Предмет: Електрически измервания


с. 1


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Предмет: Електрически измервания

Име: Фак. №

Специалност: ЕЕ и ЕО Група:

Дата: Ръководител:

Оценка:

Упражнение № 10

Тема: Изследване на терморезисторен и термоелектрически термометър

I.Използвани уреди
Наименование

с-ма


фабр. №

клас

обхват

ск. дел.

конст.
II.Същност на метода и използвани формули


Всички методи за измерване на температура са косвени тъй като нейното непосредствено измерване е невъзможно.

Терморезистор – принципът му на действие се основава на свойството на електропроводимите материали да изменят съпротивлението си при промяна на температурата.

Основни характеристики на терморезисторите са съпротивление R при начална температура 0, температурен обхват, допустим ток през терморезистора, точност, чувствителност и др.

Зависимостта на ел. съпротивление от измерваната температура се нарича функция на преобразуване на ТР. За повечето тя има видакъдето 0 е температурен коефициент за ТР за температура 0. За 0=00 функцията приема видаа от там може да се получиЧувствителността на ТР се определя с изразаТермодвойка – измервателен преобразувател, който преобразува измерваната температура в електродвижещо напрежение. То възниква между две контактуващи тела и се определя еднозначно при термодинамично равновесие. Стойността на възникналата контактна потенциална разлика зависи от физикохимичната същност на телата и от температурата.

Ефект на Зеебек

където Е е термоелектродвижещото напрежение (термо–е.д.н.) във верига от два разнородни проводника, единият от които е от вещество без поява на ефекта; 1 и 2 са температурите в двата края на другият проводник; () е коефициентът на термо-е.д.н.

Ефектът на Зеебек намира широко приложение при измерването на температура. Използват се два термоелектрода, свързани в единият си край. Така се образува термодвойка. Общата точка на термоелектродите се поставя в средата с измерваната температурах. Тя се нарича работен (горещ) край на ТД. Свободните крайща имат температура на околната среда или стабилно поддържана постоянна температура 0. Термо-е.д.н. се измерва с подходящ миливолтметър свързан свободните краища на ТД. Функцията на преобразуване на ТД има вида


III.Схеми на опитните постановки


фиг.2

IV.Опитни дани


i

0C

24

32

40

48

56

64

72

80

88

Ri0.584

0.6

0.617

0.636

0.653

0.672

0.688

0.704

0.720

R0=0.584; 0=3.690.10-3; STP=0.0022


0C

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

R0.53

0.55

0.58

0.6

0.62

0.64

0.66

0.68

0.7

0.73

0.75
ср

р

1

t10С

0С

0С

s

s

24

88

56

46.6

67.23с. 1

скачать файл