Преводът ще се извършва от чужд език на български и от български


с. 1
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
І. Описание на поръчката

Обект на обществена поръчка е предоставянето на професионални преводачески услуги за нуждите на Министерство на финансите. Преводаческите услуги ще се предоставят под формата на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи.

Писменият превод ще се изразява в извършване на превод на официални и други документи изхождащи, намиращи се или използвани за нуждите на Министерство на финансите.

Преводът ще се извършва от чужд език на български и от български на чужд език. Като допълнителен обект на поръчка се включват машинописни и стенографски услуги, компютърна текстообработка на превода и неговото представяне едновременно на хартиен носител и в електронен формат (Doc, Pdf и Еxl) посредством запис върху магнитен носител, компакт диск или чрез е-mail.

Устните преводи ще се извършват при организирани от Министерството на финансите конференции или други мероприятия.

Значителна част от материалите предоставяни за писмен превод или извършването на устен превод ще бъдат в областта на финансите, счетоводството, банково дело, данъчно и осигурително законодателство и практика; правна материя и европейско законодателство; информационни и комуникационни технологии; тръжна документация; човешки ресурси или документи, свързани с европейски програми или проекти.

Основните чужди езици, които ще бъдат използвани са: немски [de], английски [en], испански [es], френски [fr], и руски [ru] език.

При необходимост ще се предоставят преводачески услуги от/на български език на или от други чужди езици.


ІІ. Изисквания към изпълнителят на поръчката

1. Да разполагат с необходимия персонал, експертен и ресурсен капацитет за изпълнение на поръчката, което се доказва със справка за средносписъчен състав на участника.

2. Преводачите, чиито услуги изпълнителят ще ползва при извършване на услугата трябва:


  • да имат висше образование, образователна квалификационна степен “магистър” по съответния език;

  • да владеят специализираната терминология в областта на финансите, счетоводството, банково дело, данъчно и осигурително законодателство и практика; правна материя и европейско законодателство; информационни и комуникационни технологии; тръжна документация; човешки ресурси или документи, свързани с европейски програми или проекти.

  • да могат да извършват специализиран писмен и устен превод в следните области: финанси, счетоводство и право;

3. Изпълнителят да има екип преводачи, който притежава удостоверение за сигурност за достъп до класифицирана информация за превод на документи, съдържащи класифицирана информация за Република България,НАТО и ЕС на ниво поверително

4. Да притежава необходимото материално-техническо оборудване за изпълнение на поръчката (компютри, принтери, скенери, записващи устройства – аудио и цифрови, компютърни програми с възможност за работа в формат DOC, EXL, PDF);

5. Да притежават административен капацитет да организира административното изпълнение и техническо обслужване на преводите;

6. Да имат възможност за изпълнение на поръчката до един работен ден от получаване на заявката, както и в по-кратък срок при екстремни ситуации;

7. Да имат възможност за приемане на заявки в извън работно време, при извънредни обстоятелства, почивни и празнични дни, по факс и e-mail;

8. Да могат да предоставят преводачески услуги от и на български освен към посочената основна група от езици, както и от/на следните езици: датски, нидерландски, шведски, фински, полски, чешки, унгарски, словашки, словенски, сръбски, украински, румънски, хърватски, арабски, турски, иврит, китайски, японски, хинди и корейски език.с. 1

скачать файл