Приложение №15


с. 1

Приложение № 15ДО

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ

ПОСОЛСТВО/КОНСУЛСТВО НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В

............................................................................

ДЕКЛАРАЦИЯ


(по чл. 46, ал. 9, изр. 2, §1, т. 1 от ДР на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България)

от

……………………………………………………………....……...................................................................(имена по паспорт)

ЕГН ..................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................

(адрес на пребиваване в съответната държава)

...........................................................................................................................................................................

(постоянен адрес в Република България)


Желая да гласувам в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. и моля да бъда вписан(а) в избирателния списък на секцията.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  1. Живял(а) съм постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в ...........................................................................................................................................................................

(друга държава-членка на Европейския съюз)

2. Не съм поставен(а) под запрещение, нито изтърпявам наказание лишаване от свобода.

3. Не съм гласувал(а) на същите избори за членове на Европейския парламент.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработени във връзка с вписването в избирателния списък.

7 юни 2009 г. Подпис:

Заявлението-декларация се подава от избирател, който не е включен в избирателния списък. Той се вписва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност.

Съгласно §1, т. 1 от ДР на ЗИЧЕПРБ:

“Живял постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз е:- български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава".
с. 1

скачать файл