23. В глава трета в наименованието на раздел III след думите „енергийна ефективност на” се добавя „отоплителни инсталации с”.

§ 24. В чл. 26 след думите „енергийна ефективност на” се добавя „отоплителни инсталации с” и след думите „инсталации в сгради” се добавя „за обществено обслужване”.

§ 25. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. (1) На проверка по реда на този закон подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW в сгради за обществено обслужване.

(2) В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:

1. всеки четири години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 20 до


50 kW включително;

2. всеки три години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 50 до 100 kW включително;

3. всеки две години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW включително;

4. всеки четири години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW включително.

(3) Проверката по ал. 2 включва:

1. оценка на състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителни инсталации на сградите, включително водогрейните котли, системата за управление на топлоподаването и циркулационна/и помпа/и;

2. оценка на коефициента на полезно действие на водогрейните котли;

3. оценка на оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с нуждите от отопление на сградата.

(4) Оценката по ал. 3, т. 3 не се извършва, ако в периода между две проверки не са извършени промени в отоплителната система или в изискванията относно отоплението на сградата.

(5) Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли.

(6) Първата проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследване за енергийна ефективност на сградата след въвеждането й в експлоатация.”


с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл