Представляваща сбор от цена на земята – 2 500 (две хиляди и петстотин)


с. 1


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

З А П О В Е Д
ДС-02-108
Габрово, 17.05.2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 42, ал. 1 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, утвърден протокол №1 от 21.03.2013 г. на комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, одобрена експертна оценка, изготвена от Цона Георгиева Христова – лицензиран оценител на недвижими имотиН А Р Е Ж Д А М :
Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с Акт за частна държавна собственост №2099/27.02.2013 г., утвърден от Областен управител на област Габрово, вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Севлиево с акт №71, том 2, вх. рег. №1022/05.03.2013 г., парт. кн. том: 78811, стр.: 78812, представляващ: Урегулиран поземлен имот І – 164 от кв. 2 по действащия подробен устройствен план на с. Дебелцово, общ. Севлиево, обл. Габрово, целият с площ от 820 кв.м., при граници: улица от две страни; УПИ ІІІ-162; УПИ ІІ-163 и УПИ V-161, заедно с построената в същия полумасивна двуетажна сграда /бивш общ. дом и читалище/ с РЗП 616 кв.м, година на въвеждане на сградата 1954 г., при следните условия:

Първоначална тръжна цена – 12 800,00 (дванадесет хиляди и осемстотин) лева, представляваща сбор от цена на земята – 2 500 (две хиляди и петстотин) лева и цена на сградата – 10 300 (десет хиляди и триста) лева. Цената е без включен ДДС.

На основание чл. 43, ал. 2 от ППЗДС:

Утвърждавам тръжна документация, съгласно приложението.

Възлагам организирането и провеждането на търга на комисия в състав:

................................................................................................................................

На основание чл. 43, ал. 5 от ППЗДС определям като резервни членове на комисията ..............................................................................................................................................

Провеждането на търга да се извърши съгласно разпоредбите на глава V от ППЗДС.

Други тръжни условия:

Заплащането на цената на имота, както и всички дължими данъци и такси става в български лева по банков път. Не се допуска заплащане с непарични платежни средства.

Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от обявената първоначална тръжна цена, равняващ се на 1 280,00 (хиляда двеста и осемдесет) лева, вносим по банкова сметка на Областен управител на област Габрово IBAN: BG09 STSA 93003305016908, BIC: STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД – финансов център Габрово.

Търгът да се проведе на 27.06.2013 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Габрово, пл. „Възраждане” №5, етаж І, стая №1.

Тръжна документация се получава от Центъра за услуги и информация на Областна администрация – Габрово, пл. „Възраждане” №5, ет. 1 всеки работен ден до 16,00 часа на 26.06.2013 г. включително срещу представяне на екземпляр от вносна бележка за внесени в полза на Областен управител на област Габрово по банкова сметка IBAN: BG84STSA 93003110028001, BIC: STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД – финансов център Габрово 50,00 (петдесет) невъзстановими лева.

Крайният срок за подаване на заявления и оферти за участие в търга е до 17,00 часа на 26.06.2013 г. при гл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Габрово, ет. 1, стая №1.При непровеждане на първоначално обявения търг ще бъде проведен втори търг на 30.07.2013 г. от 10,00 часа при същите условия, като тръжна документация се закупува до 16,00 часа, а заявления и оферти за участие в търга се подават до 17,00 часа на 29.07.2013 г. при гл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Габрово, ет. 1, стая №1.

Оглед на имота да се извършва на място в присъствието на служител на Областна администрация – Габрово след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка не по-късно от определения краен срок за подаване на заявления и оферти за участие за всеки търг.Срок за въвод във владение не по-рано от 15.08.2013 г., а при повторен търг не по-рано от 15.09.2013 г.

Съгласно чл. 44, ал. 1 и 2 от ППЗДС условията на търга, определени в настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да бъдат публикувани поне в един национален ежедневник и в един местен вестник, на интернет страницата на Областна администрация – Габрово – www.gb.government.bg, както и да бъдат обявени на информационното табло в сградата на Областна администрация – Габрово в 3-дневен срок от нейното издаване.

Възлагам на гл. специалист „Връзки с обществеността” да извърши всички действия по обявяване на търга, съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗДС.

Настоящата Заповед да се връчи на членовете на комисията и на гл. специалист „Връзки с обществеността” за сведение и изпълнение.МАРИЯН КОСТАДИНОВ /подпис/

Областен управител на област Габрово
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5

тел. 066/800 200, факс 066/800 201

e-mail: governor@gb.government.bg

http://www.gb.government.bg
с. 1

скачать файл