Проект №BG051PO001 02-0362-C0001 „безопасен труд – мотивирани заети


с. 1

ПРОЕКТ №BG051PO001-2.3.02-0362-C0001 „БЕЗОПАСЕН ТРУД – МОТИВИРАНИ ЗАЕТИ ЛИЦА”

ПО ДОГОВОР № ESF–2302–02-02001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!Д О Г О В О Р

/проект/
Днес,………….201.... г., в гр/с........, област ...........се сключи този договор между:

„ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС" ЕАД, представлявано от Диян Димов - изпълнителен директор, рег. с решение по ф.дело № 7204/91 г. на БОС, Идентификационен № по ДДС BG 102004532, ЕИК 102004532, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Княз Ал. Батенберг” № 1, наричан за краткост ("БЕНЕФИЦИЕНТ"),

от една страна и от друга страна:………………………………………......................................................................, регистрирано с решение по фирмено дело №……………/.......................г, по описа на Окръжен съд ………….................……, със седалище и адрес на управление:............................................................................................., БУЛСТАТ представлявано от……………………………………................................................................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното :

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществява периодични доставки на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла, обувки и работно облекло, наричани по-долу “Стоката”, съгласно Спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор, обект на проведената от Възложителя процедура открит избор с предмет: „Доставка на лични предпазни средства и работно облекло” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001-2.3.02 по проект „Безопасен труд-мотивирани заети лица” BG 051PO001-2.1.05 и договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2302-02-02001.


II. ЦЕНИ
1. Бенефициента се задължава да заплати на Изпълнителя общата максимална цена в размер на ………............(…....................................……………словом) лева, без ДДС.

2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на доставката, съгласно Спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

3. Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя:
/Посочва се адрес и сметка на Изпълнителя/.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


  1. Плащането се извършва както следва:100% финално плащане, платимо до 2 (две) седмици след изпълнението на договора, удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол и представена фактура.IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Настоящият договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

2. Срокът за изпълнение на доставката е до 90 календарни дни от датата на подписването му

3. Мястото на изпълнение на доставката е: гр. Бургас, ул. “Княз Александър Батенберг” №1
IV. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:

Настоящият договор;

Техническа спецификация (Приложение І)

Офертата на Изпълнителя (Приложение II)

Заявка (Приложение III)

Приемо-предавателен протокол (Приложение IV)


V. КОМУНИКАЦИИ
Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между Бенефициента и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на договора и се изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала, един за Бенефициента и един за Изпълнителя.
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

VІ. 1 Бенефициентът не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на предмета на настоящия договор или като последица от него. Бенефициентът не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на предмета на настоящия договор.

VІ. 2 Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Бенефициента относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

VІ. 3 Изпълнителят се задължава да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали в срок не по – малък от 3 години след приключване на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

VІ. 4 Всички предприети от изпълнителя действия по визуална идентификация (като обяви, публикации, конференции, семинари и други) следва да са в съответствие с приложимите правила за информарине и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламента на Комисията № 1828/2006 и приложение № 1 към него и Ръководството за изпълнение на дейностите за информаираност и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят уведомява Изпълнителя чрез писмени заявки - Приложение III – за необходимите артикули и количества стоки.

2. Възложителят е длъжен да прегледа стоката при получаването й в присъствието на упълномощен представител на Изпълнителя, като проверява и съответствието на доставената стока с представените от Изпълнителя мостри.

2.1. В случай, че стоката съответства на заявеното количество и качество, Възложителят подписва приемо-предавателния протокол – Приложение IV .

2.2. Когато стоката не отговаря на договорените изисквания Възложителят връща стоката и незабавно уведомява Изпълнителя за извършване на замяна, съобразно договорените изисквания .

2.3. При спор между страните относно съответствието на стоката с договорените изисквания Възложителят е длъжен да сезира незабавно независим оторизиран контролен орган. Констатациите на последния се считат за окончателни.

2.4. Стоката се счита за приета с подписване на приемо-предавателен протокол в два екземпляра, по един за всяка от страните и представяне на придружителните документи по т. 9.

3. Възложителят заплаща на Изпълнителя доставената стока при условията и в сроковете на настоящия договор.

4. Възложителят съхранява представените от Изпълнителя мостри в свой склад, като се задължава да ги върне на Изпълнителя при прекратяване действието на договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5. Изпълнителят доставя стоката в складовете на Възложителя в срок до 15 (петнадесет) календарни дни (съгласно предложение на кандидата в процедурата), считано от датата на подаване на заявката по т.1.

6. Всички разходи за транспортирането на стоката до склада на Възложителя, за опаковка, маркировка и др. са за сметка на Изпълнителя.

7. Стоката следва да отговаря на изискванията за качество на съответния стандарт.

8. Изпълнителят упълномощава свой представител за предаване на стоката и оформяне на необходимите документи.

9. Изпълнителят предава стоката със сертификат за качество, протокол от изпитване и в надлежна опаковка.

10. Изпълнителят оставя на разположение на Възложителя одобрени от негова страна мостри на посочените в спецификацията артикули, които се съхраняват в склад на Възложителя до прекратяване действието на договора.

10.1. Изпълнителят е длъжен да доставя стока в пълно съответствие на представените от него мостри.

10.2. Изпълнителят се задължава за срока на действие на договора, да изработва работни облекла, съгласно изготвените и предложени към приложената спецификация модели само и единствено за „Пристанище Бургас”ЕАД.

11. Изпълнителят поема гаранция за стоките при спазване на изискванията за ползване, поддържане и съхранение от Възложителя както следва:

11.1. При предявяване на рекламации от Възложителя, Изпълнителят се задължава да осигури явяване на свой представител в 5-дневен срок от рекламирането на стоката.

11.2. Изпълнителят се задължава да отстрани констатиран фабрично-заводски дефект в 10-дневен срок от датата на установяването на дефекта от представители на Възложителя и Изпълнителя, констатирано с двустранен протокол.


VIII. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, като всички спорове по него ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му-от компетентния български съд.

.

X. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ.


Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите на Финансиращата институция да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИИ
1. Изпълнителят дължи обезщетение при забавено изпълнение в размер на 0.15% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на закъснялата услуга.

2. При констатиране на отклонение в количеството или качеството на доставената стока, установено по реда на т.2.2. и т.2.3., Изпълнителят следва да подмени стоката с друга, която е в съответствие с договорените изисквания, както и да заплати обезщетение за забавено изпълнение.

Подмяната се извършва в срока по т.11.2, считан от деня на установяването на неизпълнението.

3.Гаранцията за добро изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора, се задържа в полза на Възложителя при предсрочно прекратяване на договора по вина на Изпълнителя или се освобождава в 30 дневен срок след приключване изпълнението на договора.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът се прекратява преди изтичане на уговорения срок:

а/ по взаимно писмено съгласие на страните;

б/ едностранно, с писмено предизвестие, отправено до другата страна при възникване на форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на задълженията по настоящия договор за период, по-дълъг от 30 календарни дни.

в/ едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие за всяка от страните, при неизпълнение предмета на договора.

2. Възложителят има право да развали договора едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие:

а/ при отклонения в количеството и/или качеството на стоката на две и повече доставки;

б/ при забавено изпълнение на повече от две доставки, продължило за всяка от тях над 5 /пет/ дни.ФОРС МАЖОР

1. В случай на възникване на “форсмажорни обстоятелства”, породени от събития, станали след сключването на договора и възпрепятстващи изпълнението на задълженията на страните по този договор, сроковете за изпълнение ще бъдат удължени с времетраенето на форсмажорните обстоятелства, при взаимно писмено съгласие на страните.

1.1. Всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна за възникването и прекратяването на форсмажорно събитие до 10 дни от датата на възникването /прекратяването/ му, независимо от характера му.

1.2. За “форсмажор” се счита война, природно бедствие, обща стачка и други събития, извън контрола на страните по договора.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван освен по реда, предвиден в Постановление №69 на МС от 11.03.2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

1.1. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само след писмено съгласуване с Управляващия орган на Оперативна програма, предоставил безвъзмездната финансова помощ.

1.2. Настоящият договор по изключение може да бъде изменен или допълнен без писмено съгласуване с управляващия орган на Оперативна програма, предоставил безвъзмездната финансова помощ, в следните случаи:

1.2.1 когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) намаляване общата стойност на договора в интерес на бенефициента поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

1.2.2. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

1.2.3. при удължаване срока на договора, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане срока на договора бенефициентът е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката би довело до съществени затруднения за бенефициента.

2.Ако някоя от страните по договора през времетраенето му промени юридическата си форма, това няма да влияе на изпълнението му, което ще се приеме от правоприемника на съответната страна.

3. При промяна на седалището или адреса на управление, съответната страна е длъжна в тридневен срок да уведоми другата страна за промяната.

4. Условията на членове 1, 3, 4, 5, 6 и 14 от Общите условия - приложение към договора за безвъзмездна финансова помощ се отнасят и за страните по настоящия договор.

5. Във връзка със съвместното ползване на обекти в Пристанището, работни помещения, оборудване, работни площадки или работни места в района на Пристанище Бургас, страните се задължават да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, да се информират взаимно за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от тези рискове.

6. Изпълнителят е длъжен да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на Възложителя в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. Изпълнителят е длъжен да се въздържа от публични изявления относно характера на проекта и дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен от Възложителя, както и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. Изпълнителят не може да обвързва Възложителя по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните по него.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ....................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:..............................

Диян Димов Управител:

Изпълнителен директор .................................. на

на „Пристанище Бургас”ЕАД „....................”..............

Настоящия документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.”Пристанище Бургас”ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелстване може да се приеме като официална позиция на Европейският съюз и Агенция по заетостта.

Приложение I
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение II

Оферта на ИзпълнителяНастоящия документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.”Пристанище Бургас”ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелстване може да се приеме като официална позиция на Европейският съюз и Агенция по заетостта.

Приложение III

Утвърдил заявката:....................................................(име, фамилия, подпис)
ЗАЯВКА № ...............
относно заявениете стоки от „Пристанище Бургас” ЕАД в изпълнение на Дейност 5

по проект «Безопасен труд – мотивирани заети лица»

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-02-02001

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.,

схема BG 051 PO 001-2.3.02 „Безопасен труд”по ред


Вид на стоките

Мярка

Количество

Забележка

Дал заявката:....................................................(име, фамилия, подпис)

тел. за контакт:.........................................................

гр. Бургас, ...................................20.......г.


Настоящия документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.”Пристанище Бургас”ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелстване може да се приеме като официална позиция на Европейският съюз и Агенция по заетостта.

Приложение IV
ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № .............
относно получените стоки от „Пристанище Бургас” ЕАД в изпълнение на Дейност 5

по проект «Безопасен труд – мотивирани заети лица»,

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2302-02-02001

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,Схема BG 051 PO 001-2.3.02 „Безопасен труд”ПОЛУЧАТЕЛ

ПРЕДАВАТЕЛЕН

ДОСТАВЧИК

Име

ПРОТОКОЛ

Име

Град

КЪМ ФАКТУРА

Град

АдресАдрес

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР

Дата:

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Място:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ЗДДС
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ЗДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛ
МОЛ

 
 Арт. номер

ОПИСАИЕ НА СТОКАТА

МЯРКА

К-ВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛУЧИЛ СТОКАТА:
ПРЕДАЛ СТОКАТА:

     

 

 

Настоящия документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.”Пристанище Бургас”ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелстване може да се приеме като официална позиция на Европейският съюз и Агенция по заетостта.

с. 1

скачать файл