Описание на обекта на поръчката и технически спецификации към нея


с. 1
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ КЪМ НЕЯ  1. Обект на обществена поръчка:

Обект на обществената поръчка по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 „б” от ЗОП е строителство.


II. Предмет на обществената поръчка:
1. Основен ремонт кухня Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца, обхващащ следните дейности:
Вид СМР

ед. мярка

Количество

 

АС част

 

 

1

Демонтаж врата

бр.

1

2

Разваляне тухлена зидария

м³

4,3

3

Демонтаж паркет

м²

68

4

Изкърпване вароциментова мазилка стени под ламперия

м²

2

5

Очукване (сваляне) мазилка по стени

м²

31

6

Шприцоване стени

м²

31

7

Вароциментова мазилка по стени

м²

31

8

Фаянсова облицовка по стени

м²

31

9

Начукване стени и тавани

м²

145

10

Грундиране стени и тавани

м²

145

11

Гипсова шпакловка тавани

м²

145

12

Латексово боядисване с дишащ латекс

м²

145

13

Изравнителна циментова замазка 2 см

м²

68

14

Настилка теракот

м²

68

15

Цокъл теракот

м'

34

16

Блажно боядисване дограма, вкл.прогонка

м²

57

17

Пренос,натоварване и извозване стр.отпадъци

м³

7

 

ВиК част

 

 

1

Демонтаж мивка

бр.

1

2

Изкопаване улей бетон за РVС ф50

м'

28

3

Д-ка и монтаж РР ф20

м'

35

4

Д-ка и монтаж РVС ф50

м'

28

5

Д-ка и монтаж подов сифон

бр.

2

6

Д-ка и монтаж смес.батерия

бр.

3

7

Д-ка и монтаж бойлер 80 л

бр.

1

8

Д-ка и монтаж водомерен възел

бр.

1

9

Д-ка и монтаж СК ф20

бр.

1

 

ЕЛ част

 

 

1

Демонтаж, доставка и монтаж ЛОТ 4х18

бр.

8

2

Д-ка и монтаж АП

бр.

3

3

Д-ка и монтаж контакти

бр.

5

4

Д-ка и монтаж ключове

бр.

2

5

Прозвъняване ел.инсталация

бр.

1


2. Аварийно укрепване и ремонт конструкция кметство с. Власатица, обхващащ следните дейности:
Вид СМР

ед. мярка

Количество

І

Вътрешен ремонт сутерен

 

 

1

Ръчен изкоп за ивични основи

м³

1,5

2

Кофраж ивични основи

м²

3,5

3

Доставка и полагане бетон В10-подложен

м³

0,2

4

Доставка и монтаж армировка СтАІ-АІІІ

кг

33

5

Доставка и полагане бетон В20-ивични основи

м³

0,5

6

Доставка и монтаж закладни части за колони

кг

14

7

Доставка и монтаж метална конструкция

кг

187

8

Грундиране и двукратно боядисване с блажна боя на метална конструкция

м²

10

9

Възстановяване настилка теракот

м²

5

10

Изкърпване стени и тавани с гипсова шпакловка

м²

16

11

Латексово боядисване стени и тавани

м²

80

ІІ

Ремонт тротоар около сграда (юг и запад)

 

 

1

Доставка и полагане бетон В20 за настилка

м³

1

2

Фрезоване асфалтова настилка

м²

25

3

Доставка и полагане битумен грунд

м²

47

4

Доставка и полагане плътна асфалтова смес с дебелина 5 см около сграда юг и запад

м²

47

5

Натоварване и извозване строителни отпадъци

м³

3


3. Вътрешен ремонт на кметство с. Чирен - изграждане на тоалетни, обхващащ следните дейности:
Вид СМР

ед. мярка

Количество

1

Зидария газобетон 10 см

м²

5

2

Д-ка и монтаж АІ врата 80/200

бр.

1

3

Д-ка и монтаж таван гипсокартон, вкл.шпакловка и боядисване

м²

5

4

Очукване мазилка по стени

м²

20

5

Шприцоване стени

м²

20

6

Вароциментова мазилка стени

м³

20

7

Латексово боядисване стени

м²

30

8

Фаянсова облицовка стени с h=2м

м²

20

9

Грундиране мозайка с бетонконтакт

м²

6

10

Настилка теракот

м²

6

11

Пробиване отвор в каменен зид

бр.

1

12

Д-ка и монтаж РVС тръби ф110

м'

10

13

Д-ка и монтаж РVС тръби ф50

м'

8

14

Д-ка и монтаж ПП ф20

м'

10

15

Д-ка и монтаж моноблок комплект с казанче

бр.

1

16

Д-ка и монтаж мивка среден формат

бр.

1

17

Д-ка и монтаж канела

бр.

1

18

Д-ка и монтаж подов сифон

бр.

1

19

Направа септична яма от бетонови пръстени ф1000 с дълбочина 3 м, вкл.бетонов капак

бр.

1

20

Натоварване и извозване стр. отпадъци

м³

4ІІІ. Срокове за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение на Договора за всяка обособена позиция - до 20 /двадесет/ работни дни от сключване на договора.


ІV. Други:

Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. Всеки участник подава една оферта, в един общ плик, в който съответно поставя толкова попълнени образци на Оферта, колкото са обособените позиции, за които кандидатства. Другите документи се представят в един екземпляр независимо от броя обособени позиции, за които се участва.

Участниците трябва да представят в офертите си Анализна цена за всеки вид операция.


V. Показатели за оценка на офертите
К1 – срок за изпълнение на поръчката;

К2 – цена за изпълнение на поръчката.

Комплексната оценка KO = К1 + К2, където:

К1 = К1мин./К1уч. х 40, където:

К1 мин. е най-краткия от предложените във всички оферти срок за изпълнение на поръчката;

К1 уч. е предложения от съответния участник срок;

* Срокът не може да бъде по-дълъг от 20 работни дни от подписване на Договора.

К2= К2мин./К2уч. х 60, където:

К2 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от предложените такива във всички оферти;

К2 уч. е предложената от съответния участник цена за изпълнение на поръчката.За изпълнител се определя участникът получил най-висок брой точки.
ВАЖНО: Участник, предложил срок за изпълнение на поръчката или цена над прогнозната стойност, извън посочените от Възложителя граници, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
с. 1

скачать файл