Оперативна програма „околна среда 2007 2013 г


с. 1


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

BG161PO005/11/3/3.2/06/27


Проект „Устройство и управление на Природен парк „Шуменско плато“

Договор № DIR-5113326-C-011

Проект № DIR-5113326-2-93


Европейски съюз

Кохезионен фондПроектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“


изх. No 105-O3/ 19.04.2013 гП О К А Н А

ДПП «Шуменско плато», гр. Шумен, ул. „Стара планина” 2, тел. 054/ 800 765, факс 054/ 800 765, на основание чл. 90, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки и Решение № П-10/19.04.2013г. на Десислав Чернев Милев, Директор на ДПП „Шуменско плато”, обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез процедура на договаряне без обявление, при следните условия:1. Наименование и предмет на поръчката – „Изграждане на тунелна връзка и изолиращи прегради” по проект „Устройство и управление на Природен парк „Шуменско плато” изпълняващ се по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, обема от дейности са посочени в приложена към настоящата покана количествена сметка и инвестиционен проект.

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата – чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП.

4. Вид на процедурата – процедура на договаряне без обявление;

5. Място на изпълнение на поръчката – Община Шумен, гр. Шумен, ПП Шуменско плато – пещера „Бисерна”

6. Изисквания за изпълнение на поръчката: – Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на изготвения инвестиционен проект и всички приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.

Всички материали за строежа се доставят с декларации за съответствие от производителя, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Срока за изпълнение на поръчката: срок за изпълнение и СМР вътре в пещерата не може да е по дълъг от 20 дни, но не по – късно от 20.05.2013 г.

Предвид значимостта на пещерата, за размножаване на прилепните популации, с цел избягване на значимо безпокойство и застрашаване живота на защитени видове да не се извършват следните строителни дейности:

-вътре в пещерата да не се правят заварки;
-ако се използва агрегат, той да бъде разположен поне на 30 метра разстояние от пещерата;
-вътре в пещерата да работят не повече от 10 души едновременно;

Съобразно изготвения от ДПП „Шуменско плато“ и одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.” бюджет по проект „Устройство и управление на Природен парк „Шуменско плато” с подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-011 от 02.08.2012г. изпълняващ се по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на строителството, предмет на настоящата поръчка е 47 500 лв./ четиридесет и седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС.


Участниците следва да имат предвид, че съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между ДПП Шуменско плато и Министерство на околната среда и водите в договора, сключен с изпълнителя ще фигурират следните задължения за изпълнителя:


  1. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

  2. да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ;

  3. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в указанията на Договарящия орган съобразно предмета на процедурата, които му се предоставят при подписване на договора;

  4. да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити, включително задълженията по чл. 124 от Общите условия по договора за безвъзмездна финансова помощ, които му се предоставят при подписване на договора;

  5. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;

  6. да докладва за възникнали нередности;

  7. да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

  8. да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

  9. да посочва в документите, които издава при изпълнение на договора, наименованието на оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и дата на договора, по който е извършено плащане;

  10. да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на договора за избор на изпълнител, приложими и по отношение на Възложителя;

да прилага към всеки от разходооправдателните документи (фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност), документ удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочените единични цени и количества.

7. Предмет на поръчката, включително количество и/или обем:

Вторичната връзка представлява защитен тунел който се монтира във входния тунел на пещера „Бисерна” . Целта му е да изолира посетителите от колониите прилепи, които населяват входа на пещерата. Дължината на тунела е около 100 метра. Основните носещи елементи са стоманени рамки с ширина 120см. и височина от 185 до 205 см. Те се изпълняват от затворен профил 50/50/4 мм. И се разполагат през около 3 метра. Монтажа към пода на пещерата става чрез 4 броя сегментни анкери 12 х 120 мм. Връзката между отделните рамки се извършва чрез 10 бр. стоманени поцинковани профили CD60 които равнят с външния ръб на рамките. Върху тях се монтират плоскости шодоустойюиш гипсокартон, като върху тях се поставя химически и водоустойчива мембрана. От вътрешната страна на рамките се монтират 12 бр. поцинковани профили CD60 върху които се монтира водоустойчив гипсокартон. Между магнезиевите плоскости и гипсокартона се монтира минерална вата с дебелина 8 см. На пода се изпълнява изравнителна замазка с дебелина 5 см. Изработка и монтаж на двуслойна метална врата с изолация 1.85м/1.10м. Изработка и монтаж на временна еднослойна метална врата 1.85м/1.10м. Изработка и монтаж на алуминиева врата с PVC пълнеж 1.85м/1.10м.
8.Начин на плащане – Заплащането се извършва еднократно в български лева, по банков път, чрез платежно нареждане, в срок до 30 (тридесет) работни дни след приключване на СМР, срещу представяне на следните документи: оригинална фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.Критерият за оценка на офертите в настоящата поръчка е НАЙ- НИСКА ЦЕНА.

10. Дата и място на представяне на първоначална оферта – Участниците в договарянето в срок до 10:30 часа на 24.04.2013г. в административната сграда на ДПП Шуменско плато гр. Шумен ул. Стара планина №2, следва да представят в запечатан непрозрачен плик „Първоначална оферта за участие в процедурата”.

На плика следва да се посочи следната информация: Първоначална оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Изграждане на тунелна връзка и изолиращи прегради” по проект „Устройство и управление на Природен парк „Шуменско плато”.

В долния десен ъгъл на плика се изписва името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Посочения по горе плик следва да съдържа три отделни запечатани плика

Плик № 1 с надпис ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР съдържащ:

1. Удостоверение за актуално състояние, с дата на издаване не по-рано от 90 дни от датата на провеждане на договарянето или ЕИК.

2. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.

6. Декларация по чл.56, ал.1 т.10 от ЗОП.

Плик № 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, съдържащ:

Техническо предложение.- по образец.

Плик № 3 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА , съдържащ:

Ценова оферта по образец и Количествено-стойностна сметка, изготвена съгласно представената КС.11. Договарянето ще се проведе на 25.04.2013г., от 11:00 часа, в административната сграда на ДПП Шуменско плато гр. Шумен ул. Стара планина №2

по реда предвиден в чл. 92а от ЗОП. При изпращане на пълномощник, последния следва да удостовери представителната си власт с представяне на нотариално заверено пълномощно.11.Лице за контакти: Айнур Велиева – Ръководител проект – тел: 054/ 800 765;
Цялата необходима документация, в т.ч. техническа, e прикачена и следва да изтеглите от www.iag.bg или www.shumenskoplato.net.
С уважение,
ДЕСИСЛАВ МИЛЕВ

Директор ДПП Шуменско плато
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. ДПП „Шуменско плато” гр. Шумен носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.с. 1

скачать файл