Предложение от инж. М. Йорданов и инж. Г


с. 1


Предложение от инж.М.Йорданов и инж.Г.Кордов
Относно Чл.10.(4) да се добави “изискване за пространствен модел при изчисление на всички сгради над 4 етажни нива и в райони със сеизмичност IX степен по MSK.”
Предложение за промяна на Относно Чл.10.(4), както следва:
Г л а в а в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕИЗМИЧНИТЕ СИЛИ

Чл. 10. (1) Конструкциите на сградите и съоръженията се изчисляват задължително и за действието на сеизмични сили. При изчисляването им се използват равнинни (двуизмерни – 2D) или пространствени (триизмерни -3D) динамични модели. При използване на методите за оценка чрез спектрите на реагиране сеизмичните сили, приложени в местата на съсредоточените маси,

се приемат като еквивалентни статични натоварвания в приетите направления.

...

...

(4) За нерегулярни и регулярни в план и по височина строежи (Приложение 6), както и за всички сгради с височина над 4 етажни нива в райони със сеизмичен коефициент 0.27 съгласно картата за сеизмично райониртане /или IX степен на сеизмичност/, се използва пространствен модел на сеизмичното въздействие с три компоненти и пространствен изчислителен модел за тяхната конструкция. Моделът трябва да позволява да се отчетат и ефектите от усуквателните движения на конструкцията.
Мотиви: Да се отчита вертикалната компонента в по-голям брой сгради, с оглед наскоро случилите се земетресения /в София с епицентър в София и наличие предимно на вертикална компонента, както и в други случаи около Варна и т.н./с. 1

скачать файл