Писмо Право на ползване на преотстъпен корпоративен данък по чл.


с. 1


в сила oт 06.04.2009

Писмо Право на ползване на преотстъпен корпоративен данък по чл. 187 от ЗКПО
Писмо Изх. № 62-00-17/06.04.2009 год.
Относно: Право на Ползване на Преотстъпен Корпоративен Данък но чл. 187 от ЗКПО
Приложено, изпращам Ви за информация и с оглед уеднаквяване па данъчната практика писмо до Централния кооперативен съюз относно правото на преотстъпване на корпоративен данък по чл. 1 87 от Закопа за корпоративното подоходно облагане.
Приложение: съгласно текста
На Ваш № 04-19-2/17.03.2009
Относно Право на ползване на преотстъпен корпоративен данък но чл. 187 от ЗКПО кооперация с предмет на дейност винопроизводство
Разпоредбите на чл.187. във връзка c чл.182 и чл.188 от Закона за Корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) формират схема за минимална помощ, разработена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕO) No 1998/2006 на Комисията за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за Създаване на Европейски съюз (ДЕО) към минималната помощ.
Необходимо е да се има предвид, че Регламентът съдържа минималните условия, на които една мярка за помощ следва да отговаря, за да може да се възползва от изключението за предварително уведомяване на Европейската комисия по чл. 88 параграф 3 от ДЕО.Извън тях администраторът може да предвиди допълнителни критерии и условия, както за постигане целите на мярката, така и за осигуряване на механизма на действие и контрол. Разпоредбите на чл. 1 параграф 1, буква „в” от регламента 1998/2006 не са взети предвид при създаването на схемата, тъй като размерът на помощта не се определя на цените или количествата а се изчислява съобразно размера на отстъпения данък.
В този разпоредбите на чл. 182, ал. 2, т. 2 и т. 3 изцяло изключват от обхвата на схемата данъчно задължените лица, които извършват дейности по първичното счетоводство, преработката и реализацията на селскостопански продукти, посочени в Приложение 1 към ДЕО. Съгласно параграф 1т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО по отношение на производството, преработката и реализацията на селскостопански продукти се прилагат дефинициите по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1998/2006.
Тъй като винопроизводството обхваща процес на преработка на продукти, попадащи в обхвата на Приложение 1 към ДЕО, в краен продукт който също попада в обхвата на приложението, то кооперациите извършващи дейности в тази сфера не са в обхвата на данъчно-задължени лица, които могат да преотстъпват корпоративен данък в размер и по реда на чл. 187 от ЗКПО, съобразно ограниченията по чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗКПО.

Съответно ако кооперацията осъществява дейност и по първично производство на селскостопански продукти, попадащи в обхвата на Приложение 1 към ДЕО, то същата не може да преотстъпва корпоративен данък по реда на чл. 187 от ЗКПО, съобразно ограничението по чл. 182, ал. 2 т. 2, от ЗКПО


Писмо от Централен Кооперативен Съюз
Относно: Правото на ползване на преотстъпен корпоративен данък по чл.187 от ЗКПО от кооперация с предмет на дейност винопроизводство.
Разпоредбата на чл. 182, ал. 2 от ЗКПО определя, кръгът от лица. които няма право да ползват данъчно облекчение представляващо минимална помощ. Съгласно т. 3 от цитираната разпоредба, нямат право на данъчно облекчение, представляващо -минимална помощ, лицата, които осъществяват дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в Приложение I към договора за създаване на Европейската общност. Като се има предвид, че цитираната разпоредба от ЗКПО бе приета с цел транспониране на правила от европейското право, считаме, че и при прилагането на чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗКПО трябва да се има предвид чл. 1. буква ..в" от Регламент (ЕО) № 1998/2006 г. на Комисията относно прилагане па членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ. В противен случай, би се достигнало до противоречие с целите и обхвата на Регламента.

Разпоредбата на чл. 1, буква „в” от Регламента (ЕО) № 1998/2006 т. конкретизира случаите, при които лицата осъществяващи дейност по преработка и реализация па селскостопански продукти, посочени в Приложение 1 към договора за създаване на Европейската общност, нямат право на минимални помощи, а именно:

- когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количество на продуктите, които биват изкупувани от произволите или предлагани на пазара от съответните предприятия, или

- когато условие за предоставяне на помощта е същата да бъде прехвърляна частично или изцяло на първичните производители.


В останалите случаи, тези лица имат право па минимални помощи

Във връзка с гореизложеното Ви молим, да изразите Вашето становище дали кооперация, извършваща дейност винопроизводство, може да ползва данъчно облекчение по реда па чл. 187 от ЗКПО, при условие, че същата отговаря на общите изисквания за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 188 от ЗКПО и не попада в хипотезите по чл. 1, буква „в" на Регламент (ЕО)№ 1998/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за минимална помощ.
стр. от
с. 1

скачать файл