Правилник за вътрешния ред в частна детска градина „Ян Бибиян” глава


с. 1
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

в частна детска градина „Ян Бибиян”

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1(1).Правилникът за вътрешния ред на ЧЦДГ „Ян Бибиян” се приема на основание Параграф 8 от Преходните и Заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и е в съответствие с техните разпоредби. Правилникът има за цел да осигури добра организация на работата, пълно и рационално използване на работното време, отговорност към учебния процес и работата с децата, правата и задълженията на персонала. Този правилник може да бъде актуализиран през цялата година.

Правилникът за вътрешния ред е съобразен със съществуващите нормативни документи, имащи задължителен характер за средното образование, в частност за детските градини, в Република България.

(2). Правилникът за вътрешния ред е неделима част от договора за обучение.


Чл.2.Детската градина е частна и се управлява от собствениците, които назначават директор и персонал. Помещава се в сграда под наем на адрес: София, кв.Симеоново, ул. „Шумако” 20.

Чл.4. ЧЦДГ „Ян Бибиян” е на самоиздръжка и поема изцяло разходите си.

Чл.5. Детската градина приема деца през цялата година, при наличие на свободни места.

Чл.6. При постъпване в детската градина се сключва договор между собственика и родителите /настойниците/ на детето, който договор урежда отношенията им за една учебна година. Подписването на договора означава и приемане на Правилника за вътрешния ред и неговото спазване.

Чл.7. Отглеждането и обучението на децата е платено.

Чл.8. Осигурява се възможност на учителите да повишат професионалната си квалификация под избрана от тях форма. Средствата за повишаване на квалификацията или част от тях се поемат от собственика на Детската градина по преценка.

Чл.9. Контролът по спазване на държавните образователни изисквания се упражнява от МОН, ИО на МОН, собственика и директора на Детската градина.
ГЛАВА ВТОРА

ДНЕВЕН РЕЖИМ И ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Чл.10.Образователно-възпитателната работа с децата и спазването на рационалния им дневен режим е дело на целия личен състав на детската градина.
Чл.11. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

• равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

• техните права, свободи и сигурност;

• зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;

• възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

• приобщаване към националните традиции и културни ценности.

Чл.12. Учителят в детската градина изпълнява и спазва клаузите на типовата характеристика за длъжността “Учител в детска градина”.

Чл.13(/1) Престоят на децата в детската градина се организира съобразно възрастовите им особености и индивидуалните им потребности, както и съгласно годишния план, приет на първия педагогически съвет за учебната година.


(2) На педагогически съвет в началото на всяка учебна година се приемат учебните програми, по които ще се работи. Избора е измежду одобрените от МОН.

(3) Могат да се приемат за работа и авторски програми, след предварително обсъждане на Педагогически съвет и ако не са в противоречие с образователните изисквания за съответната възрастова група.

(4) На първата родителска среща в началото на учебната година, директора запознава родителите с необходимите консумативи и индивидуални пособия за игра и обучение, свързани с качественото провеждане на образователно-възпитателния процес в съответната възрастова група. Те се заплащат допълнително, еднократно извън годишната такса.

Чл.13 (1) На децата се осигурява необходимото време за игра, занимания, работа по интереси, храна, сън и др. Спазва се строго дневния режим и седмичното разписание.

/2/ По време на пребиваването на децата в детската градина и при участието им в организирани от ръководството прояви извън нея, учителите и помощник-възпитателите ги предпазват от физическа и психическа преумора, от внезапно възникнали опасности, застрашаващи здравето и живота им.

(3) При извеждане на децата на двора, учителите и помощник-възпитателите отговорно пазят децата при ползване на съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих, както и за евентуалното им отделяне от площадките и групата. Пиенето на вода, отделянето за тоалетни и др. помещения в сградата да става с придружител – възрастен.

(4) Като част от екологичното възпитание, учителите възпитават децата в опазване и грижа на дърветата, храстите, цветята и зелените площи в двора на детската градина.

(5) Преподавателите наети по допълнителните педагогически услуги (спорт, приложни изкуства, музика и др.) строго спазват седмичното разписание по тяхната специалност и правилника за вътрешния трудов ред и за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина. Те както и останалите учители отговарят за живота и здравето на поверените им деца по време на заниманията с тях.

(6) Преподавателите по програмата на детската градина, свързана с допълнителните педагогически услуги, пожелани от родителите срещу заплащане, строго спазват седмичното разписание по тяхната специалност и правилниците за вътрешния трудов ред и за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина. Те, както и останалите учители, отговарят за опазване живота и здравето на поверените им деца в групата по време на заниманията с тях, приемането от и изпращането им до съответната група. Приемането и изпращането на децата да става лично от и на учителя в групата. Не се допуска движението на децата по коридорите без придружаване от преподавателя, отговарящ за допълнителната педагогическа услуга. Строго и отговорно опазват материалната база на детската градина.
Чл. 14. При провеждане на различни прояви на туризъм извън детската градина /разходки, екскурзия, излети и др./, да се носи от учителката и помощник-възпитателката палка “Стоп! Деца” за безопасност на движението по улиците. Да не се допуска отделяне на дете от групата.

Чл. 15. При провеждане на наблюдения или ползване на детска площадка извън детската градина, да не се допуска събирането на две градински групи от деца на едно и също място поради опасност от смесване на децата при игра и движение по улицата, и невъзможност да се следят от учителките като присъствие в групата. Учителки и помощник-възпитателки да не се събират на една пейка. Не се допускат странични разговори /освен свързани с образователно-възпитателната работа/, които отнемат вниманието на учителя от поверените му деца и създават условия за невъзможност на предотвратяване на евентуални злополуки.

Чл. 16. (1) Следобедният сън на децата е минимум до 15,00 ч. за ІІ, ІІІ и подготвителната за училище, а в І и Іа група до 15,30 ч. Летния сън на децата от всички възрастови групи е до 15,30 ч.

(2) По време на сън да се осигури тишина и спокойствие в спалното помещение, като не се допуска събиране на учители и помощник-възпитатели в него, разговори и коментарии между тях.


ГЛАВА ТРЕТА

ХРАНЕНЕ


Чл.17. (1)В края на всяка седмица се изготвя седмично меню, което е съобразено с изискванията на ХЕИ и съгласувано с фирмата-доставчик. Храната се доставя от фирма за кетъринг услуги на базата на сключен договор.

(2) менюто се закача на табло на входа за информация на родителите

(3) от персонала се спазват строги изисквания по отношение на съхранение, разливане и поднасяне на храната.

(4) В случай, че детето е закусвало у дома или по пътя към детската градина, родителите са задължени да уведомят писмено учителя за това, което е консумирало.

Чл.18. Храненето на децата се извършва по групи от 12 до 13 часа.

Чл.19. Порциона, консумирането на храната и хигиената на хранене се контролира от съответния учител и помощния персонал.

Чл.20. По повод на лични празници на децата (рожденни, именни дни и др.) родителите могат да донасят торти, сладкиши и др., но само придружени от сертификат за годност. Съгласно изискванията на ХЕИ, от разрешените за внасяне хранителни продукти се оставя проба в кухненския блок.

Чл.21. (1) за персонала се доставя храна от същата фирма за кетъринг.

(2) персонала обядва на групи по време на обедната почивка между 13 и 14 часа.

(3) персонала се храни на отелна помощна маса.

Чл.22. В къта за хранене се спазва строга хигиена. Кухненските плотове и масите за храна се почитват след всяко хранене и се дезинфекцират в края на всеки работен ден.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРИЕМ И ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЦАТА


Чл.23 (1)Деца се приемат през цялата година при наличие на свободни места в съответната възрастова група.

(2) През летния период (30.05 – 15.09) могат да се организират сборни групи, ако децата в съответната група са по-малко от определения брой и за да се даде възможност за организиране отпуска на персонала.

Чл.24. (1)Заявления за приемане (по образец) се подават до Директора на детската градина.

(2) Детето зе записва след предоставяне на всички необходими документи от страна на родителите.

Чл. 25. Деца с физически и ментални увреждания се приемат след предварителен разговор и обсъждане на проблема.

Чл.26. Приемането на децата става от 8.00 до 9.00 часа. По желание на родителите, заявено в писмен вид до директора и със знанието на учителите в съответната група, децата могат да се приемат в удобен за родителите по-късен час. Ако родителят не доведе детето си (и не е уведомил предварително за това) заплаща съответната такса за храна.

Чл.27. (1)Сутрешният прием и предаването на децата на родителите се извършва на определеното за целта място в сградата. Не се допускат родители в стаите за игра, сън и хранене.

(2) При прием и предаване на децата не се разрешава на родителите въвеждането в двора на детската градина на домашни любимци /кучета и др./, както и тяхното връзване на оградата и входовете на градината.

(3) Не се приемат болни деца, както и такива, за които карантинния период не е преминал.

(4) Децата се предават само и единствено на родителите или на упълномощените от тях лица, вписани в нарочна декларация.

(5) Съгласно изискванията на МВР, Противопожарната и аварийна безопасност към МВР и Столична ХЕИ, след издаване на детето родителят е задължен да напусне детската градина и дворното й пространство. Не се допуска застояване на родител и дете, или група от родители и деца на площадките и зелените площи на двора на детската градина с оглед безопасността и хигиената на останалите деца.

Чл.28. Предаването на децата става до 18 часа. По-късен час се допуска по изключение и след допълнително заплащане.


ГЛАВА ПЕТА

РАБОТНО ВРЕМЕ


Чл.29. Стриктно да се спазва трудовата дисциплина относно начало и край на работното време, начало и край на обедна и друга почивки. Закъснения, преждевременно напускане на работното място да става единствено след предварително разрешение на директора и по изключение.

Чл.30. При ползване на отпуск за временна нетрудоспособност /болнични/, служителите да информират директора в деня на извършения преглед от лекаря и до 8 ч на деня, начален за ползването му. Ако болничния е издаден през втората половина на работния ден, задължително служителя да уведоми лично или по телефона директора, а при отсъствие на директора, оторизирания от него временно изпълняващ длъжността, с цел осигуряване на другия ден на заместник, който да се грижи за здравето и живота на децата.


Чл.31. След изтичане на преподавателската заетост и участия в останалите задължителни за учителите форми – педагогически съвет и съвещание, родителска среща, методическа сбирка, консултация с родител или директор, индивидуална работа с дете и други конкретни задачи, възложени от работодателя, учителите изпълват осемчасовия си работен ден извън детската градина за подготовка и самоподготовка на бъдещата си възпитателно-образователна работа.

Чл.32.Общи и педагогически съвети и съвещания се провеждат след работно време с начален час 18.30 ч.

Чл.33. (1) При отсъствие на учител (временно нетрудоспособен, отпуск и др. причини), колегите му приемат сливане на групи, както и промяна на групата и смяната.
(2) При отсъствие на непедагогически персонал, колегите приемат служебните му задължения във връзка с хигиенизиране на групи, коридори, кабинети, площадки и др.

Чл.34. Не се допуска промяна на смяна и група без знание и разрешение на директора и собственика на детската градина

Чл.35. Работното време на персонала се определя от Директора и се вписва в длъжностната характеристика.

Чл. 36. Платен отпуск се ползва от персонала по предварителен график утвърден от Директора. Графикът е съобразен с броя на децата в отделните групи, така че да не се нарушава образователно-възпитателния процес.

Чл.37. На персонала, който е на 8 часов работен ден се полага обедна почивка от 30 мин. Мястото за почивка е методичния кабинет.
ГЛАВА ШЕСТА

ТАКСИ


Чл.38. (1)Съгласно договора за отглеждане, родителите заплащат такса за обучение и храна и при ползване на транспорт – такса транспорт.

(2) Таксите се определят за всяка учебна година и се записват в договора. Таксите могат да се внасят наведнъж или по ред определен в договора.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият правилник е приет на Общо събрание на фирмата-собсвеник в присъствие на директора на Детската градина и персонала.


Управител: .......................................


с. 1

скачать файл