Пловдивският университет


с. 1

logo_k.png

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивският университет, основан през 1961 година, е най-големият държавен университет в Южна България – център за подготовка на преподавателски и научни кадри (специалисти по природонаучните, филологическите, педагогическите, икономическите и държавноправните науки) и за допълнителна квалификация и специализация. В него се подготвят над 18 000 студенти.

Филологическият факултет е един от деветте в университета с най-голям брой специалности (32) и студенти (3250).c:\users\fdean\documents\кск2012\кск\шапките летят.jpg

В състава на факултета има 122 редовни преподаватели – 8 професори, 34 доценти, 54 главни асистенти и 26 асистенти.Факултетът предлага 32 специалности в бакалавърска степен, 12 магистърски програми и обучение на докторанти в 10 направления. През 2008 година Националната акредитационна комисия присъди на всички специалности във факултета най-високата възможна оценка – мн.добър с максимален срок на валидност до 2014 година.

В рамките на факултета има 8 катедри и 4 специализирани центъра, както и департамент за чуждоезиково обучение. Центърът по езиково обучение и интеркултурна комуникация развива обучение по езици, незастъпени в програмите на факултета, както и проекти по междукултурно и езиково сътрудничество. Допълнително обучение студентите могат да получат в 4 специализации: по журналистика, туризъм, книгоиздаване и творческо писане.

Студентите, които изучават чужд език, имат реалната възможност да получат солидна подготовка за един семестър в университет от страната на изучавания език по програмата „Еразъм”. Факултетът има договори за признаване и обмен на студенти (със стипендии на Европейския съюз) с 34 университета от Англия, Франция, Германия, Испания, Китай, Чехия, Словакия, Гърция, Полша, Турция, Румъния, Русия, Белгия, Италия, Унгария, Норвегия. Със страни, които не са членки на Европейския съюз и не са подписали Еразъм хартата, факултетът осигурява двустранни мобилности – в Република Сръбска (Университета в Баня Лука) и Република Сърбия (Белград и Крагуевац). Обучението по чужди езици се провежда от носители на езика, лектори от Република Сръбска, САЩ, Австрия, Полша, Испания и Китай, както и гост-лектори от повечето европейски страни.

Сътрудничеството с консулствата, посолствата, министерствата на образованието и културата в съответните страни осигурява стипендии за участие в интензивни летни езикови курсове, научни форуми, студентски инициативи и стажантски практики.

Факултетът има сключени договори с работодатели от страната и чужбина, които осигуряват възможности за изява на студентите както по време на следването, така и след завършването на образованието.През учебната 2013/2014 година ще бъдат приети студенти в специалностите:

Българска филология

Славянска филология (полски, чешки, сръбски и хърватски език)

Английска филология

Руска филология

Френска филология

Балканистика

Приложна лингвистика  • Английски с втори чужд, Немски с втори чужд, Френски с втори чужд, Руски с втори чужд) [Вторият чужд език се изучава от нулево начално ниво.]

Лингвистика с информационни технологии

  • (Английски с немски, френски или испански)

Лингвистика с маркетинг

  • (Английски с немски, френски, испански или руски)

Български език и история

Български език и английски език

Български език и испански език

Български език и италиански език

Български език и китайски език

Български език и немски език

Български език и новогръцки език

Български език и руски език

Български език и турски език

Контакти


4000 гр. Пловдив

ул. “Цар Асен” №24


тел./факс: +359 32 261332

Факултетен мейл: ff@uni-plovdiv.bg

Официална страница на факултета: http://slovo.uni-plovdiv.bg

Страница за кандидат-студенти: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.bg
с. 1

скачать файл