Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ


с. 1
ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

С ДЕМЕНЦИЯ

СЪЩНОСТ
Домoвете за възрастни хора с деменция са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица с деменция, установена с протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

В домовете за възрастни хора с деменция се предоставят социални услуги по задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности, както и потребности в свободното време, от контакти със семейството, приятели и близки.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Основните дейности в домовете са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към организиране на мероприятия по обгрижване и създаване на възможности за нови интервенции за подобряване самочувствието на настанените лица.

В домовете за възрастни хора с деменция се осигурява:


 • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и за социални контакти;

 • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;

 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;

 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;

 • Възстановяване на адаптивни, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на домуващите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с психологичните им особености.ЕКИП НА ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ

Персоналът в Дом за възрастни хора с деменция се назначава от кмета на общината, на чиято територия функционира домът и се състои от социални работници, медицински специалисти, административен и друг помощен персонал.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА


 • Лицата, които желаят да ползват социални услуги или техните законни представители /ако лицата са поставени под запрещение/, подават писмена молба по настоящ адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане";

 • Към молбата се прилагат:

  • копие от документ за самоличност;

  • копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

  • копие от протокол на ЛКК или решение на ТЕЛК, НЕЛК.

   • При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи;

   • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение;

   • Настаняването в специализираната институция се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане", на чиято територия функционира домът, издадена въз основа на доклада-предложение;

   • Отказът за настаняване се обжалва по реда на Закона за административното производство;

 • Доставчикът предоставя на лицето или законния му представител писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в дома; опита му и квалификацията на персонала; условията и правилата за ползване на услугите, както и за процедурата за подаване на жалби;

 • Лицето се приема след подписване на договор за социални услуги;

   • В специализираната институция се изготвя индивидуален план за работа, след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. В него са описани основните насоки по задоволяване на: ежедневни, здравни, рехабилитационни, образователни потребности, както потребности в свободното време и потребности от контакти със семейството, приятели, близки и др. В индивидуалния план се посочват мерки за извеждане от специализираната институция и за социално включване.

   • При необходимост за задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходими превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, зъболечение, рехабилитация, имунизации и наблюдение, хранене, диети и др.;

 • Начинът на изписване от дома е регламентиран в договора за социални услуги (напр. с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.).

За ползваните социални услуги в домовете за възрастни хора с деменция се заплаща такса в размер 80 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет (Обн. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006 г.).

Към 01.06.2008 г. на територията на страната функционират 13 специализирани институции за предоставяне на социални услуги на възрастни хора с деменция:


Наименование

Капаци-

тет

Место

нахождение

област

Директор/ телефон

1

ДВХД

55

с. Огнен, общ. Карнобат

Бургас

в.и.д. Румяна Чанева 05578/376;226

2

ДВХД

51

с. Славянци, общ. Сунгурларе, ул. „Скаленска” № 20

Бургас

Жеко Жеков

05571/22 753


ДВХД

50

с. Салаш, общ. Белоградчик

ул. „Първа” № 4Видин

Петко Генов

0936/44 624

ДВХД

60

с. Горско Косово, ул. „Първа” № 25

Велико Търново

Надежда Добруджа-

лиева


061393/ 264, 265

5

ДВХД

52

гр. Дряново, ул. Д. Крусев” № 26

Габрово

Мирослава Иванова

0676/22 216

ДВХД

50

с. Опанец, общ. Добрич-селска

Добрич

Ева Димитрова

05719/5177

ДВХД

55

с. Бистрилица, общ. Берковица

Монтана

Димитринка Иванова

09528/2148

ДВХД

50

с. Добри дол, общ. Лом ул. ”Първа” № 45

Монтана

Ивайло Алексиев

09728/3319

ДВХД

60

с. Горна махала, общ. Калояново, ул. „Трета” № 13

Пловдив

Росица Гешева

031705/280; 21710

ДВХД

60

гр. Разград, ул. „Х. Димитър” № 17

Разград

Теосвета Лазарова

084/660 83811

ДВХД

120

гр. Русе, ул. „Трети март” № 55

Русе

Надка Денева

082/825 58312

ДВХД

110

гр. София, ул. „Цар Борис ІІІ” № 202

София

Параскева Бърнева

02/ 857 01 49; 857 20 6513

ДВХД

96

гр. Казанлък, ул. „М. Стайнов” № 11

Стара Загора

Йовка Топалска

0431/22 80; 22 97с. 1

скачать файл