Постановление №550/07. 02. 2012г на Началника на М. Ю със жалбата


с. 1
Производството е с правно основание чл.59 ЗАНН, във връзка с чл.225 и сл. от

Закона за митниците (ЗМ) и е образувано по жалба на А. Х. Т. от гр. Петрич,

ул.”С.К.” № .., .., ..,с ЕГН - *, срещу НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

550/07.02.2012г. на Началника на М. Ю..

Със жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакувания

административен акт, сочи се, че същия е издаден при допуснати съществени

нарушения от процесуален характер и нарушения на материалния закон. Иска се от

съда да постанови съдебно решение, с което да отмени изцяло като неправилно и

незаконосъобразно атакуваното НП.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител,

който подържа жалбата, като сочи, че издаденото НП е неправилно и

незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. В хода на делото по

същество, защитникът на жалбоподателя пледира съдът да отмени процесното НП,

като алтернативно счита, че следва да бъде изменено НП в частта относно размера

на санкцията, като същата бъде съобразена с митническата стойност.

Административно-наказващият орган, редовно и своевременно призован, чрез

процесуалния си представител оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена

като неоснователна, да бъде потвърдено издаденото НП, като правилно и

законосъобразно.

За Районна прокуратура – Петрич, уведомени по реда на чл.62, ЗАНН, представител

не се явява и не изразява становище по спроа.

По делото бяха събрани писмени доказателства, беше допусната и назначена

съдебно-икономическа експертиза относно митническата стойност на процесните

стоки, беше изслушано вещото лице; разпитани бяха свидетелите: Я. Д., Н.

Б., Р. Т., С. Ш., беше изслушан жалбоподателя.

Районният съд, след като съобрази доводите на страните, събраният по делото

доказателствен материал и закона, установи от фактическа страна следното:

На 15.09.2011г. около 22.00 часа на Митнически пункт Златарево – входящо трасе

е пристигнал за влизане в страната от Р Македония за Р България лек автомобил

марка „Фолксваген Голф” с рег. № Е 9119 КА, управляван от жалбоподателя Т.. На

въпроса дали има нещо за деклариране над допустимия лимит за безмитен внос,

жалбоподателя е отговорил, че няма нищо за деклариране. Т. споделил пред

митническите служители, че е вечерял в Р Македония и се прибира за Р България.

След направена щателна митническа проверка /ЩМП/ на лекия автомобил, са

открити, укрити на различни места в превозното средство, както и в

жалбоподателя, разтвор от ампули по 250mg/1 ml Testosteron Depo – 495 броя.

Същите били разопаковани като ампулите били отделно от опаковките. От

жалбоподателя са снети писмени обяснения, в които същия сочи, че процесните

ампули „тестостерон” е закупил от аптека в Р Македония за лична употреба, тъй

като спортувал. Намерените ампули Testosteron Depo 99 бр. кутии по 5 бр.

ампули по 250mg/1 ml – общо 495 броя са задържани с разписка

1326/15.09.2011г.

За установеното нарушение е бил съставен АУАН № 543/15.09.2011г., който е

връчен на нарушителя на същата дата и подписан лично от него, без възражения.

С протокол Вх.№ 2901-0928/12.10.2011г. за определяне на митническа стойност, е

определена цената на процесните ампули Testosteron Depo в размер на 3960.00

лева.

Въз основа на този акт, на 07.02.2012г. Началника на М. Ю. е издал атакуванотопостановление № 550, с което на жалбоподателя за допуснато нарушение по чл.233, ал.1 от Закона за митниците, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.233 вр. чл.231 ЗМ

е наложил административно наказание "Глоба" в размер на 3960.00 /три хиляди

деветстотин и шестдесет/ лева, като на основание чл.233, ал.4 ЗМ е отнел в

полза на държавата процесното количество тютюневи изделия.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена от разпитаните по

делото свидетели, приложените към административно-наказателната преписка и

приети по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна

следното:

Жалбата е депозирана от надлежно лице, в установения от закона 7-дневен срок от

връчване на НП, поради което е допустима, а разгледана по същество – частично

неоснователна, по следните съображения:

Обжалваното Наказателно постановление е издадено в съответствие с установената за това императивна законова процедура и от компетентен орган. Гласните доказателства – разпита на актосъставителя и свидетелите Д., Б. и Ш.,

както и писмените доказателства, събрани по делото са безпротиворечиви относно

подлежащите на доказване факти. Посочените доказателства установяват по

несъмнен начин възприетата фактическа обстановка като последователни и логични.

По същество, тази фактическа обстановка не се отрича и от жалбоподателя, който

в обясненията си пред съда твърди, че действително на процесната дата е бил

заедно с други лица в Р Македония, закупил е ампули „Тестостерон Депо”, същите

били разопаковани и поставени на различни места в автомобила, както и в самия

него. Разпитан е в качеството на свидетел и лицето Р. Т., който също е пътувал

със жалбоподателя. В показанията си същия сочи, че е отишъл заедно със

жалбоподателя в Р Македония именно с такава цел – да закупят ампули

„тестостерон” , но тъй като не са намерили, решили да вечерят, след което

тръгнали да се прибират за Р България. Твърди също, че преди границата на

страната ни с Р Македония, се обадили по телефона на жалбоподателя и им били

донесени ампули „тестостерон”. Същата версия се подържа и от жалбоподателя,

който в снетите писмени обяснения от митническите служители сочи, че процесните

ампули „тестостерон” е закупил от аптека в Р Македония за лична употреба, тъй

като спортувал, докато в съдебно заседание твърди, че в аптеките в Р Македония

не са били налични тези ампули и същите са му донесени по-късно преди границата на страната ни. И двамата сочат още, че на българската граница били попитани от

митническите служители дали имат цигари, като сочат, че не им е бил зададен

въпроса :”Имат ли нещо за деклариране?”. Съдът даде вяра на обясненията на

жалбоподателя и показанията на свид.Р. Т. относно обстоятелството, че са били в

Р Македония с цел закупуване на ампули „тестостерон”, като и двамата не

отричат, че ампулите са били извадени от опаковките и поставени на различни

места в автомобила, както и в самите тях, което навежда на мисълта, че и на

двамата им е било ясно, че пренасят през границата на страната ни стоки, които

не са декларирали пред митническите органи. В останалата им част, съдът не

кредитира обясненията на жалбоподателя, тъй като същите не кореспондират с

показанията на останалите свидетели – митническите служители, на които съдът

изцяло даде вяра, както и на писмените доказателства по делото, и представляват негова естествена защитна позиция, а показанията на свид.Р.Т. съдът също не кредитира, поради обстоятелството, че същия е в роднински връзки със жалбоподателя /негов братовчед/ и като такъв е заинтерисован от благоприятен за жалбоподателя изход на делото.

При така направените фактически констатации, съдът счита, че с обжалваното НП законосъобразно е ангажирана административно наказателната отговорност на жалбоподателя за извършено от него административно нарушение по чл.233, ал.1 отЗМ.

По безспорен и категоричен начин се установи, че при съставянето на акта за

установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното НП са

спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН,

съгласно които за да бъде редовен актът за установяване на административно

нарушение и НП трябва да включват в съдържанието си всички кумулативно посочени

реквизити. Спазени са и сроковете по чл.34 ЗАНН.

В конкретният случай АУАН е съставен от Я. Д., на длъжност „ст.митнически

инспектор” в М. Ю., която дава пълно описание на нарушението и обстоятелствата

при които същото е извършено. Чрез изпълнение на изискванията на чл.42 ЗАНН

органът, издал АУАН постига пълна индивидуализация на нарушението и нарушителя, без да ограничава правото на защита на жалбоподателя. Издаденият в съответствие с процесуалните норми акт е редовен и като такъв се явява правно основание за издаване на НП. Съдът счита, че не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които биха могли да доведат до самостоятелна отмяна на издаденото НП и да водят до опорочаване на производството. Събраните входа на производството гласни доказателства, както и писмените такива, установяват по несъмнен начин извършването на съставомерно деяние, консумиращо нарушение на действащия митнически режим и изискванията за деклариране на стоки. От показанията на свидетелите Д. и Бързаков, които съдът кредитира относно обективния факт за откриване на недекларирана стока едва в хода на щателната митническа проверка, разпоредена при митническия контрол, при липса на надлежно деклариране и след като жалбоподателя е заявил предконтролните органи, че не превозва стоки, подлежащи на деклариране, по безспорен начин се установи извършеното административно нарушение. Поради това и съдът приема за доказано по категоричен начин по делото, че на 15.09.2011г. жалбоподателя А. Х. Т. е пренесъл през държавната граница на страната – МП Златарево, с лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с рег. № Е 9119 КА, разтвор в ампули по 250mg/1 ml Testosteron Depo – 495 броя, без знанието и разрешението

на митническите органи. За съставомерността на деянието е достатъчно

обективното неизпълнение на задължението за деклариране, като разпоредбата начл.66, ал.1 ЗМ установява общото задължение за деклариране, съответно в

частност – задължението за писмено деклариране, произтичащо от чл.68, в чл.62

Регламент /ЕИО/2913/92 – приложим и за конкретното нарушение. Според текста на чл.66 ЗМ, всяка стока, предназначена да бъде поставена под митнически режим подлежи на деклариране за съответния режим, като са допустими при определени условия писмено или устно деклариране. Легална дефиниция на понятието „деклариране” по смисъла на ЗМ е дадено в пар.1, т.3, ДР ЗМ, идентична е и разпоредбата на чл.4, пар.17 Регламент /ЕИО 2913/92г., въвеждащ Митническия кодекс на Общността, като правната регламентация се съдържа и в Наредба № Н-17/2006г. Неизпълнението на задължението за деклариране по надлежния ред на стоките, пренасяни през държавната ни граница и въвеждани на митническата територия на Република България, без знанието и разрешението на митническите органи съставлява административнонаказателен състав по чл.233 ЗМ.С бездействието си А. Т. е нарушил посочените разпоредби и изводите на АНО втази насока са правилни. Осъществяването от обективна страна на деянието, вкл. и неговото авторство се установява както от преките гласни доказателства/показанията на митническите служители Д., Б. и Ш./, които съдът

цени, така и от обективния факт на откриването им в процесното МПС, управлявано лично от жалбоподателя – в багажника, в страничния джоб на вратата, подстелките и по тялото му /в джобовете на жалбоподателя и в ръчна чантичка/. Ето защо и съдът приема, че жалбоподателя е осъществил състава на митническа контрабанда по смисъла на чл.233, ал.1 НК, като е дал невярна информация и не е декларирал писмена митническа декларация пред митническите органи внесените от него стоки. В контекста на изложеното, вмененото деяние се явява съставомерно и от субективна страна, същото е извършено виновно, при пряк умисъл. При съзнаване на задълженията си във връзка с митническия режим, включително и задължението за писмено деклариране му е било известно, като част от действащия в Общността и допустимите норми за пренос на стоки, или ако не са му били известни, следвало е да го знае, в който случай незнанието не изключва виновността. Следователно, жалбоподателя е съзнавал и противоправния характер на деянието си, като от волева страна е целял настъпването на общественоопасните последици – укриване, непредоставяне на вярна информация на митниците, с оглед неизбежността от настъпването на този резултат.

По отношение на митническата стойност на стоката, определена от митническите

органи, която е оспорена от страна на процесуалния представител на

жалбоподателя, съдът е допуснал и назначил изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, от заключението на която се установява, че митническа стойност на 495 броя ампули Testosteron Depo 250mg/1 ml към дата на нарушението – 15.09.2011г. възлиза на сумата от 935.55 лева, изчислени съгласно разпоредбите на Глава 6 от ЗМ и Регламент 2913 на Митническия кодекс. Вещото лице сочи също, че за установяване стойността са използвани данни от официалния публичен регистър на лекарствата, действащ в Р Македония /страната на продажба, от където са закупени процесните ампули/ по цени на дребно с включен ДДС, и изчислена митническа стойност съгласно разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за митниците. Заключението е прието от съда като пълно ясно и обосновано, и настоящата съдебна инстанция изцяло дава вяра на същото и определената с него митническа стойност на предмета на нарушението – процесната стока - 495 броя ампули Testosteron Depo 250mg/1 ml, в размер на 935.55 лева. Предвид изложеното, настоящия съдебен състав счита, че определеното спрямо жалбоподателя административно наказание е завишено по размер, базирайки се на заключението по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, съгласно която митническа стойност на 495 броя ампули Testosteron Depo 250mg/1 ml е в размер на 935.55 лева. Отделно от това, извършеното от жалбоподателя митническо нарушение не се отличава с по-висока степен на обществена опасност от други подобни нарушения по чл.233, ал.1 ЗМ, а и съгласно заключението на вещото лице, стойността на предмета на нарушението възлиза на сумата от 935.55 лева, а не така както е определена от митническите органи – 3960.00 лева, по делото не са налице данни за други нарушения от страна на жалбоподателя по Закона за митниците, за които да са му налагани административни наказания. Ето защо съдът намира, че административното наказание „Глоба”, което следва да се наложи на

жалбоподателя, следва да бъде в размер на 935.55 лева, представляваща 100% от

митническата стойност на вещите, предмет на митническото нарушение. Съдът

намира, че административното наказание в този размер би съответствал на

разпоредбите на чл.27 ЗАНН и би отговарял на целите на наказанието по чл.12

ЗАНН. Поради това, съдът намира, че наказателното постановление в санкционната му част – по т.2 следва да бъде изменено като бъде намален размера на наложеното административно наказание „Глоба” на 935.55 лева, която сума представлява 100% от митническата стойност на стоките.

Наказателното постановление в частта на постановената санкция „отнемане в полза на държавата” на предмета на нарушението – по т.1 от НП, изрично предвидена в ал.4 на чл.233 ЗМ, в случаите на осъществено нарушение – митническа контрабанда е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.Така мотивиран, и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И :
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 550/07.02.2012г. на Началника на М. Ю., с което на А. Х. Т. от гр. П...., ул.”С. К.” № .., ., .., с ЕГН - *, за

допуснато нарушение по чл.233, ал.1 от ЗМ, на основание чл.53 ЗАНН и и чл.233

вр. чл.231 ЗМ е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 3960.00

/три хиляди деветстотин и шестдесет/ лева, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание на „ГЛОБА” в размер на 935.55 лева, представляваща 100% върху митническата стойност на предмета на нарушението.


ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 550/07.02.2012г. на Началника на М. Ю., с което на А. Х. Т. от гр. П., ул.”С. К.” № .,

.., А., с ЕГН – *, в частта, в която на основание чл.233, а.4 ЗМ е отнет в

полза на държавата предмета на нарушението – 495 броя ампули Testosteron Depo

250mg/1 ml.


РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване 14-дневен срок от съобщаването на страните пред

Административен съд - Б..


РАЙОНЕН СЪДИЯ
с. 1

скачать файл