Постиженията в областта на иновациите в ес се подобряват от година


с. 1Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 март 2013 г.Резултатите от сравнителен анализ показват, че ЕС е по-иновативен, но различията между страните се задълбочават

Постиженията в областта на иновациите в ЕС се подобряват от година на година въпреки икономическата криза, но разликата в нивото на отделните страни в тази област се увеличава. Това е резултатът от направения от Европейската комисия сравнителен анализ на иновациите в Съюза за 2013 г., класация на държавите-членки на ЕС. Докато в най-развитите в иновативно отношение държави резултатите са се подобрили, в други не е бил постигнат напредък. Общата класация в рамките на Съюза остава относително стабилна – Швеция е начело, следвана от Германия, Дания и Финландия. Естония, Литва и Латвия отбелязват най-голям напредък в сравнение с миналата година. Двигатели на развитието на иновациите в ЕС са МСП и въвеждането на иновациите на пазара, заедно с отличните научноизследователски системи. Въпреки това спадът в бизнес инвестициите и инвестициите на рисков капитал през периода 2008—2012 г. е оказал отрицателно въздействие върху резултатите в областта на иновациите.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Резултатите от тазгодишното проучване показват, че икономическата криза е повлияла негативно върху иновационната дейност в някои части на Европа. Инвестициите в иновации са от решаващо значение, ако искаме да запазим конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб и да възстановим растежа в Европа. Трябва да насърчаваме предприемачеството, тъй като МСП са основната движеща сила за иновациите.“

Европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Иновациите сега трябва да бъдат в центъра на всички политически програми на държавите членки. От последния доклад за състоянието на Съюза за иновации, също публикуван днес, става ясно, че през 2012 г. сме постигнали напредък в някои важни сфери, като например единния патент и въвеждането на нови правила за фондовете за рисков капитал, но е необходимо да постигнем повече, за да избегнем разделението в Европа по отношение на иновациите.“

Също днес Европейската комисия публикува и доклад в допълнение към сравнителния анализ. Докладът за състоянието на Съюза за иновации показва, че Комисията вече е изпълнила до голяма степен поетите ангажименти по водещата инициатива на „Съюз за иновации“.

За отделни резюмета на резултатите в областта на иновациите на всички 27 държави членки и някои други европейски държави: MEMO/13/274Контекст

В сравнителния анализ на иновациите в Съюза за 2013 г. страните членки са разделени в следните четири групи:  • Лидери в областта на иновациите: Швеция, Германия, Дания и Финландия – всички те показват резултати значително над средните за ЕС.

  • Последователи в областта на иновациите: Нидерландия, Люксембург, Белгия, Обединеното кралство, Австрия, Ирландия, Франция, Словения, Кипър и Естония – всички с резултати над средните за ЕС.

  • Умерени новатори: Италия, Испания, Португалия, Чешката република, Гърция, Словакия, Унгария, Малта и Литва – резултати под средното равнище за ЕС.

  • Скромни новатори: Резултатите на Полша, Латвия, Румъния и България са значително под средните за ЕС.Графика: постижения на страните от ЕС в областта на иновациите

Бележка: Средните резултати се измерват чрез използване на комплексен показател, получен въз основа на данните по 24 показателя, чиито стойности варират от най-ниския възможен резултат — 0 до възможно най-високия резултат — 1. Средните резултати отразяват ситуацията за 2010—2011 г. (поради забавяне на предоставянето на данните).На какво се дължи успехът на лидерите в иновациите?

Най-иновативните държави в ЕС се отличават с няколко общи положителни характеристики на националните си системи за научноизследователска дейност и иновации, включително ключова роля на усилията в областта на бизнес иновациите и иновациите в сектора на висшето образование. Бизнес секторите на всички лидери в иновациите показват много добри резултати по отношение на разходите и заявките за патенти в сферата на научните изследвания и развойната дейност. Освен това всички те разполагат с добре развит сектор на висшето образование и силни връзки между индустрията и науката.Сравнение на ЕС в международен план

Сравнение с други европейски държави потвърждава позицията на Швейцария като абсолютен лидер в областта на иновациите, постоянно изпреварващ всички страни от ЕС. Тазгодишните резултати отново показват, че постиженията на Южна Корея, САЩ и Япония в областта надминават тези на ЕС.

Преднината на Южна Корея спрямо ЕС се увеличава, но от 2008 г. насам Съюзът е успял да намали почти наполовина изоставането си от САЩ и Япония. ЕС все още изостава значително от световните лидери особено по отношение на разходите за бизнес дейности в областта на научноизследователската и развойна дейност, съвместните публично-частни публикации, патентите и във висшето образование. ЕС продължава да се справя по-добре от Австралия и Канада и от Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка (БРИКЮ).

Това предимство се смалява по отношение на Китай, остава стабилно спрямо другите страни от групата БРИКЮ и се увеличава в сравнение с Австралия и Канада.

Сравнителният анализ на иновациите в Съюза за 2013 г. е изготвен на базата на 24 показателя, групирани в три основни категории и 8 измерения:

Благоприятстващи фактори“, т.е. основните градивни елементи, предпоставка за развитието на иновациите (човешки ресурси; отворени, високоефективни и привлекателни научноизследователски системи; финансиране и подкрепа);

Фирмени дейности“, отразяващи усилията на европейските предприятия за реализиране на иновации (фирмени инвестиции, връзки и предприемачество и интелектуални активи); и

Резултати“, показващи как всичко това се превръща в ползи за икономиката като цяло (иновативни предприятия и икономически последици, включително заетост).За допълнителна информация

Пълният доклад от сравнителния анализ на иновациите в Съюза за 2013 г. можете да намерите на адрес:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

Сравнителен анализ на иновациите в Съюза, доклад за състоянието на Съюза за иновации, Съюз за иновации, Европа 2020

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)IP/13/270

с. 1

скачать файл