Позиция на Управляващия орган (УО) по често задавани въпроси от потенциалните


с. 1

Позиция на Управляващия орган (УО) по често задавани въпроси от потенциалните бенефициентите по Втората покана за набиране на проектни предложения на програмата за ТГС България – Турция (втора част)

1. Ясно е, че документите, които трябва да бъдат преведени от български на английски не трябва да са легализирани, но трябва ли да бъдат официално преведени от фирма / агенция за преводи или не?

Отговор:

Съгласно подточка 2.6.2 от Насоките за кандидатстване: Подкрепящите документи, издадени от национални/местни власти или други органи се прилагат на оригиналния език, придружени от превод на английски език.

Не е необходимо преводът да е извършен от фирма или агенция за преводи, стига същият да е удостоверен (подпечатан и подписан) от съответната организация като идентично копие на оригинала. Работната група за оценка може да поиска представяне на легализиран превод на английски език на подкрепящ документ, в случай, че представения превод се счете за неубедителен / противоречив / недостатъчен.
2. Приема ли се електронен подпис като официална заверка на документ?

Отговор:

Съгласно Закона за електронния документ и електронен подпис:Електронен подпис” е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство, съответно “Електронно изявление” е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията, а “Електронен документ” е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.

В случай, че представяте документ на хартиен носител, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронен подпис, електронния подпис не следва да се счита за официална заверка на същия.


3. Как да процедираме в случай, че бъде отказано издаването на документ за липса на задължения на един от партньорите? В конкретния случай става въпрос за партньор от Ямбол и отказ на НАП - Ямбол да издаде такъв документ под предлог, че нямали такава бланка. Запитване по този въпрос ще направим и към централата на НАП.

Отговор:

Издаването на посочените удостоверения е в обхвата на правомощията на НАП и не подлежи на контрол от страна на УО и другите органи на програмата. НАП е длъжна да издаде исканото удостоверение, при положение, че са спазени всички законови предпоставки за това. При първата покана за набиране на проектни предложения бяха представени множество удостоверения за липса на задължения, включително и такива, издадени от НАП – Ямбол.

 

4. Има ли авансово плащане по проекта и колко %?

Отговор:

Предвижда се авансово плащане в размер на 20 % от бюджета на проекта. За повече информация прочетете наръчника за изпълнение на проекти публикуван на сайта на програмата.


5. Възможно ли е периода да се увеличи от 12 месеца на 24 месеца за приоритетна ос 2, вид мярка "мека"?

Отговор:

Съгласно правилата за кандидатстване максималната продължителност на „меките” (неинвестиционни) проекти е 12 месеца.


6. Могат ли да бъдат приемани като „инвестиционни” проектите, които са свързани само с изграждане на система за домашно компостиране, включваща доставка на оборудване, подобряващо инфраструктурата за събиране и третиране на отпадъци?

Отговор:

Въпросът ви се отнася до тълкуване от страна на УО на допустимостта на конкретна дейност, която бихте желали да включите в бъдещ проект. Съобразно т. 2.5.1 от Насоките за кандидатстване по втората покана No2007-CB16IPO008-2011-2 «За да се гарантира равно третиране на кандидатите, Договарящият орган не може да дава предварителни становища относно допустимост на кандидат, партньор, действие или специфични дейности”. Допустимостта на дейностите е подробно описана в подточка 2.5.2. от Насоките за кандидатстване.


7. От името на наш клиент, университет, моля да ни поясните официално дали приемате организацията за легитимна за участие по втората покана за подаване на проектопредложения по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Отговор:

Критериите за допустимост на кандидатите можете да намерите в подточка 2.5.1. от Насоките за кандидатстване.


8. Може ли да бъде Водеща организация по проект по втората покана асоциация, която е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирана в София и няма клонове в страната?

Отговор:

Съгласно насоките за кандидатстване едно от изискванията за допустимост на кандидата (водещ партньор или друг партньор) е същият да бъде юридическо лице, регистрирано на територията на допустимия транс-граничен регион. За повече информация, моля погледнете критериите за допустимост на кандидатите в подточка 2.5.1. от Насоките за кандидатстване.


 
с. 1

скачать файл