Описание на обекта на поръчката


с. 1 ... с. 2 с. 3 с. 4 с. 5 

 

 


Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2
КОМПОНЕНТИ ЗА СИСТЕМА за ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ на ВОДОМЕРИ от ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТИПОВЕ в ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ №1


ХАРАКТЕРИСТИКА

Ед. мярка

Предложение

1

Производител

име

 

2

Търговска марка

име

 

3

Модел

име

 

4

Максимален брой на водомерите отчетени от 1 гейтуей

бр.

 

5

Автоматизираната система да включваща следните компоненти:

 

 

5.1.

Радиомодул за автоматично отчитане на вече монтирани водомери с автономно ел.захранване и възможност за нормална работа под вода IP 68

да/не

 

5.2.

Репитър с автономно захранване

да/не

 

5.3.

Гейтуей за дистанционно предаване на данни

да/не

 

5.4.

Защита от влага

IP

 

5.5.

Софтуер за дистанционно предаване на данни

да/не

 

6

Автоматично отчитаните данни да съдържат информация поне:

 

 

6.1.

Преминал обем за определен период ( по дати и часове);

да/не

 

6.2.

Информация за състоянието на автономното ел.захранване

да/не

 

6.3.

сигнална информация за постоянен теч (авария);

да/не

 

6.4.

Сигнална информация за непозволено въздействие (съмнение за измама);

да/не

 

7

Радиочестотна лента на която предават радиомодулите

Mhz

 

8

Брой отчети за 1 денонощие

бр.

 

9

Брой месеци съхраняван архив

бр.

 

10

Експлоатационен срок на батерията

месеци

 

Дата:

Подпис:


(име, фамилия, подпис, печат)
с. 1 ... с. 2 с. 3 с. 4 с. 5

скачать файл