Отчет за дейността на риосв – Монтана за периода 15. 01. 2007 г.


с. 1
ОТЧЕТ

за дейността на РИОСВ – Монтана

за периода 15.01.2007 г. - 19.01.2007 г.
През изминалата седмицата експерти от РИОСВ – Монтана извършиха 34 проверки на територията на област Монтана и област Видин. Съставени са 2 акта за нарушение на екологичното законодателство. По-важните проверки са:

Експерти от направление „Опазване на почвите и земните недра” са извършили проверка на частен имот в землището на с. Костенци, общ. Берковица във връзка с извършване на рекултивация. РИОСВ - Монтана е издала положително становище със заложени ограничения при извършване на дейността. При проверката се констатира, че има изкопна дейност на дълбочина 1 м, което противоречи на условията в становището. На длъжностното лице, извършващо дейността, е съставен акт.

Извършени са проверки във връзка с извършване на инвентаризация и създаване на база данни по проектонаредба за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти в следните обекти в гр. Видин: ЕТ ”Компас Север-Генади Велков”, ”Спринт Спасов 91” ООД, ”Сем комерс” ООД, ”В и В комерс” ЕООД, ЕТ ”Милбени”; в гр. Белоградчик - ЕТ ”Стожер-С.Илиев”, ЕТ ”Ситалк-Н-Еленкова”. Констатира се, че на обектите се продават продукти за нанасяне на покрития върху сгради. Дадени са указания относно изискванията за етикетирането и нормирането на ЛОС в пусканите на пазара продукти.

Извършена е проверка на асфалтова база ”Владимирово” към ”Пътинженеринг-М”ЕАД, гр. Монтана във връзка с инвентаризацията на оборудване, съдържащо ПХБ. Констатира се, че на територията има 3 бр. трансформатори. Декларираните данни от управителя за извършена инвентаризация, са правилни и достоверни. Ще бъде върнат 1 екземпляр от Приложение № 2 към Наредбата (ДВ бр. 24/2006г.) в законоустановения срок.Проверка в ”Месоцентрала-Монтана” ООД по изпълнение на предписание във връзка с инвентаризацията на оборудване, съдържащо ПХБ. Към момента на проверката не е извършена инвентаризацията на оборудването, съдържащо ПХБ. За неизпълнение на предписанието на виновното длъжностно лице е съставен акт.

В община Георги Дамяново е извършена проверка по приложение на Закона за управление на отпадъците във връзка със закриването на нерегламентираните сметища. Проверени са селата Копиловци, Дълги дел, Гаврил Геново, каменна рикса, Меляне, Георги дамяново. При проверките е констатирано, че населените места са почистени, няма нови площи замърсени с твърди битови отпадъци. Нерегламентираните сметища са закрити.
с. 1

скачать файл