Приложение а. 16. 5 Списък книги, учебници, учебни пособия на преподаватели


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4


ПРИЛОЖЕНИЕ А.16. 1.5.2.

СПИСЪК
книги, учебници, учебни пособия на преподаватели на първи ОТД в ПУ
(2007-2011)
Публикация

(автори, заглавие, ....)

Издадени в

Реценз (д/н)
България

Чужбина
1.

Александрова, А. Разбирането като елемент на качеството на образователните резултати - сп. “ Начално образование”, бр.1, 2008.

дада

2.

Александрова, А., Ян Амос Коменски – един от създателите на идеята за непрекъснато образование. В сборник доклади на Пета международна научно – практическа конференция “ Преподаване, учене и качество във висшето образование” – “Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България”, Правец, 2008.

дада

3.

Александрова, А., Някои нерешени въпроси във взаимоотношението между комуникативна и лингвистична компетентност, в е – списание “Наука и образование”, 2009. http://www.uni-plovdiv.bg/pedagogy/GetResource?id=221

да
да

4.Александрова, А., Д. Левтерова, Зл. Костова, Възможности за приложение на адаптирана форма на системата “Макатон” в е – обучението на лица с увреждания. В сборник научни статии “ Методи и технологии за диагностика и обучение на лица с увреждания”, Пловдив, 2009.

да
да
5.

Александрова, А., Специфика на лекционните курсове по дисциплината “Теория на възпитанието” за студентите от педагогическите факултети. В сп. “ Педагогика”, бр. , 2009.

да
да
6.

Aleksandrova,A., P.Radev, G.Tsokov,Z. Kostova, O. Koychev. Process model of qualifyng social workers taking care for adult men with intellectual disabilities in Bulgaria – a team training a team. 7TH European Congress of Mental Health in Imtelectual Disability, Amsterdam, 2009.
да

да
7.

Александрова,А., Пл. Радев, Философия на образованието, /монография/ Велико Търново, 2009.

да
да
8.

Александрова, А., Пл. Радев История на образованието /Том І,/, Пловдив, 2009

да
да
9.

Александрова, А., Пл. Радев История на образованието /Том II,/, Пловдив, 2009.

да
да
10.

Александрова, А., Пл. Радев История на образованието /Том III/, Пловдив, 2009.

да
да
11.

Александрова, А., Пл. Радев. История на образованието / Том IV/, Пловдив, 2010.

да
да
12.

Александрова, А., Съвременни методи за подбор на персонала в училишната организация. В практически наръчник “Управление и развитие на училището”. С. 2010.

да
да
13.

Александрова, А., Форми и методи за управление на персонала. В практически наръчник “Управление и развитие на училището”. С. 2010.

да
да
14.

Александрова, А., Атестация и оценка на педагогическия персонал. В практически наръчник “Управление и развитие на училището”. С. 2010.

да
да
15.

Александрова, А., Форми на квалификация на учителите. В практически наръчник “Управление и развитие на училището”. С. 2010.

да
да
16.

Александрова, А., Използване на фасилитирането в преподаването – възможност за повишаване на мотивацията на учениците и ефективността на процеса на обучение. В практически наръчник “Управление и развитие на училището”. / актуализация 2 / С. 2010.


да
да
17.


Александрова, А., Развитие на емоционалната интелигентност в училище. В практически наръчник “Управление и развитие на училището” / актуализация 3/ С. 2010.

да
да
18.

Александрова, А., Аспекти на когнитивното развитие за повлияване социализацията на деца и юноши. В сборник статии, Пловдив, 2010.

да
да
19.

Александрова, А., Аспекти на дейността на социалния работник за повишаване на мотивацията на хора с умствена изостаналост, отглеждани в специализирани институции. В сборник Социална работа и подкрепа на интелектуално увредени потребители на социални услуги в защитена среда, Пловдив, 2010.

да
да
20.

Александрова, А., Обучение на преподавателя в създаване и поддържане на портфолио. В практически наръчник “Управление и развитие на училището” / актуализация 4/ С. 2011.

да
да
21.

Александрова, А., Прояви на толерантност в училищния клас/ студия/. В сборник статии Педагогическа ентелехия, С., 2011.

да
да
22.

Александрова, А., Значение на емоционалното възпитание за развитие и формиране на учениковата личност. В сборник с материали по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев Обучението като път към образованието, Пловдив, 2011

да
да


Общо:

21

11.

Ignatova, A. (2007). Correlation between Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Dyslexia in assessing academic achievements. First European Congress in Diagnostic, Detection, Prevention and Therapy of Communication Disorders, Patra, Greese.
да

не
2.

Игнатова, A. (2008). Четивен дефицит при деца със синдром на Хиперактивност и Дефицит на вниманието (ХАДВ). Специална Педагогика, Mарт, pp. 20-33.

да
не
3.

Ignatova, A., V. Boyanova, M. Stankova (2008). Interrelationship between Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Dyslexia in assessing basic math skills. In Proceeding “Еarly Prevention in Children with Verbal Communication Disorders”. Belgrade, Sofia, Patra. рр. 322-332. ISBN: 978-86-81879-22-1
да

не
4.

Ignatova, A. (2008). Interrelationship between Attention Deficit Hyperactivity Disorders and Dyslexia in Assessing the process of writing under dictation. In V National Congress in Psychology, Sofia, Bulgaria, pp. 622-629.

да
не
5.

Ignatova, A., V. Boyanova, M. Stankova (2009). Writing skills in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Dyslexia. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. 535-562. ISBN: 978-989-643-033-7
да

не
6.

Stankova, M., V. Boyanova, A. Ignatova (2009). ADHD Therapy Program with Instrumental Methods use in education. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. Рр.385-396. ISBN: 978-989-643-033-7
да

не
7.

Станкова, M. и A. Игнатова. (2009). Комуникативни нарушения при рядко диагностицирани синдроми (фамилен хиперинсулинизъм). В: Логопедия: VII Национална Конференция на Националното Сдружение на логопедите в България, София, стр. 37-52. ISBN: 978-954-9458

да
не
8.

Игнатова, A. и Л. Джалев. (2010). Структура и надеждност на кратката версия на скрининговия тест “Индикатори на развитието за оценка на ученето“ (DIAL-3). В: Иновации в образованието”. Шуменски уневиерситет. “Eпископ K. Преславски. стр. 423-436. ISBN: 978-954-400-298-5

да
не
9.

Игнатова, A. и В. Боянова. (2010). Зрително-процесивен дефицит при деца с обучителни трудности. В: “Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев и 25 години Факултет по начална и предучилищна педагогика“ СУ “Св. Климент Охридски“стр. 166-173. ISBN: 978-954-549-094-1

да
не
10.

Ignatova, A., and V. Boyanova. (2010).Generalization skills of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In “’International Science Conference: Psychology-Traditions and perspectives”, pp.62-69 ISBN:978-954-680-736-6

да
не
11.

Boyanova, V., I. Asenova, M. Stankova, A. Ignatova (2010). Application of EDU-link systems in therapy of children and developmental dysphasia. In “’International Science Conference: Psychology-Traditions and perspectives”, pp.84-92

да
не
12.

Игнатова, А. и М. Критириаду (2011). Влияние на екзогенните фактори върху индивидуалния стил на учене при деца с дислексия. В Сборник научни доклади: VI-ти Национален Конгрес по Психология. Стр. 579-584 ISSN 0861-7813

да
не
13.

Игнатова, A (2011). Етиологични теории за Дислекия-Литературен Обзор.В Годишник на Департамент Медикобиологични науки на НБУ. Vol. 6. Publishers” Prof. G. Vinarova. Assist. Prof. P. Mihova, ISBN-13: 978-954-535-344-9

да
не
Общо:

9

4

0

1.

Сивакова, В., Възможности на виртуалното пространство за диагностика и консултиране на хора с увреждания, Сборник научни изследвания, ISBN 978-954-423-494-2 изд. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 2009, Пловдив, стр. 9-15

1
н
2.

Ангелова-Сивакова В., Св. Енков, Г. Тотков, Т. Терзиева, Съвременни технологии в диагностицирането, консултирането и обучението на лица със специални образователни потребности, 3-та Нац. Конференция с международно участие по е-обучение във висшето образование, 15-17 май 2009 г., Свищов, 85-92.

1
д
3.

Сивакова, Ваня. Електронна терапия на заекването. Сп. Специална педагогика, София, декември 2010, стр. 13-23.

1
д
4.

Ангелова-Сивакова, В., Георги Тотков, Светослав Енков, Електронна терапия и корекция на заекването, Национална конференция Образованието в информационното общество, 27-28 май 2010 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество”, ISSN 1314-0752, 125-133 с.

1
д
5.

Тотков, Г., В. Сивакова, Д. Левтерова и др. Е-обучението в информационното общество, Пловдивско университетско издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010, 156-160, 169-177, 182-198. ISBN 978-954-423-651-9.

1
д
Общо:

51

Монографии

Василев, В. /2006, 2007, 2008/. Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката. Пловдив, „Макрос”, 290 с. /ISBN 954-561-195-2/.

х


2

Монографии

Стаматов, Р., Д. Левтерова, В. Василев, Св. Сарийска, Г. Славчева /2010/. Развитие на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст. Пловдив, „Макрос” (авторски текст на В. Василев: с. 94-100, 101-114, 115-124).

х

Статии – В.Василев

3

Василев, В., Ив. Илиев /2007/. Психологическата компетентност на преподавателя по физическо възпитание за осъществяване на комуникативно-консултантската му функция. – Личност, мотивация, спорт, Т. 12. С., НСА ПРЕС, с. 192-196. /ISBN 978-954-718- 208-0/.

х


4

Василев, В., Ж. Христов, Н. Иванова /2007/. Училището и душевното здраве на учениците. – Децата, семейството, училището и обществото в началото на ХХІ век (сб.). С., „Камея Дизайн”, с. 482-486. /ISBN 978-954-629-008-3/.

х


5

Василев, В., Т. Стоев, З. Димитрова /2007/. Субективната оценка на учениците за качеството на училищната среда. - Децата, семейството, училището и обществото в началото на ХХІ век (сб.). С., „Камея Дизайн”, с. 201-295. /ISBN 978-954-629-008-3/.

х


6

Христов, Ж., В. Василев, Сл. Савов /2007/. Отношението на учениците с различна успеваемост и предметни интереси към учебния процес в съвременното училище. - Децата, семейството, училището и обществото в началото на ХХІ век (сб.). С., „Камея Дизайн”, с. 187-191. /ISBN 978-954-629-008-3/.

х


7

Василев, В. /2007/. Рефлексията в спортната дейност. – Личност, мотивация, спорт, т. 13. С., НСА ПРЕС, с. 34-40. /ISBN 978-954-718-229-5/.

х


8

Василев, В., Вл. Боянов, Ив. Илиев /2007/. Мотивите за бърз напредък при младите културисти в светлината на психологическата компетентност на треньорите и инструкторите. – Личност, мотивация, спорт, т. 13. С., НСА ПРЕС, с. 169-171. /ISBN 978-954-718-229-5/.

х


9

Василев, В. /2007/. Самооценката и мотивацията за постижение при млади спортисти (12-16 г. Състезатели по тенис на маса). – Физическото възпитание и спортът в образователната система. Благоевград, ЮЗУ, с. 145-149.

х


10

Василев, В. /2008/. Когнитивните схеми в структурата на познавателната дейност. – Научни трудове на Съюза на учените в България, Серия Б, т. Х. Пловдив , с. 331-335. /ISSN 1311-9192/.

х


11

Василев, В. /2008/. Когнитивните схеми в познавателната дейност. – Сборник научни доклади – V нац. Конгрес по психология.. С. (Българско списание по психология, бр. 1-4), с. 20-27. /ISSN 0861-7813/.

х


12

Василев, В. /2008/. Когнитивните схеми в теоретичен и приложен аспект. – Науката в условията на глобализация. Кърджали, „Дъга-ЙК”, с. 91-96. /ISBN 978 954 9634 33 4/.

х


13

Василев, В. /2008/. Когнитивните схеми в учебната дейност. – Приложна психология и социална практика: Сборник доклади (съст. Г.Герчева-Несторова). Варна, Унив. Изд. „Черноризец Храбър”, 507 с.

х


14

Василев, В. /2009/. Когнитивните схеми в психологическата наука. – Сп. Психология на развитието, П., УИ „Паисий Хилендарски, с. 33-54.

15

Василев, В., Н. Петров, Б. Василев /2009/. Мотивационният профил на висококвалифицирания спортист. – Личност, мотивация, спорт. Т. 14, С., НСА ПРЕС, с. 59-65.

с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

скачать файл