Освободените от раздел Вътрешни органи студенти трябва да представят


с. 1
Съобщение
Освободените от раздел Вътрешни органи студенти трябва да представят есе върху тема зададена за съответните групи от проф. д-р Атанасова и доц. д-р Ивета Коева. Краен срок за предаване на готовите есета 6.05.2013 г.
Студентите от 1-ва до 9-та група могат да избират от следните теми:

 1. Соматични клетъчни елементи на човешкия тестис - морфологичен анализ и роля на взаимодействието им по отношение на тестикуларните функции.

 2. Морфологичен анализ на сперматогенната функция на човешкия тестис. Роля на междуклетъчните взаимодействия и особеностите в микроструктурата на тестикуларния интерстициум.

 3. Морфологичен анализ на герминативната (цитогенна) функция на човешкия яйчник. Роля на междуклетъчните взаимодействия и особеностите в микроструктурата на стромалните елементи.

 4. Морфологичен анализ на ендокринната функция на човешкия яйчник. Роля на междуклетъчните взаимодействия и особеностите в микроструктурата на стромалните елементи.

 5. Пикочоотделителна функция на бъбрека. Клинико-ембриологични аспекти и морфологичен анализ.

 6. Юкстагломерулен апарат на бъбрека и авторегулация. Морфологичен субстрат на ендокринната функция на бъбрека.

 7. Въздухоносни пътища. Клинико-ембриологични аспекти и морфологичен анализ.

 8. Респираторен отдел на белия дроб. Клинико-ембриологични аспекти и морфологичен анализ.

Готовите есета трябва да се изпртят на доц. д-р Ивета Коева, дм на следния адреc: yvetta_k@abv.bg
Студентите от 10-та до 18-та група могат да избират от следните теми:

 1. Клинична анатомия на надбъбречната жлеза с оглед заболявания, засягащи кората и медулата на жлезата.

 2. Клинична анатомия и хистология на щитовидната  жлеза с оглед патологични процеси в нея.

 3. Адипозната тъкан като ендокринен орган - морфология и хистофизиология на бяла и кафява адипозна тъкан.

 4. Морфологичен субстрат на затлъстяването.

 5. Клинична анатомия на стомаха. Вродени аномалии. Образна диагностика.

 6. Клинична анатомия и образна диагностика на черния дроб с оглед заболяванията, засягащи органа.


Готовите есета трябва да се предадат на електронен носител /диск/ на проф. д-р Пепа Атанасова, дм.
Критерии

за оценяване на есе

І. Актуалност на зададената тема от гледна точка на разглеждания проблем

ІІ. Целесъобразност и актуалност на използваните методи и средства за постигане на задачите на тематичната работа

ІІІ. Представяне на данните, качество на онагледяването

ІV. Обсъждане на резултатите и целенасоченост на използваната литература

V. Оценка на личните качества на дипломанта, проявени при разработването на темата: възможност да обяснява систематично, да обобщава, да прави анализи и да достига до целесъобразни изводи и заключения

VІ. Оценка на стила на писане: яснота на изказа, логичност на последователността на главите от съдържанието, прецизност при използване на термините, оформлението и т.н.

VІІ. Забележки към работата, свързани с пропуски, недостатъци, принципни и методични грешки

VІІІ. ЗаключениеПроф. д-р Стефан Сивков, дм
След като се запознаят с написаните есета проф. д-р П. Атанасова и доц. д-р И. Коева ще опредeлят дата за събеседване.

Изготвил: Д-р Ц. Петлешкова

/отг. по учебната дейност/
с. 1

скачать файл