Определение


с. 1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Габрово, 05.11.2007 година

В ИМЕТО НА НАРОДАГАБРОВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ............... колегия в закрито разпоредително заседание на пети ноември ................. през две хиляди и седма година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИН КОСЕВ
при секретаря ................. и в присъствието на прокурора ................ като разгледа докладваното от съдията КОСЕВ АДМ. Д. № 203 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

Депозирана е жалба от Иван Георгиев Христов от гр. Габрово, кандидат за Кмет на Община Габрово от ПП”Нова Зора” против Решение на Общинска избирателна комисия, отразяващо изборните резултати за избор на Кмет от 29.10.2007г.

В така представената жалба от Иван Христов са изложени доводи относно истинността на резултатите от проведените избори за местна власт. Претендира се отмяна на обжалваното Решение на Общинска избирателна комисия.

Липсват доказателства жалбоподателят да е обжалвал Решението на ОИК Габрово за определяне на изборните резултати от втори тур на изборите.

Настоящият състав на административен съд Габрово приема, че жалбата на Иван Христов е подадена в законоустановения срок по чл. 104, ал. 1 ЗМИ, но намира същата за недопустима по следните съображения:

Обжалваното Решение на общинската избирателна комисия, с което са отчетени резултати от гласуването на първи тур на изборите за кмет на Община Габрово от 29.10.2007 г. не представлява Решение за определяне на изборен резултат по смисъла на чл. 104, ал. 1 от ЗМИ и не подлежи на обжалване пред съда.

Изборния процес за избор на органи на изпълнителната власт преминава през самостоятелно обособени етапи на организация и провеждане. Всеки етап включва определени действия и условия имащи за задача като цяло постигане на окончателен изборен резултат. Този избор може да бъде постигнат след провеждане на един и или два тура при условията на чл. 101 от ЗМИ. Избран за кмет на кметство или на община е кандидатът получил повече от половината от действителните гласове. В случай че няма избран на първи тур кмет, или когато в избирателния район са регистрирани повече от двама кандидати и никой не е избран се провежда втори тур на изборите. Вложеният от законодателя смисъл на разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от ЗМИ "Решение за определяне на изборен резултат" има предвид Решението, с което се определя за избран за кмет кандидата получил най- много действителни гласове.

Предвид изложеното по- горе административния акт, който подлежи на съдебен контрол по чл. 104, ал. 1 от ЗМИ е Решението на Общинската избирателна комисия, с което е определен окончателния резултат от избора, който поражда целените от закона правни последици. Решението от първи тур само определя участниците във втори тур на изборите и не подлежи на самостоятелен съдебен контрол за законосъобразност, отделно от Решението за определяне на изборния резултат от втори тур. В този смисъл съдът приема, че е недопустимо обжалването на актове на общинската избирателна комисия от първи тур на изборите, тъй като с тези решения се подготвя провеждането на втори тур, но не завършва процедурата по избор. Решението от първи тур само определя участниците във втори тур на изборите. Законодателят не е предвидил възможност за обжалване решения от първи тур отделно от решението за определяне на изборен резултат. Това е така защото с него не се завършва процедурата по избора. Участвувалите в изборите съветници или кметове, ръководствата на политическите партии, коалиции и инициативни комитети, могат да обжалват Решението на Общинската избирателна комисия за определяне на изборните резултати, ако и да не са участвали във втори тур на местните избори. В този случай преценката за законосъобразност се свежда само досежно наведените доводи за нарушена процедура по провеждане на първи тур от изборите, но не и доводи касаещи процедурата по провеждане на втори тур от изборите.

По аргумент на противното в случаите, когато Решението за определяне на изборния резултат като необжалвано е влязло в сила, отмяната на Решението от първи тур ще е без правно значение, т. е. жалбата срещу Решението на ОИК от първи тур е недопустима, ако жалбоподателя не обжалва Решението от втори тур. Законодателят не е предвидил възможност за обжалване решения от първи тур отделно от Решението за определяне на изборен резултат. За допустимостта на жалбата в тази хипотеза съдът следи служебно и без да са наведени доводи в този смисъл. В предвид на това, че липсват данни Иван Георгиев Христов да е обжалвал Решението за определяне на изборните резултати от втори тур на местните избори жалбата му се явява недопустима по изложените по-горе съображения.

Водим от горното, съдът


О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Иван Георгиев Христов от гр. Габрово, кандидат за Кмет на Община Габрово от ПП”Нова Зора” против Решение на Общинска избирателна комисия, отразяващо изборните резултати за избор на Кмет на Община Габрово от 29.10.2007г., като прекратява производството по жалба на Иван Георгиев Христов, като недопустима.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 7- дневен срок от съобщаването.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : .................................
с. 1

скачать файл