Предмет на дейност


с. 1 с. 2 ... с. 11 с. 12

„Варна плод”АД

Пояснения към Финансов отчет

30 юни 2012 г.Пояснения към финансовия отчет


 1. Предмет на дейност


Основната дейност на „Варна плод” АД се състои в организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя; отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр.Варна, ул.”Академик Курчатов” №1.

Акциите на Дружеството се търгуват на Българската фондова борса.
Дружеството е с едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директорите в състав:

1) Андрей Николаев Василев – изпълнителен директор

2) Марин Великов Митев – председател на Съвета на директорите

3) Иво Каменов Георгиев – заместник - председател на Съвета на директорите

4) Тихомир Иванов Митев – член на Съвета

5) Росица Николаева Кирязова – член на Съвета

Средносписъчният брой на служителите във “Варна Плод” АД към 30 юни 2012г. е 38, в т.ч. 17 жени.

„Варна плод” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Основни акционери във "Варна Плод" АД са "Слънце Стара Загора Трейд" ЕООД, гр.Варна с 49.99% акционерен дял към 30.06.2012. и “Елпром” АД, гр.Варна с 40.46% акционерен дял към 30.06.2012 г.

 1. Основа за изготвяне на финансовия отчет


Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Финансовият отчет е изготвен в български лева, което е функционалната валута на Дружеството. Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.


Настоящият финансов отчет е индивидуален.
 1. Промени в счетоводната политика

  1. Общи положения


Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2011 г.:

 • МСС 24 „Оповестяване на свързани лица” (изменен) в сила от 1 януари 2011 г., приет от ЕС на 19 юли 2010 г.;

 • Годишни подобрения 2010 г. в сила от 1 януари 2011 г., освен ако не е посочена друга дата, приет от ЕС на 18 февруари 2011 г. 1. Счетоводна политика

  1. Общи положения


Най-значимите cчетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финанcов отчет, cа предcтавени по-долу.

Финанcовият отчет е изготвен при cпазване на принципите за оценяване на вcички видове активи, паcиви, приходи и разходи, cъглаcно МCФО. Базите за оценка са оповестени подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовия отчет.

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена на ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните резултати могат да се различават от направените оценки и допускания.

Настоящият отчет е изготвен съгласно изискванията на МСС 34.


  1. Представяне на финансовия отчет


Финанcовият отчет е предcтавен в cъответcтвие c МCC 1 „Предcтавяне на финанcови отчети” (ревизиран 2007 г.). Дружеството прие да представя отчета за всеобхватния доход в единен отчет.

В отчета за финанcовото cъcтояние cе предcтавят два cравнителни периода, когато Дружеството:

а) прилага cчетоводна политика ретроcпективно;

б) преизчиcлява ретроcпективно позиции във финанcовия отчет; или

в) преклаcифицира позиции във финанcовия отчет.

.

  1. Инвестиции в дъщерни предприятия


Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на Дружеството. Контролът върху дъщерните предприятия на Дружеството се изразява във възможността му да ръководи и определя финансовата и оперативната политика на дъщерните предприятия, така че да се извличат изгоди в резултат на дейността им. В индивидуалния финансов отчет на Дружеството инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойност.

Дружеството не притежава инвестиции в дъщерни предприятия.


  1. Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия


Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което Дружеството и други независими страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол. Инвестициите в съвместни предприятия се отчитат по себестойностния метод.

Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва значително влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по себестойностния метод.

Дружеството признава дивидент от съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента.

Към 30 юни2012г. Дружеството не притежава инвестиции в асоциирани предприятия.


  1. Сделки в чуждестранна валута


Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния период, се признават в печалбата или загубата.

Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани по справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на която е определена справедливата стойност.


  1. Приходи


Приходите включват приходи от предоставяне на услуги. Приходите от услуги са представени в пояснение 18.

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение, като не се включват данък добавена стойност, всички търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Дружеството.

Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:


 • Сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

 • Вероятно е икономическите ползи от сделката да бъдат получени;

 • Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени, могат надеждно да бъдат оценени;

 • Критериите за признаване, които са специфични за всяка отделна дейност на Дружеството, са изпълнени. Те са определени в зависимост от продуктите или услугите, предоставени на клиента, и на договорните условия, както са изложени по-долу.

   1. Предоставяне на услуги

Услугите, предоставяни от Дружеството, включват отдаване под наем на инвестиционни имоти и свързаните с това услуги,съпътстващи тържищната дейност.

Сумата на продажната цена съгласно договора за предоставяне на услуги се разсрочва и се признава като приход за периода, в който се извършва услугата.

Приходът от наеми от предоставяне на инвестиционните имоти на Дружеството по договори за оперативен лизинг се признава на база на линейния метод за периода на лизинга.


   1. Приходи от лихви и дивиденти

Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент. Приходите от дивиденти се признават в момента на възникване на правото за получаване на плащането.

Към 30 юни 2012. Дружеството не е получавало дивиденти


  1. Оперативни разходи


Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или на датата на възникването им.
  1. Разходи за лихви и разходи по заеми


Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент.

Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на Дружеството. Всички разходи по заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването, строителството или производството на един отговарящ на условията актив, се капитализират през периода, в който се очаква активът да бъде завършен и приведен в готовност за използване или продажба. Останалите разходи по заеми следва да се признават като разход за периода, в който са възникнали, в отчета за доходите на ред „Финансови разходи”.

Когато са получени заеми без конкретно целево предназначение и те са използвани за придобиването на един отговарящ на условията актив, размерът на разходите по заеми, които могат да се капитализират, се определя чрез прилагане на процент на капитализация към разходите по този актив. Процентът на капитализация е среднопретеглената величина на разходите по заеми, отнесени към заемите на Дружеството, които са непогасени през периода, като се изключат заемите, получени специално за целите на придобиване на един отговарящ на условията актив.
През шестмесечието на 2012 година и предходните сравними периоди, Дружеството не е ползвало привлечени средства под формата на кредити.


  1. с. 1 с. 2 ... с. 11 с. 12

скачать файл