Откриване на конференцията: слово на ръководителя на катедрата; приветствия


с. 1
ПРОГРАМА

за провеждане на Юбилейната научно-практическа конференция,

посветена на 60-годишнината на катедра „Индустриален бизнес”

10 октомври 2008 г.

УНСС - гр.София

8.30 – 9.00 ч. Регистрация на участниците в конференцията (пред аула „Максима”)

9.00 – 10.00 ч. Откриване на конференцията: слово на ръководителя на катедрата; приветствия от ректора на УНСС и министъра на икономиката и енергетиката; поздравителни адреси (аула „Максима”)
10.00 – 10.15 ч. Поднасяне на венец пред паметника на първия ректор на УНСС
10.15 – 10.45 ч. Кафе-пауза
10.45 – 13.00 ч. Пленарно заседание на конференцията (аула „Максима”)

Модератор: проф.д.ик.н. Иван Георгиев

Секретар: гл.ас. д-р Николай Щерев

1. Проф.д.ик.н. Йосиф Илиев

Конкурентоспособният растеж – главно предизвикателство пред българската индустрия

2. Доц. д-р Георги Мишев

Конкурентоспособност на българските фирми през периода 2003-2007 година

3. Доц. д-р Петър Кънев, гл. ас. Искра Пантелеева

Повишаване на конкурентоспособността на индустриалните предприятия чрез иновативни решения (преработваща промишленост)

4. Доц. д-р Благо Благоев; н.с. д-р Милена Ангелова

За някои въздействия на усвояването на средствата от фондовете на ЕС върху конкурентоспособността
13.00 -14.00 ч. Обяд за гостите на конференцията (ресторант – УНСС)
14.00 – 17.00 ч. Заседания по секции
Първа секция: Конкурентоспособен растеж на българската индустрия (голяма конферентна зала)

Модератор: доц. д-р Георги Попов

Секретар: ст.ас. Радко Радев

14.00 – 15.15 ч. Първо заседание

1. Проф. д.ик.н. Димитър Й. Димитров

Синергетично-конфликтологична парадигма на индустриално развитие

2. Проф.д.ик.н. Светослав Ставрев

Елити, мениджмънт, благоденствие

3. Проф.д-р Младен Велев

Влияние на маркетинговите иновации върху стопанските резултати и конкурентоспособността на предприятията

4.Prof. Dr. Bernd Freyer

Eine zusammenfassende darstellung wesentlicher erfahrungen ostdeutscher unternehmen im transformationsprozess ab 1990 bis in die gegenwart

5. Проф. д-р Манол Рибов

Във фокуса на вниманието - националната конкурентоспособност
6. Доц. д-р Ваньо Консулов

Конкурентоспособност на реалния сектор – състояние, възможности, предизвикателства

7. Доц. д-р Иван Петков, гл.ас Павлина Николова

Икономически растеж на регионално равнище

8. Гл. ас. д-р Венета Христова

Проблеми и перспективи пред индустриалните клъстери в България

9.Гл. ас. д-р Силвия Благоева

Управлението на снабдителните вериги – фактор за конкурентоспособност

10. Гл. ас. д-р Добрин Ганчев

Преките чуждестранни инвестиции в индустрията и икономическия растеж


15.15 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.00 ч. Второ заседание

1. Доц. д-р Димитър Димитров

Условия за конкурентноспособен растеж на българската отбранителна индустрия

2. Доц. д-р Георги Попов; генерал м-р Кирчо Куртев

Отбранителната индустрия на България – особености, проблеми и тенденции

3. Доц. д-р Йорданка Йовкова

Фактори на конкурентоспособност на предприятията от сектора на недвижимата собственост

4. Доц. д-р Димитър Тадаръков

Моделиране на конкурентоспособността на туристическата дестинация

5. Доц. д-р Яким Каменов

Материалопоглъщаемост и ефективност на машиностроенето

6. Гл.ас.д-р Илиан Минков, гл.ас.д-р Йордан Иванов

Проблеми и перспективи на българското акумулаторно производство
7. Доц. д-р Марин Гълъбов

Характеристика на оперативната програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

8. Д-р Ивелина Жечева-Радева

Институционалните механизми за управление на структурните фондове на ЕС и повишаване на конкурентоспособността на българската индустрия

9. Д-р Камелия Асенова

Кредитите като фактор за растеж на индустриалното производство

10. Ст.ас. Радко Радев

Предизвикателства пред българските индустриални предприятия при кандидатстването и усвояването на средства по оперативна програма „конкурентоспособност”


Втора секция: Конкурентоспособен растеж на българските индустриални предприятия (малка конферентна зала)

Модератор: доц. д-р Васил Златев

Секретар: гл.ас. д-р Кирил Димитров

14.00 – 15.15 ч. Първо заседание

1. Проф. д.ик.н. Иван Георгиев

Граници на фирмения растеж

2. Проф.д.ик.н. Илия Георгиев

Роля на доброто корпоративно управление за конкурентоспособен икономически растеж на акционерните дружества

3. Доц. д-р Донка Андреева

От стабилизиране към растеж (добри европейски практики)

4. Доц. д-р Любчо Варамезов

Критерии за оценка на фирмената конкурентоспособност

5. Гл .ас. д-р Милен Балтов

Динамика и растеж на малките и средни предприятия в България

6. Доц. д-р Юлия Маринова

Растежът в индустрията за текстил и облекло в България

7.Ст.н.с. д-р Лилия Чанкова

Насоки на развитие на мениджмънта на предприятията за текстил и облекло за постигане на конкурентоспособен растеж

8. Доц. д-р Мария Маркова

Единството от продуктови иновации и дизайн – фактор за конкурентоспособност на българските предприятия на съвременния пазар

9. Доц. д-р Виолета Хутова

Индустриалното предприятие в публичното пространство

10. Гл. ас. д-р Петя Данкова

Корпоративна социална отговорност и конкурентоспособност на предприятието
15.15 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.00 ч. Второ заседание

1. Доц. д-р Маргарита Атанасова

Развитие на човешките ресурси в индустриалните предприятия и концепцията за “учеща организация”

2. Доц. д-р Цветан Цветков

Управление на компетенциите и конкурентоспособност на индустриалната фирма

3. Гл. ас. д-р Кирил Димитров

Културални аспекти на възприемането на човешките ресурси като разход в индустриалните организации - пречка за постигането на ускорен растеж в България

4. Доц. д-р Павел Димитров

Логистични аспекти на конкурентния растеж на българските индустриални предприятия

5. Доц. д-р Георги Забунов

Управлението на недвижимите имоти на предприятието като предпоставка за конкурентоспособност

6. Проф. д-р Сава Савов

Нов подход във финансовия анализ на фирмата в индустрията

7. Доц. д-р Марко Тимчев

Анализ на конкурентоспособността, финансовата стабилност и риска от несъстоятелност на фирмата

8. Гл. ас. д-р Димитър Ненков

Растежът на фирмата и увеличаването на стойността за собствениците

9. Гл. ас. д-р Светла Бонева

Методи за сравнителен анализ на тръжни оферти

10. Гл. ас. д-р Цветана Стоянова

Иновациите в повишаване конкурентната способност на българските бизнес организации
Секция „Млади научни работници”: Конкурентоспособен растеж на българската индустрия (Център по интелектуална собственост)

Модератор: гл.ас.д-р Николай Щерев

Секретар: докт. Станка Колева

14.00 – 15.15 ч. Първо заседание

1. Гл.ас.д-р Николай Щерев

Пазарна ориентация на фирмите от сектор „енергетика”

2. Ас. Димитър Благоев

Инвестиционната активност на фирмите от сектор “енергетика”, като фактор за техния растеж

3. Гл. ас. Иван Петров

Обществените нагласи и оценки относно създаваната в сектора на малките предприятия заетост

4. Ст. ас. Павлина Ямукова

Конкурентоспособност,човешки фактор, трудови отношения

5. докт. Боян Нешев

Удовлетвореност от най-значимите мотивационни фактори в рекламната индустрия

6. Ас. Мария Воденичарова

Изследване на температурния контрол по веригата на доставките в месната индустрия

7. докт. Силвия Георгиева

Стратегическите съюзи като средство за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните предприятия

8. докт. Илия Гътовски

Транспортът и териториалното разположение на производството

9. докт. Иван Цанов

Управленски решения в конфликтни ситуации и растеж на българската индустрия

10. докт. Нончо Димитров

Индустриалните фирми и енергийните предизвикателства
15.15 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.00 ч. Второ заседание

1. Ас.Илия Керезиев

Изграждане на конкурентни предимства в процеса на растеж: случаят на българските растящи технологично-базирани малки и средни предприятия

2. н.с. Мария Юрукова

Субконтракторството – една от стратегиите за растеж на индустриалните малки и средни предприятия

3. докт. Даниел Йорданов

Облигационният заем - източник за финансиране на фирмата
4. докт. Станка Колева

Системата за управление на човешките ресурси на индустриалните фирми като конкурентообразуващ фактор

5. докт. Вяра Милушева

Мотивация на човешките ресурси в стопанска организация в град Пловдив

6. докт. Павел Панов

Изследване на мотивационните фактори в мултикултурна работна среда в европейски компании

7. Илияна Илиева и Наджие Имам

Клъстери и иновации

8. Христо Любомиров, Деян Минчев, Станимир Илиев

Среда за иновации

9. Катя Бебова

Разработване и прилагане на методически подход за установяване притежаването на лидерски качества от ръководители на различни управленски равнища на фирмата

10. Станимир Пенев, Стефан Стефанов

Методически подход за идентифициране на служителите със способности за високи постижения във фирмата

11. Мария Филипова

Изследване на мотивационните нагласи и очаквания на служителите


17.00 – 18.30ч. Коктейл за участниците в конференцията (ресторант на УНСС)


с. 1

скачать файл