Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията


с. 1
ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”Съдържание:

1. Глава 1 Общи разпоредби………………………………………………………………..………....2

2. Раздел І Правно основание. Приложимост. …………………………………………….………..2

3. Раздел ІІ Основни принципи на Политиката………………………………………...…..…........2

4. Раздел ІІІ Комитет за възнагражденията.

Разработване, одобрение и контрол на Политиката. ………………………………………..……...45. Раздел ІV. Приложно поле на Политиката по отношение на категориите персонал….………7

6. Глава 2. Специални разпоредби

7. Раздел І. Общи положения при определяне на постоянните и

променливите възнаграждения ..……………………………………………………………………..88. Раздел ІІ. Постоянно възнаграждение ….…………………………………………………………9

9. Раздел ІІІ. Променливо възнаграждение ….………………………………………………………9

10. Глава 3 Заключителни разпоредби ……………………………………………………….…….14

Глава 1. Общи разпоредби

Раздел І. Правно основание. Приложимост

Член.1. Правно основание

Настоящата Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ (наричана надолу за краткост „Политиката”) се приема в съответствие с изискванията на Наредба № 43, приета от Комисията за финансов надзор на 27 юли 2011 г. за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества, обнародвана ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 (наричана по-долу за краткост „Наредбата”) и на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата.Член.2. Приложимост на Политиката по отношение на другите лица от финансовата група

Доколкото Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е мажоритарен акционер в други лица получили лиценз за извършване на дейност по реда на Кодекса за застраховането, съответно Закона за здравното осигуряване, които са задължени по Наредбата да приемат политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията, то основните положения на тази политика би следвало да се прилагат съответно и за тези лица, като се отчитат различията в бизнес модела на всяко от дружествата от финансовата група.

Представителите на Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” в органите на дружествата от финансовата група, в чиято компетентност е приемането на политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията са длъжни да предприемат всички необходими действия за съобразяване на дружествата от финансовата група с настоящата Политика.

Член.3. Приоритет на императивните изменения в нормативната уредба

Всички императивни изменения в нормативната уредба, следващи приемането на Политиката, които противоречат на отделни клаузи от нея, я изменят като влизат в сила от датата на тяхното влизане в сила.Раздел ІI. Основни принципи на Политиката

Член.4. Пропорционалност между дружествата от финансовата група

(1) Спазването на принципа на пропорционалност означава постигане на съответствие между Политиката на съответното дружество от финансовата група и неговия рисковия профил, предразположеност към поемане на рискове и неговата бизнес стратегия, така че да е налице ефективно спазване на принципите на Наредбата.

(2) Критериите за прилагане на принципа на пропорционалност между дружествата от финансовата група са следните:1. Големина – стойността на активите, пасивите, границата на платежоспособност, броя на служителите и агенциите на дружествата от финансовата група;

2. Вътрешна организация - тя се преценява от гледна точка на система на управление – едностепенна (съвет на директорите) или двустепенна (управителен и надзорен съвет), регистрация на регулирани пазари, разрешение за използване на вътрешни модели за измерване на капиталовите изисквания, корпоративна стратегия и действаща методология за измерване, оценка и предотвратяване на операционен риск.

3. Естество, обхват и сложност на дейността – отчитат се инвестирането на свободните средства и техническите резерви на дружеството от финансовата група; видовете продукти, които предлага; техния относителен дял в портфейла му; рисковият профил на продуктите и тяхната обезпеченост от гледна точка на технически резерви; начин на определяне на техническите резерви – нормативно регламентиран или одобрен от компетентните органи на застрахователен/здравноосигурителен надзор; начини на плащане на застрахователната/здравноосигурителната премия, начини за предоставяне на възнаграждението на застрахователните посредници – авансово или след получаването на съответната застрахователна/здравноосигурителна премия/премийна вноска; клиентите, към които са насочени съответните продукти на дружествата; правилата и процедурите за приемане за застраховане и вероятността от антиселекция; презастрахователните договори.

(3) Отделните критерии по ал.2 по-горе не следва да се разглеждат самостоятелно, а само в тяхната комбинация. Например: При двустепенна система на управление или търговия на емитирани от дружеството ценни книжа на регулирани пазари, с оглед на обстоятелството, че са налице повече нива на контрол се предполага, че е по-малка възможността за вземане на решения, които биха повлияли в значителна степен на рисковия профил на дружеството с цел измамно постигане на по-високи резултати за получаване на по-високо възнаграждение. Но дори в тези случаи, като и когато дружеството е малко по отношение на активи, пасиви, от съществено значение ще е изложеността му на риск по отношение на неговата продуктова ориентация или инвестирането на свободните му средства във високо рискови инструменти.

(4) Принципът на пропорционалност следва да намира приложение и вътре в Дружеството с оглед на категориите персонал и възможността на съответната категория персонал да взема решения, които се отразяват върху рисковия профил на Дружеството и могат да доведат до необходимост от завишаване на капиталовите изисквания към това лице. В допълнение на критериите споменати в ал.2. по-горе, следва да се вземат предвид и: ниво в йерархията; обхвата на ангажиментите, които съответния служител е упълномощен да поема от името на Дружеството; големината на групата от лица, които само в съвкупност имат съществено влияние върху рисковия профил на Дружеството; моделът за заплащане на групата дейности, в които са заети съответните служители (напр. постоянна заплата с допълнително променливо възнаграждение или споразумения за споделяне на печалбата); съотношението променлива/постоянна част и/или общия размер на възнаграждението.

Член.5. Отчитане на риска при определянето на възнагражденията, съотношението между постоянната и променливата им част, начина на предоставянето им.

Политиката е разработена на принципа на избягването на прекомерното поемане на рискове и отчита влиянието на възнагражденията върху капиталовите изисквания. Политиката за променливите възнаграждения е гъвкава и допуска възможност не само за намаляването му, но и за непредоставянето му при отрицателни резултати.Член.6. Съответствие между Политиката и целите и дългосрочните интереси на дружеството. Съобразеност на Политиката с принципите и добрите практики за защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги

Политиката отразява дългосрочните цели и интереси на управителните и надзорни органи на дружеството и на неговите акционери. Като неразривно свързана с организационната структура и финансовата прогноза на дейността на дружеството по чл.32, ал.1, т.1 и т.6 от КЗ, във връзка с чл.57, ал.1, т.1 и 2 от КЗ, тя е съобразена с програмата за дейността на Дружеството.

С оглед на защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги, Политиката предвижда възможност за коригиране на променливото възнаграждение в период от три години от решението на Надзорния съвет за предоставяне на променливото възнаграждение, както и обвързване на възнаграждението с постигането на определени цели и резултати. Тя предвижда и разсрочване на предоставянето на променливото възнаграждение, когато размерът му е над определения в чл.6, ал.3 от Наредбата размер. Всичко това ограничава възможността за изпадане на Дружеството в противоречие с нормативно установените капиталови изисквания и по този начин допринася за защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги.

Член.7. Предотвратяване на конфликта на интереси

Настоящата Политика следва принципа за формиране на възнагражденията при избягване на конфликт на интереси като решаващ орган за определянето и контрол върху политиката за възнагражденията е надзорният съвет – орган, който е колективен и независим от органите на управление и служителите на Дружеството. Освен това, Политиката се разработва от Комитета за възнагражденията – колективен орган, в чийто състав съгласно чл. 9, ал.1 по-долу, освен член на надзорния съвет, влизат и външни експерти.Член.8. Оповестяване

Дружествата оповестяват информация относно политиката за възнагражденията и всяка последвала промяна в нея по ясен и достъпен начин, като не разкриват информация, която представлява защитена от закона тайна.Раздел ІII. Комитет за възнагражденията. Разработване, одобрение и контрол на политиката за възнагражденията

Член.9. Състав на Комитета за възнагражденията

(1) Комитетът за възнагражденията се състои от три лица: членове на надзорния съвет на Дружеството и външни експерти, които не са нито служители на Дружеството, нито членове на управителния съвет на Дружеството.(2) Председател на Комитета за възнагражденията е членът на надзорния съвет, включен в състава му.

Член.10. Компетентност на Комитета за възнагражденията

Комитетът за възнагражденията:1. изготвя препоръки към надзорния съвет за възнагражденията на членовете на управителния съвет, както и на другите ръководни длъжности по смисъла на чл.57, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането;

2. разработва и предлага на надзорния съвет Политиката за възнагражденията на Дружеството и промени в нея;

3. съдейства на надзорния съвет при осъществяването на контрола върху структурата на системата за възнаграждения и нейното управление;4. има достъп до независими становища, изработени от вътрешни и външни лица по отношение на дейността за възнагражденията и докладваната информация от и до членовете на надзорния и управителния съвет на Дружеството;

5. поне веднъж годишно извършва основен и независим преглед на Политиката и практиките за възнагражденията и изготвя доклад;

6. подготвя и предлага за одобрение от надзорния съвет на план за навременно отстраняване на пропуските, когато в резултат на периодичните прегледи се установи, че системата за възнагражденията не функционира по предназначение.

7. подпомага надзорния за вземането на неговите решения относно настоящата Политика;

8. прави оценка на отчитането в системата за възнаграждения на всички видове риск, а също и на съответствието на Политиката с дългосрочното, стабилно и разумно управление на Дружеството;

9. може да разработи сценарийни анализи и извършва бек-тестове за оценка на влиянието на външни и вътрешни събития върху системата за възнаграждения;

10. има достъп до всички данни и информация, свързани с процеса на вземане на решения, засягащи изграждането и прилагането на системата за възнаграждения;

11. има неограничен достъп до цялата информация и данни на функцията по управление на риска и контролните функции на Дружеството, като не пречи на нормалното функциониране на Дружеството;

12. сътрудничи си със звената по вътрешен контрол, човешки ресурси, стратегическо планиране и др., както и с други комитети (например одитен комитет), чиято дейност може да окаже влияние върху разработването и прилагането на политиките и практиките за възнагражденията;13. предоставя информация за извършената от него дейност на надзорния съвет на Дружеството;

14. изпълнява и други функции, възложени му от надзорния съвет във връзка с Политиката или предоставени му съгласно действащата нормативна уредба.

Член.11. Заседания на комитета за възнагражденията

(1) Председателят на комитета за възнагражденията, свиква заседанията на комитета за възнагражденията с писмена покана (в това число по факс и електронна поща) до всеки друг от членовете му най-малко пет дни преди датата на заседанието. В поканата която се посочват мястото, датата и часа на провеждане на заседанието и дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията, предложени от свикващия заседанието. Заседанията могат да бъдат свикани по инициатива на всеки от членовете на комитета за възнагражденията с писмено (в това число по факс и електронна поща) искане до председателя. В искането се посочват въпросите, които се предлага да бъдат обсъждани на заседанието и техните проекторешения. В срок до седем работни дни от получаване на искането председателят насрочва заседание на комитета за възнагражденията като уведомява за това членовете на комитета за възнагражденията писмено, по електронна поща, факс или друг подходящ начин.

(2) Комитетът за възнагражденията приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му, лично или представлявани от друг член. Присъстващ член на комитета не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Комитетът за възнагражденията може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) За решенията на комитета за възнагражденията се водят протоколи, в които се отбелязва как е гласувал всеки от членовете. Протоколите се подписват от всички присъствали членове на комитета за възнагражденията.

Член.12. Компетентност на Надзорния съвет по отношение на Политиката

(1) Надзорният съвет:

1. избира и освобождава членовете на Комитета за възнагражденията, определя мандата и възнаграждението им.

2. по предложение на Комитета за възнагражденията, одобрява политиката за възнагражденията и промените в нея;

3. определя дали ще бъде предоставено променливо възнаграждение, общият му размер, неговото разсрочване (когато са налице предпоставките за разсрочването), както и неговото намаляване, задържане или връщане в предвидените в Политиката случаи;

4. определя съотношението между постоянната и променлива част на възнаграждението за всяка от категориите персонал, както и максималната горна граница на променливото възнаграждение за всяка категория персонал;

5. отговаря за прилагането на Политиката за възнагражденията;

6. отговаря извършването на периодичен (най-малко веднъж годишно) основен и независим преглед, на политиката и практиката за възнагражденията;

7. въз основа на констатациите, направени от Комитета за възнагражденията, специализираната служба за вътрешен контрол или външни консултанти, преценява дали Политиката функционира по предназначение (по-специално, че са включени всички одобрени схеми за възнаграждения; предоставените възнаграждения са подходящи и адекватно отразяват рисковия профил и целите на Дружеството) и дали Политиката е в съответствие с националните и международните разпоредби, принципи и стандарти;

8. определя за кои позиции и категории персонал се прилага настоящата Политика;

9. по предложение на Комитета за възнагражденията одобрява план за навременно отстраняване на пропуските, когато в резултат на периодичните прегледи се установи, че системата за възнагражденията не функционира по предназначение;

10. изпълнява и други функции, предоставени в неговата компетентност в Политиката, вътрешните актове Дружеството или съгласно действащата нормативна уредба.

(2) Надзорният съвет, самостоятелно или по предложение на Комитета за възнагражденията или управителния съвет може да взема всякакви решения по отношение на предоставянето, непредоставянето, задържането или връщането на променливи възнаграждения на всички категории персонал или отделни служители, независимо от правомощията на други органи и лица съгласно настоящата Политика. Решенията на надзорния съвет са с приоритет и имат отменителен ефект върху решенията на другите органи и лица, взети в съответствие с правомощията им съгласно настоящата Политика.

Член.13. Правомощия на Управителен съвет по отношение на Политиката

Управителният съвет:1. предлага на надзорния съвет номинации за членове на Комитета за възнагражденията;

2. съдейства на надзорния съвет и комитета за възнагражденията при подготовката на политиката и практиката за възнагражденията, както и на промените в нея;

3. може да прави предложения за изменение на Политиката;

4. може да предлага промени по отношение на включените в приложното поле на политиката за възнагражденията категории служители;

5. има право да получава предварителна информация за резултатите от независимия вътрешен преглед на Политиката, извършван от комитета за възнагражденията, както и да прави своите възражения, коментари и забележки по тези резултати;

6. има право да получи от комитета за възнагражденията окончателния му доклад за резултатите от извършената проверка на Политиката и нейното приложение;

7. извършва и други дейности, възложени му от надзорния съвет, Политиката или действащата нормативна уредба.

Раздел ІV. Приложно поле на Политиката по отношение на категориите персонал

Член.14. Категории персонал, чието възнаграждение е свързано с постигането на определени резултати от Дружеството.

Категориите персонал, чиито функции оказват влияние върху рисковия профил на Дружеството и чието възнаграждение е свързано с постигането на определени резултати от Дружеството са следните:

1. Изпълнителните членове на Управителния съвет;

2. Други членове на Управителния съвет;

3. Ръководителите на ръководни длъжности по смисъла на чл.57, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, които докладват пряко на органите на управление на Дружеството или отговарят на основни структурни звена, с изключение на лицата по чл.15 по-долу.4. Други служители, чиято дейност индивидуално или групово (например структурно звено или част от структурно звено) е свързана с поемане на рискове, включително лица, които са упълномощени да сключват договори над определена съгласно вътрешните правила на Дружеството стойност и да вземат решения, които имат значение за определяне на рисковия профил на Дружеството.

5. Други служители, невключени в т.1 - т.4 от този член, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите по т.1 - т.4, служители с най-голям дял променливо спрямо постоянното възнаграждение, и служители или група служители, чиито дейности могат да доведат до неоправдано поемане на рискове от Дружеството.

Член.15. Категории персонал, натоварени с контролни функции и функции по оценка на риска, чието възнаграждение не e свързано с постигането на определени резултати от Дружеството

Категориите персонал, чието възнаграждение не е свързано с постигането на определени резултати от Дружеството са следните:

1. Членовете на Комитета за възнагражденията;

2. Членовете на надзорния съвет;

3. Ръководителят и служителите на специализираната службата за вътрешен контрол;

4. Отговорният актюер и актюерите;

5. Други служители, определени с решение на Надзорния съвет.Глава 2. Специални разпоредби

Раздел І. Общи положения при определяне на постоянните и променливите възнаграждения.

Член.16. Ред за определяне на възнагражденията

(1) Общият размер на средствата за възнаграждения (постоянни и променливи) и свързаните с тях разходи за персонала се определят ежегодно от управителния съвет на Дружеството и се одобрява от надзорния съвет, като част от одобрения годишен бюджет на Дружеството.

Член.17. Оценяване

(1) Оценката на представянето на конкретните лица се извършва, както следва:

1. Председателят на надзорния съвет извършва оценка на членовете на управителния съвет, отчитайки изпълнението на задачите през изминалата година, както и определянето на тези за текущата година.

2. Председателят на управителния съвет извършва оценка и на ръководителя на специализираната служба за вътрешен контрол и отговорният актюер.

3. Членовете на управителния съвет извършват оценка на директорите от структурните звена, за които те съгласно вътрешното разпределение на функциите между тях отговарят.

4. Оценките на останалите служители, доколкото те са включени в обхвата на настоящата Политика, се извършват от ръководителите на съответните структурни звена.

(2) Оценката на представянето на всяко отделно структурно звено на Дружеството се извършва от управителния съвет на Дружеството, а на управителния съвет – от надзорния съвет;

(3) Оценката на представянето на Дружеството като цяло се извършва от надзорния съвет въз основа решението на общото събрание на Дружеството по отношение на годишните финансови отчети на Дружеството и докладите на одиторите.

Раздел ІІ. Постоянно възнаграждение

Член.18. Същност, цел, определяне на постоянното възнаграждение

(1) Целта на постоянното възнаграждение е да възнаградят служителите за техния труд, умения и компетенции, необходими за постигане на очакваните резултати, както и техния индивидуален принос за развитието на Дружеството.

(2) Постоянното възнаграждение е двукомпонентно и включва основното месечно възнаграждение на всички категории служители и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, съгласно действащата нормативна уредба.

(3) Основните принципи за определяне и преразглеждане на постоянното месечно възнаграждение в Дружеството са регламентирани в Правила за работната заплата в Дружеството.

Член.19. Категории персонал, които получават само постоянно възнаграждение

С оглед предотвратяване на конфликт на интереси лицата, заемащи позициите, изброени в чл.15, т.1 и т. 2 получават само постоянно възнаграждение.Раздел ІІІ. Променливо възнаграждение

Член.20. Същност и цел

(1) Променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността чрез комбинация от:

1. оценка за работата на лицето;

2. оценка за работата на съответното структурно звено; и

3. оценка за работата на Дружеството като цяло.

(2) Променливото възнаграждение представлява съвкупност от парично възнаграждение, финансови инструменти и други придобивки. Решение за това какви финансови инструменти и други придобивки, различни от парични възнаграждения, да се използват се взима от управителния съвет след предварителното одобрение на надзорния съвет съгласно чл.35, ал.2, б.”и” и б. „л” от Устава на Дружеството.

(3) Променливото възнаграждение се формира по начин, стимулиращ разумното управление на рисковете и не насърчаващ прекомерното поемане на такива. Това се осигурява чрез:

1. определяне на оптимално съотношение между постоянното и променливо възнаграждение;

2. постоянното възнаграждение да представлява значително голяма част от общото възнаграждение, за да осигури прилагането на гъвкава политика за променливото възнаграждение, включително възможност за неизплащането му;

3. размерът на променливото възнаграждение да отчита всички рискове, поети за постигане на отчетения резултат;

4. значителна част от променливото възнаграждение може да се разсрочва за период с минимална продължителност от три до пет години в зависимост от икономическия цикъл, приоритетите в дейността на Дружеството и произтичащите от тях рискове, както и от позицията на съответния служител или член на управителния съвет.

Член.21. Категории персонал, които могат да получат променливо възнаграждение

(1) На лицата, заемащи позициите определени в чл.14 и чл.15, т.3-5 по-горе може да бъде предоставено променливо възнаграждение, ако са изпълнени и другите условия и предпоставки за предоставяне на променливо възнаграждение, предвидени в настоящата Политика (включително решенията на съответните компетентни по отношение на определяне и предоставяне на променливите възнаграждения органи).

(2) В случай, че лицата по чл.15, т.3-5 имат право на променливо възнаграждение, то тяхното променливо възнаграждение зависи от степенна на постигане на целите, свързани с техните функции и приноса им и не зависи от резултатите на Дружеството. Т.е. може да бъде взето решение за предоставяне на променливо възнаграждение на тези лица дори когато резултатите на Дружеството не отговарят на поставените критерии и очаквания, както и да бъде взето решение за непредоставяне, задържане или връщане на променливо възнаграждение от тези лица когато резултатите на Дружеството отговарят на поставените критерии и очаквания. Възможно е обаче, лошите резултати на Дружеството да са съпроводени и от липса на принос на лицата по чл. 15, т.3-5 за изпълнение на функциите им или с неизпълнение на целите, свързани с функциите им, което може да доведе до непредоставяне, задържане или връщане на променливото им възнаграждение на самостоятелно основание, а именно поради тази липса на принос или неизпълнение.

Член.22. Предоставяне на променливото възнаграждение(1) В случай, че въз основа на годишното оценяване Надзорният съвет вземе решение за предоставяне на променливо възнаграждение на всички или на определени категории персонал, имащи право на променливо възнаграждение, то се предоставя под условие като аванс.

(2) Условието, при което предоставеното авансово променливо възнаграждение става окончателно и дължимо от Дружеството е предоставянето и размерът му да бъдат потвърдени от надзорния съвет с решение, взето въз основа на дългосрочната оценка, обхващаща период от три години от вземането на съответното решение на надзорния съвет за предоставяне на променливо възнаграждение. В случай, че до изтичането на тригодишния период по предходното изречение надзорният съвет не се е произнесъл, счита се, че надзорният съвет приема годишното оценяване и като дългосрочна оценка, а предоставеното под условие и въз основа на решението на надзорния съвет авансово променливо възнаграждение става дължимо от Дружеството и окончателно.

Член.23. Определяне на общия размер и условията за предоставяне на променливо възнаграждение по категории персонал

(1) Надзорният съвет, по предложение на управителния съвет определя общият размер на авансовото и предоставяно под условие променливо възнаграждение, за както общо за всички категории персонал и така и по категории персонал.

(2) Надзорният съвет, по предложение на управителния съвет и при наличието на предпоставките по 25, ал.1 определя каква част от предоставяното авансово и под условие променливо възнаграждение за съответната категория персонал ще се разсрочва и периодът на разсрочване.

(3) Надзорният съвет, самостоятелно или по предложение на управителния съвет определя през периода по чл. 22, ал.2 дали това предоставено авансово и под условие променливо възнаграждение ще бъде намалено, задържано, както и дали или каква част от платеното авансово и под условие променливо подлежи на връщане.

Член.24. Определяне на конкретния размер на променливото възнаграждение на съответния служител или член на управителен съвет

(1) Конкретният размер на предоставяното авансово и под условие променливо възнаграждение на конкретния служител или член на управителния съвет се определя само ако са налице решения на надзорния съвет по чл.22 ал.1 и чл.23, ал.1 за предоставяне на такова възнаграждение на съответната категория персонал.

(2) Конкретният размер на възнаграждението по ал. 1 от този член на изпълнителните директори се посочва в Анекс към договора им, подписан от Председателя на Надзорния съвет.

(3) Конкретният размер на възнаграждението по ал. 1 от този член на всеки от другите служители се определя от Управителния съвет на дружеството.

Член.25. Разсрочване предоставянето на променливото възнаграждение

(1) Когато в рамките на една година на конкретното лице въз основа на краткосрочните оценки по се предоставя авансово променливо възнаграждение в размер повече от една трета от брутното годишно възнаграждение на това лице, то част от това авансово променливо възнаграждение се разсрочва.

(2) Процентът на авансовото променливо възнаграждение, който се разсрочва, и периодът, за който то се разсрочва се определят с решението на Надзорния съвет. Те зависят от категорията персонал, към която е лицето, естеството на неговата дейност, позицията му както и от възможността му да взема решения, които оказват съществено влияние върху Дружеството.

Член.26. Задържане предоставянето на променливото възнаграждение, намаляване на размера му или непредоставяне на променливото възнаграждение(1) Надзорният съвет поне веднъж годишно със съдействието на Комитета за възнагражденията, извършва преглед и оценка на информацията и данните, въз основа на които се предоставя променливо възнаграждение.

(2) Въз основа на оценката по ал.1 надзорният съвет, може да реши да намали размера на променливото възнаграждение, което следва да се предостави или да откаже изцяло предоставянето на разсрочената част на променливото възнаграждение ако:

1. видно от финансовите показатели, отразени в справките, предоставяни на компетентния държавен орган за застрахователен надзор, Дружеството е изпаднало във временно или дългосрочно несъответствие с капиталовите изисквания, с изискванията за размер на собствените средства и границата на платежоспособност, установени в Кодекса за застраховането, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Търговския закон и в определените в нормативната уредба срокове не са предприети конкретни мерки за отстраняване на тези несъответствия.

2. е налице съществена негативна промяна в икономическата ситуация в страната като например промяна на фиксирания валутен курс лев/евро или друго;3. е налице значително влошаване на финансовото състояние на Дружеството, особено в случаите, когато в резултат на това може да се очаква прекратяване на дейността;

4. има доказателства, че конкретното лице, на което би следвало да се предостави променливото възнаграждение е допуснало съществено нарушение на вътрешните правила и преди всичко на тези, отразяващи се на поетите от Дружеството рискове;

5. в случай на злоупотреба, измама или друго престъпно действие, извършено от лицето, на което би следвало да се предостави променливото възнаграждение;6. в случай че решението за предоставяне на променливото възнаграждение се основава на данни, за които може да се направи основателно предположение, че са явно погрешни.

7. в случай, че решението за предоставяне на променливо възнаграждение на конкретното лице се основава на данни, които не отчитат правилно приноса на конкретното лице или не е съобразно със степенна на постигане на целите, свързани с функциите на конкретното лице или на конкретното структурно звено.

Член.27. Предоставяне на променливо възнаграждение и обезщетение при предсрочно прекратяване на договор

(1) С прекратяването на договора се преустановява предоставянето на променливо възнаграждение, освен ако между лицето, чийто договор е прекратен, и Дружеството няма друго споразумение. Такова споразумение се сключва само с предварителното одобрение или оправомощаване от надзорния съвет на лицето, сключващо споразумението от името на Дружеството. В този случай, разпоредбите на чл.25 и чл.26 също намират приложение.

(2) Независимо от основанията за прекратяване на договора, Дружеството има право да получи връщане на предоставеното променливо възнаграждение при наличието на обстоятелствата по чл.28 по-долу.

(3) Обезщетенията, свързани с предсрочно прекратяване на договори, извън тези, дължими по Кодекса на труда, трябва да отразяват постигнатите резултати и да са определени така, че да не възнаграждават неуспех.

Член.28. Връщане на предоставено променливо възнаграждение(1) Лицата получили променливо възнаграждение въз основа на данни, които впоследствие са се оказали явно погрешни са длъжни да върнат изцяло или отчасти това възнаграждение.

(2) Определянето на данните като „явно погрешни” следва да се основава на обективна преценка от независимо лице, като например специализирано одиторско предприятие, и на доказателства. В тези случаи надзорният съвет определя размера - пълен или частичен, на променливите възнаграждения, които подлежат на връщане.

(3) Когато, променливото възнаграждение е предоставено под формата на инструменти, лицето дължи връщане на паричната им равностойност.

(4) В договорите на лицата, които имат право на променливо възнаграждение се включват клаузи, гарантиращи връщането на променливото възнаграждение при настъпването на горните обстоятелства, както и връщането на авансово предоставеното променливо възнаграждение при настъпването на условията и предпоставките по настоящата Политика.

Глава 3. Заключителни разпоредби

Член.29. Ред за уведомяване и оповестяване на Политиката и практиката

(1) Дружеството уведомява лицата, заемащи позиции, за които се прилага Политиката при постъпването им в длъжност. Уведомлението на конкретното лице обхваща частта от Политиката, която се отнася за заеманата от него позиция. То може да бъде оформено и като приложение към договора на това лице.(2) Критериите и процедурите за оценяване и промените в тях се съставят в писмена форма, свеждат се до знанието на лицата при постъпването им в длъжност, съответно при всяка следваща промяна на тяхната длъжност, ако за тази длъжност Политиката също намира приложение. Те също могат да бъдат включени в приложението към договора на съответното лице по ал.1 от този член.

(3) При запознаването и приемането на Политиката, лицето бива уведомено, че тя може да бъде променена от страна на Дружеството с решение на надзорния съвет. Тези обстоятелства се удостоверяват от лицето с подписа му или по друг начин предвиден в действащата нормативна уредба.

(4) Лицето удостоверява с подписа си или по друг начин предвиден действащата нормативна уредба, че е запознат, че при наличие на обстоятелствата по чл.26 и чл.27 да бъде намалено, задържано, непредоставено или върнато предоставеното му условно авансово променливо възнаграждение.

(5) Дружеството оповестява информация относно Политиката и всяка последвала промяна в нея по ясен и достъпен начин, като не разкрива информацията, която представлява защитена от закона тайна. На оповестяване подлежи информацията, посочена в чл.10, ал.3 от Наредбата. Оповестяването може да бъде под една от следните форми: самостоятелно изявление, периодично оповестяване в годишните финансови отчети или друга подходяща форма.

Член.30. Документация – съхраняване

(1) Политиката, всички нейни изменения и допълнения, протоколите от заседанията на комитета за възнагражденията, надзорния съвет, констатациите и докладите на специализираната служба за вътрешен контрол, протоколите за краткосрочни и дългосрочни оценки и данните, въз основа на които те са направени, както и всякаква друга документация, свързана с установяването на данни, послужили като основа за оценката се съхранява от ръководителя на съответното структурно звено за човешки ресурси за период не по-кратък от пет години от изготвянето и оформянето на съответния документ.

(2) Всички документи по отношение на конкретното лице (конкретните критерии и оценки на съответното лице, както и други документи, свързани с Политиката), представляват част от личното досие на това лице и се съхраняват през целия срок на действие на договора с него, както и за период не по-кратък от пет години след прекратяването му.

Член.31. Дефиниции на понятия използвани в Политиката

Използваните в тази Политика понятия носят смисъла, определен по-долу:1. „Дружеството” – „Дружеството” е Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

2. „Дружества от финансовата група” – Дружества от финансовата група по смисъла на настоящата Политика са Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” и Здравноосигурително дружество „Булстрад Здраве”АД.

3. „Възнаграждение” – За целите на настоящата Политика, възнагражденията включват всички форми на плащания или стимули, направени пряко или косвено от Дружеството за извършените от персонала дейности. Допълнителните плащания или други стимули, които са част от общата политика на Дружеството, предоставени по негова преценка и които не създават стимули за поемане на риск, не се включват в използваното в тази политика понятие за възнаграждение и са извън приложното поле на Политиката. Понятието „възнаграждение” не обхваща дивидентите, получавани от акционерите на Дружеството (когато някой от тях попада в категориите персонал по чл.14 и чл.15 по-горе), освен ако предоставянето им представлява средство или метод за заобикаляне на изискванията на нормативната уредба.

4. „Персонал” – По смисъла на настоящата Политика, персонал са физически лица, за които съгласно чл.14 и чл.15 се прилага Политиката и заемат позициите си по трудов договор, по граждански договор или по договор за управление с Дружеството.

Член.32. Приемане и изменяне на Политиката

Всички изменения и допълнения в настоящата Политика се приемат по реда на приемането на Политиката. В Политиката се отразяват решенията и протоколите на Надзорния съвет, с които тя е променена или допълнена.

Промените в политиката се свеждат до знанието на лицата, за които се отнасят писмено или по друг подходящ начин.

Настоящата Политика е приета от Надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” с решение, отразено в Протокол 01.06.2012 г.
с. 1

скачать файл