Относно: Законодателната и работна програма на Европейската комисия


с. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

753-18-111/7.12.2007 г.
С Т А Н О В И Щ Е
Относно: Законодателната и работна програма на Европейската комисия за 2008 г. (COM (2007) 640 final)

На свое заседание на 6 декември 2007 г. Комисията по европейските въпроси на Народното събрание на Република България разгледа Законодателната и работна програма на Европейската комисия за 2008 г. (наричана по-нататък Работна програма) и отбеляза следното:


1. Работната програма следва линията, очертана още в началото на мандата на този състав на Европейската комисия. Основните приоритети остават непроменени:
- постигане на просперитет чрез модернизиране на европейската икономика и укрепване на единния пазар, развитие на науката и опазването на околната среда;

- солидарност чрез усъвършенстване на социалната политика и развитие на човешкия капитал;



- сигурност и свобода чрез развитие на сътрудничеството в правосъдието и вътрешните работи, по-добро управление на външните граници и на миграционните потоци;

- утвърждаване на Европа като силен глобален партньор, особено по такива жизнено важни въпроси като устойчивото глобално развитие и защитата на човешките права.
На базата на този запазващ се стратегически курс са очертани инициативите, които Европейската комисия ще реализира в течение на 2008 г. или в един по-дълъг срок от 18 месеца.
2. Модернизирането на европейската икономика означава преди всичко по-голям икономически растеж и повече работни места, но в условията на едно устойчиво развитие, щадящо околната среда. В този аспект сред стратегическите инициативи, залегнали в Годишната програма могат да се откроят, на първо място, Годишния доклад за постигнатия напредък по изпълнението на Лисабонската стратегия, а така също, Бялата книга за приспособяване към промяната в климата, Зеленият транспортен пакет и Енергийният пакет. Сред приоритетните инициативи можем да откроим – проектът за регламент за статута на Европейската частна компания, който ще повиши мобилността и адаптивността към единния пазар на малките и средни предприятия; анализът, озаглавен “Документ за малкия бизнес за Европа”, който ще обобщи мерките за насърчаване на предприемачеството; предложението за регламент, създаващ правна рамка за паневропейски научни организации; Пакетът от инициативи в областта на устойчивото развитие, а така също проектът за регламент за подкрепа на най-проблемните земеделски райони.

3. От гледна точка на социалните измерения на интеграцията също могат да бъдат откроени редица важни инициативи. Грижата за пациентите, например, е в основата на мащабен здравен пакет, който има обаче препоръчителен характер за държавите-членки. Законодателна сила ще има важната нова директива за качеството и безопасността на даряването и трансплантацията на органи, придружавана от План за действие за по-тясно сътрудничество между държавите-членки. Друг социално значим акт ще бъде Програмата за защита на децата при използването на интернет и новите медии за периода 2009 – 2013 г. Очакват се силни положителни импулси и от предлаганите директиви за дейността на Европейския работнически съвет и за прилагането на принципа за недискриминация извън работното място. Важна роля ще изиграе и новият законодателен акт за подобряване на условията за професионална реализация на бременните жени и на жените с малки деца, включен в раздела с приоритетни инициативи.
4. Сътрудничеството в правосъдието и вътрешните работи е намерило своето адекватно място в Работната програма. То се реализира в няколко направления. Преди всичко се предлага Миграционен пакет, включващ инициативи за укрепване на контрола по външните граници на ЕС. Специално внимание заслужава намерението на Европейската комисия да се въведе обща Европейска система за контрол на границата в периода до 2013 г. Полезни идеи са залегнали и в Пакета по въпросите на предоставянето на убежище, който включва няколко проекта на законодателни актове. С миграционната политика на ЕС е свързан и проекта на директива за условията за приемане и престой на сезонни работници от държави, извън ЕС. Европейската комисия предлага и укрепването на Евроджъст, превръщането му в надежден инструмент за борба с организираната престъпност.
5. Заслужават подкрепа и усилията на Европейската комисия за придаване на по-голям динамизъм на външните отношения на ЕС. Политиката на разширяване на ЕС запазва перспективата за интегриране на Западните Балкани, а Политиката на добросъседство предоставя възможности за по-тесни връзки с редица държави, с които България поддържа традиционно добри отношения. Нашата страна може да е доволна и че в рамките на Политиката на добросъседство все по-голямо внимание се отделя на черноморския регион. Това създава възможности за развитие на връзките не само на двустранна основа, но и на общностно ниво - между Европейския съюз и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.
Европейската комисия с основание предвижда и една по-активна търговска политика за подобряване на достъпа на европейските стоки до чуждите пазари. Това ще става на двустранна основа чрез Споразумения за икономическо партньорство и на глобална основа чрез търговските преговори под егидата на Световната търговска организация. При това търговията не се разглежда изолирано, а напълно закономерно се свързва със защитата на интелектуалната собственост, инвестициите, международната конкуренция и особено с опазването на околната среда и демократизацията на обществото.
Нашата страна може да даде своя съществен принос и в реализацията на инициативите на Европейската комисия по линия на Политиката на развитие. В това отношение може да се използва нашия опит, натрупан в процеса на сътрудничеството с редица развиващи се страни през недалечното минало.

6. Като положителна черта на Работната програма трябва да се отбележи и ясно изразеният стремеж за едно още по-добро управление на дейностите и за по-нататъшно развитие на законодателния процес. В тази заслужава да се изтъкне нашата благодарност за експедитивното и редовно изпращане в Народното събрание по електронен път на всички документи, подготвяни от Европейската комисия.
7. Следващата година ще има решаващо значение за ратифицирането на новия Договора за реформа, наричан Договор от Лисабон. Ние приветстваме постигнатите резултати и високо ценим ролята в преговорния процес на германското и португалското председателства, както и на Европейската комисия. Комисията по европейските въпроси на Народното събрание изразява своята увереност, че българският парламент успешно и бързо ще ратифицира Договора от Лисабон. Ние се надяваме, че ратификационният процес ще завърши също така успешно и бързо и в останалите държави-членки на ЕС.
8. Изхождайки от желанието за постигане на максимално възможното в нашето сътрудничество и подчертавайки важната роля, която Европейската комисия играе в развитието на Европейския съюз, Комисията по европейските въпроси на Народното събрание би желала да отбележи следните препоръки към Работната програма.


  • По отношение на кохезионната политика би могло да се обърне по-голямо внимание на териториалната кохезия, т.е. на изграждането на общоевропейската транспортна инфраструктура. Този въпрос става особено актуален след последното разширение на ЕС, тъй като в Съюза се включиха държави, чиято транспортна инфраструктура значително отстъпва от утвърдилите се вече стандарти. Различията в инфраструктурата затрудняват реализацията на предимствата, свързани със свободното движение на стоки, услуги и капитал в рамките на единния вътрешен пазар на ЕС.




  • Имайки предвид сложната демографска ситуация и необходимостта от регулирана икономическа имиграция в ЕС, Европейската комисия би могла да инициира, по подходящ начин, диалог за намиране на най-добрите решения, с които окончателно да се премахнат съществуващите все още бариери пред свободното движение на работна сила в рамките на Съюза.




  • Проявявайки пълно разбиране за важността на мерките за предотвратяване на негативните последици от промяната в климата и като се има предвид необходимостта от гарантиране на безопасността на населението, ние считаме, че би било полезно спешно да се извърши обективен анализ за ползите и рисковете от развитието на ядрената енергетика, който да очертае перспективите пред развитието на този отрасъл в ЕС.




  • В контекста на растящото значение на социалните аспекти на интеграцията, би било добре ако се обърне подобаващо внимание и на такъв жизнено важен социален въпрос, особено в новоприетите държави, какъвто е достъпът на гражданите до медицинско обслужване.


9. Комисията по Европейските въпроси на Народното събрание на Република България вече започна да изпълнява новите си функции след присъединяването на страната ни към ЕС. Те включват парламентарно наблюдение и контрол върху участието на правителството в изработването и приемането на европейските актове. Освен това нашата комисия се включи и в дейността на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на страните-членки на ЕС (КОСАК) по провеждането на съвместни проверки за прилагането на принципа на субсидиарността при приемането на законодателни актове на ЕС . Във тази връзка и на основание на решенията на сесията на КОСАК в Ещорил (Португалия), ние предлагаме през 2008 г. съвместните проверки да обхванат следните проекти за актове на ЕС, включени в Работната програма:


  • Предложение за директива относно прилагане на принципа за равно третиране извън работното място;







  • Регламент на Съвета – преглед на схемата за районите в по-неблагоприятно положение (определяне на границите на тези територии);




  • Предложение за директива за изменение на Директива 92/85/ЕИО от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.



Становището бе прието от Комисията по европейските въпроси с единодушие от 11 гласа “за”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ


/п./МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ
ДХ/ДХ




с. 1

скачать файл