Предстоящи за разглеждане наказателни дела в окръжен съд гр. Пазарджик


с. 1

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” № 3, тел.: 034/ 440 641,

факс: 034/ 444 922 e-mail:pr@court-pz.info,www.court-pz.info
ПРЕДСТОЯЩИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА

14.02.2011 ГОД. – 18.02.2011 ГОД.


НОХД № 11/11 год. – докладчик съдия Коста Стоянов, 14.02.2011 год., 09:00 часа.

Срещу подсъдимия Лазар Колев са повдигнати обвинения за това че:  • На 28.01.2006 год. в региона на гр. Пазарджик се е съвкупил с Росица Белнейска като я е принудил за това със сила – престъпление по чл.152, ал.3, т.5 НК;

  • За това, че на 28.01.2006 год. умишлено е умъртвил същата като деянието е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за убитата начин с цел да бъде прикрито друго престъпление (изнасилване)- престъпление по чл.116, ал.1, т.6 НК;

  • За това, че на 28.01.2006 год. в региона на гр. Пазарджик се е съвкупил с ненавършилата 18 години Христина Белнейска като я е принудил за това със сила – престъпление по чл.152, ал.3, т.5 НК;

  • За това, че на 28.01.2006 год. е извършил действия с цел да удовлетвори полово желание по отношение на Христина Белнейска като блудството е извършено чрез употреба на сила – престъпление по чл.149, ал.5, т.3 НК;

  • За това, че на 28.01.2006 год. в м.”Грамадите” край гр. Брацигово умишлено е умъртвил Христина Белнейска като деянието е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за убитата начин с цел да бъдат прикрити други престъпления (тези по пунктове 1, 2, 3 и 4) и убийството е извършено след като обвиняемият е извършил друго умишлено убийство по пункт 2, за което не е постановена присъда - престъпление по чл.116, ал.1, т.6 НК.

Делото е насрочено и за 15.02.2011 год. - 09.00 ч.
ВНОХД № 66/11 год. – докладчик съдия Александър Александров, 15.02.2011 год., 09:00 часа.

Делото е възобновено по решение на ВКС, с което е отменено решение на Окръжен съд – Пазарджик по ВНОХД 355/10 год. и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

ВНОХД 355/10 год. е образувано по въззивен протест от Районна прокуратура гр.Пещера против присъда на Районен съд – Пещера, с която подсъдимите В.Н. от гр.Батак в качеството си на длъжностно лице – Кмет на Община Батак и К.М. от гр.Пазарджик са признати за невиновни в това, че на 31.03.2003 год. в гр.Батак в съучастие са присвоили чужди пари – 20 000 лв., собственост на Община Батак, връчени на В.Н. в качеството му на Кмет да ги управлява, като за улесняване присвояването е извършено и друго престъпление – документно – съставяне на неистински официални документи-фактура и платежно нареждане, с цел да бъдат използвани - престъпление по чл. 202, ал.2, т.1 във вр. с ал.1, т.1 от НК.

ВЧНД № 89/11 год. – докладчик съдия Александър Александров, 15.02.2011 год., 10:00 часа.

Делото е образувано по частна жалба от А.А.о т гр.Сърница против определение на Районен съд – Велинград, с което е постановено спрямо лицето принудителна медицинска мярка, като го настанява за принудително лекуване в психиатрична болница за срок от 6 месеца.


ВНОХД № 48/11 год. – докладчик съдия Александър Александров, 15.02.2011 год., 11:00 часа.

Делото е образувано по въззивни жалби от К.Б. и Й.Б. против присъда на Районен съд – Пазарджик, с която са признати за виновни в това, че на 10.03.2008 год. и 10.04.2008 год. в гр. Пазарджик пред съдия от Пазарджишкия районен съд като свидетели устно съзнателно са потвърдили неистина при описание на фактите, свързани с покупка на моторни и пътни превозни средства - престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК. Осъдени са на съответно на 10 месеца и 11 месеца лишаване от свобода с наложен изпитателен срок от 3 години.


ЧНД № 8/11 год. – докладчик съдия Александър Александров, 16.02.2011 год., 09:00 часа.

Делото е образувано по предложение на Председателя на пробационен съвет – Пещера за замяна на наказанието „Пробация” с „Лишаване от свобода” по отношение на С.Х. от с.Нова Махала.


ЧНД № 64/11 год. – докладчик съдия Александър Александров, 16.02.2011 год., 09:15 часа.

Делото е образувано по предложение на Председателя на пробационен съвет – Пазарджик за замяна на наказанието „Пробация” с „Лишаване от свобода” по отношение на Б.Н. от с.Горно Вършило.


ЧНД № 61/11 год. – докладчик съдия Кристина Пунтева, 16.02.2011 год., 11:00 часа.

Делото е образувано по предложение на Председателя на пробационен съвет – Пазарджик за замяна на наказанието „Пробация” с „Лишаване от свобода” по отношение на К.Й. от гр.Пазарджик.


НОХД № 839/10 год. – докладчик съдия Кристина Пунтева, 16.02.2011 год., 13:30 часа.

Срещу подсъдимия П.П. от гр.Белово е повдигнато обвинение за това, че в периода 30.03.2009 год. – 31.05.2010 год. на територията на Белово, гр.Пловдив, гр.Враца, гр.Септември, гр.Бяла Слатина, гр.Елин Пелин, гр.Пазарджик и гр.Баня е използвал платежен инструмент – дебитна карта на името на Д.П. , без негово съгласие, с което е получил сумата от 4 900 лв. – престъпление по чл.243, ал.1 от НК.


НОХД № 78/11 год. – докладчик съдия Александър Александров, 16.02.2011 год., 14:00 часа.

Срещу подсъдимите С.Д. и А.Г. от гр.Велинград е повдигнато обвинение за това, че на 04.07.2010 год. в гр.Велинград, в съучастие, са използвали платежен документ – дебитна карта на името на С.Д. от гр.Петрич, без негово съгласие и чрез нея са изтеглили 410 лв. – престъпление по чл.249, ал.1 от НК.


НОХД № 70/11 год. – докладчик съдия Георги Веселинов, 17.02.2011 год., 09:00 часа.

Срещу подсъдимия Н.Й. от с. Йоаким Груево, обл.Пловдивска е повдигнато обвинение в това, че:  1. На 04.06.2010 год. в гр.Пазарджик е използвал 3 броя банкови карти на името на В.П. от гр.Пазарджик, без съгласието на титуляра, като сумата, която е получена е в размер на 3 260 лв.

  2. На 04.06.2010 год. в гр.Пазарджик е използвал платежен инструмент – банкова карта на името на В.П., като е извършил трансакция към негова сметка, като трансакцията е неуспешна поради независещи от него причини – престъпления по чл.249, ал.1 от НК.


ЧНД № 62/11 год. – докладчик съдия Димитър Бозаджиев, 17.02.2011 год., 09:20 часа.

Делото е образувано по предложение на Председателя на пробационен съвет – Пазарджик за замяна на наказанието „Пробация” с „Лишаване от свобода” по отношение на Е.А. от с.Братаница.


ЧНД № 69/11 год. – докладчик съдия Димитър Бозаджиев, 17.02.2011 год., 09:40 часа.

Делото е образувано по заявление от осъдения З.П. за определяне на едно общо наказание по наложените му присъди.Изброените дела предстоят за разглеждане от съдебните състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към посочените подсъдими лица. Съгласно чл. 16 НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в законна сила присъда, която установява противното.


Маринела Георгиева

Окръжен съд гр.Пазарджик

034/440641
с. 1

скачать файл