Основен ремонт на обекти общинска собственост по обособени позиции


с. 1

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
ДО

ОБЩИНА ВРАЦА

гр. ВРАЦА

ул. „Стефанаки Савов” 6

ОФЕРТА

ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Наименование на поръчката:

Основен ремонт на обекти общинска собственост по обособени позиции:

1. Основен ремонт кухня Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца;

2. Аварийно укрепване и ремонт конструкция кметство с. Власатица;

3. Вътрешен ремонт на кметство с. Чирен - изграждане на тоалетни.Идентификационен номер на възложителя:

02-2013-105

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящата оферта Ви представям предложение за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно Заданието и изискванията на Възложителя и при спазване на всички нормативни изисквания за този вид дейност, както следва:


1. Обособена позиция № 3: Вътрешен ремонт на кметство с. Чирен - изграждане на тоалетни. Цени по видове СМР:
Вид СМР

ед. мярка

Коли-чество

Ед. Цена в лв. без ДДС

Стойност в лв. без ДДС

1

Зидария газобетон 10 см

м²

5

 

 

2

Д-ка и монтаж АІ врата 80/200

бр.

1

 

 

3

Д-ка и монтаж таван гипсокартон, вкл.шпакловка и боядисване

м²

5

 

 

4

Очукване мазилка по стени

м²

20

 

 

5

Шприцоване стени

м²

20

 

 

6

Вароциментова мазилка стени

м³

20

 

 

7

Латексово боядисване стени

м²

30

 

 

8

Фаянсова облицовка стени с h=2м

м²

20

 

 

9

Грундиране мозайка с бетонконтакт

м²

6

 

 

10

Настилка теракот

м²

6

 

 

11

Пробиване отвор в каменен зид

бр.

1

 

 

12

Д-ка и монтаж РVС тръби ф110

м'

10

 

 

13

Д-ка и монтаж РVС тръби ф50

м'

8

 

 

14

Д-ка и монтаж ПП ф20

м'

10

 

 

15

Д-ка и монтаж моноблок комплект с казанче

бр.

1

 

 

16

Д-ка и монтаж мивка среден формат

бр.

1

 

 

17

Д-ка и монтаж канела

бр.

1

 

 

18

Д-ка и монтаж подов сифон

бр.

1

 

 

19

Направа септична яма от бетонови пръстени ф1000 с дълбочина 3 м, вкл.бетонов капак

бр.

1

 

 

20

Натоварване и извозване стр. отпадъци

м³

4

 

 СТОЙНОСТ без ДДС:

3 % непредвидени разходи:

ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС:

ДДС 20%:

ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:
2. Ценови показатели за образуване на единични цени на допълнително възложени дейности свързани с поръчката :

1. Осреднена часова ставка на труд - ........... лв./ч.ч.

2. Печалба върху всички разходи - ........... %


  1. Допълнителни разходи :

      • върху труда - ........ %

      • върху механизацията - ........ %

  1. Доставно складови разходи на материалите - ......... %


3. Предлагаме срок за изпълнение на дейностите по Обособена позиция № 3 - до ...... (...словом..) работни дни от подписване на Договор.

Срокът за изпълнение на дейностите по ОП № 3 не може да бъде по дълъг от 20 (двадесет) работни дни, от момента на подписване на Договора.
4. Предлагаме следните гаранционни срокове съгласно чл.20, ал. 4 от Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ:

- на всички извършени от нас СМР: ........... /....с думи.../ години,;
5. Ние сме съгласни плащанията да се извършват съгласно проекта на договора.
6. Срок на валидност на офертата: ....... (.....словом...) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 30 календарни дни.
7. При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно публичната покана и приложенията към нея и към всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с всички условия и с предмета на настоящата поръчка и безусловно приемаме всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Приложения:

1. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – заверено от кандидата копие.

2. Анализна цена за всеки вид операция - оригинал.

3. Декларация за приемане условията на договора – оригинал, по образец.

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП – оригинал, по образец.

5. Копие от валидна Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност”.6. Копие от валидна Застрахователна полица за застраховка „Трудова злополука”.
Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________с. 1

скачать файл