Процедура Онлайн кандидатстване за целеви потребителски кредит партньори


с. 1


Процедура Онлайн кандидатстване за целеви потребителски кредит - партньори

С възможността за онлайн пазаруване на изплащане, осигурявате удобство на Вашите клиенти и гарантирате ръст на продажбите си.

Ти Би Ай Кредит разполага с улеснена , бърза и гъвкава процедура за отпускане на онлайн кредити. Ние ще се съобразим със спецификите и изискванията на бизнеса ви и заедно ще създадем работещ за Вас модел.

Основните стъпки в процеса на онлайн кредитиране, който ние ви предлагаме са следните: 1. Клиентът избира стоката /стоките, която иска да закупи на изплащане и я /ги добавя в количката/кошницата. Избира начин за плащане „ На кредит” .

На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 150 лв.

 1. С помощта на специално разработен Ти Би Ай Кредит калкулатор, клиентът лесно може да се ориентира за сроковете и оскъпяването на предлаганите схеми за разсрочено плащане и да избере най-удобния за него/нея вариант на погасяване. Системата автоматично трябва да изчислява всички полета на калкулатора след избор на срок на кредита.

След като бъде избран план на изплащане, за да продължи напред, клиентът трябва да даде своето съгласие за обработка на личните данни. За целта се запознава с документа „ Искане декларация за потребителски кредит” и маркира полето за «Съгласие». По този начин извършва електронно изявление, че е запознат и приема условията. 1. Клиентът попълва форма със следните данни – име, ЕГН, тел. за връзка, и-мейл, адрес.

Три имена *

 

ЕГН *

 

Телефон за връзка*

 

Втори телефон за връзка

 

е-mail *

 

 

 

Адрес по лична карта*

 

Адрес за доставка*


Допълнителна информация

  1. Всеки клиент трябва да е запознат и да приеме Общите условия за онлайн покупка.Препоръчваме след потвърждаване на личните данни, клиентът да има възможност да направи проверка на всичко избрано и въведено до момента – продукт, избран план на изплащане, лични данни.

Този етап от процеса зависи изцяло от техническите възможности и предпочитанията на търговеца.

Клиентът може да вижда изведена информацията за цялата поръчка на самия сайт, да получи и-мейл за потвърждение или по друг начин.

 1. След потвърждаване на цялата информация по поръчката от клиента, търговецът изпраща всички въведени данни на следния е-mail адрес............................ в Ти Би Ай Кредит.

 2. Клиентът се информира (чрез сайта), че в рамките на един час ( в работно време на Ти Би Ай Кредит от 9:00 до 19:00 ч.) искането му ще бъде разгледано и ще бъде осведомен от търговеца за становището.

Примерен текст: 1. Служител на Ти Би Ай Кредит се свързва на посочените телефони с клиента и допълва необходимата информация в искането за финансиране.

Задължително, в началото на разговора се взема и телефонното съгласие на клиента, с изричното задаване на следните въпроси:


Господине/Госпожо,

На интернет сайта на ТМ сте дали своето изрично съгласие за обработване на личните Ви данни в качеството си на кредитоискател. Наясно ли сте с факта, че „Ти Би Ай Кредит” е администратор на лични данни, регистриран надлежно съгласно ЗЗЛД?

Наясно ли сте, че данните Ви могат да бъдат проверени във всички достъпни регистри в България с цел проучване на финансовото ви състояние и платежоспособност?

Знаете, че срокът за съхранение на личните ви данни от наша страна е 5 години, в случай че подпишем договор за кредит? (това е наше задължение в качеството ни на платежна институция!)

Знаете ли за правата Ви на достъп и корекция на лините ви данни?

Давате ли изрично съгласие за ползване на личните ви данни за целите на директния маркетинг?”
 1. Следва разглеждане и оценка на искането от Ти Би Ай Кредит. Окончателното становище TBI Credit връща на посочен от търговеца е-mail. ( търговецът може да провери становището и в информационната система Smart Info, до която Ти Би Ай Кредит му е предоставил достъп).

 2. Търговецът информира клиента за становището по искания кредит. При одобрение търговецът поема ангажимента:

 • да подготви, окомплектова и разпише всички документи съпътстващи договора за потребителски кредит

 • да организира и поеме за собствена сметка изпращането на документите за подпис до клиента и връщането им обратно при търговеца.

 1. Търговецът отчита към Ти Би Ай Кредит следните документи:

 • Подписан екземпляр от договора за потребителски кредит.

 • Подписано Искане-декларация за потребителски кредит от клиента.

 • Подписан от клиента Застрахователен сертификат, в случай че клиентът е избрал защитен кредит.

 • Копие от личната карта на клиента, собственоръчно подписано и заверено с „Вярно с оригинала” от него.

 • Копие от фактурата за стоката.

 • Други документи, в случай че имало изискване да бъдат предоставени такива. 1. След проверка за коректността и отчитането на изброените по-горе документи, Ти Би Ай Кредит урежда финасовите си отношения с търговеца. 1. При връщане на стоката от клиента в законния 7 дневен срок за онлайн продажбите, търговецът уведомява Ти Би Ай Кредит, за да бъде анулиран договора по надлежния ред.


И
Приложение 1

СКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТС настоящото заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит и че желая да бъде извършена предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит между нас, като в тази връзка декларирам, че:

1. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД ми предоставиха информация за:

1. Данните, които ги идентифицират като администратори на лични данни, а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, бул. „Драган Цанков” № 36, Световен Търговски Център „Интерпред”, блок Б, № 105, ЕИК 131134023, вписано в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Удостоверение № 0008057/20.10.2006 г. на КЗЛД; „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 121554961, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно Удостоверение № 0003721 от КЗЛД; „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Юнак” № 11-13, ЕИК 131287026, вписано в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Удостоверение № 0003479/02.11.2004 г. на КЗЛД

2. Целите на обработването на предоставените от мен лични данни, а именно: за извършване на предварителни кредитни проверки, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен потребителски кредит, от „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД по възлагане от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД на моята платежоспособност и предварителна оценка на риска за „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно от „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД от евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит с мен, за или във връзка с анализ на задълженията ми, за събиране на вземания, за предотвратяване изпиране на пари и измами, за управление на сметките ми - когато имам открити такива в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, за изграждане и развитие на системата за управление на риска в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно в „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, в т.ч. и за самообучение на специализиран софтуер за оценка на риска, собственост на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и/или на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит), както и за директен маркетинг по смисъла на ЗЗЛД, включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и/или на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит);

3. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон, личните ми данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД по възлагане от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и от физически и/ или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 24 ЗЗЛД;

4. Задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, а именно: личните данни се предоставят доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и мен, като евентуалният ми отказ да предоставя личните си данни би означавал отказ от моя страна да встъпя в договорни отношения с „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно с „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД;

5. Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, а именно за правата ми по Глава пета ЗЗЛД, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно от „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и от „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно от „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и от „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да заличат, коригират или блокират моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведомят третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия, да възразя пред „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно пред „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и пред „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да възразя срещу такова разкриване или използване, като правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват с писмено заявление до „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно до „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и до „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено пълномощно;

6. Срока за съхраняване на личните ми данни, а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД ще съхраняват, обработват и използват предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Искане-декларация в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а в случай, че сключа такъв Договор ще бъда допълнително уведомен/ а за срока за съхраняване.

2. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД в качеството им на администратори на лични данни да включат личните ми данни в съответната база данни, в т.ч. да съхраняват, обработват и използват всички предоставени от мен лични данни (включително и тези, които евентуално ще им предоставям в бъдеще) за изброените по-горе цели и срокове (включително и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит), като ги упълномощавам да проверяват тяхната достоверност и актуалност посредством посещения на място в жилището и/или местоработата ми, посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други източници, както и да искат от такива източници допълнителна информация за мен, в случаите когато намерят това за необходимо във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит. С настоящото давам и изричното си съгласие, настоящата Декларация и копие от нея да бъдат съхранявани в документалния архив на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно - на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД за нуждите на евентуални бъдещи проверки по спазване на ЗЗЛД, независимо от това, дали ще сключа Договор за потребителски кредит.

3. Давам изричното си съгласие, „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да съхраняват копия на моята лична карта за нуждите на пълната ми идентификация като потенциален клиент на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД.

4. Давам изричното си съгласие „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД самостоятелно и/или посредством възлагане на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да изискват и да получават лични данни, свързани с гражданската ми регистрация, както и да обработват същите по смисъла на §1 от ДП на ЗЗЛД от национална база данни „Население”, както и да проверяват моята кредитоспособност и да удостоверяват моите лични данни в съответствие със ЗЗЛД, като изискват и получават справки от регистри на трети лица - частни и публични Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, Национална Агенция за Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, като овластявам поотделно „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да действат като мои пълномощници по смисъла на ЗЗЛД, включително да изискват и да получават справки за начислен осигурителен доход за наети (наемани) на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.

5. Декларирам своето съгласие при одобрение на молбата ми за кредит да бъда включен/а в съответната застрахователна програма, която ще защити моя кредит при настъпване на определените застрахователни събития, а при предоставяне на кредитна карта да бъда включен/а в съответната застрахователна програма за кредитни карти. Давам своето изрично съгласие личните ми данни да бъдат обработени и съхранявани от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, в качеството му на застрахователен агент, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, в качеството му на застрахователен брокер, вписан в Регистъра на застрахователните брокери при Комисията за финансов надзор (КФН) съгласно Решение на КФН № 262 - ЗБ / 17.03.2009 г. и Удостоверение № 147 - ЗБ / 20.03.2003 г. от КФН, с цел сключването и изпълнението на съответните застрахователни договори по реда и при условията, предвидени в Кодекса за Застраховането (КЗ), както и от съответното застрахователно дружество и от неговите партньори за целите на администриране на определените застрахователни покрития. (При несъгласие да се зачертае описаното съгласие).

6. Наясно съм, че следва да потвърдя даденото с настоящата декларация съгласие в телефонен разговор, проведен със служител на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД.
Приложение 2
Допълнение към Общите условия за онлайн покупка на кредит

Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.


Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 ( сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката. Мобилни телефони подлежат на разрочено плащане до 15 месеца и към тях не се прилага застраховка „ Имущество”. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, ......посредством кликване върху бутона “купи на кредит”, след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. ..............не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. ..................... не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.


Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като ................. бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е .... (........) дни и започва да тече от момента, в който ............... получи уведомлението по предходното изречение и свърже се с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.


Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

Приложение 3

Инструкция куриер – подписване и връщане на документи Ти Би Ай Кредит от клиента към търговеца

 1. Клиентът се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора.
 1. Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни. Собсвеноръчно вписва Вярно с оригинала!“, датата и се подписва. 1. Куриерът дава за подпис на клиента: Искане-декларация за потребителски кредит, 2 екземпляра на Договор за потребителски кредит, 2 екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на засрахователното покритие – ако кредита е защитен и фактура.
 • Искане декларация за потребителски кредит - Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ”.
 • Договор за потребителски кредит:Страница 6 – вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ”. Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ потребител”.
ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!


 • Застрахователен сертификат и общи условия на застрахователното покритие

„ Подпис на застрахования кредитополучател“ -подпис на клиента


 • Фактура

Получател: подпис на клиента 1. След като се попълнят и се положат подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка за пропуск или грешки. 1. За клиента остава:
 • Екземпляр на договора за потребителски кредит

 • Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен

 • Оригинална фактура
 1. Куриерът трябва да върне към търговеца следния набор от документи:
 • Искане –декларация за потребителски кредит

 • Договор за потребителски кредит

 • Копие от личната карта на клиента

 • Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен.

 • Копие от фактура

 • Други документи, ако предварително са били изискани такива.
с. 1

скачать файл