Описание на обекта на поръчката


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4 с. 5

У К А З А Н И Е

за изготвяне на офертатаза провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: Доставка на водомери за питейна и минерална вода и компоненти за система за дистанционно отчитане”


 1. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Няма да бъдат приемани варианти на предложението.

 2. Офертите се изготвят съгласно ЗОП, като участниците се придържат точно към обявените от възложителя условия;

 3. Всички документи в офертата следва да бъдат попълнени без корекции, подпечатани и подписани от представляващия участника, съгласно представеното копие на документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или от нотариално упълномощен негов представител;

 4. Приложените копия на документи да бъдат заверени за вярност от съответния участник;

 5. Всички документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език.

 6. Документи издадени на друг език задължително да се придружават от превод на български език заверен от участника или от лицензиран преводач;

 7. Чуждестранните юридически лица изготвят документите съгласно изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП;

 8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;  1. Съгласно Чл. 57, ал.1 от ЗОП офертата се представя в запечатан

непрозрачен плик (пакет) от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр.Велинград, ул.”Академик Иван Павлов ”1А, “Водоснабдяване,канализация и териториален водоинженеринг”ЕООД, Деловодство.

На плика (пакета) трябва да бъде изписана следната информация:


ОФЕРТА процедура по ЗОП с предмет:

Доставка на водомери за питейна и минерална вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане

телефон, факс, електронен адрес
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик (пакет). Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.


  1. Съгласно Чл. 57, ал.2 от ЗОП пликът по ал. 1 съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:Плик №1 с надпис:

Плик №1

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР

Участник: …………………

/наименование/
В този плик се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите и той трябва да съдържа следните документи, поставени в папка:

  1. Списък на документите с подробно описани в него документите,

съдържащи се в офертата, по образеца в настоящото приложение, подписан и подпечатан от участника;

-Представя се като първа страница в папката с документите, за които се изисква да бъдат представени в плик №1;

-Декларациите по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 се описват и поименно.


  1. Документ за гаранция за участие в процедурата /парична сума или

оригинал на банкова гаранция/, платена, преведена или депозирана не по-късно от крайния срок за представяне на оферти;

-В случай, че гаранцията за участие се представя като парична сума, се представя заверено от участника копие на документа.  1. Документ за закупена документация за участие в процедурата – копие заверено от участника;

  2. Удостоверение за актуално състояние (от съответния окръжен съд) или

удостоверение (от Агенцията по вписванията - при пререгистрация), издадено най-рано през месеца, предхождащ обявлението - копие, заверено от участника;

  1. Регистрация БУЛСТАТ - копие, заверено от участника /в случай, че участникът не е пререгистриран/;

  2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП

  3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП

  4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП

  5. Декларация за използване на подизпълнител

  6. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, съгласно приложимите счетоводни стандарти за последните 3/три/ финансови години - 2009, 2010 и 2011г;

- Представят се заверени копия от участника.

  1. Информация за общия оборот и за оборота на стоките - обект на

поръчката, за 2009, 2010 и 2011г, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Минимално изискване - оборот от стоките предмет на поръчката не по-малко от 2 /два/ млн. лева без ДДС за последните 3 години.

  1. Оторизационен документ, издаден от производителя - копие, заверено от

участника (за участници, които не са производители на изделията - предмет на поръчката);

  1. За всички типове водомери, предмет на поръчката, да се представи

валидно удостоверение за признаване на одобрен тип средство за измерване, вписано в Регистъра за одобрените за използване средства за измерване от Държавната агенция за метрология и техничеки надзор или валидно ЕИО удостоверение за одобрен тип средство за измерване или валиден СЕ сертификат за одобрен тип средство за измерване.

  1. Водомерите да са преминали първоначална метрологична проверка и да са маркирани със знак за първоначална метрологична проверка или да имат нанесена СЕ маркировка.

  2. За всички типове водомери, предмет на поръчката, да се представи

валиден сертификат за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) (ДВ бр.106/2006);

  1. Валиден сертификат на производителя по ISO 9001 и ISO 14001 - копие завeрено от участника;

  2. Хигиенна оценка от Министерство на здравеопазването за хигиенно-токсилогична безвредност на предлаганите водомери;

  3. Списък на основните договори /изпълнени или действащи/ за доставка на водомери, които са сключени от участника през последните три години /2009, 2010, 2011г./, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение; Минимално изискване - не по-малко от пет препоръки;

  4. Ако системата предава данни през радиочестота, да се приложи документ от

Комисията за регулиране на съобщенията за разрешение за използване на съответната честота.

Плик №2 с надпис:

Плик №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Участник: …………………

/наименование/


 1. В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката,

съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания и той трябва да съдържа: Оферта и Технически предложения по образец от документацията за участие в процедурата, попълнени според изискванията на Възложителя, подписани и подпечатани от участника;
Важно:

В Плик №1 и Плик №2 участникът няма право да представя какъвто и да е документ, който съдържа информация, която по някакъв начин може да бъде отнесена към ценовите показатели оценявани от комисията.Плик №3 с надпис:

Плик №3

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Участник: …………………

/наименование/

 1. Този плик трябва да съдържа попълнено по образец Финансово предложение от документацията за участие;


Важно:

 • Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф “Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице и печат. Всички документи на чужд език в офертата на участника, да бъдат придружени с превод на български езикМЕТОДИКА


за определяне на комплексната оценка

на офертите в открита процедура по ЗОП

1. Цена

1.1. Най-ниска цена съгласно сумата от единичните цени по т.1 и т.2 от финансовото предложение -10 т.

Всяка следваща по-висока, с 2 точки по-малко.

2. Технически параметри на водомерите

2.1. Най-ниска средна стойност на Q начално протичане – 30 т.

Всяка следваща оферта с по-висока стойност, с 5 точки по-малко.


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4 с. 5

скачать файл