Относно изпълнение на плана за ефективно и прозрачно управление


с. 1

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА М Е З Д Р А, ЗА МЕСЕЦ ю н и 2009 г.
Дейностите се осъществяват по проект на НСОРБ “Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация” по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – договор № 08-12-61 от 27.08.2008г.
Мерки / дейности по тях

От Плана

Период

На изпълнениеДата

На завършване1.

Изпълнени мерки през отчетния период

(ако има повече дейности в дадена мярка, посочете всичките)1.1.

Относно ефективно управление

1. Обучениe на персонала, свързано с тематиката на проекта:

- обучение по проекта - 10-11 юни – 2-ма от екипа по проекта – усъвършенствуване уменията като обучители по основните дейности на проекта и 1 от екипа – участие в националната среща „Ефективно и прозрачно управление в общините – какво постигнахме досега” – на 11 юни

- обучение по прецизност и стил при изготвяне на документи в държавната администрация – еднодневен курс на ИПА- на място - 20 общински служители

- обучение по управление, контрол и одит на средствата от Европейския съюз на ИПА – 2-ма експерти

2. Попълване на анкетни карти и изготвяне на Анализ за първото полугодие на попълнените в ЦУИГ анкетни карти от потребителите на услуги

3. Публично оповестяване на Интернет-страницата на общината дните и часовете на заседанията на Общинския съвет и заседанията на постоянните комисии.

4 Публикувани Протоколи от заседанията на ОбС, с приетите решения

5. Оборудване с компютри на кметства в общината - кметство Горна Кремена

6. Публикуване на Интернет-страницата на общината на Информационен бюлетин за извършените услуги от ОбА.Юни 2009

Юни 2009

юни 2009

юни 2009


01.01-30.06.

Ежемесечно

Ежемесечно

8-21.05.09


юни 2009

10-11.06.09

11.06.2009

01.06.2009

04.- 05.06

07.07.2009

10-20.06.09


10.07.2009

/за засед.

през м.06/

21.05.09
10.06.09


1.2.

Относно прозрачност и гражданско участие

1. Стартиране на кампанията за набиране на студенти за работа през летните месеци в инфраструктурни обекти. От 05.07. – работа започват 42-ма студенти10.06.26-07.29.06.09


1.3.

Мерки изпълнени с участие на партньори от СГО

1. Работна среща на екипа по проекта. Изготвяне анализ на попълнените анкетни карти от представители на бизнес, НПО и граждани.
15.06.30.0608.07.20092.

Частично изпълнени мерки


(посочете конкретни изпълнени дейности към дадената мярка)2.1.

Относно ефективно управление

1. Разработва се система за развитие и обучение на персонала в Общинска администрация - Мездра


2.2.

Относно прозрачност и гражданско участие
2.3.

Мерки изпълнени с участие на партньори от СГО ..........3.

Списък на документи, свързани с изпълнените мерки / дейности (включително материали от медиите)

(копия на оригиналните материали – по поща)  1. Протокол от работна среща на екипа по проекта.

  2. Анализ на попълнените на анкети.4.

Предстоящи основни дейности по плана за следващия месец (моля посочете и дати)


Всички предвидени в Плана дейности за месецаКоординатор по проекта:
/ Нина Данколова/
с. 1

скачать файл