Описание на мерките, включени в смр


с. 1 с. 2 ... с. 6 с. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ ХIII. “ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СМР”


ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЯТА НА

МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
Стратегията за местно развитие (СМР) на Сдружение „Местна инициативна група Берковица и Годеч” е базирана на мерки, включени в Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година. Целите и приоритетните направления на стратегията за периода 2012-2015 г. ще се реализират посредством прилагането на 9 (девет) от мерките, залегнали в ПРСР, разпределени по трите приоритетни направления, както следва: две по изпълнение на Приоритет 1, две – по Приоритет 2 и пет – по Приоритет 3. В СМР е заложена финансова помощ за реализиране на Мярка 431 - Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие.


МЕРКИ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЯТА

1

121

Модернизиране на земеделските стопанства

2

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

3

223

Първоначално залесяване на неземеделски земи

4

226

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

5

311

Разнообразяване към неземеделски дейности

6

312

Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

7

313

Насърчаване на туристически дейности

8

321

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

9

322

Обновяване и развитие на населените места

10

431

Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност - за избрани и одобрени МИГ

Мерките ще се прилагат съгласно принципите и процедурите на Регламент на Съвета (EC) 1698/2005 за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Анекс VIII на Договора за присъединяване на България и Румъния, Регламент на Съвета 1463/2006, адаптиращ Регламент (EC) 1698/2005 поради присъединяването на България и Румъния към EC, и Регламенти на Комисията (EC) 1974/2006, съдържащ Подробни правила за прилагане на Регламент на Съвета (EC) 1698/2005 и Регламент на Комисията (EC) 434/2007, изменящ Регламент (EC) 1974/2006, както и други приложими регламенти на ЕО.

Всички мерки ще се прилагат съобразно условията, принципите и процедурите разписани в Наредбите на МЗХ по прилагането на съответната мярка, с изключение на: максималните финансови прагове на допустимите за подкрепа проекти, допустимостта на дейностите по съответните мерки, допустимите кандидати и критериите за оценка. Всички потенциални бенефициенти по проекти трябва да имат постоянен адрес – за физическите лица, и/или седалище – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на МИГ Берковица и Годеч. Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, не отговарят на изискването седалището на лицето да е на територията на МИГ.


121

Модернизиране на земеделските стопанства

Цели на мярката

1. Подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства на територията на МИГ- Берковица и Годеч чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;

2. Подобряване опазването на околната среда;

3. Спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.


Обхват на мярката

Мярката ще се изпълнява на територията на МИГ- Берковица и Годеч и съобразно разпоредбите на Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката.

Допустими кандидати

1. Земеделски производители

2. Признати организации на земеделски производители

Всички кандидати по проекти трябва да имат постоянен адрес – за физическите лица, и/или седалище – едноличните търговци и юридическите лица, на територията на МИГ Берковица и Годеч.

Кандидатите са допустими при следните условия:

- да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

- икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ);

- да използват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР;

- юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;

- юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или да са държавни предприятия, включително създадени по Закона за Селскостопанската академия;

- едноличните търговци и юридическите лица - търговци, да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;

- юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;

- нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие;

- нямат изискуеми публични задължения към държавата;

- не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност (важи за ЕТ и ЮЛ - търговци);

- не са в производство по ликвидация (важи за ЕТ и ЮЛ - търговци);

- финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

Допълнителни условия:

- В случай, че кандидатът изпълнява проект по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР и не е подал заявка за окончателно плащане по същата мярка, той не може да кандидатства по настоящата;

- Всеки ползвател може да кандидатства за помощ по нов проект след окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект във всеки един от следните случаи:

1. предишният проект е одобрен за финансиране по тази мярка;

2. предишният проект е одобрен за финансиране по реда на Наредба № 14 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ, бр. 50 от 2001 г.) (Наредба № 14 от 2001 г.) и той е за същия тип инвестиции, изцяло или частично, като проекта, за който се кандидатства;


Допустими дейности

Специфични за територията допустими дейности:

  1. Закупуване на земеделска техника и инвентар;

  2. Строителство и модернизация на земеделски сграден фонд (цехове за преработка, шоково замразяване, консервиране, сушене и пакетиране, преработка на месо и мляко);

  3. Създаване и възстановяване на трайни и многогодишни насаждения (ягодоплодни, овощни градини, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

  4. Изграждане и рехабилитация на поливна инфраструктура, включително изграждане и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, в това число капково напояване;

  5. Инвестиции за покриване на ЕС стандарти;

  6. Подкрепа за производството на биологична земеделска продукция;

  7. Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти - изграждане на малки търговски обекти за местна селскостопанска продукция;

  8. Маркетинг на земеделската продукция - пазари, празници и фестивали на местни продукти: ягодоплодни, мляко и млечни продукти, билки, мед, изложения на биопродукти.

Както и всички допустими дейности, съгласно Наредба 8/03.04.2008 за прилагане на мярка 121:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или

2. Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или

3. Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

4. Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини (само за посрещане на енергийните нужди на земеделската дейност на кандидатите), и/или

5. Подобряване условията на труд, и/или

6. Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или

7. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или

8. Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.

Финансова помощ се отпуска на:

1. Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти*, както и подготовка на продукцията за продажба**;

2. Признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба;

* Непреработените земеделски продукти могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1 на Наредбата, с изключение на тютюн.

** Преработените крайни продукти, предназначени за продажба, могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 2 на Наредбата, с изключение на тютюн и зехтин.


Допустими разходи

1. Закупуване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда, включително торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижими активи за третиране на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж;

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за:

- опазване компонентите на околната среда;

- получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството, чрез използването на биомаса;

- подобряване на енергийната ефективност;

- съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. такива от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. Инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за достигане съответствие със стандарти на Общността съгласно приложение № 9 на Наредба №8/3.04.2008 г.

5. Инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за пчеларство: транспортни средства и съоръжения, в т. ч. съоръжения за рационализиране на подвижно пчеларство, за съхраняване и първична преработка на пчелен мед и други пчелни продукти, технологични линии, цялостно пчеларско оборудване и оборудване за развъждане на пчели майки;

6. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана с тях малка инфраструктура, както и закупуване, включително чрез финансов лизинг, на техническо оборудване за тяхната експлоатация;

7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения - тези разходи могат да бъдат извършени и преди подаване на заявлението за кандидатстване, но не по-рано от една година. Дейностите и разходите за строително-монтажни работи и за създаване и/или презасаждане на трайни насаждени са допустими за финансова помощ, ако са извършени след датата на посещението на място от МИГ - Берковица и Годеч /Разплащателна агенция (РА);

8. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, включително камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

9. Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, включително закупувани чрез финансов лизинг, за рехабилитация и/или подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, технически средства и съоръжения за съхраняване и/или опазване на водата;

10. Достигане на съответствие с международно признати стандарти (без сертификация) като: а) въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства като: ISO 9000: 2005; ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001; ISO 19011: 2002; ISO 2700; ; системи за управление, базирани на информационни технологии, и др.; б) НАССР; в) въвеждане на Добри производствени практики в земеделските стопанства;

11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

12. Разходи, свързани с проекта, в т. ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии – тези разходи могат да бъдат извършени и преди подаване на заявлението за кандидатстване, но не по-рано от една година. Тези разходи не трябва да надвишават 10 % от общите допустими разходи и действително платените.Допълнителни условия за допустимост на разходите:

- Допустимите разходи за изработка на бизнес план като част от разходите не могат да превишават 5% от общите допустими разходи и 1 % от общите допустимите разходи в случай на проекти само за машини и оборудване за обработване на почвата и за прибиране на реколтата, включително трактори и комбайни;

- Допустимите разходи за закупуването на земя, сгради и друга недвижима собственост не могат да надхвърлят:

1) 10 % от разликата между:

а) допустимите разходи по проекта, предварително намалени с разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост и

б) разходите, свързани с проекта, в т. ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензи .

2) данъчната им оценка към датата на придобиване или към датата на подаване на заявлението за подпомагане в зависимост от това коя от двете оценки е с по-ниска стойност

- Закупуването чрез финансов лизинг на активите по т. 2, 4, 5, 6, 8, 9 и 11 е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив;Недопустими разходи

1. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. Закупуване на лизинг на недвижима собственост;

3. Данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

4. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и разходи, свързани с договор за лизинг и печалба за лизингодателя;

5. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, глоби, неустойки;

6. Принос в натура;

7. Изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

8. Доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е представител три независими ценови оферти при доставка/услуга на стойност над левовата равностойност на 15 000 евро;

9. Търговия на дребно;

10. Закупуване на права за производство на земеделска продукция;

11. Закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;

12. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;

13. Сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;

14. Инвестиции, които представляват обикновена подмяна;

15. Плащания в брой с изключение на разходи за застрахователни премии;

16. Инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

17. Разходите за изготвяне на бизнес план са недопустими в случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки "Създаване на стопанства на млади фермери" или "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес план, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието;

18. Разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомогане, с изключение на тези, за които обратното е изрично посочено;

19. Разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на ЕС;

20. Мита, акцизи, такси;

21. Лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване;

22. Закупуване чрез финансов лизинг на активи по т. 21, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив;

23. Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за водите;


Финансови параметри за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 7000 лева на проект;

Максимален размер - 200 000 лева на проект.Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ на одобрени проекти е в размер на:

- 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

- 50 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

- 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

- 40 % от общите допустими разходи за земеделските производители, които не отговарят на горепосочените условия.

Финансовата помощ се увеличава с 10 % за:

1. инвестиции, директно свързани с производството на мляко;

2. инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на земеделското стопанство на кандидата;

3. инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство;

4. инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата);

5. инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

6. инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството.


Критерии за избор на проекти

КРИТЕРИИ


с. 1 с. 2 ... с. 6 с. 7

скачать файл