Процедурата е по приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет


с. 1ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


5868 гр. Искър, ул. „Г. Димитров” 38, е-mail: iskar@atlantis.bg, тел.код: 06516, тел: 24-24, факс:21-96
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, обявяви нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочена към общинските администрации.

Процедурата е по приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.

В тази връзка Община Искър, като допустим бенефициент ще кандидатства с проектно предложение.

Целева група на проекта са служителите на общинска администрация Искър.

Продължителност на изпълнение на проекта: 12 месеца.

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК кандидатът - Община Искър, следва да представи с проектното предложение индикативна оферта за цената на предвидения в проекта разход.

В тази връзка Община Искър Ви кани да представите индикативна оферта за дейността информация и публичност:
  1. Изработване на следните информационни материали:

2. Организиране на 2 пресконференции – една в началото, за запознаване на обществеността с целите на проекта и една в края на проекта, за представяне на резултатите. Пресконференциите трябва да бъдат проведени на територията на община Искър.
Всички материали трябва да съдържат флага на ЕС и думите Европейски съюз, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” и логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”.

Индикативните оферти могат да бъдат изпратени по един от следните начини:


- по пощата на адрес: Област Плевен, Община Искър, гр. Искър - 5868, ул."Георги Димитров" № 38

- по имейл на адрес: iskar@atlantis.bg

- по факс: +359 065 162 196

Краен срок за получаване на оферти – 15 март 2013 г.Благодарим Ви предварително за съдействието.
с. 1

скачать файл