Проект общински съвет кайнарджа


с. 1

проект

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЙНАРДЖА

Н А Р Е Д Б А


ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

Раздел IОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1. С тази наредба се урежда:1. Редът за образуване, преобразуване и прекратяване на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
2. Участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала на други дружества;
3. Участието на общината в други търговски дружества;
4. Възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;
5. Правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото;
6. Отчетите, уведомленията и другата информация за дейността на търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия, които се разкриват публично.Чл.2. (1) Стопанската дейност на община Кайнарджа се осъществява чрез:1. търговски дружества с общинско участие в капитала;
2. граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;
3. сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза при условията и по реда на Закона за юридическите лице с нестопанска цел;
4. самостоятелно – чрез общински предприятия.(2) Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността й не надвишава дяловото й участие.(3) Общината не може да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.Чл.3. Общинският съвет приема решенията за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско участие в капитала, граждански дружества по Закона за задълженията и договорите, сдруженията с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и общински предприятия в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за общинската собственост и при условията и по реда, посочени в тази наредба.Чл.4.(1) Създаването на общински предприятия се допуска при осъществяването на дейности по:1. Управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
2. Предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет.(2) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет.(3) Директорите на общинските предприятия се назначават със заповед на кмета на Общината. Раздел IIОБРАЗУВАНЕ , ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛАЧл.5. Решението за образуване на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала се взема от Общинския съвет при необходимост за осъществяване на конкретна стопанска дейност, при доказана целесъобразност въз основа на предварителни проучвания или когато закон предвижда това.Чл.6. Решението за преобразуване на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала се взема от Общинския съвет по стопанска, финансова или обществена целесъобразност или когато закон предвижда това.Чл.7.(1) Решението за прекратяване на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала се взема от Общинския съвет по:1. стопанска, финансова или обществена целесъобразност, или когато закон предвижда това;
2. когато общата балансова стойност на материалните дълготрайни активи, отдадени под наем или под аренда надхвърлят 25 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на общинското търговско дружество. В този случай кметът е длъжен да внесе предложение до Общинския съвет за вземане на решение за прекратяването му, освен ако преобразуването му е по-целесъобразно.(2) Разпоредбата на алинея 1 т. 2 не се прилага по отношение на общински търговски дружества, чийто предмет на дейност е отдаване под наем на недвижими имоти.Чл.8.Решенията по чл. 5, 6 и 7 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.Чл.9. С решението по чл. 5 Общинският съвет приема и учредителния акт на едноличното търговско дружество и избира управител, респ. съвет на директорите със срок до провеждане на конкурс.Чл.10.С решението по чл. 6 Общинският съвет определя вида на преобразуването и одобрява договора или плана за преобразуване, освен ако закон не изисква друго. С решението за преобразуване чрез промяна на правната форма се приема и учредителния акт на новоучреденото дружество и се избира управителя му, респ. съвета на директорите със срок до провеждане на конкурс.Чл.11. С решението по чл. 7 Общинският съвет определя срок за завършване на ликвидацията и възлага на кмета да назначи ликвидатор и да определи възнаграждението му. Раздел ІІІУЧАСТИЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА В ДРУГИ ДРУЖЕСТВАЧл.12. Едноличните търговски дружества с общинско участие могат да участват в други търговски дружества чрез придобиване на дялове или акции от вече съществуващи дружества, или съвместно с други правни субекти да учредяват търговски дружества, или да учредяват еднолични търговски дружества, в които те са единствен собственик на капитала, след решение на общинския съвет.Чл.13. Решенията по чл. 12 се вземат от общинския съвет по реда на чл. 8, по предложение на управителя, респ. съвета на директорите на едноличното търговско дружество с общинско участие, внесено от кмета на общината или общински съветник.Чл.14. Предложението на управителя, респ. на съвета на директорите трябва да съдържа обосновка на необходимостта и/или целесъобразността от участието на едноличното търговско дружество с общинско участие в друго търговско дружество.Чл.15. Едноличните търговски дружества с общинско участие не могат да участват в други търговски дружества с непарична вноска, с изключение на еднолични търговски дружества, в които те са единствен собственик на капитала. Раздел ІVУЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВАЧл.16. Общината може да участва в други търговски дружества чрез придобиване на дялове или акции от вече съществуващи дружества, или съвместно с други правни субекти да учредява търговски дружества, след решение на общинския съвет.Чл.17. Решенията по чл. 16 се вземат от общинския съвет по реда на чл. 8, по предложение на кмета на общината или общински съветник.Чл.18. Предложението трябва да съдържа обосновка на необходимостта и/или целесъобразността от участието на общината в търговското дружество.Чл.19. С решението по чл. 16 се определя дяловото участие на общината и се избират представителите на общината в органите на управление на търговските дружества. Със същото решение могат да се поставят и други условия за участието на общината в търговските дружества.Чл.20.Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества след решение на общинския съвет, взето по предложение на кмета на общината или общински съветник.Чл.21.Предложението трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска и обосновка на необходимостта и/или целесъобразността от внасянето й в търговското дружество.Чл.22. Решението по чл. 20 се взема с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.Чл.23.Непаричната вноска на общината се оценява от 3 независими вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрация към Агенцията по вписванията по реда на чл. 72 от ТЗ.Чл.24. Оценката, направена по реда на чл. 23 се приема с решение на общинския съвет, взето с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.Чл.25. Ако общинският съвет не приеме оценката на непаричната вноска, може да вземе решение за участие на общината с парична вноска или да откаже участие в дружеството.Чл.26.За непаричната вноска се прилагат и правилата на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон. Раздел VУЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛЧл.27. Общината може да участва в граждански дружества, учредени по реда на чл. 357 от Закона за задълженията и договорите, само ако конкретната стопанска нужда, за която се учредява, не може да бъде задоволена чрез някоя от формите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т.4 от тази наредба.Чл.28. Решението за учредяване на гражданско дружество се взема от общинския съвет по реда на чл. 8.Чл.29. Предложението до общинския съвет трябва да съдържа обосновка на необходимостта и/или целесъобразността от учредяване на гражданското дружество и невъзможността конкретната стопанска нужда, за която се учредява, да бъде задоволена чрез някоя от формите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от тази наредба.Чл.30. Решението по чл. 28 трябва да съдържа параметрите на договора за гражданско дружество и представителят на общината в него.Чл.31. Общината може да участва в сдружения с нестопанска цел, които осъществяват дейност в обществена полза.Чл.32. Решението за участие на общината в сдружения с нестопанска цел, които осъществяват дейност в обществена полза, се взема по реда на чл. 8 от тази наредба. С решението се определя и представителя на общината в тях. Раздел VІОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯЧл.33. /1/ Органи на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност с общинско участие в капитала са:1. Едноличният собственик на капитала - Община Кайнарджа чрез Общинския съвет, който упражнява правата на общината, като решава въпросите от компетентността на общото събрание.
2. Управителят (управителите), избран от Общинския съвет след провеждане на конкурс./2/ Органи на едноличните акционерни дружества с общинско участие в капитала са:1. Едноличният собственик на капитала - Община Кайнарджа чрез Общинския съвет, който упражнява правата на общината, като решава въпросите от компетентността на общото събрание.
2. Съветът на директорите /при едностепенна система/ или надзорният и управителният съвет / при двустепенна система/./З/ Органите на търговските дружества, в които Община Кайнарджа е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон /ТЗ/.Чл.34.Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала. Общинският съвет определя компетенциите на кмета по управлението на еднолични търговски дружества с общинско имущество.Чл.35. Общинският съвет взема решения, когато упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала, а кметът на общината издава заповеди. Решенията на Общинския съвет са такива по чл. 147 и 232а от ТЗ.Чл.36./1/ В общото събрание на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, тя се представлява от определено от Общинския съвет лице. Представителят на Община Кайнарджа в общото събрание на съдружниците или акционерите в търговско дружество с общинско участие е длъжен да внесе предстоящия дневен ред на Председателя на Общински съвет Кайнарджа и Кмета на Общината, като съответните ресорни комисии могат да дадат препоръка за начина, по който следва да гласува представителят на Общината на съответното общо събрание./2/ Представителите на общината представят на Общинския съвет писмена информация за решенията на общите събрания на търговските дружества в 7 /седем/ дневен срок след провеждане на събранието./3/ Когато общинският съвет констатира нарушаване на интересите на общината от неин представител в търговското дружество или действия в нарушение на дадените му пълномощия, той го освобождава и избира нов представител. Ако в резултат на тези действия на общината са причинени вреди, общинският съвет взема решение за търсене на отговорност. Раздел VІІПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛАЧл.37. /1/ Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала в едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско участие в капитала:1. Изменя и допълва учредителният акт на дружеството;
2. Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. Избира контрольор и проверители на дружеството, ако това е предвидено в учредителния акт или възлага на кмета да определи длъжностно лице от общинската администрация, което да упражнява функции на контрольор;
6. Освобождава от отговорност управителя и контрольора;
7. Взема решения за разпореждане с дялове, собственост на дружеството и за участие в други дружества;
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. По предложение на кмета на общината избира управители и определя възнаграждението им и ги освобождава по реда и при условията, регламентирани в тази наредба.
10. Взема решения за откриване или закриване на клонове.
11. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести;/2/ Кметът на Община Кайнарджа:1. Прави предложение пред Общинския съвет за избор на управител на дружеството;
2. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството и определя възнаграждението им.
3. Упражнява оперативен контрол върху дейността на търговските дружества.Чл.38. Управителят на едноличното търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие в капитала организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт, решенията на общинския съвет и договора за възлагане управлението на дружеството. Дружеството се представлява от управителя.Чл.39. Управителят на едноличното търговско дружество с общинско участие в капитала взема решение по всички въпроси на управлението на дружеството с изключение на посочените в чл. 37.Чл.40. Управителят задължително съгласува с кмета на общината решенията си по следните въпроси:1. Изготвяне на бизнес програма за дейността на дружеството за мандата на управление и поотделно по години;
2. Сключване на договори за отдаване под наем на обекти, невключени в капитала на дружеството, а предоставени му с друг акт;
3. Сключване на договори за съвместна дейност по реда и условията, определени от Общински съвет - Кайнарджа;
4. Даване на гаранции от името на дружеството;5. Издаване запис на заповед и менителница.Чл.41. /1/ Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала в едноличните акционерни дружества с общинско участие в капитала:1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решения за разпределяне на печалбата и за изплащане на дивидент;
5. Решава издаването на облигации;
6. По предложение на кмета на общината избира членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, и определя възнаграждението им, и ги освобождава по реда и при условията, регламентирани в тази наредба;
7. Освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
8. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители/2/ Кметът на Община Кайнарджа:1. Прави предложение пред Общинския съвет за избор на членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет на дружеството;
2. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството и определя възнаграждението им.
3. Упражнява оперативен контрол върху дейността на търговските дружества.Чл.42. Съветът на директорите, съответно управителният съвет при двустепенна система на управление на едноличното акционерно дружество с общинско участие в капитала взема решение по всички въпроси на управлението на дружеството с изключение на посочените в чл. 41.Чл.43.Посочените в чл. 33 ал.2 т.2 органи на управление задължително съгласуват с кмета на общината решенията си по следните въпроси:1. Изготвяне на бизнес програма за дейността на дружеството;
2. Сключване на договори за отдаване под наем на обекти, невключени в капитала на дружеството, а предоставени му с друг акт;
3. Сключване на договори за съвместна дейност;
4. Даване на гаранции от името на дружеството;
5. Издаване запис на заповед и менителница. Раздел VIIІСЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВОЧл.44. /1/ Управители и контрольори на общински еднолични дружества с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица./2/ Членове на изпълнителни или контролни органи на общински еднолични акционерни дружества могат да бъдат физически лица. Ако уставът на едноличното акционерно дружество допуска, член на орган на дружеството може да бъде и юридическо лице.Чл.45. /1/ Не могат да бъдат управители на еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско имущество физически лица, които:1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;
5. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно или общинско еднолично търговско дружество;
6. са общински съветници, кметове и зам.-кметове, секретар на общината и други, на които със закон или друг нормативен акт е забранено да упражняват такава дейност./2/ Не могат да бъдат управители на еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско участие в капитала и физически лица, които работят по трудов договор или служебно правоотношение.Чл.46. Не могат да бъдат контрольори в едноличното дружество с ограничена отговорност с общинско имущество:1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права или по съребрена линия до трета степен на лицата по т.1;
3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжностЧл.47. /1/ Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на едноличните акционерни дружества с общинско участие в капитала, физически и юридически лица, които:1. от свое или от чуждо име извършават търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци, изпълняващи конкурентна дейност по смисъла на чл. 15, ал. 2 от ЗЗК;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, изпълняващи конкурсна дейност по чл. 15, ал. 2 от ЗЗК;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност;
4. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството./2/Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съветите на директорите лица, които работят по трудово или служебно правоотношение./3/ Не могат да бъдат членове на надзорния съвет на едноличното акционерно дружество с общинско участие в капитала, лица, които работят по трудово правоотношение в дружеството. Раздел ІХВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВОЧл.48. /1/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на изпълнителния орган на дружеството и кмета на Община Кайнарджа./2/ Контролът за спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото на ЕООД, както и контролът върху дейността на управителния съвет в общинското ЕАД, ако такъв е предвиден в учредителния му акт, се възлага с договор за контрол, сключени между всеки контрольор или член и Общинския съвет представляван от председателя на Общинския съвет.Чл.49. Управлението на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност с общинско имущество се възлага от кмета на общината след решението на Общинския съвет за избор на управител.Чл.50. /1/ Общинският съвет избира управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност и членовете на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества по предложение на кмета на общината, след провеждане на конкурс./2/ Конкурсът се провежда по ред и условия определени от Общинския съвет.Чл.51. Договорът за управление в едноличните търговски дружества с общинско имущество се сключват със срок, определен от Общинския съвет, но за не повече от 3 години.Чл.52. /1/ В договора за управление се определят:1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начина на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора;
5. други условия./2/ В договора за управление с членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и на управителния съвет, се посочват видът и размерът на гаранцията по чл. 240 от ТЗ, която те дават за своето управление./З/ Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решение за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежи внесената сума, ведно със законната лихва за периода, за който е престояла в Община Кайнарджа.Чл.53. /1/ Управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на надзорните съвети се освобождават с решение на Общинския съвет преди изтичане на срока, за който са избрани:1. по негова молба до председателя на Общинския съвет ;
2. с писмено предизвестие, не по-малко от З месеца;
3. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, в случай на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;
4. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 45 - 47 от тази Наредба;
5. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
6. поради други условия, посочени в договора за управление.
7. при неизпълнение на бизнес задачите и бизнес програмата.
8. при виновно нарушение на закона, извършено от лицето при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на този правилник;
9. при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на общинското еднолично търговско дружество с общинско имущество, или от които са произтекли щети за дружеството./2/ С решението за освобождаване по предходната алинея се прекратяват и договорите за управление./3/ Във всички случаи на прекратяване договора за управление, кметът със заповед назначава изпълняващ длъжността до датата на вписване в търговския регистър на новоизбрания управител./4/ Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока от председателя на Общинския съвет, при условията на ал. 1, т. 2 или т. 3.Чл.54. /1/ При прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, кметът на общината назначава ликвидатори и сключва договор с тях./2/ Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност./З/ В договора с ликвидаторите се определят:1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начина на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. срокът за приключване на работата;
5. други условия. Раздел XОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ЕТД С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВОЧл.55. /1/ Възнагражденията на органите на управление на едноличните търговски дружества се определят по ред и правила, приети от Общинския съвет с решението за избирането им./2/ Възнагражденията на контрольорите се определят с решение на Общинския съвет. Раздел ХІПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИЗАСТРАХОВАНЕЧл.56./1/ Сключването на договори за продажба на дълготрайни активи на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала се извършва по решение на Общинския съвет, след провеждане от управителя/изпълнителния директор на дружеството на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията и по реда на Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество./2/ Сключването на договори за наем на имоти и части от имоти на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала се извършва при условията и по реда на Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество./3/ Договорите се сключват от представляващия дружеството.Чл.57. Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарични вноски в капитала му или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда, определен в Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване на тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.Чл.58. Общинският съвет определя имотите, частна общинска собственост и тези, внесени в капитала на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, които подлежат на задължително застраховане. С решението се определя за чия сметка са застрахователните вноски. Раздел XІІРАЗКРИВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯЧл.59./1/ Отчетите, уведомленията и др. информация, които се разкриват публично по този раздел, трябва да съдържат информацията, необходима на общинските съветници и гражданското общество за осъществяване на контрол върху дейността на търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия./2/ предоставяната публична информация не може да съдържа неверни, подвеждащи и непълни данни./3/ управителните органи на дружествата и предприятията носят отговорност за съставянето и публичното оповестяване на финансовите отчети и др. публична информация./4/ лицата по чл.34, ал.2 от Закона за счетоводството са солидарно отговорни с лицата по ал.3 за вредите, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни./5/ регулираната информация се предоставя на електронният сайт на дружеството/ предприятието и / или на община Кайнарджа./6/ представителите на Община Кайнарджа в общите събрания на търговските дружества с общинско участие в капитала да внесат предложение за публичност и разкриване на регулирана информация.Чл.60./1/ Общинските търговски дружества и предприятия са длъжни да разкриват публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 календарни дни от завършването на финансовата година./2/ Годишният финансов отчет за дейността съдържа :1. Финансов отчет по Закона за счетоводството;2. Годишен доклад за дейността, съдържащ достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността за отчетната година, анализ на финансовото състояние на дружеството/ предприятието, извършените инвестиции и източници на финансиране, предприети действия за преодоляване на негативни влияния върху развитието, изпълнението на утвърдените бизнес планове и задачи, както и прогнози за дейността и рискове, пред които е изправено дружеството/ предприятието.Чл.61./1/ Общинските търговски дружества и предприятия са длъжни да разкриват публично тримесечен финансов отчет за дейността си в срок от 30 календарни дни от края на всяко тримесечие./2/ Тримесечният финансов отчет за дейността съдържа:1. Финансов отчет по Закона за счетоводството;2. Кратка обяснителна записка, която съдържа информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година и тяхното влияние върху финансовия отчет, както и възникналите рискове и предприетите действия за тяхното преодоляване или ограничаване на негативното им влияние. Раздел XІІІРЕГИСТРИЧл.62. / 1/ Общината води публичен регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала, на общинските предприятия, на юридическите лица с нестопанска цел и на гражданските дружества, в които участва общината./2/ В регистъра се вписват данни за дружествата, общинските предприятия и на юридическите лица с нестопанска цел, размера на общинското участие и лицата, които представляват общината в управителните органи на дружествата, както и тяхното възнаграждение./3/ Към регистъра се прилагат годишните финансови отчети на търговските дружества, в които общината е собственик на не по-малко от 25 на сто от капитала./4/ Регистърът се води в съответствие с изискванията на ЗОС по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, и се съхранява по ред, определен от него.


 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 51 ал. 5 от Закона за общинската собственост с Решение № 132 по протокол № 15/ 31.07.2012 година от заседание на Общински съвет-Кайнарджа, влиза в сила от деня на приемането й и отменя Наредбата за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с Решение № 64 от 04.06.2004 год.

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.

Председател на Общински съвет Кайнарджа:……………..
с. 1

скачать файл