Проект на Постановление за изменение на Тарифата за държавните такси


с. 1


Проект!
ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д
от Диана Ковачева – министър на правосъдието

оТНОСНО: Проект на Постановление за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бл. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 от 2009 г., бр. 77 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 104 от 2011 г.)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бл. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 от 2009 г., бр. 77 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 104 от 2011 г.).

Проектът на постановление е изготвен в изпълнение на мярка № 177 от приетия с Решение на Министерски съвет № 808/08.10.2012 г. План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, както и при съобразяване с препоръките отправени от Европейската комисия в писмо, постъпило в Министерство на правосъдието, относно размера на таксите, събирани от Агенция по вписванията за вписване на Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ) и Европейско дружество (ЕД) в Търговския регистър.

Предлаганите изменения предвиждат да отпаднат таксите за вписване в търговския регистър на консорциум и на холдинг по чл. 16а, ал. 1, т. 7 и чл. 16а, ал. 2, т. 7 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

По отношение на конкретните мотиви за предлаганите изменения, следва да се посочи, че съгласно разпоредбата на чл. 276 от Търговския закон (ТЗ), за консорциума се прилагат съответно правилата за гражданското дружество или за дружеството, във формата на което е организиран консорциумът.

Съгласно чл. 277 от ТЗ, холдингово дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участвува в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност.

Проверката, която се извършва в Търговския регистър при регистрацията на посочените дружества съвпада с проверката, която се извършва при регистрацията на съответния вид дружество (ООД, АД, КДА), под формата на което е организиран консорциумът, респ. холдингът.

Във връзка с отражението върху приходите на Агенция по вписванията от предлаганите за намаляване такси, следва да се посочи, следва да се посочи, че след извършени справки в информационната система на търговския регистър се установява, че събраните такси, съобразно посочените разпоредби през 2010 г. и 2011 г. са както следва:
Заявления

Подадени на гише

Подадени по електронен път

Общо:

2010 г.

17000 лв.

10800 лв.

27800 лв.

2011 г.

5100 лв.

15600 лв.

20700 лв.

Общо:

22100 лв.

26400 лв.

48500 лв.

При допускане, че дружествата, под чиято форма биха били регистрирани холдинговите дружества и консорциумите са 50% дружества с ограничена отговорност е 50% акционерни дружества, събраните за посочените периоди такси, съгласно предлаганите изменения биха били:
Заявления

Подадени на гише

Подадени по електронен път

Общо:

2010 г.

3100 лв.

1830 лв.

4930 лв.

2011 г.

780 лв.

2690 лв.

3470 лв.

Общо:

3880 лв.

4520 лв.

8400 лв.

Видно от гореизложеното, за периода 2010 г. – 2011 г., реалното намаление на приходите, при равни други условия би било като абсолютна стойност в размер на 40 100 лв. Отнесено към общия размер на приходите от дейността на Търговския регистър, а именно: 27 389 886 лв. за 2010 г. и 26 005 158 лв. за 2011 г. или общо 53 395 044 лв. (Съгласно годишните доклади за дейността на агенцията), прогнозното реално намаление би било 0, 075% .

При изготвяне на проекта, бяха съобразени относимите принципи, недопускащи неоправдано различно третиране на европейските и националните дружества. В уводните разпоредби на Регламент 2157/2001 г. относно Устава на Европейското дружество е регламентирано, че държавите-членки са длъжни да предприемат мерки с цел разпоредбите, приложими към европейските дружества по силата на този регламент, да не водят до дискриминация, която се дължи на неоправдано различно третиране на европейските дружества в сравнение с акционерните дружества, или до несъразмерни ограничения при учредяването на европейско дружество или преместването на неговото седалище. При определянето на дължимите държавни такси, следва да се съблюдават и правилата на приложимото законодателство по отношение на съответния вид дружество.

По отношение на Европейското дружество, подобно правило е регламентирано в разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Регламент 2157/2001 г., съгласно която при неуредените случаи, приложение следва да намерят разпоредбите на държавата-членка, които биха се прилагали към акционерно дружество. В тази връзка, с измененията се предлага таксите за регистрация и вписване на промени за Европейско дружество да бъдат изравнени с таксите за вписване за акционерно дружество по националното законодателство.

Регламентацията на статута на Европейското обединение по икономически интереси, съдържаща се в Регламент 2137/85/ЕИО и в разпоредбата на чл. 280а от Търговския закон води до извода, че обединението има силно изразен персонален характер, респективно таксите за регистрация и вписване на промени следва да бъдат изравнени с тези, събирани по националното законодателство за събирателно дружество.

По отношение приложимото право към учредяването на Европейското кооперативно дружество, разпоредбата на чл. 17 от Регламент на Съвета 1435/2003/ЕС, препраща към приложимия закон за кооперациите в държавата, в която се установява дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 35 от Закона за кооперациите, кооперациите и кооперативните съюзи се освобождават от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация. Съгласно чл. 5, б. „к”, изр. последно от Закона за държавните такси, кооперациите се освобождават от заплащане на такси по учредяване, регистрация и други промени. Предвид изложеното, таксите за регистрация и вписване на промени за Европейско кооперативно дружество, се предлага да бъдат отменени.

Във връзка с принципа, недопускащ неоправдано различно третиране на европейските и националните дружества, се предлага таксите за преобразуване на търговски дружества с участие на дружества от държави-членки на Европейския съюз, или други държави-страни по споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България, както и за издаване на удостоверение за законосъобразност, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в друга държава, да бъдат изравнени с таксите събирани за вписване на преобразуване на национални дружества.

Съгласно чл. 31, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА), проекта е публикуван на интернет страницата на Министерство на правосъдието и Портала за обществени консултации към Министерския съвет за обществено обсъждане.

Приемането на акта няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България, поради което не се придружава от финансова обосновка.

Проектът не въвежда норми на европейското право, поради което не се изготвя справка за съответствието му с него.

Проектът на Постановление е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от УПМСНА. Направените бележки и предложения са отразени в приложената справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от УПМСНА, Министерският съвет да разгледа и приеме предложения проект на Постановление за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бл. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 от 2009 г., бр. 77 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 104 от 2011 г.).МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:

ДИАНА КОВАЧЕВАс. 1

скачать файл