Описание на обекта на поръчката


с. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5

ОПИСАНИЕ

НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
За провеждане на открита процедура

за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:

Доставка на водомери за питейна и минерална вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане
 1. Изисквания към участниците
  1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице или техни обединения, съгласно чл. 9 от ЗОП;

  2. Участниците в процедурата да са производители или оторизирани представители на производители за територията на РБългария;

  3. Участниците в процедурата да представят документ, доказващ, че

участникът е производител или упълномощен от производителя представител – директен вносител за територията на България; копията от тези документи трябва да бъдат нотариално заверени;

  1. Всеки участник е длъжен да участва в процедурата за възлагане на

обществена поръчка за целия обем на предмета на поръчката със системи и уреди от един производител;

  1. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

  2. Участниците да отговарят на изискванията на чл. 46 при отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

  3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти;

  4. Всеки участник трябва да разполага със складови наличности, обезпечаващи заявените от Възложителя количества в срокове посочени от участника в представената от него оферта;

  5. Разходите по изготвяне и представяне на офертите са за сметка на съответния участник. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата;

  6. Възложителя ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, всеки участник, който е:

1.10.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;1.10.2. обявен в несъстоятелност;

1.10.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

  1. Възложителя ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП, всеки участник, който:

   1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

   2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

   3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

  2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници, съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП, участници:

   1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

   2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

  3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 1.12, 1.13 и 1.14 с декларация, съгласно чл. 47, ал. 8 от ЗОП;

  4. Участниците да се представляват на търга от правоимащите или от лица нотариално упълномощени за участие в процедури по ЗОП;
 1. Изисквания към предмета
  1. Технически изисквания - участниците предлагат

   1. Доставка на нови водомери, съгласно техническите и метрологични изисквания приложени в Техническа спецификация № 1;

   2. Доставка на компоненти за фиксирана система за дистанционно отчитане на водомери от предложените типове водомери по Техническа спецификакация № 1, съгласно Техническа спецификация № 2;

  2. Количестваще се уточняват с текущи заявки през срока на действие на договора;

  3. Водомерите за гореща минерална вода да не съдържат части от цветни метали, да издържат на температура до 130˚С. Всички части, които са в контакт с водата да бъдат изработени от неръждаема стомана или високо-устойчива на температура пластмаса и да са устойчиви за протичане на следното:

 • Солена вода до 10%

 • Минерализирана вода

 • Вода с pH дo 9

  1. Участниците да представят оригинални каталози на производителя за всеки предлаган тип водомери и компоненти за дистанционно отчитане (на английски, немски, френски, италиански, руски или български език), в които да са обяснени и/или посочени:

   1. Основни технически характеристики на предлаганите типове водомери, съгласно изискванията на Техническите спецификации и образците на Техническите предложения;

   2. Диаграми на грешките при измерване и загубата на налягане при различни водни количества;

   3. Схемите за монтаж и инструкциите за експлоатация, при които е гарантирано постигането на класове точност и параметрите посочени в Техническите предложения;

   4. Гарантираните минимални нива на защита от влага и неконтролиран достъп до броячните механизми; За едноструйни водомери – IP 65; За многоструйни, бутални (обемни) и фланшови водомери – IP 68; За радиомодули – IP 68.

   5. Всички допълнителни опции, извън изрично упоменатите в Техническите изискванията;

   6. Участниците да предоставят заедно с офертите, мостри на следните водомери:

-Едноструен сух Q3 2,5m³/h, ¾”, 30˚С, L 130мм.

-Бутален (обемен) сух Q3 2,5m³/h, ¾”, 30˚С, L 190мм.-Многоструен сух Q3 2,5m³/h, ¾”, 30˚С, L 190мм.

  1. Гаранционни условия – за водомерите да са съобразени с условията на производителя за съхранение и монтаж при номинално налягане 10 атм за едноструйните и 16 атм. за многоструйните, буталните (обемни) и фланшовите, и нормална експлоатация в питейно-битовото водоснабдяване при качества на водата в рамките на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно битови цели, за радиомодулите гарантирана безпроблемна експлоатация 12 години при ежемесечно отчитане, включващи:

   1. Участниците да представят оригинално писмо (заверено с подпис и печат) от производителя на представените от него водомери, съдържащо срока на гаранцията за съответните типове водомери и срока на гаранцията на радиомодулите при ежемесечно отчитане;

  2. Срок на изпълнение – 12/дванедесет месеца/;

  3. Място на изпълнение – гр. Велинград ул. „Академик Иван Павлов ” 1А– „ВКТВ”ЕООД ;
 1. Изисквания за качество
  1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 на производителя;

  2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда EN ISO 14001 на производителя;

  3. За всички типове водомери предмет на поръчката да се представи валиден сертификат за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП);

  4. Участниците да представят хигиенна оценка от Министерството на здравеопазването за хигиенно-токсикологична безвредност на водомерите;

  5. Участниците да представят разрешение за ползване на радиочестотата на системата за дистанционно отчитане;

  6. Водомерите трябва да са преминали първоначална метрологична проверка след 01.01.2012 г., която се удостоверява със съответен знак поставен върху водомера и свидетелство за съответствие с одобрен тип, издадено от оправомощена метрологична лаборатория;

  7. Водомери преминали първоначална метрологична проверка в страната на призводителя ще бъде уважена от възложителя, само ако страната на производство е страна от Европейския съюз и са спазени изискванията на т. 3.3. от Описанието на предмета на поръчката;

  8. Копие от сертификат за съответствие за предлаганите от тях стоки предмет на обществената поръчка, издаден от оторизиран орган в съответствие с НСИОССИ или с валидно удостоверение за одобряване на типа, издадено от Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) или с валиден сертификат за ЕИО одобрен тип или еквивалентно;

  9. Декларация от участника, че ако бъде избран ще може да осигури техническа поддръжка и/или посещение на място в рамките на три работни дни след известие за проблеми при работата на предложените от него стоки;

  10. Декларация от участника, че ако бъде избран ще осигури обучение на персонала за настройка и програмиране на системата, както и за работа със софтуера.

 1. Изисквания към определяне на цената, начина и срока на плащане
  1. Участниците посочват в предложението цени без ДДС;

  2. Цени на предложените водомери:

   1. Предложените цени да са за един брой водомер от съответния размер и тип от Техническите спецификации от тръжните документи;

   2. Посочената цена трябва да включва всички разходи по доставката (мита, данъци, такси и др.) франко мястото на доставка, посочено в т. 5.3.;

   3. Водомерите с резбово присъединяване да се оферират без присъединителни холендри;

  3. Цени за доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на водомери:

   1. Във финансовото предложение да се предложат и цени за отделните компоненти на системата за дистанционно отчитане.

  4. Предложените цени трябва да включват всички параметри описани в Техническите предложения;

  5. Начин на плащане – разсрочено, безкасово по банкова сметка на Изпълнителя до 150 дни след доставката;
 1. Изисквания по доставката
  1. Всяка доставка се изпълнява след писмена заявка от Възложителя;

  2. Доставката на изделията да бъде в оригинални опаковки на производителя;

  3. Доставката се извършва от Изпълнителя до складовата база на „ВКТВ”ЕООД гр. Велинград ул. „Академик Иван Павлов ” 1А
 1. Изисквания за гаранциите по ЗОП
  1. Гаранция за участие (чл. 59, ал. 2 от ЗОП) 650.00 (шестотин и петдесет ) лева представя се при подаване на офертата;

  2. Гаранция за изпълнение на договора (чл. 59, ал. 3 от ЗОП) – в размер на 3% от прогнозната стойност на договора без ДДС, се представя при подписване на договора;

  3. Гаранциите се представят в една от следните форми:

   1. Парична сума внесена по наша сметка:

Бенефициент: „ВКТВ”ЕООД

Банка: СИБАНК АД

IBAN: BG16BUIB98881034332500

BIC: BUIBBGSF

   1. Банкова гаранция в полза на „”„ВКТВ”ЕООД гр.Велинград , безусловна, неделима обхващата целия срок на действие

  1. Възложителят може да задържи гаранцията за участие, при условията на чл. 61 от ЗОП;

  2. Възложителят освобождава гаранцията за участие при условията на чл. 62 от ЗОП;

  3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 63 от ЗОП;

  4. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
 1. Прекратяване на процедурата
  1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

   1. не е подадена нито една оферта за участие или няма допуснат нито един участник;

   2. всички оферти за участие не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

   3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

   4. първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

   5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

   6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

   7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.
 1. Изготвяне и представяне на офертите
  1. При изготвяне на офертите участниците спазват Указанието за изготвяне офертата, приложено в тръжните документи.

  2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, по пощата – с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер;

  3. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

  4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ;

  5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър;

  6. Офертите на участниците след приключване на процедурата, не се връщат;

  7. Офертите се представят в деловодството, на „„ВКТВ”ЕООД” Велинград на адрес: гр.Велинград ул. „Академик Иван Павлов ” 1А всеки работен ден до 16:00 часа на 22.03.2013 г., съгласно обявлението.
 1. Отваряне и разглеждане на офертите
  1. Отварянето на офертите ще се извърши от 10 часа на 25.02. 2013г. в сградата „„ВКТВ”ЕООД” Велинград на адрес: гр.Велинград ул. „Академик Иван Павлов ” 1А .Комисията за провеждане на откритата процедура се назначава съгласно чл. 34 от ЗОП;

  2. Комисията преглежда, оценява и класира офертите в съответствие със ЗОП и предварително обявените условия на принципа на икономически най-изгодна оферта при критерии и тежести, съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка от тръжните документи;

  3. Комисията отваря пликовете по реда на постъпването им и проверява съответствието на съответната оферта с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

  4. Действията на комисията по т. 9.4. са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел;

  5. При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена, а когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, се подписват и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените показатели. Независимо от избрания критерий комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници;

  6. Комисията проверява съответствието на участниците и на офертите им с предварително обявените от възложителя условия;

  7. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участници, съгласно чл. 69 от ЗОП. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря;

  8. Комисията пристъпва към отваряне на плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

  9. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

  10. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

  11. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т. 9.11. резултатите от оценяването на офертите по другите показатели;

  12. Комисията разглежда допуснатите оферти, оценява ги в съответствие с предварително обявените условия и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия;

  13. Комисията съставя и подписва протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите и приключва своята работа с предаване на протокола и събраната документация на Възложителя в посочения, в заповедта за назначаването й, срок.
 1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка
  1. Възложителят обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в съответствие с чл. 73 от ЗОП;
 1. Сключване на договор
  1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка по реда и условията на чл. 41, 42, 43 и 74 от ЗОП с участника определен за изпълнител.с. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5

скачать файл