Основни участници: Национален испа координатор


с. 1


Т Е М АЦикъл на програмиране, подготовка и изпълнение на проекти по ИСПА


Основни участници:

Национален ИСПА координатор

 • Основен партньор на Европейската комисия по въпросите за програмиране, изпълнение и оценка.

 • По отношение на изпълнението той е отговорен за наблюдението на всеки ИСПА проект.

 • Подписва от българска страна Финансовите меморандуми по ИСПА.

Национален ръководител

 • Оглавява Националния фонд и носи цялостната отговорност за финансовото управление на средствата по ИСПА;

 • Отговаря за установяването на правилата за отношенията между Националния фонд с прилагащите агенции;

 • Подписва исканията за плащания и ги представя на Европейската комисия.

 • Националният фонд е централен съкровищен орган, който управлява средствата на Общността, отпуснати по ИСПА.

Изпълнителни агенции по ИСПА

Звена от българската администрация, натоварени с: • подготовката и провеждането на търгове;

 • сключване на договори;

 • извършване на плащания;

 • техническото изпълнение на проектите по ИСПА.

Финансово споразумение се подписва между всяка една от Изпълнителните агенции по ИСПА и Националния фонд към Министерство на финансите, постановявайки правилата и процедурите, управляващи отношенията между тези звена за управление на средствата по ИСПА.

Проектен цикъл по ИСПА

Проектният цикъл по ИСПА включва следните етапи: • Програмиране – национални приоритети, планове и стратегии, одобрени от ЕК

 • Подготовка на идеен проект – община или друг бенефициент

 • Одобрение на Предложение за проект

 • Подготовка на предпроектните проучвания

 • Подготовка и подаване на апликационна форма (АФ)

 • Разглеждане и одобрение на АФ от ЕК

 • Подписване на Финансов меморандум по проекта

 • Изпълнение на проекта – провеждане на тръжни процедури, сключване на договори, стартиране на строителството

Програмиране

В съответствие с критериите, посочени в Регламента по ИСПА, Комисията определи многогодишни индикативни разпределения: • Регламентът за ИСПА (член 4) съдържа 3 критерия: население, БВП на глава от населението, определен като паритет на покупателната способност, и площ; финансовите разпределения могат да бъдат коригирани, така че да се вземе предвид представяне от предишен период; недостигът в транспорта и околната среда също ще бъде вземан предвид.

 • Проектите по ИСПА водят произхода си от Партньорствата за присъединяване, Националните програми за приемане на acquis, Националните планове за развитие, Редовните доклади и Националните стратегии на ИСПА за секторите на околната среда и транспорта.

 • Националните стратегии се създават от страните кандидатки и определят приоритетните цели и начините и средствата за тяхното реализиране. Националните стратегии по ИСПА се занимават с програмирането от три гледни точки: съответствие с приоритетните цели по сектори и подсектори, географски обусловени приоритети и финансово инженерство (съчетаване на обществени и частни средства, на средства от кредити и отпуснати безвъзмездно средства).

За финансова помощ чрез ИСПА могат да кандидатстват:

 • Отделни проекти;

 • Етапи от проекти, които са технически и финансово независими (тук спадат и необходимите за осъществяването на един проект проучвания – предварителни, за приложимост, технически и др.);

 • Групи проекти;

 • Проектни схеми.

Идеите за проекти могат да идват отвсякъде (общини, фирми…). Проектните предложения се изготвят в съответствие с приоритетите на Националния план за икономическо развитие 2000-2006 г. и стратегиите за развитие на секторите “Транспорт”  и “Околна среда”. Те трябва да бъдат предлагани чрез официалния формуляр за кандидатстване по ИСПА (Апликационна форма) на вниманието на Националния координатор на ИСПА в страната кандидатка. Всеки формуляр за кандидатстване трябва да съдържа следната информация:

1. Името на организацията, отговорна за осъществяване на проекта, вида на проекта и описанието;


2. Стойност и местонахождение на проекта;
3. График за изпълнение на работата;
4. Финансов анализ;
5. Оценка на въздействието на околната среда (ОВОС);
6. Информация за съпоставимостта със Закона за конкуренцията и Правилата за публично договаряне;
7. План за финансиране;
8. Съпоставимост на проектите с политиката на Общността;
9. Информация по подготовката на дейностите за осигуряване на ефективно използване и поддръжка на съоръженията;
10. (екологични проекти) Информация за мястото и приоритета на проекта в рамките на Националната стратегия за околна среда;
11. (транспортни проекти) Информация за мястото и приоритета на проекта в рамките на Националната транспортна стратегия за развитие.

Националният координатор по ИСПА предава предложението директно на Комисията, която провежда цялостна оценка на проекта, като следва процедурата, създадена за Фонда за сближаване. Критериите за оценяване на проекти са упоменати в Приложение ІІ на Регламента: икономически и социални изгоди; ангажименти за ефективно управление; приоритети на Партньорствата за присъединяване; принос към политиката на Общността за опазване на околната среда и резултат от оценката на въздействие върху околната среда (ОВОС); принос към ТЕМ и транспортните инициативи на Общността, баланс между транспорта и околната среда, съфинансиране. Комисията при нужда може да покани ЕИБ, ЕБВР или Световната банка да участват в оценяването. Тя прави и специален преглед на формулярите за кандидатстване за финансова помощ, за да провери наличието на съответни административни и финансови механизми за ефикасното изпълнение на проектите. Комисията оценява проектите, за да определи техния предполагаем ефект за постигане на целите на програмата, като използва подходящи количествени показатели. За да допринесат за ефикасността на оценяването, страните бенефициенти осигуряват цялата необходима информация, която трябва да се съдържа във формуляра за кандидатстване, включително резултати от направените предварителни проучвания и оценки, посочване на отхвърлени алтернативни инициативи, координиране и мерки от общ интерес, разположени на същия транспортен маршрут и т.н. Във всяко решение на Комисията за одобряване на даден проект се посочва точната отпусната сума, а към него се прилага финансов план заедно с описание на условията и разпоредбите за практическо изпълнение на проекти.

Предложението след това се предава за мнение на Комитет на ИСПА , който е комитет, съставен от служебни лица от страните членки. Комисията взема решение на базата на мнението на Комитета и се изготвя Финансов меморандум за подпис от Комисията и страните бенефициенти по всеки проект, след което започва изпълнението на проекта.

Взаимоотношения между Изпълнителните агенции по ИСПА и Общините – бенефициенти по проектите


 • След подписване на ФМ по проекта съответната Изпълнителна агенция по ИСПА подписва Споразумение с общината бенефициент по проекта.

 • Предмет на споразумението са правоотношенията, които възникват между Министерството и Общината, във връзка с реализацията, последващата експлоатация, поддръжка и управление на инвестиционния проект.

Права, задължения и отговорности на общините по време на реализацията на проекта

 • Общините, в рамките на тяхната компетентност и в съответствие с действащата в страната нормативна уредба, съдействат на съответното министерството за:

  • Цялостната успешна реализация и експлоатация  на проекта в съответствие с финансовия меморандум.

  • Разрешаване на всички проблеми от административно и техническо естество, възникнали в хода на реализация  и експлоатация на проекта.

 • Общините, в рамките на тяхната компетентност, осигуряват наличието на всички права на интелектуална собственост, свързани с проучвания, изследвания, чертежи, планове, информационни материали и други, изготвени във връзка с планирането, реализацията, мониторинга и оценката на проекта.

 • Общините, в рамките на тяхната компетентност, осигуряват наличието на всички разрешителни и/ или пълномощни, необходими за реализацията на проекта.

 • Общините имат правото и задължението да се запознаят с всички одобрени официални и работни документи, разработени от страна на Европейската комисия и Министерството по отношение на финансовия инструмент ИСПА и в частност за проекта.

 • Общините имат право да получават копия от докладите относно напредъка по реализацията на проекта – обект на споразумението. Докладите за напредъка се изготвят от Министерството във формат и срокове, одобрени от Европейската комисия.

 • Общините имат право да участват във всички заседания на Съвместния комитет за наблюдение на ИСПА, който следи напредъка по реализацията на проекта.

 • Общините имат право да вземат решение относно бъдещото управление на проекта в съответствие с разпоредбите на националното законодателство и финансовия меморандум по проекта.

Национални стратегии по ИСПА за транспорт и околна среда

Макар че финансира отделни проекти, одобрявани индивидуално, ИСПА също изисква стратегически документи. Наред с Партньорствата за присъединяване, това са националните програми (стратегии) за подобряване на околната среда и транспортната инфраструктура. Един от критериите за предварителната оценка на конкретните предложения е приносът на съответния проект (мярка) към изпълнението на тези стратегии и съответно във всяка форма за кандидатстване се изисква задължително да се опише мястото и приоритетността на съответната мярка (проект) в националната стратегия за околна среда или транспорт. Националните стратегии по ИСПА се разработват от страните кандидатки и определят приоритетните цели и начините и средствата за тяхното постигане. Те разглеждат три основни аспекта: съответствие с приоритетните цели като сектори и подсектори, географски приоритети и финансов инженеринг (комбиниране на публични и частни средства, кредити, субсидии). В Р България тези стратегии са разгледани и приети от междуведомственото координационно звено по Специалната подготвителна програма за структурните фондове и подготовката на проекти за финансиране от Европейския съюз и от Съвета за регионално развитие към Министерски съвет. Отразени са препоръките, получени при проведените семинари и обсъждания с представители на социалните и икономическите партньори, експерти и представители на местната и регионална власт. След съгласуване със съответните дирекции на Европейската комисия стратегиите “Транспорт” и “Околна среда” са представени и одобрени от Управителния комитет по ИСПА в Брюксел.

Националната стратегия за транспорта очертава основните насоки на транспортната политика, прави преглед на състоянието на транспортната инфраструктура, определя стратегията за нейното развитие в периода до 2006 г. и предлага обосновка за избора на проекти, които ще се финансират с подкрепа от ИСПА.

Основните приоритети на транспортната политика, очертани в стратегията, са: • Хармонизиране на националното законодателство и транспортните разпоредби с тези на страните членки на Европейския съюз;

 • Развитие на транспортната инфраструктура – по коридори от Трансевропейската мрежа, минаващи през територията на страната – 4, 7, 8 , 9, 10;

 • Осъществяване на структурна реформа и приватизация в транспорта.

По-специално по развитието на транспортната инфраструктура определените стратегически цели са:

1. По-нататъшно отваряне на България към Европа и съседните страни по отношение на транспортната инфраструктура • Развитие на инфраструктура по Транспортни коридори IV и VIII

 • Развитие на граничната инфраструктура за всички транспортни коридори, пресичащи България

 • Развитие на транспортната инфраструктура по протежение на паневропейски коридор IX

2. Балансирано и взаимно обвързано развитие на отделните видове транспорт
3. Повишаване на скоростите и нивата на обслужване по важните участъци на коридор IV
4. Завършване на електрификацията на железопътните участъци по протежение на паневропейските транспортни коридори
5. Завършване на реконструкцията и модернизацията на основните пътни участъци, включени в паневропейките транспортни коридори
6. По-нататъшно внедряване на свободните пазарни принципи в развитието на инфраструктурата
7. Съответствие на транспортната стратегия с проблемите на околната среда

В стратегията, въз основа на набор от критерии, са идентифицирани приоритетните  проекти, които в най-голяма степен отговарят на възможностите за финансиране от ИСПА. Броят на проектите, действително представени за финансиране от ИСПА, зависи от редица фактори, включително наличността на бюджетни средства.

Националната стратегия за околна среда за целите на инструмента ИСПА прави преглед на състоянието на околната среда, на екологичната политика и на състоянието на екологичната инфраструктура, определя критериите, по които ще бъдат избирани проекти, предлагани за финансиране от ИСПА и чрез прилагането им идентифицира приоритетните проекти.

Стратегическата цел е съхраняване качеството на околната среда в екологично чистите райони на страната и подобряване на състоянието и в увредените и замърсени райони. Определени са и голям брой конкретни цели по отделните компоненти: въздух, води, отпадъци.

Основните критерии, които  са използвани за подбор на инвестиционни проекти, са:

1. Опазване, контрол и подобряване състоянието на околната среда


2. Съответствие с основните цели на националната политика по опазване на околната среда:

 • Намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве;

 • Намаляване и предотвратяване на въздействието върху чувствителни екосистеми;

 • Устойчиво и рационално използване на природните ресурси.

3. Съответствие с  екологичните принципи на ЕС:

 • превантивни действия за опазване на околната среда

 • идентифициране и прекратяване на замърсяването при източника на замърсяване

 • ефективно прилагане на принципа “замърсителят плаща”

4. Съответствие с приоритетите в Националната програма за възприемане на достиженията на европейското законодателство (NPAA) и принос за изпълнението на изискванията на директивите, попадащи в обхвата на инструмента ИСПА;
5. Изпълнение на задълженията на страната, произтичащи от международни договори и споразумения;
6. Спазване на техническите изисквания и стандарти, съгласно изискванията на европейското и съответното национално законодателство.
Въз основа на тези общи критерии са определени следните приоритетни области за инвестиции:

Въздух

• Ограничаване на емисиите от тежки метали, изпускани от металургични заводи и в резултат от употребата на оловни бензини;

• Ограничаване на емисиите от прахови частици от производството на електро- и топлоенергия, от металургичния и други сектори;

• Ограничаване на емисиите от серен двуокис и други дразнещи газове.


Води

• Осигуряване на необходимото качество на питейната вода;

• Осигуряване на необходимото количество питейна вода за всички населени места в България (селища с режим на водоснабдяването).Отпадъци

• решаване на проблемите с отпадъците от закритите обекти за добив на уранови суровини;

• решаване на проблемите с опасните отпадъци от промишлеността;

• решаване на проблемите с битовите отпадъци за общини с изчерпан капацитет на съществуващите депа за битови отпадъци.


Очертани са и приоритетните инвестиционни проекти, но конкретните предложения, както и при транспорта, са зависими от редица фактори.
 
Оценка и подбор

Критерии за оценка на проектите за финансиране по програма ИСПА:

1. Икономически и социален принос, вкл. възможностите за участие на частен капитал
2.  Взетите мерки за ефективно управление на проектите
3. Приоритетите, установени в Партньорство за присъединяване, за съответната област
4. Спазване на приоритетите, установени в “Партньорство за присъединяване”
5. Екологично въздействие
6. Принос към трансевропейските транспортни мрежи и общата транспортна политика
7. Баланс между екологична и транспортна инфраструктура

Проектните предложения се изготвят в съответствие с приоритетите на Националния план за икономическо развитие 2000-2006 г. и стратегиите за развитие на секторите “Транспорт”  и “Околна среда”. Тези стратегии са разгледани и приети от междуведомственото координационно звено по Специалната подготвителна програма за структурните фондове и подготовката на проекти за финансиране от Европейския съюз и от Съвета за регионално развитие към Министерски съвет. Отразени са препоръките, получени при проведените семинари и обсъждания с представители на социалните и икономическите партньори, експерти и представители на местната и регионална власт. След съгласуване със съответните дирекции на Европейската комисия стратегиите “Транспорт” и “Околна среда” са представени и одобрени от Управителния комитет по ИСПА в Брюксел.

Комисията при нужда може да покани ЕИБ, ЕБВР или Световната банка да участват в оценяването. Тя прави и специален преглед на Апликационните форми за финансова помощ, за да провери наличието на съответни административни и финансови механизми за ефикасното изпълнение на проектите. Комисията оценява проектите, за да определи техния предполагаем ефект за постигане на целите на програмата, като използва подходящи количествени показатели. За да допринесат за ефикасността на оценяването страните бенефициенти осигуряват цялата необходима информация, която трябва да се съдържа в Апликационната форма, включително резултати от направените предварителни проучвания и оценки, посочване на отхвърлени алтернативни инициативи, координиране и мерки от общ интерес, разположени на същия транспортен маршрут и т.н.

Във всяко решение на Комисията за одобряване на даден проект се посочва точната отпусната сума, а към него се прилага финансов план заедно с описание на условията и разпоредбите за практическо изпълнение на проекти.

с. 1

скачать файл