Отчет за дейността на Комисията през 2010 г. Предложение за план


с. 1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНО – ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

1000 София, ул. “Шести септември” № 29

УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

.........................2011 г.П Л А Н

за работата на Държавно – обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността през 2011 година1


І. Организационно заседание на Държавно – обществената комисия по въпросите на превенцията на престъпността. Отчет за дейността на Комисията през 2010 г. Предложение за план за работа през 2011 год.

Срок – м. май 2011 г.

ІІ. Провеждане на открито заседание на Комисията на тема: „Тенденции на престъпността в България 2000 – 2010 г.” – обсъждане на резултатите от проведеното Национално изследване на престъпността за 2000 – 2010 г.

Срок – м. юли 2011 г.

ІІІ. Провеждане на открито заседание и кръгла маса на тема „Борба с трафика на културни ценности”

Срок – м. септември 2011 г.

ІV. Провеждане на кръгла маса на тема: „Предприемане на мерки за противодействие на хулигански прояви по време на провеждането на спортни мероприятия”

Срок – м. октомври 2011 г.

V. Номиниране на национален проект за годишната надпревара на ЕС по превенция на тема: „Спорта, науката и изкуството в превенцията на престъпността сред децата и младежите”

Срок – м. октомври 2011 г.

VI. Провеждане на кръгла маса по проблемите на медиацията

Срок – м. ноември 2011 г.

VІI. Провеждане на заседание на Комисията с дневен ред:

1. Информация във връзка със Стратегията за превенция на престъпността.

2. Обсъждане и приемане на доклада за работата през 2011 год.

3. Обсъждане и приемане на План за работата през 2012 год.

Срок – м. декември 2011 г.

ПРЕДЛАГА:СЕКРЕТАР
АНЕТА МАНУИЛОВА


1 Бел. секр. Планът има отворен характер и се допълва през годината на база на мероприятия на отделните ведомства и организации, представени в Комисията.с. 1

скачать файл