Пълно описание на обекта на поръчкаТА


с. 1


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА на поръчкаТА


Наименование на поръчката:

Доставка на материали и консумативи за изграждане на СКС в административната сграда на ГПУ – Калотина.

Настоящият документ съдържа пълното описание на обекта на поръчката и условията и изискванията към изпълнението на поръчката.І. Съществуващо състояние.

ГПУ Калотина ежедневно обработва голям и непрекъснато нарастващ обем информация, поради което възниква необходимостта от изграждането на локална компютърна мрежа и ползването на интегрираните услуги върху допълнителни нови компютърни работни станции.


ІІ. Цели на поръчката:

Основните цели на сключването на Договора за доставка на материали и консумативи за изграждане на СКС са: • осигуряване на необходимите материали и консумативи за изграждане на структурна кабелна система в административната сграда на ГПУ – Калотина;

 • повишаване на публичността и конкуренцията при възлагане на доставката;

 • постигане на по-благоприятни условия на доставка за Възложителя;


ІІІ. Място на доставка:

Франко склад на Регионална дирекция “Гранична полиция”, гр. Драгоман, ул. “Захари Стоянов” № 58;ІV. Опции в обекта на поръчка:

Не се предвиждат опции.


V. Изисквания към материалите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора:

Преди подписване на конкретния договор за доставка на мрежовите компоненти, се изисква да бъдат представени материали за придобиване на визуална информация за предлаганите артикули, да отговарят на всички международни стандарти и номенклатурни/каталожни номера, чрез които да може да се извърши ясна идентификация.


VI. Минимални изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, когато се допускат варианти:

НЕПРИЛОЖИМО, не се допускат варианти


VІI. Други условия:

Срок за изпълнение на поръчката – до 10 дни след сключване на договора за доставка.


VIII. Други технически изисквания, свързани с обекта на поръчката:

 • Кандидатът да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001: 2008 или еквивалент;

 • Цялото оборудване ще работи денонощно, т.е. 24 часа в денонощието и 365 дни в годината;

 • Цялото оборудване трябва да е ново и да не е използвано преди това;

 • Гаранционен срок – не по-малък от 24 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка и инсталация на оборудването.

 • Кандидатът да гарантира наличност на склад на оригинални резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата.

 • Гаранционната поддръжка покрива труда и всички вложени резервни части.

 • Кандидатът трябва да предостави списък на сервизни /обслужващи/ центрове на територията на страната заедно с техните адреси и телефонни номера, както и със списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ.

 • Кандидатът да посочи начин (по телефон, факс, електронна поща или друг) и място за приемане на заявките при възникнали проблеми по поддръжката.

 • Гаранционното обслужване да се извършва в рамките на осем часа дневно, пет дни седмично /от 8.30 до 17.30/, а през почивните дни и извън работно време чрез телефон за консултации /хелп деск/.

 • Настъпилите сервизни събития следва да се отстраняват от представители на производителя или лицензиран дилър в рамките на 24 часа от уведомяването им. В случай, че е необходимо повече време за отстраняване на проблема, изпълнителят/доставчикът/ е длъжен да осигури еквивалентно устройство, до отстраняване на възникналата повреда.

 • Цялото активно (захранвано с електрически ток) оборудване трябва да работи в диапазон на напрежението от 187 V (220 V - 15%) до 242 V (220 V + 10%v), при 50Hz +/- 0.5 Hz в съответствие с действащите в България стандарти;


стр. отс. 1

скачать файл