Половинките размери се получават чрез интерполация на пълните размери


с. 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Описание на изделията

Кожените ръкавици са част от униформеното облекло на служителите на МВР и са предназначени за използване при изпълнение на специфичните им служебни задължения при атмосферни влияния без необикновен или екстремен характер.


2. Технически изисквания
2.1. Размери

таблица 1:

6

7

8

9

10

11

Обиколка на дланта, мм

152

178

203

229

254

279

Дължина на дланта, мм

160

171

182

192

204

215

Минимална дължина на ръкавиците, мм

220

230

240

250

260

270

Половинките размери се получават чрез интерполация на пълните размери.
2.2. Конструкция

Ръкавиците са конструирани с шевове, които оформят вътрешната и външната им страни, покриващи вътрешната и външна част на дланта, и са с пет пръста. Конструкцията на ръкавиците и използваните материали трябва да дава възможност за подвижност и нормално изпълнение на дейностите, свързани с движение на пръстите и ръката. Мъжкият модел ръкавици има на външната страна три декоративни тегела, в областта на китката, е изработен с плосък ластик за пристягане, и добре оформен срез, който осигурява достатъчна свобода при поставянето и свалянето им. Дамският модел ръкавици са с прав профил, без срез и ластик в китката.


2.3. Материали

Изработват се от черна ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана напа (естествена кожа) и натурален цвят хастар – плетено трико.


2.4. Изисквания към материали и готово изделие

Ръкавиците трябва да отговарят на общите изисквания, регламентирани от БДС EN 420:2003+A1:2010.


2.4.1. Материали

Естествена лицева кожа – ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана омекотена напа с дебелина 0,8 – 1,1 мм, с чисто лице, без дефекти, да има еластичност и добра формируемост.


Физико - механични показатели, на които трябва да отговаря материалът:

Таблица 2


Показател

Единица

на величинаМетод на изпитване

ТИ на Възложителя

1.

Съпротивление (здравина) на раздиране

N

БДС EN ISO

3377-1:2012не по-малко

от 15


2.

Якост на раздиране на шев


N/mm

БДС 12789:1980


не по-малко

от 24


3.

Якост на опън


МРа

БДС EN ISO 3376:2012


не по-малко

от 5,0


4.

Удължение при натоварване

с 5 МРа

%

БДС EN ISO 3376:201220 ÷ 50

5.

Устойчивост на обагрянията на триене при въртеливо триене

- сухо триене при 128 оборота

- мокро триене при 32 оборота

степен от сивата скалаБДС EN ISO 17700/В

не по-малко от 3

не по-малко от 2/3


6.

Водопоглъщане след един час

%

БДС EN ISO 5403:2012

БДС EN ISO 20344:2011не повече от 35

7.

Време за проникване на първа капка вода

min


БДС EN ISO 5403:2012

БДС EN ISO 13518:2003


не по-малко

от 20


8.

рН на воден екстракт

------

БДС EN ISO 4045:2008

не по-малко

от 3,2


9.

Съдържание на хром (VI)

mg/kg

БДС EN ISO 17075:2008

не повече от 3

10.

Паропропускливост

mg/сm2.h

БДС 6783 или еквивалент

не по-малко

от 2,5


11.

Абсорбция на водни пари за 8 часа

mg/см2

БДС EN 420:2003+A1:2010

не по-малко от 8

12.

Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки след 24 часа

степен от сивата скала (A 02)

БДС EN ISO 15700:2002

не по-малко от 3

13.

Екстрахируеми с органични разтворители вещества

%


БДС ЕN ISO 4048:2008

не повече от 12

14.

Влага

%

БДС ЕN ISO 4684:2006

не повече от 16

15.

Дебелина

mm

БДС ISO 2589:2003

0,8 ÷ 1,1


2.4.2. Плетен хастар

Хастарът трябва да бъде с еднолицева плетка, процентно съдържание на В/ПАН – 50/50 % и маса на единица площ 220-250 g/cm2.

Физико-механичните показатели, на които материалът трябва да отговаря:

Таблица 3

Показател

Единица на величина

Метод на изпитване

ТИ на Възложителя

1.

Съдържание на формалдехид

mg/kg

БДС ISO

14184-1:2011не повече

от 75


2.

рН воден екстракт

единици

БДС EN 3071:2008

4-7,5

3.

Здравина на пробив

daN

БДС 9585

25-302.4.3. Готовото изделие трябва да отговаря на следните изисквания на Възложителя, съгласно техническата спецификация по показатели, както следва:
Показател

Единица на величината

Метод на изпитване

ТИ на Възложителя

1.

Здравина на шева

N/mm

БДС EN 13594:2004

не по-малко

от 5,0
3. Общи изисквания на Възложителя:

Съответствието с изискванията на Възложителя по показатели се установява чрез резултатите от изпитванията за материали и готово изделие, отразени в анализните протоколи, придружаващи образците, издадени от акредитирана изпитвателна лаборатория.4. Маркировка

Всеки чифт кожени ръкавици трябва да има маркировка на текстилна лента, зашита от вътрешната страна (при подгъва), видима и четлива, да не се заличава по време на експлоатация. Тя трябва да съдържа следната информация, изписана на български език: име, търговска марка и други означения за идентификация на производителя, размер, месец на годината на производство.


5. Опаковка

  • всеки чифт се поставя в прозрачен полиетиленов плик;

  • в пачка по пет чифта ръкавици от един размер в полиетиленов плик;

  • опаковките от по пет чифта се подреждат в кашони от по 100 чифта, които се запечатват. На кашона да име етикет със следната информация: производител, вид на изделието, бройките в съответния кашон, размера и датата на производство.


6. Рекламации

В рамките на гаранционния срок – минимум 12 месеца от датата на получаване в складовете на Възложителя с приемо – предавателен протокол. Гаранционният срок за установяване на дефекти и предявяване на рекламация е 90 дни от датата за предоставяне на ръкавиците на служителя на МВР.

В рамките на гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламирания чифт с нов за cметка на Изпълнителя в 15 дневен срок от предаването от Възложителя на дефектиралото изделие. Замяна с нов чифт се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти:


  • груби лицеви дефекти;

  • напукване на лицето, апретурни петна;

  • разкъсвания по тегелите.

Всички останали дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация се отстраняват чрез ремонт за сметка на Изпълнителя.
7. Общи изисквания

7.1. За готовото изделие (образец) да се представят:

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 – 1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050–2:2006 г., издадена от участника, че изделието отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата и сертификат за произход, издаден от БТПП с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 1 месец.

- протокол от изпитване на готовото изделие, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория (АИЛ), с отразени в него резултати по всички показатели, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 1 месец.7.2. За вложените основни и всички междинни и спомагателни материали да се представят:

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г., издадена от участника, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 1 месец, описание на техническите характеристики на материалите и сертификат за качество от производителите им.

- протоколи от изпитване на основните материали, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория (АИЛ) и декларация от участника за лицевите и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и/или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини получени от азобагрила и формалдехид с дати на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 1 месец.

Образците на Възложителя се предоставят за разглеждане от участниците на адрес: ж.к. “Красна поляна”, бул. “Възкресение”, бл.31-Б, всеки работен ден от 09:30 до 11:00 часа в сектор “Вещево осигуряване”.

Несъответствието на образците на участника с техническата спецификация и дизайна и конструкцията на образците на Възложителя е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшно участие в процедурата.

- при изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени образците, с който участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.8. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролира чрез :

8.1. Текущ контрол на качеството на готовите изделия и вложени

материали при стартиране на производството, както и по време на производствения процес.

8.2. Анализ в акредитирана изпитателна лаборатория (АИЛ) на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи са за сметка на изпълнителя.

8.3. На всеки 2000 чифта получени количества изделия, се вземат за анализ минимум 2 (два) чифта, а за количества под 2000 чифта се взема за анализ минимум 1 (един) чифт.

8.4. Чифтовете на мострите, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя.9. Връщане на образците:

- при пoдаване на жалба от участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, образците се връщат след влизане в сила на съдебен акт, когато с него не се отменя решението на възложителя и след приключване на процедурата, когато решението на възложителя се отменя.

- когато не е подадена жалба от участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, образците се връщат до 14 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението за всеки участник и сключване на договор.

Образците на изпълнителя се подпечатват от двете страни по договора, като служат за образци по време на неговото изпълнение. По 1 чифт ръкавици кожени-мъжки и дамски се задържа от Възложителя до приключването на договора и изтичане на срока за рекламации по него, а другият се предоставя на Изпълнителя.За непотърсени образци от участниците до един месец след сключване на договор с определения изпълнител, възложителят не носи отговорност за връщането им.

Офертата на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите и функционални изисквания в табличен вид (Изискано от Възложителя - Предложено от Участника) - подробно изписан.
с. 1

скачать файл