Отчет за изпълнение на програмата за управление на община казанлък


с. 1 с. 2 ... с. 6 с. 7

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА МАНДАТ 2011-2015г.УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Преди една година поискахме за Казанлък:
Да бъде:

Комуникационен, икономически и логистичен център на страната.

Нова културно- историческа столица на България.

Град - първа категория.


Повярвахме, че е ВЪЗМОЖНО!

Една година по- късно:
Спряхме плъзгането надолу - към разруха и безперспективност, започнахме изкачване нагоре.

Работим усилено, за да си върнем самочувствието и от град трета категория да станем община първа категория.

Направихме първата стъпка от промяната, която искаме да се случи.

Защото Казанлък го заслужава.


Наваксахме много от пропуснатите ползи за община Казанлък, независимо от престъпно изразходваните публични средства, решения на парче и липса на свободен финансов ресурс, ние променихме:
начина на мислене,

вземането на решения,

начина им на изпълнение,

отношенията между двете власти- изпълнителна и законодателна,

отношението към гражданите и бизнеса,

променяме развитието на общината.
Намерихме много приятели, а част от враговете си превърнахме в съмишленици.

Градим мостове за бъдещето ни.
Правителството, европейските структури, инвеститорите, вече са убедени, че условията, които Казанлък им предоставя за развитие на бизнес и живот, са по-добри от нашите конкуренти в региона.

За една година изградихме млад управленски екип от високообразовани, безупречни професионалисти, лоялни към обществените интереси, почтени и искрени хора.
Първата година от управлението е продължението на това начало, всички промени до тук направихме благодарение на всички хора, желаещи доброто на нашия град

Искаме Казанлък да си върне самочувствието!

За тази една година стана ясно-Пътят е правилен, благодарни сме когато усещаме подкрепата ви, продължаваме с още по- голяма амбиция!

Програма за управление на община Казанлък 2011 – 2015 г е подробно разработена и във всяка една сфера вече има и конкретни резултати.АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Променихме философията на взаимоотношенията между местната власт и гражданите – т.е. всичко, което вълнува хората, да стига до нас и да намира адекватно решение. Няма сигнал на гражданин, който да не е чут и взет под внимание от администрацията. В това направление реализирахме следното:
1. Общинска администрация е обединена в една сграда като служителите в Сграда № 2 на ул. „Войнишка” 25 се преместиха в централната административна сграда, с което бе направена икономия на разходи за отопление, ток, вода и др. разноски.

2. Въведена е промяна в пропусквателната система – въоръжената охрана на входа на централната сграда на Общината е освободена. Внедрена е автоматизирана пропусквателна система за електронно отчитане на работното време на администрацията.

3. С Решение на ОбС № 6/14.12.2011 г. е въведена нова по-функционална административна структура, отразяваща приоритетите за управление.

Общата численост на общинска администрация от 170 щатни бройки е намалена на 145.


Заместник-кметовете са трима, вместо четири заместник-кметски места в старата структура.

Новата структура на Община Казанлък е съобразена с новите изисквания за численост на дирекциите и отделите, тя е по-ефективна и с по-добра функционалност.

След приемане на новата структура на общинска администрация са утвърдени Устройствен правилник за организацията и дейността на общинска администрация в Община Казанлък, Правилник за работа и взаимодействие на структурните звена на общинска администрация и Инструкция за организация на деловодната система и общинския архив. Актуализирани са Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Община Казанлък и всички Наредби на общината, които регламентират нейната дейност.
4. Разработи се и се внедри нова интернет страница на общината. На сайта се публикува актуална и достъпна информация за всички сфери. В рубриката „Профил на купувача” се обявяват процедурите по обществените поръчки.
5. Проведоха се обучения на всички служители от общинска администрация и кметствата за работа с ПП „Архимед”. Всички кметства и общинските служители имат достъп до деловодната програма, като по този начин се подобрява работата на администрацията и взаимодействието между различните структурни звена.
6. Извършиха се промени при предлагането на административните услуги, като се използва служебното начало за набавяне на документи с цел облекчаване на гражданите, както и осигурен достъп на гражданите по електронен път за справка по движението на всяка една преписка входирана от тях.

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Общината си постави за цел да засили координиращата роля спрямо здравната, социалната и образователната инфраструктура, за да бъдат спестени излишни разходи, припокриване на дейности и наред с това да се осигуряват здравни, социални и образователни услуги с необходимото качество. В това направление са реализирани следните дейности:

1. Една от първите грижи на ръководството на общината след встъпване в длъжност беше да се осигури възможност на МБАЛ „Д-р Стамболски” да погасява старите си задължения и да функционира спокойно. Затова беше взето решение на Общинския съвет през м. Декември 2011г. за безвъзмездно предоставяне на общински терен от 6 декара в управление и разпореждане на болницата, с цел при продажба, средствата да покрият стари задължения.

2. В края на 2011г. общината подписа договор по проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД гр. Казанлък“ на стойност 3 791 817,24 лв., от които БФП 3 661 757,91 лв. и 130 059,33 лв. съфинансиране. Проектът се изпълнява.

3. През август 2012г. общината кандидатства и спечели втори проект за МБАЛ Казанлък към Националния Доверителен екофонд за „Цялостна реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ Казанлък” на стойност 3 354 584,00 лв., от които БФП 2 851 396,40 лв. и 503 187,60 лв. съфинансиране, който също се изпълнява. С двата проекта средствата, които ще се вложат в Казанлъшката болница са на стойност: 7 146 401,24 лв. Съфинансирането на общината по двата проекта е на стойност: 633 246,93 лв.

4. Със средства от дарителската програма на фирма „Ветроком” за 2011г. бяха подменени централен асансьор, хладилна камера и количка към нея, реанимационна линейка, импедансметър общо на стойност 103680 лв.

5.Закупи се технологично оборудване за Детска млечна кухня, гр. Казанлък на стойност 30 000 лева - парен конвектомат с тави, парен казан, картофобелачка, месомелачка, зеленчукорезачка и 2 броя хладилници по договора за разбирателство с фирма „Ветроком”.

5. В ДКЦ Поликлиника беше изготвено обследване на сградата и се подготвя технически проект за кандидатстване за внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата. С решение на Общинския съвет, по настояване на лекарската гилдия, се направи промяна в Наредбата за отдаване под наем на общинско имущество, в резултат на което наемните цени на помещенията за общопрактикуващите лекари бяха намалени на съществуващите от 2008г.

6. До приключване на финансово неизгодния за общината договор за доставка на храни на цени многократно надвишаващи пазарните, успяхме да завършим процеса на преструктуриране на кухненските блокове на детски ясли и градини в разливни и разработване на нови технологични схеми. Това изискваше ремонт и преструктуриране на 33 кухненски блока и офисите на групите на стойност 12 781,58, извършени от звеното за строителни дейности на общината. Кетъринговото хранене е въведено след обществена поръчка за избор на изпълнители и се следи стриктно от експертите на общината и органите на Регионалната здравна инспекция и Областна дирекция по безопасност на храните.

7. Преминаване на „Кетъринг” ( приготвяне и доставка на готова храна) за детските заведения и домовете за стари хора на територията на общината. С тази дейност се постига икономически ефективно решение, свързано с храненето на отделните възрастови групи и постигане на максимален резултат с минимално вложени финансови средства. Доставяните храни отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство.

8. По програма “Осигуряване достъпа на ромите до здравни услуги в община Казанлък”,в ромската махала работят два лекарски екипа, подпомагани от лекари педиатри, хирурзи и двама здравни медиатори. Програмата се реализира на територията на общината със съдействието на Министерство на здравеопазването.

9. По Национална програма за борба с ХИВ/СПИН и полово предавани болести бяха разкрити кътове в училищата. Изнасяне на здравни беседи и разпространение на брошури, диплянки и информационни материали от медицинските специалисти в училищните здравни кабинети.

10. Реализира се програмата “Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския Съюз за най- нуждаещи се лица”. За Община Казанлък общият брой бенефициенти е 1846 души. За гр. Казанлък 1096 и в селата 751 бенефициенти.СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Социалните дейности на Община Казанлък са свързани с предоставяне на социални услуги за гражданите на територията на общината и са насочени към постигане на стратегическата цел „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи”, заложена в Общинската стратегията за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. В това направление са реализирани следните дейности:
1. Извършени са ремонтни дейности в Дома за стари хора № 3 във връзка с Договора за разбирателство между Община Казанлък и „Ветроком” ЕООД на стойност 105 451,90 лв. Изпълнените дейности включват реконструкция на покрива, подмяна на В и К инсталация и ремонт на санитарните възли.

2. Сдружение „Бъдеще за деца с увреждания” предоставя социалната услуга „Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с увреждания” с капацитет 25 деца. Община Казанлък предостави безвъзмездно целия първи етаж на сграда 2 на Общината за ползване от сдружението;

3. С решение № 221 / 22.05.2012 г. на Общински съвет-Казанлък, бе направено мотивирано предложение за разкриване на «Център за обществена подкрепа» в гр.Казанлък, като делегирана от държавата дейност, с капацитет 60 места и численост на персонала 12 лица.

4. С решение № 220 / 22.05.2012 г. на Общински съвет-Казанлък, бе направено мотивирано предложение за разкриване на «Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания» в гр.Казанлък, като делегирана от държавата дейност, с капацитет 25 места и численост на персонала 7 лица.

5. Беше подаден в програма „Красива България“ проект „II-ри етап Дом за възрастни с деменция“ на стойност 700 000,00 лв.Очаква се класиране.

6. Общинската база в Несебър беше предложена за ползване през летния сезон и реализира 9839 лв. приходи и 9829,09 лв. разходи. В процес на завършване е процедурата за отписване на земята от този имот от горския фонд, след която теренът ще бъде предоставен за строеж или продажба по решение на Общинския съвет.


6. Общината работи по следните социални програми за заетост:

 • НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” - през 2012 г. работят 20 души за 8 месеца /от м.март до м.октомври/ на 4 часов работен ден за гр.Казанлък-дейност „Озеленяване”;

 • НП за заетост и обучение на хора с трайни увреждания- 3 души за с осигурена работа;

 • Проект „Нов избор развитие и реализация”, по схема Развитие, Община Казанлък усвоява 73 работни места за градинари, които работят в гр.Казанлък и кметствата на община Казанлък и 15 работни места за поддръжка на пътища със заетост за една година;

 • ОП”РЧР” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора- дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Продължителност на услугата 12 месеца и половина, участваха 49 лица на трудов договор и 121 потребители, преведени и реализирани 158 855 лв.- назначени са 30 домашни помощници и 7 социални асистенти;

 • Община Казанлък е партньор в предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”, по Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, бюджетна линия „Алтернативи”. Участват 38 лица на трудов договор, 38 потребители ползват услугата "личен асистент". До момента са преведени и реализирани 183 713 лв., при бюджет на Проекта 224 895 лв. Потребителите /деца и възрастни/ от Община Казанлък с трайни увреждания и затруднения за самообслужване получават право на индивидуална месечна грижа в часове за ползване на услугата. За лични асистенти са наети безработни лица в трудоспособна възраст, трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица, които могат да извършват допълнително почасов труд;

 • По проект „Обществени трапезарии” към МТСП Община Казанлък подписа договор с Фонд ”Социално подпомагане” за осъществяване на обществена трапезария в гр.Казанлък. Трапезарията обхваща 40 души потребители- социално слаби, хора с увреждания, скитащи и бездомни лица, самотно живеещи с ниски доходи. Храната се предоставя в сградата на Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора.

 • Община Казанлък е една от 82-те общини в България, която изпълнява проект „И аз имам семейство”, като партньор на Агенция за социално подпомагане. Проектът е на стойност 14 990 037,70 лева и се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. От общата стойност на проекта, финансирането, което ще получи Община Казанлък е 120 000 лв.
 • През месец октомври беше одобрено още едно проектно предложение на Община Казанлък за предоставяне на социалната услуга „домашен помощник”. Проекта е на стойност 225 180,53 лв. и се финансира по схема „Помощ в дома” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предстои подписване на договор.

 • През месец април 2012 г. общината кандидатства с проект по схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Проектът е на стойност 2 379 650,18 лв. и предвижда изграждането и оборудването на три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище за 50  деца и младежи с увреждания.

 • Към настоящия момент Община Казанлък разработва проектно предложение за разкриване на още една социална услуга – Защитено жилище за лица с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост. Проектът ще се финансира по схема „Живот в общността” на ОП „Развитие на човешките ресурси” с максимална стойност 300 000 лв.


7. Социални проекти и дарения:


 • През отчетния период Община Казанлък получи хуманитарна помощ от Евангелска църква „Петри” - гр.Билефелд – Германия, състояща се от дрехи втора употреба, която беше разпределена на кметствата, пенсионерските клубове, клубове на инвалида в Общината и социалните заведения;

 • Проект „Ремонтиране на Дневен център за младежи с увреждания“, Казанлък BU-HA-2012-20298“ по хуманитарната програма за помощ EUCOM на Военноморските инженерни сили на САЩ. Проектът е на стойност 120 642 щатски долара. Проектът предвижда реновиране на приземния етаж на ДЦДУ, гр. Казанлък, предназначен за Дневен център за младежи с увреждания, както и екстериорни ремонти по сградата и двора на Дневния център;

 • Проект „Ремонтиране на Дневен център за младежи с увреждания“, Казанлък е разработен от Фондация Сийдър с участието на ДЦДУ и Община Казанлък. След изпълнението на проекта Общината ще кандидатства за разкриване на нова социална услуга, Дневен център за лица с увреждания /над 18 години/ като делегирана от държавата дейност.

 • През периода Община Казанлък подпомага дейността на клубовете на пенсионера в гр.Казанлък и 17 кметства със средства на стойност: 28 440 лв., транспорт и ремонтни дейности. С дарителски средства от казанлъшките фирми „Българска роза” и „Guala Closures Group” се извършва цялостна подмяна на дограмата на пенсионерския клуб в Казанлък на стойност 12 000лв.

 • Община Казанлък подпомага дейността на Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Съюза на глухите, Съюза на военноинвалидите;

 • С решение на Общинския съвет беше предоставено допълнително помещение на БЧК в Казанлък за изпълняване на функциите им.с. 1 с. 2 ... с. 6 с. 7

скачать файл