Окс “Бакалавър” Специалност “Транспортна техника и технологии”


с. 1
ОКС “Бакалавър”

Специалност “Транспортна техника и технологии”

учебна дисциплина: “Двигатели с вътрешно горене – курсов проект”

Брой кредити: 2

Код


Разпределение по семестри

Аудиторна заетост в часове

Форма за контрол

Вид дисциплина

редовно обучение

задочно обучение

л

СУ

ЛУ

Л

СУ

ЛУ

208

шести

-

-

-

-

-

-

Текуща оценка

задължителна

Водещ преподавател:

гл. ас. д-р инж. Мариан Николов Мутафчиев

гл.ас. инж. Петьо милчев Пискулев
АНОТАЦИЯ:

Целите на разработването на курсовия проект по “Двигатели с вътрешно горене” са:

1. Да даде необходимите умения и навици за проектиране на ДВГ от различен тип и клас

2. Да се реализира теоретично изучения материал в конкретни инженерни решения

3. Да се научат студентите да използват и прилагат различни компютърни програмикурсовият проект обхваща: топлинно; кинематично и динамично изчисляване на двигателя; конструиране на отделни негови детайли и възли.

Методиката за изчисляване на проектирания двигател може да се използва както за “ръчно “, така и за пресмятане с компютър.

Той се разработва самостоятелно, под ръководството на съответния асистент, който осигурява периодични консултации и приема защитата на проекта.

За разработване на курсовия проект са необходими знания по Двигатели с вътрешно горене, Топлотехника, Машинни елементи, Приложна геометрия и инженерна графика, ТММ и ще служи за основа при разработване на курсовата работа по автомобилна техника и курсовия проект по Теория и конструиране на автомобилна техника.

Проектът се разработва на български език.
ПРЕПОРЪЧВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Бояджиев К.Г. и др., Автотракторни двигатели. София, Техника, 1990.

2. Бояджиев К.Г. и др., Конструкция, проектиране и изчисляване на ДВГ.

София, Техника, 1990.

3. Володин А. И., Локомотивные двигатели с внутренего сгорания, М., Транспорт.,1987

4. Генов Г., В. Костов. Ръководство за курсово проектиране по ДВГ. София,

Техника, 1987.

5. Доков П. п., Локомотивни двигатели с вътрешно горене, С., Техника., 19811.

6. Маслинков С. Ст. и др. Теория на двигателите с вътрешно горене. София,

Техника, 1994.

7. Стоянов Д. Ст., Ръководство за курсово проектиране на локомотивни топлинни машини и агрегати, С., ВМЕИ,1982.

8. Симсон А. Э., и др., Тепловозные двигатели с внутренего сгорания.,М., Транспорт,1987.
с. 1

скачать файл