Описание на обекта на поръчката


с. 1 ... с. 2 с. 3 с. 4 с. 5До Управителя„ВКТВ”ЕООД – гр.Велинград

ул. „Академик Иван Павлов”1А

гр.Велинград

ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаеми г-н Управител,

Ние от ………………..……………………………………………….........……(изписва се името на участника)

ЕИК: ……........……………………….

Подписано от: …………………….................……………………………………..

(име, презиме, фамилия)

в качеството му на .....................................................................................................(длъжност, пълномощно №, дата)
След като се запознахме с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на водомери за питейна и минерална вода и компоненти за системa за дистанционно отчитане, и във връзка с предложените от нас в Офертата и Техническите предложения Ви предлагаме:


 1. Цена за доставка на сухи водомери за студена питейна вода и минерална вода, клас на точност „В”, включваща платени мита, такси, разноски франко гр. ……………, марка, модел и технически параметри, посочени в Техническо предложение № 1.


Тип на ВОДОМЕРА

Q3 =

Единична цена (лева без ДДС)

1

Едноструен водомер за студена вода ½”

1.0 m³/h
2

Едноструен водомер за студена вода ½”

1.5 m³/h
3

Едноструен водомер за студена вода ¾”

1.5 m³/h

 

4

Едноструен водомер за студена вода ¾”

2.5 m³/h

 

5

Бутален (обемен) водомер за студена вода¾”

2.5 m³/h
6

Многоструен водомер за студена вода ¾”

2.5 m³/h

 

7

Многоструен водомер за студена вода 1”

3.5 m³/h

 

8

Многоструен водомер за студена вода 1¼”

6.0 m³/h

 

9

Многоструен водомер за студена вода 1½”

10 m³/hТип на ВОДОМЕРА

DN

Единична цена (лева без ДДС)

10

Волтманов водомер за студена вода клас В

40
11

Волтманов водомер за студена вода клас В

50

 

12

Волтманов водомер за студена вода клас В

65

 

13

Волтманов водомер за студена вода клас В

80
14

Волтманов водомер за студена вода клас В

100
15

Волтманов водомер за студена вода клас В

125
16

Волтманов водомер за студена вода клас В

150

 

17

Волтманов водомер за студена вода клас В

200
18

Волтманов водомер за студена вода клас В

250
19

Волтманов водомер за студена вода клас В

300
20

Волтманов водомер за гореща минерална вода клас В

40
21

Волтманов водомер за гореща минерална вода клас В

50
22

Волтманов водомер за гореща минерална вода клас В

65
23

Волтманов водомер за гореща минерална вода клас В

80
24

Волтманов водомер за гореща минерална вода клас В

100
25

Волтманов водомер за гореща минерална вода клас В

125
26

Волтманов водомер за гореща минерална вода клас В

150
27

Волтманов водомер за гореща минерална вода клас В

200
28

Комбиниран водомер за студена вода

50

 

29

Комбиниран водомер за студена вода

65

 

30

Комбиниран водомер за студена вода

80

 

31

Комбиниран водомер за студена вода

100

 

Общо ∑ от ед. цени за предложение № 1


 1. Единични цени за доставка на отделните компоненти за

изграждане на системата за дистанционно отчитане на водомери от предложените типове в Техническо предложение № 1:
Компоненти за изграждане на системата за дистанционно отчитане на водомери от предложените Техническо предложение № 1

Единична цена (лева без ДДС)

1

Радиомодул за автоматично отчитане и предаване на данни, с автономно ел.захранване и възможност за нормална работа в мокра среда, на вече монтирани водомери от Техническо предложение № 1;

 

2

Репитър с автономно захранване

 

3

Ръчен отчитащ терминал

 

4

Гейтуей
5

Софтуер за четене на данните
Общо∑ от ед. цени за предложение № 2Срок на плащане…………………………………………………………………………дни.

Забележка: При необходимост всеки участник може да добавя редове и колони в горните таблици за точно и ясно представяне на информацията.

Дата: ................................. год. Подпис: ........................................
До Управителя

ВКТВ”ЕООД

ул. „Академик Иван Павлов ” № 1А

О Ф Е Р Т А

Уважаеми г-н Управител,

Ние от ………………..……………………………………………….........……(изписва се името на участника)

ЕИК: ……........……………………….

Подписано от: …………………….................……………………………………..

(име, презиме, фамилия)

в качеството му на .....................................................................................................(длъжност, пълномощно №, дата)
След като се запознахме с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на водомери за питейна и минерална вода и компоненти за система за дистанционно отчитане, и с техническите спецификации, предлагаме да изпълним следното:


 1. Доставка на сухи водомери за студена питейна и минерална вода, клас на точност „В”,

Марка: ..................................................., Модел: ...............................................

Производител: .....................................................................................................

с технически параметри, посочени в Технически предложения №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2

2. Гаранционен срок за водомери - ................(.......................................) месеца от датата на доставка.

3. Гаранционен срок за радиомодули- ................(.......................................) месеца от датата на доставка.

4. Срок на доставка - ................. (.................................................) календарни дни от получаване на писмена заявка от Възложителя;


Валидността на нашата оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаването й и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.
Дата: ................................. год. Подпис: ........................................


Образец!


ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.47, ал. 1, т.2 и т.З и ал.2, т. 1 и т.З и ал.5, т.2 от ЗОП

Долуподписаният/та…………………………………………………………………………………………………………....,

с постоянен адрес ……………………………………………………………………………………………………………….,

ЕГН……………………………….., в качеството си на ……………………………………, представляващ…………………………………………………………………………, ЕИК……………………………………

ДЕКЛАРИРАМ, че:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..


 1. He e обявен в несъстоятелност;

 2. He e в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

 3. He ce намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

 4. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

 5. He е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 2012 г. ДЕКЛАРАТОР:

* Декларацията се попълва от представляващия участника, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), a npu участник обединение от всеки от членовете на обединението.

Д О Г О В О Р

За възлагане на обществена поръчка


Днес, ............................. г. в гр.Велинград между:“Водоснабдяване,канализация и териториален водоинженеринг ” ЕООД гр.Велинград , ЕИК 822106633, седалище и адрес на управление: гр.Велинград , ул.“Академик Иван Павлов ” №1А, представлявано от Борис Атанасов Голомехов– Управител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

....................................................................................................................................ЕИК: ......................................., със седалище и адрес на управление ………..........................................................................................................................., представлявана от .........................................................................................................

в качеството му на ...................................................................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,


във връзка с проведена процедура по Закона за обществените поръчки, се сключи настоящия договор за следното:


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да достави различни типове водомери и компоненти за система за дистанционно отчитане, съгласно предложената Оферта при участието си в процедурата за възлагане на обществената поръчка;

 2. Количеството е съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на осигурените от него средства за срока на договора;
 1. СРОК НА ДОСТАВКА
  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявените водомери по този договор в срок до ...............(............................................) календарни дни след получаване на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоките по т. 1 само след писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, указваща типа, размера и количеството от съответната стока;

  2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоките по т. 1 франко склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ придружени със съответните документи и ги предава с протокол на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

  3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема риска от повреждане или погиване на стоката, предмет на този договор, до момента на предаването й на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

  4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени некачествената и увредена стока за своя сметка в срок до ...............(........................................) дни след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни;

  5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява стриктно всички поети задължения с предложената от него оферта по настоящата поръчка, в т.ч. и гаранционна подмяна на дефектирали водомери и устройства за дистанционно отчитане за срока на гаранцията посочен в офертата;
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заявява стоките, предмет на този договор, съобразно нуждите си и рамките на осигурените за целта средства;

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените от него стоки по цени и срокове, съгласно т. 5 от настоящия договор;

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме заявените от него количества;

  2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да прегледа доставените стоки и направи възражение за несъответствие със заявените типове и количества, липса на маркировка за първоначална проверка, придружителни документи и видими дефекти в момента на приемането им. При установяване на дефекти, които не биха могли да бъдат открити при обикновен оглед, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извърши рекламация в гаранционния срок и да изиска възстановяване или замяна;

  3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетения и неустойки, ако през времето на действие на настоящия договор не заяви за доставка стоките, предмет на договора.
 1. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И НЕУСТОЙКИ

  1. Стоките, предмет на настоящия договор се заплащат по цени фиксирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която неразделна част от този договор;

  2. Плащането по договорната цена ще бъде извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в български лева чрез банков превод по предложена и приета схемата в офертата на участника обявен за изпълнител, след представяне на следните документи:

   1. Оригинална данъчна фактура с начислен ДДС, попълнена съгласно Закона за счетоводство;

   2. Приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за получаване и проверка на типа и количеството, на доставените стоки;

  3. Заплащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до ............. (......................................) дни след изпълнение на всяка отделна заявка, и представяне на документите по т. 5.1 и 5.2.;

  4. При забавяне на доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% от стойността на забавената доставка за всеки ден забава, но не повече 3%;

  5. Неустойката по предходната точка се удържа от гаранцията за изпълнение на договора;
 1. ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

  1. ИЗПЪЛНИТЯТ е длъжен да представи при подписване на настоящия договор гаранция за изпълнение - 3% от прогнозната стойност на договора в размер на .......................... (....................................................................) лева;

  2. Гаранцията за изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 5 (пет) работни дни след изтичане срока на договора. Върху сумата на гаранцията не се дължат лихви;

  3. Гаранции за изпълнение се задържа:

   1. частично или изцяло до размера на неустойката по т. 5.5., ако размера на неустойката е по-голям от гаранцията за изпълнение, остатъкът се търси по съдебен ред;

  4. Гаранции за качество.

   1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови, неизползвани, нямат дефекти, резултат на проекта, материалите, качеството на изработката или от някакво действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормално използване на доставените стоки при условията на експлоатация в страната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

   2. ИЗПЪЛНИТЯТ гарантира, че доставените водомери и елементи на системата за дистанционно отчитане отговарят на техническите параметри, посочени в техническата документация.

   3. Гаранционния период е ..................... (..............................................) месеца от датата на .........................................................................................................

   4. Участниците да представят оригинално писмо (заверено с подпис и печат) от производителя на представените от него водомери, адресирано до „В и К” ООД – гр. …………………., съдържащо срока на гаранцията за съответните типове водомери и радиомодули;

   5. При констатиране на видими недостатъци, при неточно и непълно изпълнение на всяка отделна доставка, страните съставят Констативен протокол в срок до три работни дни от доставката. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати свой представител, протокола се съставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и длъжностно лице от „БУЛГАРКОНТРОЛА”АД и констатациите в него са задължителни и неоспорими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

   6. В случай по т. 6.4.8, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефектите или да достави липсващите стоки или окомплектовки за своя сметка в най-кратък срок, но не по-късно от срока по т. 2.1. след получаване на уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани дефектите, негово задължение е да подмени дефектиралите стоки в срока по т. 2.1. след установяване и уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за невъзможността за ремонтиране.

   7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите дефекти писмено. Всички разходи, свързани с отстраняване на дефектите по време на гаранционния срок ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 1. ПАТЕНТНИ ПРАВА

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на продаваните от него водомери за питейна вода и елементи на системата за дистанционно отчитане, предмет на този договор;

  2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички действия, искове, претенции, глоби и разходи, възникнали или направени по повод нарушаване на патентни права, търговски марки, промишлени образци във връзка с притежаването или използването на доставените по този договор водомери за питейна вода и елементи на системата за дистанционно отчитане;
 1. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

  1. ИЗПЪЛНИТЯТ гарантира доставка на резервни части за стоките предмет на този договор, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да избере и поръча, за срок от 10 (десет) години след прекратяване на производството на този тип и модел. Това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните му задължения по този договор;
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

  1. Настоящия договор се прекратява:

   1. при изтичане на срока;

   2. по взаимно съгласие между страните;

   3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението му;

   4. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при виновно неизпълнение на другата страна;

   5. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните.

   6. едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено 30 (тридесет) дневно предизвестие;

  2. При прекратяване на договора, в случаите по т. 9.1, страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали до прекратяването му; 1. СРОК НА ДОГОВОРА

  1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписване му от двете страни;

  2. Договора се сключва за период от 12 (дванадесет месеца) от датата на подписването му.

 2. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица;

  2. Всички съобщения по настоящия договор, направени от едната до другата страна се считат за връчени, ако са на адрес посочен в него. Те се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната

  3. За всички спорове възникнали при или по повод съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и всички въпроси, неуредени с настоящия договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред съответния съд.

Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……………… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………...

Борис Голомехов -управител /………..……………………………../
с. 1 ... с. 2 с. 3 с. 4 с. 5

скачать файл