Отговор: б При производството на биогорива трябва да се търси и съхраняване


с. 1
Въпросник* за кандидатите за евродепутати на Избори 2009

-

Име: Маруся ЛюбчеваПолитеческа партия/коалция: Коалиция за България

Енергия и климат

Промените в климата са важен фактор в изготвянето на енергийната политика на ЕС. Няколко въпроса свързани с Вашата позиция относно каква трябва да бъде ролята на ЕП в този процес.

1. Трябва ли ЕП да работи за (изберете един от отговорите, посочете Ваш и/или пояснете):

1.1 прекратяване на употребата на изкопаеми горива в ЕС в следващите a)20; б)30; в)40; г)60 години?

Отговор: ЕП не може да се ангажира с конкретен срок за прекратяване употребата на изкопаеми горива поне до успешното изпълнение на поставената цел от 20% дял на възобновяемите енергийни източници, но трябва да продължава да декларира волята си да бъде търсен баланс в използването на всички алтернативни възможности.

1.2 а) премахване на ядрената енергетика?

б) продължаване на ядрената енергетика?

в) повишаване на дела на ядрената енергетика в енергодобива в ЕС?Отговор: в) Тъй като атомната енергия е алтернатива, която ако бъде използвана в съчетание с висока сигурност и безопасност на технологиите, както и при ефективно разрешаване на проблемите с ядрените отпадъци, ще реши голяма част от проблемите с енергийната сигурност в кратко- и средно-срочен план. Това е напълно възможно и постижимо.

1.3 намаляване на отделяните количества парникови емисии в ЕС със а) 0%; б) 20%; в) 30%; г) 40%; д) 50%; до 2020 г. спрямо от нивата им от 1990 г.?Отговор: б)

1.4 повишаване на дела на възобновяемите източници на енергия със а) 0%; б) 20%; в) 25%; г) 30%; до 2020 г.?Отговор: б) При производството на биогорива трябва да се търси и съхраняване баланса в производство на хранителни продукти. Използването на растителни продукти за биогорива не бива да нарушава структурата на производство на продукти за изхранване на населението.

1.5 повишаване дела на изледователските фондове на ЕС в посока:

а) развитието на възобновяеми енергийни източници?

б) развитието на ядрената енергетика?

в) запазването сегашното съотношение м/у ядрена енергетика - възобновяеми източници?

Отговор: а) и б)

1.6 многократно увеличаване на фондовете на ЕС, включително и на структурните фондове, за енергийна инфранструктура и енергийна ефективност? (вместо за неща като пътища и летища)? Ако ДА то тогава трябва ли фокуса да е към:

а) финансирато на газови мрежи?

б) инфраструктури за възобновяеми енегийни източици, локално/квартално отопление, възобновяеми енергийни централи и т.н?Отговор: Балансираното секторно развитие е задължително. Трябва да се увеличават средствата за енергийна инфраструктура и енергийна ефективност, но това не трябва да се противопоставя на другата инфраструктура. Свежият капитали носи много повече ползи, отколкото преразпределянето на бюджетни средства и лишаването на един отрасъл от инвестиции за сметка на друг.

1.7 намаляване на фондовете на ЕС, включително и на структурните фондове, за проекти, които повишават отделянето на парникови емсии (като по този начин от фондовете на ЕС се изключат проекти за магистрали увеличаващи емисиите въглероден диоксид)?

а) Да

б) Не


в) Друго - моля обяснете

Отговор:в) – Трябва да се инвестира в разработване на нови технологии в автомобилостроенето и горивата, при които емисиите да бъдат минимизирани

1.8 пренасочване на 1% от БВП на ЕС за инвестиции в прехода на парниковите емисии към устойчиви нива в ЕС, както и в други страни, включително и инвестиции в енегетика и транспортни системи?

а) Да

б) Не


в) Друго - моля обяснете

Отговор: а)

Икономическата криза популяризира тезата, че финансовите структури трябва да бъдат вкарани в нови регулаторни рамки.

2.1 Смятате ли, че:

а) това отваря възможност за контролираното пренасочване на многократно по-големи финансови ресурси към решаването на проблемите с климата, дори и ако това не винаги е краткосрочно пазарно-изгодно?

б) по-скоро усилията за справянето с климатичните промени трябва да бъдат насочвани към изграждането на пазарни механизми за само-регулация (като Киото)?Отговор:а)

2.2 Каква трябва да е ролята на ЕП в този процес?Отговор: законодателна и насърчителна

Биоразнообразие и екология

3.1 Трябва ли ЕС да наложи тотална забрана върху Генно Модифицираните Организми и храни?

а) Да, въпреки това да означава плащане на санкции за ограничения върху свободната търговия на стоки и защо

б) Не. Моля обяснете

в) Друго - моля обяснете :

Отговор: в) Забрана върху използването и търговията – да, но трябва да се даде възможност на науката да експериментира. При свбодната търговия също могат да се налагат регулации, ако това е в полза на общественото здраве и благосъстояние.

3.2 Трябва ли ЕП да работи за изграждането на нови правни рамки позволяващи инвеститорите да бъдат подвеждани под наказателна отговорност в случаите, когато дейстията им са причинили екологични щети дори и при наличието на положителна оценка в докладите на съответно отговорните правителствени органи:

а) Да

б) Не


в) Друго - моля обяснете :

Отговор:а) Ако екологичната щета е нанесена, но е в съответствие с положителна оценка в доклада, санкцията трябва да бъде споделена

Търговия и устойчиво развитие

Няколко въпроса относно каква трябва да бъде политката на ЕС в подпомагането на развиващите се страни.

4.1 Трябва ли средствата и усилията за достигането на Целите на хилядолетието(целите на ООН за изкореняването на крайната бедност до 2015г) от страна на ЕС да бъдат:

а) увеличени

б) намалени

в) запазени на сегашните им нива

Отговор: а)

4.2 Каква позиция ще защитавате при определянето на политиката на ЕС за достигането на Целите на хилядолетието? Ще :

а) се придържате ли към сегашния консенсус – свободната търговия и приватизацията винаги спомагат за развитието на слабо развитите страни?

б) защитавате ли алтернативни търговски визии ( като например “Справедлива търговия” - Fair-Trade)?

в) Друго - моля обяснете

Отговор: б)

4.3 Трябва ли средствата за подпомагане да бъдат обвързани със задължения за търговска либерализация и приватизация от страна на получателя:

а) Да

б) Не


в) Друго - моля обяснете

Отговор: в) Винаги има специфика, която трябва да се отчита и да се търси баланс. Нито пълната либерализация, нито пълната приватизация могат да бъдат еднозначно обвързани с размера на средствата за подпомагане

4.4 Какви сектори на икономиката на развиващите се страни трябва да бъдат подкрепяни:

а) Тези, които имат сравнителни предимства от гледна точка на световния пазар, дори и ако не са социално и екологично съобразни (например добивни индустрии - дърводобив, рудодобив, масови ски и морски курорти, голф игрища и т.н)

б) Социални и природосъобразни индустрии, дори ако това е в разрез със свободната търговия и икономическата ефективност.Отговор: б)

БЛАГОДАРИМ ВИ МНОГО!

*Изготвен от ЕС «За Земята» като част от проекта «Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на 'Помощи за Търговия», финансиран от ЕК.

Проектът е финансиран от Европейския Съюз. ЕС не носи отговорност за съдържанието на въпросника, както и за изпълнението на цялостния проект.

Проектът е изготвен от ЕС «За Земята»
с. 1

скачать файл