Осъществяване на Информационна кампания "Чуй ме!" по проект "От теб


с. 1

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.05-0011-С0001

От теб зависи! Равни възможности и социалновключване на хора с увреден слух”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзBG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”,, ул. "Иван Денкоглу" № 12-14, офис 509,, За: Мария Кръстева, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9872646, E-mail: ardus@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ardusbg.com.

Адрес на профила на купувача: http://ardusbg.com/bg/text/index/page/80.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на Информационна кампания "Чуй ме!" по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №. BG051PO001-5.1.05-0011-С0001, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85310000


Описание:

Социални услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осъществяване на Информационна кампания "Чуй ме!" по проект ”От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №. BG051PO001-5.1.05-0011-С0001, Схема BG051PO001-5.1.05 ”Съпричастност”


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19900 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София


NUTS:

BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Концепция и изработване на минимум осем колажа, рисунки или други графични изображения, с цел промяна на обществените нагласи към хората с увреден слух;- Изработване на 1 уеб банер;- Медия планиране и разпространение в интернет пространството на изработените продукти; Разработване на подстраница в интернет страницата на АРДУС на кампанията; Минимум 100000 души запознати с интернет кампанията „Чуй ме!“ съгласно статистиката за брой уникални посещения. При разработването на посочените продукти Изпълнителят следва да спазва изискванията за информиране и публичност, посочени в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.Кандидатите следва да представят подробно разработена концепция за информационната кампания, насочена към постигане на горната цел и да посочат схема за нейната реализация. В офертите трябва да бъдат описани информационните форми и разработени творческите идеи за тяхната реализация, както и да се посочат времевите интервали за стартиране и приключване на отделните прояви. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е до 15 месеца от сключване на договора. Изисквания за техническите възможности и/или квалификации на изпълнителя. Изпълнителят следва: да има реализирани минимум 2 ( две ) обществено значими събития в качеството си на организатор или партньор на събитието; да има опит в реализирането на интернет, онлайн и/или електронни услуги и/или събития Участникът доказва опита си по подобни проекти с копия от тях на магнитен, цифров или хартиен носител и/или с референции за добро изпълнение, издадени от представляващите възложителя лица/ партньори. Услугата ще се счита за изпълнена след подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на всички доклади и отчети , на хартиен и електронен носител и копие от всички материали, използвани в информационната дейност. Изпълнителят трябва да осигури съответната структура за обслужване и поддръжка на проекта. Разходите за помощен персонал и поддръжка, ако има такива, следва да бъдат включени в ценовата оферта на Изпълнителя. Изпълнителят следва да има офис на територията на Република България с цел ефективно взаимодействие с Асоциацията на родителите на деца с увреден слух. Изпълнителят трябва да осигури необходимите съоръжения и поддръжка за изпълнението на дейностите по проекта. Изпълнителят поема за своя сметка комуникационните разходи на персонала (разходи за телефон, факс, интернет и др.).
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/04/2013 11:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти за участие се подават на адрес: Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”, гр. София, ул."Иван Денкоглу" № 12-14, офис 509 Документите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер с надпис върху плика: предмета на поръчката и адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес (e_mail) за кореспонденция. При изготвянето на офертата трябва да се придържате към условията, посочени в техническата спецификация. Представената от Вас оферта трябва да е изготвена по приложения към настоящата покана образец. Офертата, включва следните изготвени и подписани от участника приложения: •Приложение № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата (изготвя се по образеца, приложен към поканата); •Приложение № 2 - Техническо предложение (изготвя се в свободен текст и формат от участника); •Приложение № 3 - Финансово предложение (изготвя се по образеца, приложен към поканата); •Приложение № 4 - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице. •Приложение № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки •Приложение № 6 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки •Приложение № 7 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор. Приложенията са публикувани на интернет страница http://ardusbg.com/bg/text/index/page/80 Инвестира във вашето бъдеще! Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/04/2013Инвестира във вашето бъдеще!

с. 1

скачать файл