Отчет за първо тримесечие на 2012 г. Учредяване и регистрация


с. 1ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

КЪМ МЕЖДИННИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 г.

 1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

“Хидравлични елементи и системи” АД, град Ямбол, е вписано в Търговския регистър на Ямболски окръжен съд по ф.д. № 1173/1991г. Дружеството е вписано в електронния търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК по Булстат 838168266. Капиталът на акционерното дружество е 3 032 292 лв.

Дружеството е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите състоящ се от трима члена-юридически лица в т.ч. един изпълнителен директор в състав:


 1. “Лома” ЕООД – председател на СД, представлявано от Евгений Василев Узунов

 2. „Велев инвест” ООД – член – изпълнителен директор, представлявано от Васил Георгиев Велев

 3. “МАЯ-ПЛ” ООД – член, представлявано от Спас Борисов Видев.

Предмет на дейност: маркетингова, изследователска, развойна, производствена, инженерна, пласментна и вътрешно- и външнотърговска дейност в областта на хидравличните изделия и системи, общо машиностроене, стоки и услуги за населението.

Дружеството е образувано за неопределен срок.

През отчетния период дружеството е реализирало 97,74 % от приходите си от основния предмет на дейност – производство на хидравлични изделия.

Средносписъчният брой на персонала за първото тримесечие на 2012г. е 559 заети лица.2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. База за изготвяне

Дружеството е приело Международните счетоводни стандарти като първична счетоводна база от 01.01.2003 г.,поради което настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти, издание на Комитета за Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансови отчети, и приети за приложение от Европейския съюз. Към 31 март 2012г. Международните счетоводни стандарти включват: Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансови отчети, тълкуванията на Постоянният комитет за разяснения и тълкуванията на Комитета за разяснения на МФСО. Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими към неговата дейност към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет.

От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни периоди започващи на 01.01.2012 г. не са настъпили промени в счетоводната политика на дружеството.

За текущата финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандарти, тълкувания и подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти, които са били уместни за неговата дейност.

Дружеството е задължено текущо да отчита дейността си и да изготвя междинен финансов отчет в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство. ХЕС АД е публично дружество и изготвя междинни финансови отчети, съгласно МСФО 34, които представя в КФН и на обществеността.

Отчетът за финансовото състояние и отчетът за всеобхватния доход са изготвени в съответствие с хипотезите за текущо начисляване и действащо предприятие.

Приложена е финансовата концепция за подържането на собствения капитал.

Всички данни за 2011 г. и 2012 г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.2.2. Промени в счетоводната политика и сравнителни данни

През отчетния период счетоводната политика не е променяна.

Някои от перата в баланса, в отчета за доходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2010 г. са рекласифицирани с цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за 2011 година.

2.3. Използване на приблизителни оценки и предположения

Изготвянето на финансов отчет по Международните счетоводни стандарти изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения които се отнасят до докладваните балансови активи и пасиви и признатите приходи и разходи – като амортизации, обезценки и други. Действителните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки, представени в отчета. Приблизителните оценки и предположения се преразглеждат ежегодно към 31 декември и резултатите от тях се признават за периода за който се отнасят.

Дружеството представя сравнителна информация в този отчет за една предходна година.


2.4. Управление на финансовите рискове. Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на редица финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по банкови кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти.2.4.1. Риск от курсови разлики

Основните продажби на дружеството са предназначени главно за износ и разплащанията са предимно в евро. Съществува риск от курсови разлики, доколкото част от вземанията от клиенти са в долари от САЩ. Ръководството строго съблюдава и взема мерки за избягването на негативни последици от промените във валутните курсове.2.4.2. Лихви по търговски и банкови кредити

За текущата си дейност дружеството използва револвиращ банков кредит. Банковият кредит е обезпечен със залог на дълготрайни материални активи (машини). Годишната лихва по банковия кредит е с плаващ лихвен процент в зависимост от изменението на тримесечният EURIBOR.2.4.3. Кредитни рискове

Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 90 дни. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на 30-40 дни, предоставени му от неговите доставчици.2.4.4. Ликвидност

Ръководството на дружеството подържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.


2.5. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.5.1. Дълготрайните материални активи, са представени в баланса по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с натрупаните амортизации и признатата обезценка. Дружеството е приело стойностен праг от 700 лв. за определяне на даден актив като дълготраен.

2.5.2. Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и признатата обезценка.

2.5.3. Обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи. Към 31.03.2012 г. обезценка на същите не е извършена, тъй като няма индикации и постоянни условия за обезценка.

2.5.4. Амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи

Амортизациите са начислявани по линейния метод според предполагаемия полезен живот на активите върху амортизируемата стойност.

За 2012 г. са използвани следните амортизационни норми:


 • Сгради 4%

 • Съоръжения 4%

 • Машини и оборудване 20%

 • Транспортни средства 10%

 • Автомобили 20%

 • Компютри 40%

 • Нематериални активи 40%

 • Други 15%


2.5.5. Материални запаси

Материалите са отчетени по цена на придобиване, формирана от покупната цена плюс всички преки разходи за доставката им в предприятието, които са ги довели в състояние за употреба.

Продукцията е отчетена по фактическа себестойност, която включва всички преки и косвени разходи, без разходите за управление и продажби, финансовите и извънредните разходи.

Незавършеното производство е оценено по стойността на основните производствени разходи, до степента на своята завършеност.

През отчетния период материалните запаси при тяхното отписване е прилаган препоръчителният метод – средно притеглена цена.

В края на отчетния период не е извършена обезценка на материалните запаси, поради това, че отчетната им стойност не e по висока от нетната им реализуема стойност.2.5.6. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а деноминираните в чуждестранна валута са преоценени по заключителния курс на БНБ към 31.03.2012 г. и разликите от преоценката са отчетени като текущ приход или разход в Отчета за доходите. Обезценка не е извършвана.

2.5.7.Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност, а паричните средства деноминирани в чуждестранна валута са оценени по заключителния курс на БНБ към 31.03.2012 г. и разликите от преоценката са отчетени като текущ финансов приход или разход в Отчета за всеобхватния доход.

2.5.8. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.03.2012 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 3 032 292 лв. и е разпределен в 3 032 292 броя поименни акции, всяка с номинал по 1.00 лв. Основни акционери в дружеството са:

1. “Стара планина холд” 64.53 %;

2. “Славяна” АД 8.28 %;

3. ЗУПФ „Алианц България” 6.99 %.

Пенсионните фондове на ПОК „Алианц България” притежават общо 11.79%.

2.5.9. Преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършените през предходни години преоценки: през 2006 г. е извършена оценка на недвижимите имоти – земя и сгради при която е формиран резерв от последващи оценки в размер на 5 079 х.лв., който не е признат за данъчни цели. Към 31.03.2012 г. преоценъчният резерв е в размер на 5 075 х.лв., в резултат на отписване на дълготрайни активи през 2011 г. при продажба.

2.5.10. Пасивите в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.03.2012 г.

2.6. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

2.7. Данъчно облагане


Разходите за данъци са начислени в съответствие с българското законодателство. Дружеството начислява авансов данък върху печалбата, който за 2012 г. е 10 % е изчислен на база облагаемата печалба за 2011 г., Авансовият данък е определен и начислен в съответствие с правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане.


 1. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Дълготрайните материални активи по отчетна стойност, натрупана амортизация и балансова стойност по групи сходни активи са следните:в хил.лв.

Текст

Земи

Сгради

Машини оборудв.

Съоръже ния

Трансп. средства

Други

Общо

Отчетна стойност

Към.01.01.2012г.

1 021

5 021

18 201

1 869

898

430

27 440

Придобити1112

113

Последваща оценка


Отписани

3
3

Отчетна стойност към 31.03.2012г.

1 021

5 021

18 312

1 869

895

432

27 550

Натрупана амортизация

Към 01.01.2012г.
867

11 024

503

498

106

12 998

Начислена
50

605

19

28

14

716

Последваща оценка


Отписана

3
3

Към 31.03.2012г.
917

11 629

522

523

120

13 711

Балансова стойност

към 31.03.12г.

1 021

4 104

6 683

1 347

372

312

13 839

Към 31.03.2012 г. в ХЕС АД са направени 1 826 хил.лв. разходи за придобиване на ДМА. Поетапно се въвеждат в експлоатация ДМА по Петгодишна Програма за Технологично и Организационно Развитие (ППТОР)3.2. Нематериални дълготрайни активи

Към 31.03.2012 г. дружеството притежава нематериални дълготрайни активи с балансова стойност в размер на 1 х.лв.- софтуер придобит през 2010 г.3.3. Дългосрочни финансови активи

Дружеството има малцинствено съучастие в друго предприятие в размер на 1 х.лв.

През месец октомври 2011г. „ХЕС” АД закупи 1 979 788 броя акции от капитала на Интернешънъл Асет Банк на цена на придобиване по номинална стойност 1 лев.

Общата сума на инвестициите на „ХЕС” АД в други предприятия е 1980 х.лв.
 1. ТЕКУЩИ АКТИВИ

4.1 Търговски вземания в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Вземания от клиенти в страната 224 351

- Вземания от клиенти в чужбина 5 347 3 523

- Предоставени депозити на свързани лица 500 500

- Предоставен паричен заем 1 000 1 000

- ОБЩО 7 071 5 374
Вземанията от клиентите се погасяват в срокове, определени с договорите за доставка на продукция.

През разглеждания период ХЕС АД продължава предоставения депозит 500 х.лв. на Стара планина холд АД, който е за срок от 1 година и годишна лихва 5.50% , и заем на Лизингова компания АД - София в размер на 1 милион лева, също за срок от 1 година , при годишна лихва 7% и тримесечни лихвени плащания.


4.2. Други вземания в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

Същите са с текущ характер и са:

- Данъчен кредит по ЗДДС 567 986

- Други 75 52

- ОБЩО 642 1 038
4.3. Парични средства в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Парични средства в брой 2 5

- Парични средства в банки в левове и валута 2 556 2 267

- ОБЩО 2 558 2 272

5. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

5.1. Търговски задължения в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Доставчици 1 885 2 781

- Клиенти по аванси 1 129 1 129

- ОБЩО 3 014 3 910

Задълженията се обслужват съгласно подписаните договори и няма просрочени такива.

Получените аванси се изключително от фирма “Палфингер” за формиране на задел за материали.


5.2. Задължения свързани с възнаграждения в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Задължения към персонала 427 378

- Задължения към осиг. организации 134 128

- ОБЩО 561 506
5.3. Данъчни задължения в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Задължения към бюджета по ЗДДФЛ 48 41

- Задължения за корпоративен данък 36 110

- Други данъци по ЗКПО 1 1- ОБЩО 85 152
5.4. Други задължения в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Дивиденти 129 242

- Лизинг 81 87

- Други 88 66- ОБЩО 298 395
Тези задължения се погасяват съгласно договорите и нормативните срокове – няма просрочени.
6. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
6.1. Други дългосрочни задължения в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Субсидии от ИАНМСП за ДМА 1 492 1 597- ОБЩО 1 492 1 597


7. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
7.1. Резерви в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Премии от емисии 7 734 7 734

- Резерв от последващи оценки 5 075 5 075

- Общи резерви 320 320

- Други резерви 7 277 7 277

- ОБЩО 20 406 20 406

7.2. Неразпределена печалба в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

2 620 4


7.3. Печалба от текущия период в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

1 111 2 616


8. РАЗХОДИ
8.1. Разходи за обичайна дейност в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Разходи за материали 5 900 23 582

- Разходи за външни услуги 1 217 5 073

- Разходи за амортизации 716 2 681

- Разходи за възнаграждения 1 241 4 856

- Разходи за осигуровки 228 904

- Други разходи 60 264

- ОБЩО 9 362 37 360
8.2 Суми с корективен характер в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Балансова стойност на продадените активи 13 76

- Изменение на запасите от продукция и НП 97 358

- ОБЩО 110 434
8.3 Финансови разходи в х.лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Разходи за лихви 2 31

- Отрицателни курсови разлики 6 26

- Други финансови разходи 11 60- ОБЩО 19 117

9. ПРИХОДИ
9.1. Приходи от дейността в х. лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Продукция 10 447 39 457

- Услуги 16 75

- Други 65 532- ОБЩО 10 528 40 064

9.2. Финансови приходи в х. лв.

към 31.03.2012 31.12.2011

- Приходи от лихви 55 232

- Положителни курсови разлики - 57

- Приходи от финансиране 106 488- ОБЩО 161 777
10. УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 31.03.2012г. дружеството е заложило активи ( ДМА ) в размер на 3 309 х.лв. в полза на Райфайзенбанк ( България ) АД за ползвания от нея кредит.


11. СЪБИТИЯ СЛЕД ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Няма настъпили съществени събития след съставяне на годишния финансов отчет.
Съставил: Ръководител:

(Радослава Дончева) (Петър Бъчваров)


с. 1

скачать файл