Основни услуги за населението и икономиката в селските райони


с. 1 с. 2 ... с. 71 с. 72
НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2008г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на проекти по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на поне една от целите на мярката:

1. подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони чрез подобряване на пътната инфраструктура;

2. подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура;

3. подобряване достъпа на населението на селските райони до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;

4. подобряване достъпа на населението от селските райони до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението;

5. подобряване достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии.

Чл. 3. (1) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006), с изключение на проекти на общини.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител по проекта.
Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура, обзавеждане и/или оборудване за:

1. строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидатът може да докаже важни социални и икономически ползи;

2. строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;

3. строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;

4. изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);

5. изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;

6. инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;

7. изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;

8. изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);

9. изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:

а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;

б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;

в) (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", включително специализиран транспорт;

10. изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.

(2) Финансова помощ не се предоставя за:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);

2. инфраструктура за широколентов достъп до интернет;

3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване, с изключение на здравеопазване в центрове за социални услуги, както и в центрове за здравни съвети, предоставящи услуги, базирани на използването на информационни и комуникационни технологии;

4. инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място по чл. 28, ал. 2, с изключение на разходите по чл. 23, ал. 1, т. 5.
Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В случаите на кандидати общини не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) В случаите на предоставяне на финансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6 не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.

Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходи по чл. 23, ал. 1, т. 5.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За всяко подпомагане се кандидатства след подадени заявки за окончателно плащане по предходните проекти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Условието на ал. 3 не се прилага в случаите, когато със заповедта на изпълнителния директор на Разплащателната агенция (РА) е определен целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 4, 5 или 6.

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите, когато със заповедта на изпълнителния директор на РА е определен целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 или 3, един кандидат може да подаде най-много до две заявления за подпомагане по целевите бюджети по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 или 3, но не повече от едно заявление за подпомагане по целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 или 3, при условие че няма предходен проект, по който не е подадена заявка за окончателно плащане.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Общини, посочени в приложение № 2б, могат да кандидатстват за подпомагане при условията на ал. 5 и при наличие на предходен проект, по който не е подадена заявка за окончателно плащане.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Кандидати с подадени заявления за подпомагане или ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" или т. 10 могат да кандидатстват за подпомагане при условията на ал. 5 и при наличие на предходен проект за инвестициите по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" или т. 10, по който не е подадена заявка за окончателно плащане.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер сто процента от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти извън случаите по ал. 1.

(3) Разликата между пълния размер на допустимите разходи по проекта и размера по ал. 2 се осигурява от кандидата.

(4) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Чл. 8. (1) Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 10 000 евро.

(2) Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекти, представени от общини, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

(3) Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, представен от юридическо лице с нестопанска цел или читалище, е левовата равностойност на 500 000 евро.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Финансовата помощ за ползвател - юридическо лице с нестопанска цел или читалище, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години (годината на плащане и две предходни години, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 1, когато финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро).

(2) Финансовата помощ за един ползвател - юридическо лице с нестопанска цел или читалище, за проекти в сектор "сухопътен транспорт" не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години (годината на плащане и две предходни години).

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Максималният размер на финансовата помощ не трябва да надвишава размера по ал. 1 и 2 за кандидатите и/или ползвателите юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Една община може да бъде подпомогната за проекти, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 10 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР, с изключение на инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" или за инвестиции, определени в решение на управителния съвет към управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б.

(2) Една община може да бъде подпомогната за проекти съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 4 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР.

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) Една община може да бъде подпомогната за проекти съгласно чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в", одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля:

1. 686 452 лв. за център за настаняване от семеен тип;

2. 344 738 лв. за защитено жилище;

3. 344 738 лв. за дневен център;

4. 344 738 лв. за център за социална рехабилитация и интеграция.

Чл. 11. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са включени в договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта по чл. 14, ал. 1, т. 5 и 6.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:

1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;

2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;

3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;

5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;

6. да не е в производство по ликвидация;

7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;

8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.

(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.

(7) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.

(8) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или 9, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.

(11) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Гаранциите по ал. 4 или 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 13. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта, в случаите, когато кандидатите са общини, и един път за периода на изпълнение на проекта за всички останали ползватели на помощта.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Междинното плащане е допустимо за одобрена от Разплащателната агенция обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Общият размер на авансовото и междинните плащания за един проект не може да надвишава 70 % от общата стойност на одобрената финансова помощ по проекта.
Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 14. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:

1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) общини, посочени в приложение № 1, за дейностите по чл. 4, ал. 1, с изключение на т. 9, буква "а" и буква "в";

2. общини, посочени в приложение № 2, за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3;

3. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) общини, посочени в приложение № 2а, за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в";

4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) общини, посочени в приложение № 2б, за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б;

5. (предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8, 9, буква "а" и буква "б" и 10;

6. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5, 6, 7, 8, 9, буква "а" и буква "б" и 10.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Кандидатите по ал. 1, т. 5 и 6 се подпомагат при следните условия:

1. да имат седалище на територията на община от приложение № 3;

2. дейностите по проекта да се изпълняват на територията на община от приложение № 1;

3. основният предмет на дейност на ЮЛНЦ да е свързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да развиват.

(3) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини;

3. не са в производство по ликвидация, с изключение на общини;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общини.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ, в случай че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93, § 1, чл. 94 и чл. 96, § 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:

1. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта и член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;

2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 и 5 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:

1. с декларация към момента на кандидатстване;

2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.

(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 4, 5 и 6.

(8) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 15. (1) Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 1.

(2) Подпомагат се проекти за инвестиции за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3, които се осъществяват на територията на населените места, посочени в приложение № 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) Подпомагат се проекти за инвестиции за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в", които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2а.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Подпомагат се проекти за инвестиции, определени в решение на управителния съвет към управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Проектите се подпомагат ако дейностите съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Проектите се подпомагат, ако дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет.

(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Подпомагат се проекти за изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии, включително създаването на мобилни такива, само при наличие на доказана възможност за достъп до широколентов интернет или е разработен план за осигуряване на адекватен достъп до интернет услуги.

Чл. 16. (1) Инвестиционните проекти за строителство на нова В и К мрежа следва да бъдат одобрени от общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и да са съгласувани със съответното В и К дружество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) При проекти за реконструкция и/или изграждане на ВиК мрежа инвестиционният проект може да включва и възстановяване на пътната/уличната настилка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Не се предоставя финансова помощ за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на канализационни системи и съоръжения, които не отговарят на изискванията на чл. 127 от Закона за водите.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) Проектите за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 1, с изключение строителството на нов път, трябва да са за общински пътища, указани в Решение № 236/13.04.2007 г. на Министерския съвет за утвърждаване списък на общинските пътища изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1117 от 2012 г.

Чл. 18. (1) Проектите за дейности, касаещи строителството на нови пътища, се подпомагат при условие, че кандидатът представи предпроектно проучване, придружено с анализ на икономическите и социалните ползи, който е одобрен с протокол и решение на ОЕСУТ.

(2) При проекти съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 в случаите на когенерация (комбинирано производство на топло- и електроенергия) капацитетът на инсталацията се базира на потребната (необходимата) полезна топлина на сградите (съгласно Директива 2004/8/ЕС).

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) (1) Проектите за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" се подпомагат при условие, че:

1. отговарят на изискванията на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България";

2. отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.);

3. Държавната агенция за закрила на детето е съгласувала заданието за проектиране, техническия или работния проект и техническите спецификации на оборудването и обзавеждането;

4. общинският съвет е приел решение, с което декларира, че поема ангажимент за създаване на съответните социални услуги, които ще бъдат поддържани за срок не по-малък от пет години след въвеждане на обекта в експлоатация, и децата и младежите ще бъдат прехвърлени към новосъздадената социална услуга в срок до пет месеца след подаване на заявка за окончателно плащане на проекта.

(2) Техническият или работният проект и техническите спецификации на оборудването и обзавеждането, включени в проекта, трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца (ДВ, бр. 102 от 2003 г.).

(3) Проекти, включващи изграждане на площадки за игра, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).

(4) При изграждане на център за настаняване от семеен тип строително-монтажните работи трябва да са само за ново строителство.

(5) Не се допуска изграждане на център за настаняване от семеен тип до друг център за настаняване от семеен тип с изключение на случаите, когато Държавната агенция за закрила на детето е дала положително становище за изграждането на най-много до два центъра за настаняване от семеен тип един до друг.

(6) В случаите, когато в приложение № 2а е предвидено в една община да се изгради повече от един център за настаняване от семеен тип или центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище, кандидатът трябва да включи всички инвестиции в един проект.

Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Проектите се изпълняват на имоти - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът трябва да представи:

1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) Проектите за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" се изпълняват на имоти - собственост на кандидата.

Чл. 20. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, които:

1. имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда;

2. не отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;

3. са за изграждане или подобряване на отклонения на уличната водоснабдителна и канализационна мрежа, собственост на частни лица;

4. са за разширяване на ВиК мрежи, когато не е доказан достатъчен дебит на водоизточниците.

(2) Не се предоставя финансова помощ за реализиране на проект съгласно чл. 4, ал. 1, при условие че реализацията на проекта няма да доведе до използване на обекта по предназначение след приключване на дейностите, финансирани по проекта, и до въвеждане на обекта в експлоатация, в случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Не се предоставя финансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 9 за институции, извършващи социални услуги, които подлежат на закриване съгласно Националната стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България". Разплащателната агенция осъществява проверката служебно.

Чл. 21. (1) Всички проекти, включващи строително-монтажни или ремонтни работи, към момента на кандидатстването трябва да се придружават от:

1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда или обновява, в случаите, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен проект съгласно ЗУТ;

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) технически/работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

3. подробни количествени сметки за строително-монтажните работи (СМР);

4. разрешение за строеж (когато се изисква съгласно ЗУТ).

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Проекти за инвестиции, определени в решение на управителния съвет към управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б, към момента на кандидатстването може да се придружават от идеен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Всички проекти, включващи дейности, свързани с доставка на оборудване, обзавеждане, машини и съоръжения и транспортни средства, се придружават от технически спецификации.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Всички дейности по проектите, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността съгласно българското законодателство, се подпомагат, в случай че ползвателя е представил съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.

Чл. 22. Един проект може да включва различни допустими дейности, посочени в чл. 4, ал. 1, в т. ч. за различни населени места на общината.
с. 1 с. 2 ... с. 71 с. 72

скачать файл