Отчет (продължение) 31 декември 2006 г


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” ЕАД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ (продължение)

31 ДЕКЕМВРИ 2006 г.

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” ЕАДФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 ДЕКЕМВРИ 2006 г.


Основна дейност
“Топлофикация Перник” ЕАД (Дружеството) е акционерно дружество, чийто акции не се търгуват на фондовата борса. Дружеството е регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление, които съвпадат и с мястото на дейността:

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Дружеството е вписано в Търговския регистър на Пернишки окръжен съд под № 127/35 том 1, рег. 1, стр. 142 по ф.д. № 155/ 1996г.


Фирма: “ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” ЕАД
Седалище: гр. Перник
Адрес на управление: гр. Перник, жк. “Мошино”
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.
Собственост: Дружеството е:

100 % - държавна собственост.

Капитал: Дружеството е с капитал 5 245 502 лева, разпределен в 5245502 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лева всяка една.


Акционери:

Участие в капитала:

Министерство на енергетиката и енергийните ресурси

100.00%

Общо:

100.00%


Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна форма на управление:


  • Съвет на директорите

Димитър Борисов Кишкилов- председател

Любчо Николов Алдимиров– зам.председател

Георги Методиев Стоянчев – член

Симеон Михайлов Георгиев – изпълнителен директор

Веселин Стоилов Гергинов – зам.изпълнителен директор
и се представлява от

Симеон Михайлов Георгиев – изпълнителен директор


През 2006г. няма сключени от дружеството договори по чл. 240б от Търговския закон1:
чл. 240б. (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомяват писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договор, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал.1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал.2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружестото за причинените вреди.

Лицензии, разрешителни


за осъществяване на

дейността: * Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-0559-03/08.01.2001г. за срок от 15 (петнадесет) години;

* Лицензия за пренос на топлинна енергия за територията на град Перник № Л-056-05/08.01.2001г. за срок от 15 (петнадесет) години
Клонове: Дружеството няма регистрирани клонове.

Дружеството експлоатира топлоелектрическа централа разположена в град Перник, Република България. То произвежда електричество, което продава на “Национална електрическа компания” ЕАД и “Електроразпределение София” ЕАД, както и топлинна енергия, която продава на юридически лица и жители на град Перник. Дружеството е 100% собственост на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) на Република България.


Според българското законодателство, собствениците на Дружеството нямат право да правят промени във финансови отчети след издаването им.
Годишният отчет е приет от Съвета на директорите и одобрен за представяне на одиторите за проверка и заверка с протокол № 2 от 05.03.2007 година.


1

Счетоводна политика

По-долу следва описание на счетоводната политика приложена при изготвянето на финансовия отчет:(a)

База за изготвяне на финансовите отчети
Финансовите отчети за 2005 г. са изготвени в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), изготвени от Съвета за международни счетоводни стандарти. Финансовите отчети са изготвени съгласно принципа за историческа цена, коригирана с преоценката на земи, сгради, машини и съоръжения.1

Счетоводна политика (продължение)(a)

База за изготвяне на финансовите отчети (продължение)Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с общоприетите счетоводни принципи изисква приложението на оценки и допускания, които влияят значително върху отчетните активи и пасиви, оповестяването на условни активи и пасиви към датата на изготвяне на финансовите отчети, както и отчетните приходи и разходи за отчетния период. Въпреки, че тези оценки се основават на най-доброто познание на ръководството по отношение на събитията и дейностите за периода, фактическите резултати може да се различават от тези оценки.


Съгласно изискванията на Закона за счетоводството определени предприятия преминават от предишни общоприети счетоводни принципи към въвеждането на МСФО за изготвяне на своите финансови отчети от 1 януари 2005 г. Предишните общоприети счетоводни принципи са счетоводната база, която предприятието, прилагащо за първи път МСФО, е използвало непосредствено преди приемането на тези МСФО и за България такава база представляват Националните счетоводни стандарти.
Международните стандарти за финансово отчитане /МСФО/ включват:

  • Международни стандарти за финансово отчитане /МСФО/;

  • Международни счетоводни стандарти /МСС/;

  • Разяснения (ПКР – постоянен комитет за разяснения).

При прилагането на МСФО е необходимо да се имат предвид изискванията на всички горепосочени три нормативни акта. Първото прилагане на МСФО изисква съобразявавне с МСФО 1, който замени действието на ПКР – 8. Основният принцип на МСФО е пълното ретроспективно прилагане на всички действащи МСФО към датата на встъпителния баланс.


Параграф 11 от МСС 1 Представяне на счетоводни отчети поставя изискването, че за да се представят за съобразени с Международните счетоводни стандарти счетоводните отчети следва да са съобразени с всички изисквания на всеки приложим стандарт и всяко приложимо разяснение, публикувано от Постоянния комитет за разяснения.
I. Отправни дати и първи финансови отчети по МСФО
ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” ЕАД въвежда МСФО от 01.01.2005 г. В тази връзка важно значение имат две отправни дати – отчетната дата и датата на преход, които са дефинирани като:

  • отчетна дата – датата, към която е съставен заключителния баланс в първите финансови отчети по МСФО и това е 31.12.2005 г.;

  • дата на преход – началото на най-ранния период, за който се представя пълна сравнителна информация по МСФО в първите финансови отчети, изготвени по тези стандарти. Следователно датата на прехода на “Топлофикация Перник” ЕАД е 01.01.2004 г. Към тази дата трябва да се изготви начален /встъпителен баланс/ по МСФО.Първият фанансов отчет по МСФО е първият годишен финансов отчет, в който предприятието приема МСФО чрез едно изрично и безусловно заявление за спазване на МСФО.
1

Счетоводна политика (продължение)(a)

База за изготвяне на финансовите отчети (продължение)


Между Международните стандарти за финансово отчитане и действащите до 31.12.2004 г. Национални счетоводни стандарти, прилагани като база за финансовото отчитане в “Топлофикация – Перник” ЕАД съществуват определени различия.
Различията следва да бъдат преценени и обследвани в контекста на спецификата на дейността за всяко отделно предприятие, в т.ч. и “Топлофикация – Перник” ЕАД. Наред с това за установяването на различията и необходимостта от прекласификации и/или признаване на активи и пасиви, които не са били признати до датата на прехода следва да бъде отчетено значението и на тяхната същественост (значимост). Преизчисленията и рекласификациите за незначителни статии са неуместни.


(б)

Принцип на действащо предприятие и обезценка на активите


Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. То осъществява дейността си в регулирана икономическа среда, където продажните цени на топлоенергията и електрическата енергия се определят от държавата. В резултат на ниската покупателна способност на населението, дружеството среща трудности при събиране на вземанията си от него. Въз основа на това, Дружеството не е успявало да генерира достатъчно парични постъпления през последните години необходими за поддръжката и обновяването на производствените активи и топлопреносната мрежа.


Бъдещата дейност на Дружеството зависи от усвояването на договорените кредитни линии за реконструкция и модернизация на производствените мощности и топлопреносната мрежа, субсидията, получена от Международен фонд “Козлодуй”, както и от подкрепата на своя акционер – държавата.


Ръководството счита, че благодарение на обновяването на активите, новата ценова политика в сила от 2002 година и подобряването на събираемостта на вземанията от населението, Дружеството ще бъде в състояние да генерира положителни парични потоци от своята бъдеща дейност. В резултат на извършените прогнози за нивата на производство на топлинна и електроенергия и на паричните потоци, ръководството счита, че финансовите отчети трябва да бъдат изготвени съгласно принципа на действащо предприятие. В случай, че принципът на действащо предприятие се окаже неподходящ, то активите и пасивите ще трябва да бъдат преоценени по тяхната реализируема стойност. Тези стойности могат да се различават в значителна степен от отчетените стойности, оповестени във финансовият отчет при условията на действащо предприятие.
Дружеството е ответник по различни съдебни дела. По мнение на ръководството, след получаването на компетентна правна консултация, изходът от подобни дела няма да доведе до някакви значителни загуби с изключение на делото, описано по-долу.
ЕТ “Венцислав Йорданов – Надежда”, предишен доставчик на дружеството, е завел дело през 2002 година за обявяване в несъстоятелност. Искът е въз основа на задължението на1

Счетоводна политика (продължение)(б)

Принцип на действащо предприятие и обезценка на активите (продължение)
Дружеството за оказани услуги от ЕТ “Венцислав Йорданов – Надежда” на минната дейност възлизащи на стойност 6 700 хил.лв. По силата на договор, сключен от предишното ръководство.
В същото време ръководството на дружеството е завело ответни дела за обявяване на посочения по-горе договор за недействителен, тъй като е бил подписан в противоречие със Закона за обществените поръчки и наличието на стопанска непоносимост по чл. 307 от Търговския закон.
Предварителните изслушвания и следствени процедури по всички дела са в процес на развитие. Съгласно действащото законодателство, делото за несъстоятелност ще бъде разрешено едва след решаването на останалите три дела. Независимо, че изходът от делата не може на този етап точно да се определи, ръководството на дружеството счита, че е в състояние да спечели делата и да избегне процедурата по несъстоятелността.
С решение по делото, постановено на 21.09.2005 г. ПОС след задълбочен анализ на събраните доказателства е отхвърлил молбата на ЕТ “Венцислав Йорданов – Надежда” като неоснователна.
Решението на ПОС е обжалвано от недоволната страна ЕТ “Венцислав Йорданов – Надежда”, молител по делото. Образувано е касационно производство пред ВКС ГД № 7398/2005 г.(в)

Чуждестранна валута


(1) Отчетна единица


Статиите, включени във финансовите отчети се измерват, използвайки валутата, която най-точно отразява икономическата същност на събитията и обстоятелствата по отношение Дружеството (“отчетната валута”). Финансови отчети се изготвят в български лева, която е отчетната валута на Дружеството.


(2) Сделки и салда


Сделките в чуждестранна валута се оценяват в отчетната валута, използвайки централният курс за съответния ден. Печалбата или загубата от разплащането на сделки в чуждестранна валута и при преоценка на парични активи и пасиви в чуждестранна валута се признават в отчета за приходи и разходи, освен в случаите, когато са отсрочени в капитала под формата на хеджиране на паричните потоци.


Валутнокурсовите разлики от сделки с ценни книжа и други парични финансови активи, оценени по справедлива стойност се включват в печалбата или загубата от сделки в чуждестранна валута. Разликите от сделки с непарични позиции като капитал държан за търговия се отчитат като част от справедливата стойност на печалбата или загубата.

1

Счетоводна политика (продължение)(в)

Чуждестранна валута (продължение)

Значими валутни курсове:
31.12.2006 г.

31.12.2005 г.


лв.

лв.
1 щатски долар се равнява на
1.485060

1.6579
1 евро се равнява на
1.95583

1.95583
(г)

Дълготрайни материални активи


Един актив се признава и се отчита като Дълготрайни материални активи (ДМА) когато:

  • отговаря на определението за ДМА

  • стойността на актива може надеждно да се изчисли

  • предприятието очаква да получи икономическа изгода, свързана с актива

Възприетият стойностен праг на същественост в “Топлофикация – Перник” ЕАД е 500 лв. Първоначално всички ДМА се оценяват по цена на придобиване, която включва покупна цена и всички преки разходи. Възприетият подход след първоначално признаване е препоръчителен подход.


ДМА са представени по историческа цена намалена с начислената от придобиването им амортизация. Историческата цена включва разходи за строителство или покупна стойност, включваща мита за внос и невъзстановими такси, както и всички директни разходи, извършени по въвеждането и привеждането в експлоатация на съответния актив. Търговските отстъпки са приспаднати при образуването на разходите за строителство или покупателната цена.

Амортизацията се изчислява по линеен метод до отписване на стойността в рамките на полезния живот на активите, както следва:


Наименование

Категории активи

Счетоводно амортиз. норма

Сгради

I

4 %

Машини и оборудване

II

10 %

Транспортни средства

V, III

25 %, 10 %

Офис обзавеждане

VI

15 %

Съоръжения

I

4 %

Компютърна техника

IV

50 %

Права в/у интел. собственост

II

30 %

Програмни продукти

II

30 %

Инвестиционни имоти

I

4 %

1

Счетоводна политика (продължение)(г)

Дълготрайни материални активи (продължение)Разходи за лихви по заеми, получени с цел придобиването на дълготрайни активи, се отчитат като разход през периода на възникването им.

Печалбите и загубите от продажба на ДМА се определят по отношение на балансовата стойност и се вземат предвид при определяне на резултата от основната дейност.


Разходите за ремонти и поддръжка се отразяват в отчета за приходите и разходите в момента на тяхното възникване. Стойността на значителните подобрения се включва в преносната стойност на актива когато съществува вероятност бъдещите стопански ползи над първоначално определения стандарт за съответния актив да преминат към Дружеството. Значителните подобрения се амортизират за срока на оставащия полезен живот на актива.


1

Счетоводна политика (продължение)


(г)

Дълготрайни материални активи (продължение)

Наимено-

вание

Земи

Сгради

Машини и

оборудване

Трансп.

средства

Офис

обзав.

Съоръ-жения

Компют.

техника

Права в/у

инт.собст.

Прогрaмни

продукти

Инвестиц.

имоти


2005 г.Отчетна ст/ст към

01.01.2005г

5 196

4 960

4 942

436


66

17 503

251

63

132

68


Общо

набрана

амортизация

-

(593)

(1 362)

(330)

(34)

(1 578)

(234)

(38)

(110)(5)

Придобити

през 2005 г

-

-

68

25

13

2 534

32

-

1

22

Отписани

през 2005 г

(80)

(15)

(102)

(4)

(26)

(711)

(27)

-

(1)

(22)

Разходи за придобиване на ДА

-

-

842

-

-

11 413

-

-

-

-

Балансова

ст/ст към

31.12.2005 г


5 116


4 352


4 388


127


19


29 161


22


25


22


41


2006 г.Отчетна ст/ст към

01.01.2006г

5 116

4 945

4 908

457

53

19 327

255

63

133

46

Общо

набрана

амортизация

-

(791)

(1 860)

(362)

(38)

(2 396)

(262)

(52)

(128)(6)

Придобити

през 2006 г

3

-

621

6

12

5 652

45

-

8

-

Отписани

през 2006 г

-

-

(15)

(5)

-

(643)

-

-

-

(3)

Разходи за придобиване на ДА

-

-

-

-

-

5 587

-

-

-

-

Балансова

ст/ст към

31.12.2006 г

5 119

4 154

3 654

96

27

27 527

38

11

13

37


Отчетната стойност на дълготрайните активи с нулева балансова стойност към 31.12.2006 г. е в размер на 98 171 лв.1

Счетоводна политика (продължение)(д)

Инвестиционни имоти
Инвестиционните имоти, състоящи се главно от сгради за офиси, се използват за дългосрочни приходи от наеми и не се експлоатират от Дружеството. Инвестиционните имоти се третират като дългосрочна инвестиция и се отчитат по цена на придобиване намалена с натрупаната амортизацията. Начисляването на амортизацията се извършва по линейния метод върху полезния им живот за период от 25 години.(е)

Нематериални активи


(1) Разходи за разработване на програмни продукти
Разходите за разработване и поддръжка на компютърни програмни продукти се признават като разходи в момента на възникването им. Разходи, които са несъмнено свързани с идентифицируем и уникален продукт, който ще бъде контролиран от Дружеството и има вероятна стопанска полза превишаваща разходите за една година, се признават като нематериален актив.


Разход, който увеличава икономическата изгода от компютърните програми или удължава техния първоначален живот, се признава като подобрение и се отчита в увеличение на отчетната стойност на актива. Разходите за разработване на компютърни програми признати като активи се амортизират по линейният метод за периода, в който се очакват бъдещи изгоди, но не повече от 5 години.


(2) Други нематериални активи
Разходи по придобиване на патенти, лицензи и фирмени марки се отчитат като актив и се амортизират по линейния метод за периода, в който се очакват бъдещи изгоди. Нематериалните активи не се преоценяват.(ж)

Лизингови договори
(1) Лизингови договори, при които Дружеството е наемател
Наемните договори за придобиване на ДМА, при които Дружеството поема рисковете и изгодите, свързани със собствеността, се определят като финансови лизингови договори. Финансовите лизингови договори се капитализират в началото на лизинговия договор по по-ниската от справедливата стойност на отдаденото имущество и настоящата стойност на минималните плащания по лизинга.
Всяко плащане по лизинга се разпределя между главница и лихва, така че да се постигне постоянен лихвен доход в процентно изражение, изчислен на база на остатъчната главница. Съответните плащания по лизинга, без лихвите, се включват в други дългосрочни задължения. Лихвите се признават като разход в отчета за приходите и разходите за периода на наемния договор. ДМА придобити чрез финансов лизинг се амортизират за периода на използване на актива.1

Счетоводна политика (продължение)(ж)

Лизингови договори (продължение)


(1) Лизингови договори, при които Дружеството е наемател (продължение)

Наемните договори, при които рисковете и изгодите, свързани със собствеността се поемат от наемодателя се определят като оперативен лизинг. Плащанията във връзка с оперативните лизинги (без отстъпките от страна на наемодателя) се отнасят като разход в отчета за приходите и разходите на равни вноски за периода на наемния договор.


(2) Лизингови договори, при които Дружеството е наемодател
При отдаването на активи по пътя на финансов лизинг настоящата стойност на плащанията по лизинга се признава като вземане. Разликата между брутното вземане и настоящата стойност на вземането се третира като приход за бъдещ период, но не се отразява като пасив в баланса. Приходът от лизинг се признава за периода на лизинга, използвайки метода на нетните инвестиции, така, че да се получи постоянен лихвен доход в процентно изражение върху остатъчната главница.


Активи, отдадени на оперативен лизинг, са посочени като инвестиционни имоти в счетоводния баланс. Те се амортизират за полезния живот на актива, съответстващ на подобни активи. Приходът от наем (без отстъпките дадени на наемателя) се признава на равни части за периода на лизинга. Към 31.12.2006 г. са в сила следните договори за наем:

с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

скачать файл