Оферти за технологично сътрудничество


с. 1

ОФЕРТЕН БЮЛЕТИН № BBS/3710/2010

ОФЕРТИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВОBBS (Bulletin Board Service) е системата за разпространение на технологични оферти(предлагане) и технологични заявки(търсене) на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата, които търсят или предлагат определена нова технология.
За да получите координати на фирмата, подала офертата, е нужно да попълните приложения формуляр за проявен интерес и да го изпратите на e-mail адрес: eic@pcci.bg или факс: 032 908983, 908999.
Услугата е безплатна!

1. 10 PL 64BK 3IPY TR

The company from south-east Poland is looking for laser drilling technology. Фирмата от югоизточна Полша търси технология за лазерно пробиване . The company offers products of high quality components to customers from aerospace and automotive industry. The technology will be used for drilling of small and precise holes in  manufactured parts of engines, landing gears and airframes elements. Фирмата предлага продукти с високо качество на компонентите на клиентите от авиационната и автомобилната индустрия. Технологията ще се използва за пробиване на малки и прецизни дупки в готовите части от двигатели, апаратура за приземяване елементи от корпуси на самолети. Technology should be tested and ready for implementation. Технологията трябва да бъдат тествана и готова за реализация.

2. 10 IT 53V2 3IPF TO

An Italian SME offers a an integrated software platform complete with Digital Signage, Audio Diffusion and Proximity Marketing. Италианска МСП предлага интегрирана софтуерна платформа с пълни функции Digital Signage, аудио дифузия и Proximity Marketing. It allows you to easily and quickly create eye-catching multimedia contents, develop interactive kiosk applications, schedules and digital catalogues. Тя ви позволява лесно и бързо да създадете привлекателно мултимедийно съдържание, павилион за интерактивни приложения, схеми и дигитални каталози. Information and promotional clips are displayed on remote screens, audio players and, using the Bluetooth technology, on mobile devices. Информационните и рекламни клипове се показват в отдалечени екрани, аудио плейъри и, с помощта на технологията Bluetooth, на мобилни устройства. License agreement, joint venture or technical cooperation are sought. Фирмата търси Лицензионноионно споразумение, съвместно предприятие или техническо сътрудничество.

3. 10 ES 24E1 3IPN TO

A Research Group of a Spanish University has developed a multiagent system for evaluating automatically sea disasters by the interaction that exists between the atmosphere and the ocean surface. Изследователска група от испански университет е разработила мултиагентска система за автоматична оценка на морски бедствия от взаимодействието, което съществува между атмосферата и повърхността на океана. Monitoring and evaluating within the Ocean CO2 exchange process is a function that requires working with a great amount of data: satellite images and in-situ vessel*s data. Наблюдението и оценка в рамките на процеса на на обмена на CO2 в океана е функция, която изисква работа с голямо количество данни: спътникови снимки и данни от корабите от място . The University is interested in reaching license, technical cooperation, and commercial agreements with technical assistance. Университетът се интересува от постигане на лицензионно, техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ.

4. 10 ES 24E1 3IPL TO

A Spanish research group of an University has developed a laser scanner technique for the non-destructuve analysis of monuments and buildings. Испанска изследователска група към университет е разработила лазерна скенираща техника за недеструктивен анализ на паметници и сгради. This technique also permits to take 3D images that reproduce the objects seen from different perspectives, and to do plans in elevation, cross-sections and to calculate the structure*s displacement.The University is interested in reaching license agreements, technical cooperation and commercial agreements with technical assistance. Тази техника позволява също така да се снимат 3D изображения, които се възпроизвеждат обектите от различни гледни точки, и да се планира издигането, сечението и да се изчислявава на разместването на структурата .Университетът се интересува от постигане на лицензионноионни споразумения, техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ.

5. 10 ES 24E1 3IPI TO

A Research Group of a Spanish University, has made available (and helped to develop) a procedure to balance the intensities of three-phase lines of three and four threads simultaneously and correct the power factor of their load and achieving the minimum loss possible.The University is interested in reaching license agreements, technical cooperation, and commercial agreements with technical assistance. Изследователска група от испански университет, разработила процедура за балансиране на интензитета на трифазни линии от три и четири проводника едновременно и за подобряване на фактора на мощността на натоварване и за постигане на минимална възможна загуба.Университетът се интересува от постигане на лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ.

6. 10 ES 24E1 3IPH TO

Researchers of a Spanish University have developed a new system to produce microcapsules with an air-blast atomizer. This new system for producing microcapsules will allow extending the range of applications of these compounds, for example in the immobilization of cells used in different diseases such as multiple sclerosis, pulmonary emphysema& The University is interested in reaching license agreements, technical cooperation, and commercial agreements with technical assistance. Изследователите от испански университет са разработили нова система за производство на микрокапсули с пулверизатор с нагнетен въздух. Тази нова система за производство на микрокапсули ще позволи разширяване на обхвата на приложение на тези съединения, например в обездвижване на клетките, използвани в различни заболявания като множествена склероза, белодробен емфизем . Университетът се интересува от постигане на лицензионноионни споразумения, техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ.

7. 10 ES 24E1 3IPE TO

A Spanish research group has developed a new kind of drug delivery matrixes to vascularise, cicatrize and regenerate tissues and/or organs. Испанска изследователска група е разработила нов тип матрици за доставяне на лекарството до съдови тъкани, белези и регенеративни тъкани и / или органи. This new product solves one of the most important problems in tissue engineering, such as the poor blood supply for the allografts in the initial phase after implantation.The University is interested in reaching license agreements, technical cooperation, and commercial agreements with technical assistance. Този нов продукт решава един от най-важните проблеми в тъканното инженерство, като например лошо кръвоснабдяване на присаждания в началната фаза след имплантацията.Университетът се интересува от постигане лицензионноионни споразумения, техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ.

8. 10 ES 24E1 3IPD TO

A Spanish Research Group has developed a test for an early diagnose of Avian Ascaridia at an early stage of development through the detection of antibodies in the poultry. Испанска изследователска група е разработила тест за ранна диагностика на птичи грип на ранен етап на развитие, чрез откриването на антитела при домашните птици. Ascaridia Galli is a parasite that affects poultry and that has an important economical impact on farms. Ascaridia Galli е паразит, който засяга домашните птици и има важни икономически последици за земеделските стопанства. The test is carried out by extracting a blood sample from the poultry and detecting the presence of antibodies of the parasite. Partners for licence, subcontracting and commercial agreement are sought. Тестът се провежда чрез извличане на кръвна проба от домашни птици и откриване на наличие на антитела на паразита. Търсят партньори за лицензионно, за подизпълнители и търговски споразумения.

9. 10 PL 63AW 3IP8 TO

Polish manufacturer has developed a technology to produce industrial flooring with increased durability. Полски производител е разработил технология за производството на индустриални подове с повишена издръжливост. The main advantage of this technology include, mixture stability, resistance to grinding and concrete resistance to alcalic aggregate reaction. Основното предимство на тази технология включват, стабилност на сместа, устойчивост на износване конкретни устойчивост на алкална реакция. Moreover, special type of concrete, steel fober reinforced concrete is used. Освен това се използва специален вид бетон, усилен със стоманени нишки. Technology allows for elimination of traditional elements of reinforcement. Технология дава възможност за премахване на традиционните елементи на армировка. Partners interested in technical cooperation or commercial agreement are sought. Партньори се интересуват от техническо сътрудничество или търговско споразумение.

10. 10 PL 64BF 3IIB TO

The Division of Electronics Fundamentals and Radio Engineering from Poland elaborated a highly efficient switched-mode converter with the ability to change its operational state by using an external control signal. Отделът Електроника и радио инженерство от Полша е разработил високоефективен конвертор на включен режим с възможността да сменя работното състояние с помощта на външен сигнал за контрол. The device is compatible with automotive electronic appliances and systems. Устройството е съвместимо с автомобилни електронни уреди и системи. The research institute is looking for an industrial or research partner for technical co-operation. Изследователският институт търси промишлени или изследователски партньори за техническо сътрудничество.

11. 10 PL 64BF 3INT TO

The research institute from Poland elaborated sensors for gas detection based on acoustoelectric interaction. Изследователски институт от Полша е разработил сензори за откриване на газ на базата на електроакустично взаимодействие. They may be applied in environment monitoring and industry. Те могат да се прилагат при мониторинг на околната среда и в промишлеността. The offer includes sensors for hydrogen detection in range to 4% in air and nitrogen dioxide in range to 2000 ppm in air. Офертата включва датчици за откриване на водород в диапазона от 4% във въздуха и азотен диоксид в обхват до 2000 ppm / мин във въздуха. Researchers are interested in license or commercial agreement with technical co-operation in order to construct final product for specific application. Изследователите се интересуват от лицензионно или търговско споразумение с техническо сътрудничество с цел изграждане на крайния продукт за определено приложение.

12. 10 PL 64BF 3IIG TO

One of the universities in Poland developed a complex system for localization and identification of objects which enhances facility management of large areas such as airports. Един от университетите в Полша е разработил комплексна система за локализация и идентификация на предмети, които подобряват управлението на съоръжението на големи площи като летища. The research institute is looking for an industrial company to sign a manufacturing or commercial agreement with technical cooperation. Изследователският институт търси промишлено предприятие, за подписване на производствено или търговско споразумение с техническо сътрудничество.

13. 10 PL 64BF 3II7 TO

A Polish research institute elaborated a technology for enhancing cardiac assist devices to shorten delay of QRS detection (in electrocardiography, the complex consisting of Q, R, and S waves) and enable better adaptation to changing parameters. This research institute is interested in technical co-operation and commercial agreement with technical assistance in order to produce a final medical product and implement it onto the market. Полски изследователски институт е разработил технология за подобряване на сърдечнисъдови помощни приспособления чрез съкращаване на забавянето на откриването на QRS (в електрокардиография, комплексът сес състои от Q, R, и S вълни) и позволява по-добро адаптиране към променящите се параметри. Този изследователски институт се интересува от техническо сътрудничество и търговски договор с техническа помощ с цел да се получи краен медицински продукт и пускането му на пазара.

14. 10 NL 60AF 3IIM TO

A Dutch SME has developed a new technology (based on clean light) to make possible to control pathogens on important agricultural crops. Холандска МСП е разработила нова технология (на базата на чиста светлина), за управление на патогените на важни селскостопански култури. This technology is fundamentally new, compared to the existing UV disinfection methods. Тази технология е принципно нов, в сравнение със съществуващото UV дезинфекция метод. The company is looking for partners (manufacturer or distributor) active in farm or horticulture for a licence or manufacturing agreement. Фирмата търси партньори (производител или дистрибутор), които работят в областта на земеделието или градинарството за лицензионно или производствено споразумение.

15. 10 PL 64BF 3IFK TO

Отдел технологииThe division of the university of technology in Poland prepared the access control systems that use biometric features basing on ultrasonic and thermal images, fingerprint and iris recognition. This technology works despite interference of environmental conditions. The institute is searching for a partner to sign a commercial agreement and provide technical co-operation in order to develop technology and test new applications and than produce final products.отдел технолии на Техническия университет в Полша е разработил системи за контрол на достъпа, които използват биометрични характеристики, базирайки се на ултразвук и термични изображения, пръстови отпечатъци и познаване на ириса . Технологията работи въпреки влиянието на околната среда. Институтът търси партньор, който да подпише търговски споразумение и да предостави техническо сътрудничество с цел развиване на технологията и тестване на нови приложения и производството на крайните продукти.

16. 10 NL 60AF 3I86 TO

A Dutch SME active in plant biotechnology has discovered a method for enhancing the production of plant secondary metabolites and enhancing stress tolerance in plants by modulating the gene expression of relevant transcription factors.  The company is looking for a research organisation or manufacturer active in plant biotechnology for a licence agreement. Холандско МСП, работещо в растителните биотехнологии е открило метод за увеличаване на производството на растителни вторични метаболити и засилване на устойчивостта към стреса в растенията чрез модулиране на генната експресия на съответните транскрипционни фактори. Фирмата търси научноизследователска организация или производител активни в областта на растителната биотехнология , или лицензионно споразумение.

17. 10 ES 25E2 3IOY TO

A Spanish, well-established Institute for chemical research offers an air and moisture stable catalytic system for *click* chemistry, operating in benign conditions and low catalyst loadings.ИИспански, утвърден институт за химически изследвания предлага каталитична система устойчива на въздух и влага за клик -химия, работеща в облекчени условия и ниски каталитични натоварвания . This is a highly efficient system offering the possibility to operate under homogeneous and heterogeneous conditions. Това е високо ефективна система, която предлага възможността да се работи при хомогенни и хетерогенни условия. The institution is interested in technical cooperation and licensing. Институтът се интересува от техническо сътрудничество и лицензионен договор.

18. 10 PL 63AW 3IOW TO

Conveyors for internal transport in the large buildings (factories, magazines, etc.) have been designed and created by Polish company. Полска компания е разработила и създала конвейери за вътрешен транспорт в големи сгради (фабрики, магазини и т.н.). Basing on secret know-how company experts developed system allowing for optimization of working processes, especially, internal transportation. На базата на тайно ноу-хау фирмените експерти разработиха система, позволяваща оптимизиране на работните процеси, по-специално, вътрешен транспорт. Company customizes its products offering solutions adjusted to individual needs of the client. Дружеството персонализира продуктите си, които предлагат решения, насочени към индивидуалните нужди на клиента. Partners interested in license agreement, technical cooperation and commercial agreement are sought. Търсят се партньори с интерес към лицензионно споразумение, техническо сътрудничество и търговско споразумение.

19. 10 ES 25E2 3IOO TO

A Catalan (Spanish) Innovation Centre has developed Artificial Neuronal Networks models to predict flux decline, salt and organic compounds passage through Reverse Osmosis Membranes. The characterisation of the plant using the data-driven models allows the plant operator to run the plant under the optimal conditions in different operating states. В Каталуня (Испания), иновационен център е разработил Изкуствени невронни мрежови модели за прогнозиране на намаляване на енергийния поток, преминаването на соли и органични съединения през мембрани за обратна осмоза . Характеристиката на инсталацията, която използва модели с информационно задвижване,позволява на оператора на инсталацията да управлява съоръжението при оптимални условия в +различните държави на работа. The models can be developed for all kinds of waters. Моделите могат да бъдат разработени за всички видове води. They are looking for different sort of agreements with technology centres or industrial partners. Те търсят различен вид договорености с технологични центрове и индустриални партньори.

20. 20. 10 LT 57AB 3IMQ TR 10 LT 57AB 3IMQ TR

Lithuanian company is looking for a smooth sheet reeling mechanism with a fixed length of the roll. Литовска компания търси механизъм за гладко навиване на листове, с фиксирана дължина на рулото. The technology will be used for the production of steel roofing accessories. Технологията ще се използва за производство на покривни аксесоари от стомана. The offer should include a complete set of equipment and automatic control. Офертата трябва да включва пълен комплект оборудване и автоматично управление. Commercial agreement with technical assistance is expected. Очакват търговско споразумение с техническа помощ.

21. 10 RB 1B1O 3HY1 TO

Serbian SME has developed technology for purification of waters from harmful organic and inorganic substances using processes on electrochemically active micro alloyed and nanostructure solid materials. Сръбско МСП е разработило технология за пречистване на води от вредни органични и неорганични вещества, използващи процеси на електрохимически активни микролегирани и наноструктурни твърди материали. Innovation offers a kind of nanotechnology as a new compact technology of drinking water purification from all substances in ionic, colloid and molecule state. Иновацията предлага един вид нанотехнология като нова компактна технология на пречистване на питейната вода от всички вещества в йонно, колоидно или молекулярно състояние. Serbian company is interested in license agreement, joint further development, testing of new application, adaption to specific needs Сръбската компания се интересува от лицензионно споразумение, съвместни по-нататъшни разработки, изпробване на ново приложение, адаптиране към конкретните нужди

22. 09 BE 0324 3F5A TO

A small belgian SME focuses its activities on innovative microassembly (packaging) of existing sensors and microelectronic COTS (Components Off The Shelf) to perform customized solutions with new functionalities for industrial applications. Една малко белгийско МСП фокусира дейността си върху иновативно микроасемблиране (опаковане) на налични сензори и микроелектронни COTS (Компоненти излезли от употреба) за изготвяне на специализирани решения с нови функционалности за индустриални приложения. This company offers high technology services in and around the fields of microelectronics, microsystems and packaging. Тази компания предлага високотехнологични услуги в ,и около областта на микроелектрониката, микросистеми и опаковки. Collaboration sought: technical cooperation and/or commercial agreement with technical assistance. Желано сътрудничество : техническо сътрудничество и / или търговско споразумение с техническа помощ.

23. 10 PL 63AU 3ICU TO

A small Polish company from Western Poland developed a special, innovative oil additive destined to transmissions, gearboxes and rear axles for repair, reconditioning and protection of all metal-metal friction parts. Малка полска компания от Западна Полша е разработила специална, иновативна добавка за масла, предназначена за трансмисии, скоростни кутии и задни оси , за ремонт, възстановяване и защита на всички метални части от триене . Using of additive makes recondition of the gear-box*s friction pairs without the need of dismantling. С помощта на добавката при ремонт на скоростната кутия не се налага демонтаж. The company is looking for partners interested in introduction of technology on the European Market. Фирмата търси партньори, заинтересовани от въвеждането на технологии за Европейския пазар.

24. 10 GB 41n8 3IMS TO

An East of England electronics design & manufacturing company with many years* experience of producing innovative wireless data video and telemetry products has developed a versatile wireless telemetry system. Компания от източна Англия за производство и дизайн на електроника, с дългогодишен опит в производството на иновативни безжични видео данни и продукти на телеметрията е разработила универсална безжична телеметрична система. It is based on UHF radio, is modular in design, and used as a monitoring mechanism in the water and power industries.The company seeks systems integrators for partnering. It is exhibiting at TIB Electronics Show in Romania in October 2010 and welcomes interest from prospective partners. Тя се основава на радио УКВ, има модулен дизайн, и се използва като механизъм за наблюдение във ВЕЦ И ТЕЦ. Компанията търси системни интегратори за партньорство. Тя участва на TIB Electronics Show в Румъния през октомври 2010 г. и ще се радва на интерес от потенциалните партньори.

25. 10 PL 63AU 3ILX TR

The small Polish company from Western Poland, that is one of the most modern snails breeders in Central-East Europe, is looking for technology for gaining and processing of snail*s caviar. Малкият полска компания от Западна Полша, една от най-модерните охльовъдни ферми в Централна и Източна Европа, търси технология за получаване и обработка на хайвер от охлюв.

26. 10 PL 63AU 3ILU TR

The small Polish company from Western Poland, that is one of the most modern snails breeders in Central-East Europe, is looking for the technology of Criptosina gaining. Малкият полска компания от Западна Полша, една от най-модерните ферми за охлюви в Централна и Източна Европа, търси технологията за получаване на Criptosina.

27. 10 FR 38m5 3HZG TR

A European Consortium started with a French university and involving three Universities and one SME is looking for a European clinical trial research centre to test a highly innovative non-surgical treatment of severe periodontal disease. Европейски консорциум започнал с френски университет и включващ три университета и едно МСП ,търси европейски клиничен изследователски център за тестване на високоиновативно нехирургично лечение на тежка пародонтоза. The expected role of the new partner is to study the effects of the periodontal treatment on the clinical development of asthma crisis from asthmatic patients. Очакваните ролята на новия партньор е да се изследва въздействието на пародонталното лечение върху клиничното развитие на астматичната криза от пациенти с астма.

28. 10 HU 50R8 3ILC TO

A Hungarian SME is developing a prototype to create an Augmented Reality Enterprise solution. Унгарско МСП разработва прототип за създаване на роботизиран мводел за предприемачески решения в реално време. This framework will be able to record, detect and recognize objects and give information or specific details about them. Тази рамка ще бъде в състояние да записва, да открива и да разпознава обекти и дава информация или конкретни детайли за тях. The potential field of application will be health care, construction industry, security sector, retailing and logistic. Потенциална област на приложение ще бъде здравеопазването, строителството, сектора на сигурността, търговията и логистиката. The SME is seeking partners for licence / joint venture agreement to implement the framework in the specific application areas. Това МСП търси партньори за лицензионно / споразумение / смесено дружество за прилагане на рамката в специфичните области на приложение.

29. 10 HU 50S2 3IMT TO

A Hungarian university has developed and applied for a patent of a computer assisted process and system. The software can simulate the manufacturing of sculptured surfaces with high accuracy by complex tools.Унгарски университет е разработил и подал за патент компютърна система за обработка на процеси. Софтуерът може да се симулира производството на скулптурирани повърхности с висока точност от комплексни инструменти. The process is also apt for the three-dimensional visualization of both the model of the workpiece and the machining of it. Процесът е подходящ за триизмерна визуализация и на модела на детайла, и на настройката му. Main advantages are its arbitrary precision and real-time simulation. The university is seeking partners for licence agreement or technical cooperation. Основни предимства са произволната точност и симулацията в реално време . Университетът търси партньори за лицензионноионно споразумение или техническо сътрудничество.

30. 10 DE 1169 3I2W TO

A German research organisation has developed a new detection method for biological material. Немска изследователска организация е разработила нов метод за откриване на биологичен материал. This specific amplified polymorphic DNA-PCR is a species-independent detection method, which allows the determination of the kinship degree of any organism with a high accuracy. Тази специална усилена полиморфна ДНК-PCR е вид независим метод за откриване, което дава възможност за определяне на степента на родство за всеки организъм с висока точност. In comparison to RAPD-PCR this is carried out with a small number of primers that rely on the detection sequence of NotI restriction-endonuclease. В сравнение с PCR RAPD-това се извършва с малък брой на матриците, които разчитат на поредица от откривания на Notl ограничената ендонуклеаза. A partner is sought for a technical cooperation testing and adaptation. Търси се партньор за сътрудничество при техническото изпитване и приспособяване.

31. 10 GR 49R2 3IOK TR

A research team from a Greek Research Centre is preparing a proposal on the valorisation of biomass for the production of hybrid adsorption systems able to remove mixtures of different toxic substances from water. Изследователски екип от гръцки изследователски център е изготвянил предложение за валоризация на биомаса за производството на хибридни системи за адсорбция ,способни да отстраняват смеси от различни токсични вещества от водата. They are looking for partners with technologies for the regeneration of adsorbents, facilities and expertise for production of biochar and activated carbon, lab-scale sorption studies and expertise in design & construction of the pilot plant of a hybrid sorbent. Те търсят партньори с технологии за регенериране на адсорбенти, съоръжения и експертни знания за производство на биоочистващ и активен въглен, широкомащабни лабораторни изследвания за сорбция, и опит в проектирането и изграждането на пилотна инсталация за хибриден сорбент.

32. 10 DE 1169 3IFJ TO

A small German company offers the biotechnological production of glucuronides using recombinant fission yeast strains (Schizosaccharomyces pombe).МММалка немска компания предлага биотехнологично производство на глюкурониди използвайки рекомбинация слред делене на щамове от дрожди (Schizosaccharomyces pombe). Glucuronide production is performed via whole-cell-biotransformation. Large quantities of tailor-made glucuronides (mg to g scale) can be produced and then be utilised, eg as standard substances for drug metabolite safety testing (MIST). Глюкуронидното производство се извършва през клетъчна биотрансформация на цялата клетка. Могат да се произвеждат и след това да бъдат използвани големи количества по мярка произведени глюкурониди (от мг до грам ), например като стандартни вещества за изпитвания за безопасност за лекарствени метаболити (MIST). The company seeks industrial partners for the testing of new applications of this patented technology. Фирмата търси индустриални партньори за тестване на нови приложения на тази патентована технология.

33. 10 CZ 0744 3IOD TR

A Czech SME is looking for technical nano-textile suitable for buildings insulation (outdoor as well as indoor). The company would like to use it for insulating buildings instead of currently used polystyrene boards. Чешко МСП търси технически нано-текстил подходящ за сградна изолация (външна, както и вътрешните). Фирмата желае да го използва за изолиране на сгради, вместо сега употребяваните дъски от стиропор. Commercial agreement with technical assistance or technical cooperation with manufacturing & supplying industries are preferentially sought. Търговско споразумение с техническа помощ или техническо сътрудничество с производство и доставка индустрии преференциално се търси.

34. 10 HU 50S2 3INB TR

A Hungarian university looks for an SME partner to its project proposal. Унгарски университет търси партньор МСП за свое проектно предложение. The main idea is that better understanding of the mechanisms of ageing in lymphoid organs will help to identify potential molecular targets to extend immune health span and significantly ease economical burden posed by the ageing European society. Основната идея е, че по-доброто разбиране на механизмите на стареене в лимфоидните органи ще помогне за идентифициране на потенциални молекулярни цели за разширяване обхвата на имунното здраве и значително да намали икономическото бреме, породено от застаряването на европейското общество. The partner active in applied biotechnology in minor cell isolation and molecular analysis from human blood would carry out assay optimisation and evaluation of purified cells. Партньорът следва да е активен в областта на приложната биотехнология в изолиране на малки клетки и молекулярен анализ от човешка кръв, и ще трябва да проведе тест за оптимизация и оценка на пречистени клетки.

35. 10 DE 76DW 3IHJ TO

A German institute has developed an innovative method for non-destructive testing (NDT) via laser-ultrasound. Германски институт е разработил нов метод за не-деструктивно тестване чрез лазерен ултразвук /NDT/. It can be used for remote non-destructive testing for defects on the surface or in the interior of parts and compounds eg welded joints. Може да се използва за дистанционно NDT тестване на дефекти по повърхността или във вътрешността на части и съединения, например заварени съединения. Materials range from metals to polymers. Материалите варират от метали за полимери. They are looking for partners for experimental studies for the possible application for quality inspection in industrial manufacturing processes. Те търсят партньори за експериментални изследвания за приложение при проверка на качеството в промишлени производствени процеси.

36. 10 NL 60AH 3IO4 TR

A Dutch SME company is specialized in designing and producing sails for catamarans. Холандска компания МСП е специализирана в проектиране и производство на платна за катамарани. Because of the advertisement potential of these sails the company is looking for technology to apply big images on the curved shape of sails without affecting the shape. More specific technology to make a flat image fit on a 3D surface. Поради рекламния потенциала на тези платна на дружеството търси технология за прилагане на големи изображения върху извити платна без да се засяга формата. По-конкретна технология за производство на плосък образ върху 3D площ. And technology to apply full color image parts on sail fabric/sheet. И технология за нанасяне на пълноцветни части от снимка върху платното. Търси се тA technical cooperation or a commercial agreement with technical assistance is aimed at.ехническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ .

37. 10 CZ 0744 3HJQ TO

A Czech research institute has developed low energy depolymerization of waste PET bottles using microwave energy. The products are polymer grade terephthalic acid and ethylene glycol. The process includes the following steps:- depolymerization- separation- purification- dryingSeparation of products is made by filtration and distillation. Чешки изследователски институт е разработил нискоенергийна деполимеризация на отпадъци от PET бутилки с микровълновата енергия. Продуктите са полимерни- терефталова киселина и етилен - гликол. Процесът включва следните стъпки – деполимеризация, отделяне, пречистване-,сушене. ,Сепарацията на продуктите се извършва чрез филтрация и дестилация. License agreement is sought. Търсят лицензионно споразумение .

38. 10 ES 27F4 3IJ8 TO

A Spanish Technology-based SME has developed an integral tool to manage and control the use of energy in industrial plants or buildings.ИИспанско технологично МСП е разработило интегрален инструмент за управление и контрол на използването на енергия за промишлени съоръжения и сгради. The system collects data from several different measuring elements and processes them to be displayed in a friendly format for the user.Системата събира информация от няколко различни измервателни елемента и ги обработва, за да бъдат подредени в удобен формат за потребителя. The tool can modify the current behaviour of energy consumption and thus made to perform the appropriate corrective actions. They are seeking partners for commercial agreement with technical assistance or technical cooperation Инструментът може да промени сегашното поведение на потреблението на енергия и по този начин допринася за извършване на необходимите коригиращи действия. Те търсят партньори за търговско споразумение с техническа помощ и техническо сътрудничество

39. 10 IT 55Y2 3IFW TO

An Italian SME has developed a new product proved to be resistant to DPP4 (Dipeptidyl peptidase-4) enzyme cleavage, the major concern that prevents the use of GLP-1 (Glucagon-like peptide-1), native peptide in diabetes therapy. Италианско МСП е разработило нов продукт който се оказва устойчив на DPP4 (дипептидил пептидаза-4) ензимно разцепване, като най-важно е че пречи на използването на GLP-1 (глюкагон-подобен пептид-1), присъщ пептид при диабетно лечение. A novel patent is pending and the company is looking for partners with whom further develop the product. ПРедстои патентоване на новост и компанията търси партньори, за по-нататъшно развитие на продукта.

40. 10 IT 55Y2 3ILM TO

Италианска компания, разработила оригинално A novel PEGylated filgrastim drug realized by an Italian company is available for co-development and/or licensing out. пегилирано лекарство съдържащо Филграстим, предлага съвместни разработки и / или чрез лиценз. The pharmaceutical product, already developed until clinical phase 1, have to be developed and registered at EMEA (European Medicines Agency) and/or FDA (Food and Drug Administration) for treating neutropenia induced by mielosuppressive antitumor chemotherapy. Фармацевтичните продукти, които вече са разработени до клинична фаза 1, трябва да се разработят и регистрирани в EMEA (Европейската агенция по лекарствата) и / или FDA (храни и лекарства) за лечение на неутропения, предизвикана от анти-туморна химиотерапия.

41. 41. 10 IT 55Y2 3ILR TO 10 IT 55Y2 3ILR TO

A Human Growth Hormone (hGH, somatropine), developed by an Italian company, is available for licensing out. Италианска компания разработила човешки хормон на растежа (HGH, соматропин), предоставя разработката за използване чрез лиценз. The pharmaceutical product was developed until clinical phase 1. Фармацевтичния продукт е разработен до клинична фаза 1. The product, produced using a manufacturing process suggested by the company itself, is obtained at high yield and at high purity. Продуктите, произведени по технология, собственост на компанията, гарантираща най-висока доходност и степен на чистота.

42. 42. 10 GB 41n8 3INN TO 10 GB 41n8 3INN TO

A UK technology transfer company offers a method for producing attenuated viral strains. Британската компания за трансфер на технологии предлага метод за производство на атенюирани вирусни щамове. Attenuated vaccines offer significant health benefits in tackling major viral diseases but producing them carries risks to health and can be inefficient. Атенюирани ваксини предлагат значителни ползи за здравето в борбата с основните вирусни заболявания, но производството им носи риск за здравето и може да доведе до неефективност. Разработеният нов метод, включва култивиране на вируса с концентрации на сулфатни полимери под-смъртоносни дози. This method has resulted in positive antibody responses in laboratory tests. Провеждането на лабораторни тестове са довели до положителен резултат за наличие на антитела . License agreements are sought from vaccine manufacturers. Лицензионни споразумения не са търсени от производителите на ваксини.

43. 43. 10 IT 52T6 3IO8 TO 10 IT 52T6 3IO8 TO

An Italian company has developed an evaluation system for planar reaching movements.Италианска фирма е разработила система за оценка на влиянието на планарните движения. The system permits to detect sensorimotor and cognitive alterations caused by experimental and/or pathological conditions such as movement disorder diseases, Alzheimer*s disease, Multiple Sclerosis* disease. Системата позволява да се открие сензомоторните и когнитивните промени, причинени от опитни и / или патологични състояния като разстройство на двигателните функции, болестта на Алцхаймер, множествена склероза и др. The motor behavioural analysis system includes a complete set of software tools for neurological diagnosis and person-centric rehabilitation treatments. Поведенческият анализ на системата включва пълен набор от софтуерни инструменти за неврологични диагностика, лечение и рехабилитация на ЦНС. The company is looking for technical co-operation. Фирмата търси техническо сътрудничество.

44. 44. 10 CZ 0744 3IOB TR 10 CZ 0744 3IOB TR

A Czech SME is looking for a material in a form of nano-painting or nano-coating suitable for buildings? Чешка фирма търси материал за нано-боядисване или нано покритие, за изолация на сградиinsulation (outdoor as well as indoor). (както външна така и вътрешна). The company would like to use it for insulating of buildings instead of currently used polystyrene boards. Фирмата иска да използва материала за изолиране на сгради, вместо използваните в момента плоскости от полистирол. Commercial agreement with technical assistance with manufacturing & supplying industries are preferentially sought. Фирмата търси сключване на търговско споразумение за техническа помощ с производство и доставка.

45. 45. 10 US 87GA 3IO9 TR 10 US 87GA 3IO9 TR

A large US company is looking for collaborators to share the results and cost of identifying new approaches that use biotechnology to manipulate carbohydrate yields in crop plants. Голяма американска компания търси сътрудници за участие в разходите и последващи резултатите за откриване на нови подходи за използване на био-технология за влияние на производството на въглехидрати в културните растения. They are interested in collaborative R&D opportunity. Интересуват се от възможност за съвместни научно-изследователски дейности.

46. 46. 10 US 87GA 3IO7 TR 10 US 87GA 3IO7 TR

A large US company is looking for collaborators to share the results and cost of identifying new approaches that use biotechnology to control pathogenic nematodes. Голяма американска компания търси сътрудници за участие в разходите и последващи резултатите за откриване на нови подходи за използване на био-технология за контрол на нематодна инфлуенца. They are interested in collaborative R&D opportunity. Интересуват се от възможност за съвместни научно-изследователски дейности.

47. 47. 10 LV 58AD 3I9A TO 10 LV 58AD 3I9A TO

A Latvian research institute has developed a new technology for production of healthy cheese and bread chips-like snack. Латвийски изследователски институт е разработил нова технология за производство на здравословен чипс със сирене и хляб, като закуска. The snack does not contain preservatives, synthetic dyes and can be enriched by spices, vitamins, microelements. Закуската не съдържа консерванти, синтетични багрила и може да бъдат обогатена с подправки, витамини и микроелементи. The product is nourishing, delicious and crispy and it complies with requirements recommended for children and teenagers. Продуктът е пълноценна, вкусна и хрупкава закуска, отговаря на изискванията и се препоръчва за деца и юноши. Institute is looking for partners for technology further development in the context of industrial large scale manufacturing and joint venture. Институтът търси партньори за по-нататъшно технологично развитие, производство в по-голям мащаб и изграждане на съвместното предприятие.

48. 48. 10 IT 52T6 3IO1 TO 10 IT 52T6 3IO1 TO

An Italian company has designed a motion sensitive glove to investigate sensorimotor and cognitive alterations caused by experimental and/or pathological conditions such as multiple sclerosis and motor disorders. Италианска фирма е разработила предложение чувствителни ръкавица за разследване сензомоторна и когнитивни промени, причинени от опитни и / или патологични състояния като множествена склероза и нарушения на двигателя. The kinematics of finger opposition movement is detected and analysed thanks to a specialised software providing tools for calculating both spatial (ie wrong finger touch in the sequence) and temporal parameter of motor sequences. Кинематиката на опозиционното движение пръст се открива и анализира благодарение на специализиран софтуер за осигуряване на инструменти за определянето както пространствено (т.е. погрешно докосване пръст в редицата) и времеви параметри на моторните серии. The company is looking for technical co-operation. Фирмата търси техническо сътрудничество.

49. 49. 10 PL 64BF 3INS TO 10 PL 64BF 3INS TO

The Institute of Electronics from Poland developed fast and flexible programmable controller for controlling industrial processes. Полски институтът по електроника е разработил бързо и гъвкаво програмируеми контролери за контрол на производствени процеси. It gives high speed of program execution and possibility of further optimization of a control program. Те допринасят за висока скорост на изпълнение на програмата и възможност за по-нататъшно оптимизиране на програмата за контрол. The research institute is looking for a R&D or industrial partner to sign a commercial agreement with technical cooperation and/or financial support. Изследователският институт търси възможност за съвместни научно-изследователски дейности или партньор за подписване на търговско споразумение за техническо сътрудничество и / или финансова подкрепа.

50. 50. 10 HR 89GJ 3ILG TO 10 HR 89GJ 3ILG TO

Fully developed, verified and scalable process permitting lactic acid production from starch based substrates without conventional enzyme pre-treatment (saccharification) that can also run on a semi-solid substrate. Напълно изградена, проверен и мащабируем процес, позволяващ образуването на млечна киселина от нишестени основи, с изключение на предварително третираните с конвенционалните ензим (захарификация), която така също може да премине в полу-твърд субстрат. Production costs reduction, increased choice of starting materials (including waste products) and the potential to enable lactic acid and bioethanol co-production. Процесът позволява намаляване на производствените разходи, по-голям избор на изходни материали (включително отпадъчни продукти) и възможност за съвместно производство на млечната киселина и био-етанол.Developed by a Croatian academic institution seeking industrial partners to commercialize through licensing of the IPR. Разработено от хърватски академична организация, която търси производител, като предоставя лиценз за правата върху интелектуална собственост.

51. 51. 10 PL 64BD 3INJ TR 10 PL 64BD 3INJ TR

A SME from Poland, manufacturer and producer of cosmetics products such as: liquid shampoo, soaps, etc. is looking for filling systems designs and manufactures world class liquid filling machines, capping machines, and labellers for bottling speeds up to 150 bottles per minute. МСП от Полша, производител на козметични продукти като: течни шампоани, сапуни и др. търси проектанти и производители на пълначни системи за течни продукти от световна класа, машини за производство на капсули и етикетиращи машини за бутилиране със скорости до 150 изделия в минута. The technology sought should be tested and introduced on the market, serviceable in East Europe. Технология трябва да бъде тествана и представена на пазара в Източна Европа.

52. 52. 10 PL 64BF 3IIF TO 10 PL 64BF 3IIF TO

The research institute from Poland developed a programmable logic controller, in which the control algorithm is implemented as hardware. Изследователски институт от Полша е разработил програмируем логически контролер, в които контролният алгоритъм се реализира като хардуер. This solution ensures higher speed and flexibility of application used for controlling industrial processes. Това решение гарантира по-висока скорост и гъвкавост на приложението, използвано за контрол на производствени процеси. The research institute wants to cooperate with an industrial company or R&D entity in order to sign commercial agreement with technical cooperation and financial support. Изследователският институт иска да си сътрудничи с промишлено предприятие или изследователска и развойна организация, за да подпише търговско споразумение за техническо сътрудничество и финансова подкрепа.

53. 53. 10 PL 64BF 3IFG TO 10 PL 64BF 3IFG TO

A group of researchers of the Measurements and Control Systems Division from Poland developed a prototype of a miniature device, which protects hearing and provides a wireless communication among users. Група изследователи от Полша в областта на измерванията и контрола на системи е разработил прототип на миниатюрно устройство, което предпазва слуха и осигурява безжична комуникация между ползвателите. It may be implemented for workers* protection against noise in many industries. Тя може да се прилага за защита от шум на работници в много отрасли. The researchers are looking for industry or service companies that would support development of the device or/and distribute it onto market. Изследователите търсят производствени фирми или фирми от сферата на услугите, които да финансират развитието на устройството или / и да го разпространи на пазара.

54. 54. 10 PL 64BF 3II9 TO 10 PL 64BF 3II9 TO

Researchers from Poland elaborated a method for testing analogue and mixed electronic systems. Изследователи от Полша са разработили метод за изпитване на аналогови и смесени електронни системи. The technology does not require great measurement accessibility and enables to decrease time and cost of diagnosis. Технологията не изисква голема достъпност за измерване и позволява да се намали времето и разходите за диагностика. The researchers are looking for a manufacturer of electronic systems to sign a commercial agreement and/or technical co-operation in order to implement the solution. Изследователите търсят производител на електронни системи, за да подпише търговско споразумение и / или споразумение за техническо сътрудничество, с цел прилагане на метода.

55. 55. 10 FR 38m9 3INV TO 10 FR 38m9 3INV TO

A French company specialized in security and strategic watch technologies has developed a turnkey CCTV video system (closed-circuit television) for urban security, using wireless components (modem + router) monitoring multipurpose surveillance cameras. The complete system is five times cheaper than current technologies bought by public communities. Френска фирма, специализирана в областта на сигурността и стратегически технологии, е разработила CCTV видео система (телевизия тип „затворен кръг”) за градска сигурност "до ключ", като се използват безжични компоненти (модем + рутер) за многофункционалните камери за наблюдение. Цялостната система е пет пъти по-евтино от сегашните технологии, закупени от общините. The French company is looking for joint ventures with foreign integrators and contractors handling public procurement. Френската компания търси предприятия за съвместна дейност и изпълнители на обществени поръчки.

56. 56. 10 CH 84FD 3IMK TO 10 CH 84FD 3IMK TO

A Swiss company with strong experience in 3D fluid flow modeling, including pressure and shear stress distributions, as well as fluid/structure interaction, is interested in collaborating with implant and medical device manufacturers or research institutes for testing new applications. Швейцарската компания с голям опит в 3D моделиране на флуидни потоци, включително на налягане и разпределяне на напречно напрежение, както и взаимодействие течност /структура, се интересува от сътрудничество с производителите на медицински устройства или изследователски институти за тестване на нови приложения. Design optimization of stents, valves, pumps or novel drug delivery systems are among the targeted applications. Приложения в областта на оптимизиране конструкция на стендове, клапани, помпи или нови системи за доставка на лекарства.

57. 57. 10 FR 38m7 3GSZ TO 10 FR 38m7 3GSZ TO

A French inventor has developed an innovation and portable refrigeration system that uses electromagnetic field cold phenomena. Френски изобретател е разработил иновациите и портативни хладилна система, която използва феномена на студеното електромагнитно поле. The system is self-contained and allows with pre-frozen cartridge, keeping at lower temperature drinks, liquids, vaccines. Системата е самостоятелна и дава възможност с предварително замразена касета, да се осигури ниска температура на напитки, течности, ваксини. A licence agreement is sought. Необходимо е лицензионно споразумение се иска.

58. 58. 10 ES 29G6 3IOP TR 10 ES 29G6 3IOP TR

A European consortium of R&D centres and companies, leaded by a Spanish R&D centre, is preparing a proposal for the call NMP.2011.1.3-1. Европейски консорциум състоящ се от изследователски и развойни центрове и компании, ръководен от испански център за изследване и развитие, подготвя предложение по покана NMP.2011.1.3-1. The consortium is looking for, at least, one SME that manufactures of chemical analytical equipment or components with R+D capacity. Консорциумът търси най-малко едно МСП, които произвеждат оборудване за химически анализ или компоненти за него, с капацитет за ИРД. Its role in the project will be to participate in the research to develop and improve its equipment for the detection and quantification of nanoparticles in final products and environmental samples. Неговата роля в проекта ще бъде да участват в научни изследвания за разработване и подобряване на оборудването за откриване и количествено определяне на нано-частици в крайните продукти и проби от околната среда. Deadline: 04/10/2010. Краен срок: 04.10.2010.

59. 59. 10 RO 662B 3IN4 TO 10 RO 662B 3IN4 TO

A Romanian research institute designed an ecologic diesel bio-fuel intended to substitute the classic petrochemical fuel and developed the process for preparing it. Румънски изследователски институт е създал екологично, дизелово био-гориво, предназначено да замести класическите горива и нефтопродукти и развива процеса на подготовката му. The main innovative aspect and advantage of the offer: it is obtained from vegetable oils. Type of partner sought: manufactures company to produce and sale it under license agreement. Основните новаторски аспект на офертата: то се получава от растителни масла. Института търси производствена или търговска фирма за сключване на лицензионно споразумение.

60. 60. 10 DK 20B3 3IO3 TO 10 DK 20B3 3IO3 TO

Small Danish company has in cooperation with architects developed a new advertising frame/sign for extensive and high-end advertising in public areas like airports, train stations, large shopping centre etc.The product is really innovative utilizing the possibilities within newest LED technique, aluminium profiles, and simple and easy change of the adverts displayed.The company is interested in manufacturing or commercial agreements with companies interested in this new innovative product. Малка датска фирма в сътрудничество с архитекти е разработила нова рекламна рамка / знак за широки и високи реклами на обществени места като летища, гари, големи търговски центрове и др. Продуктът е наистина иновативен, като се използват възможностите на най-новата LED техника, и алуминиеви профили и дава възможност за проста и лесна промяна на обяви и екрани. Компанията се интересува от производствените и търговски споразумения с компании, които се интересуват от този нов иновативен продукт.

60. 60. 10 DK 20B3 3IO3 TO 10 DK 20B3 3IO3 ДА

Small Danish company has in cooperation with architects developed a new advertising frame/sign for extensive and high-end advertising in public areas like airports, train stations, large shopping centre etc.The product is really innovative utilizing the possibilities within newest LED technique, aluminium profiles, and simple and easy change of the adverts displayed.The company is interested in manufacturing or commercial agreements with companies interested in this new innovative product. Малка датска фирма в сътрудничество с архитекти е разработила нова рекламна рамка / знак за широки и от висок клас реклами на обществени места като летища, гари, голям търговски център и т.н..Продуктът е наистина иновативен с използване на възможностите в рамките на най-новата LED техника, алуминий профили, и просто и лесна смяна на рекламни обяви. Компанията се интересува от производствени и търговски споразумения с компании, заинтересовани от този нов иновативен продукт.

61. 61. 10 US 87GA 3IN3 TR 10 US 87GA 3IN3 TR

A large US company is looking for proposals to develop or adopt compact chillers that can be driven by sun-warmed water of < 70C° They are interested in joint development, development contract, licensing and equipment supply. Голяма американска компания търси предложения за разработване и приемане на компактни охладители, които могат да бъдат задвижвани от затоплена вода от слънцето до <70C · Те се интересуват от съвместно развитие, договор за развитие, лицензиране и за доставка на оборудване.

62. 62. 10 ES 25E2 3IN0 TO 10 ES 25E2 3IN0 ДА

A research group of the University of Barcelona with wide experience in medical image processing has developed a new computerized method for an accurate radiological diagnosis of bone metastases. Изследователска група от университета в Барселона с богат опит в медицинската обработка на изображения е разработила нов компютъризиран метод за съставяне на точна радиологична диагноза на костни метастази. The research group is mainly looking for a license agreement with an industrial partner, but other collaborations may be considered (co-development, financial resources, etc.). Изследователската група търси главно лицензионно споразумение с индустриален партньор, но може да разгледа и други сътрудничества (съвместно развитие, финансовите средства и т.н.).

63. 63. 10 IS 81ET 3INM TO 10 се 81ET 3INM ДА

An Icelandic SME is offering optimizing inventory management software specifically designed to reduce purchasing manager?s workload and improve processes in inventory management by ensuring more accurate forecasting and ordering. Исландско МСП предлага оптимизиране на софтуер за управление на материалните запаси, специално предназначен за намаляване обема на работа на мениджър покупки и подобряване на процесите в мениджмънт материални запаси, като се гарантира по-точно прогнозиране и поръчки. The system offers comprehensive sales forecasting features, order proposals, easy sales history adjustments and graphical displays to provide a more detailed and accurate overall overview.  The company is looking for partners for a licensing or a commercial agreement. Системата предлага цялостна прогнозиране на продажбените функции, за предложения, достъпни корекции при история на продажбите и графичен дисплей за предоставяне на по-подробна и точна представа за това. Фирмата търси партньори за лицензиране или търговско споразумение.

64. 64. 10 GB 44O7 3IN7 TR 10 GB 44O7 3IN7 TR

A global pharmaceutical company with an office in London is seeking novel CNS (central nervous system) therapeutics for schizophrenia and Alzheimer*s Disease. Глобална фармацевтична компания с офис в Лондон търси нови ЦНС (централната нервна система) терапии за лечение на шизофрения и болестта на Алцхаймер . The company is also interested in platform technologies applicable in these areas, such as in vivo imaging and animal efficacy models. Компанията има интерес и в платформа технологии, приложими в тези области, като например ин виво изображения и ефикасност на животински модели. They are open to early stage opportunities including those from academia for licensing and possible joint studies. Те са отворени за началото на възможности за кариера, включително тези от академичните среди за лицензиране и евентуални съвместни изследвания.

65. 65. 10 GB 44O7 3IN8 TR 10 GB 44O7 3IN8 TR

A global pharmaceutical company with an office in London is seeking novel therapeutics and new drug targets for metabolic disorders, with a special interest in obesity. Глобална фармацевтична компания с офис в Лондон търси нови терапии и нови хапчета насочени към метаболитни нарушения, с особен интерес към затлъстяване. They are open to early stage opportunities including those from academia for licensing and possible joint studies. Те са отворени за началото на възможности за кариера, включително тези от академичните среди за лицензиране и евентуални съвместни изследвания.

66. 66. 10 GB 44O7 3IN6 TR 10 GB 44O7 3IN6 TR

A global pharmaceutical company with an office in London is seeking novel oncology therapeutics (with special interest in prostate cancer) and new drug targets in cancer-specific proliferation/survival signals. Глобална фармацевтична компания с офис в Лондон търси нови онкологични терапии (с особен интерес от рак на простатата) и нови хапчета насочени към специфични сигнали за раково разпространение / оцеляване . They are open to early stage opportunities including those from academia for licensing and possible joint studies. Те са отворени за началото на възможности за кариера, включително тези от академичните среди за лицензиране и евентуални съвместни изследвания.

67. 67. 10 RO 662B 3IMC TO 10 RO 662B 3IMC ДА

A Romanian software company developed a traffic safety camera warning system for iPhone users. Румънска софтуерна компания е разработила система за предупреждение на камера за безопасността на движението за iPhone потребители. The system emits audible and visual warnings when approaching a speed camera, indicates the actual speed, the permitted speed limit and the distance between the vehicle and the registering camera. Системата излъчва звукови и визуални предупреждения, когато се приближава до камера за скоростта, показва действителната скорост, допустимо ограничение на скоростта и разстоянието между превозното средство и регистриращата камера. The company seeks joint ventures creation, technical cooperation with adaptation to specific needs or commercial agreement with technical assistance. Фирмата търси създаването на съвместни предприятия, техническо сътрудничество с адаптиране към специфичните нужди или търговско споразумение с техническа помощ.

68. 68. 10 PL 61AL 3INE TO 10 PL 61AL 3INE ДА

A Polish university has carried out a research, which was based on a field experiment in which artichoke was grown using both foliar and soil mineral fertilization. Полски университет проведе изследване, базирано на полеви експеримент, при който артишока се отглежада използвйки едновременно листно, така и минералното торене на почвата. It was found that the yield size depends on NPK dose, the proportion of nutrients used in fertilization (N:P:K). Установено е, че размерът на доходността зависи от дозата NPK, пропорцията на хранителните вещества, използвани в торене (N: P: K). Because artichoke may be used as a material in production of livestock fodder, value of this proportion defines basic quality parameters of this fodder component. Тъй като артишока може да се използва като материал в производството на животински фуражи, стойността на този дял определя основните параметри за качество на тази фуражни компоненти. The university is seeking manufacturing agreements. Университетът търси производствени споразумения.

69. 69. 10 ES 23D1 3INC TR 10 ES 23D1 3INC TR

A Spanish Technological Centre looks for an unobtrusive sensing technology to be integrated in textiles or anchorages of automobile components, aimed to extract bio signals from the driver. Испански Технологичен център търси дискретна сензорна технология за интегриране в текстила и закрепването на автомобилни компоненти, с цел да се извлекат биологични сигнали от водача. The requested technology can be ready to use or need some adaptation for the new requirements. Исканата технология може да бъде готова за употреба или изисква адаптиране към новите изисквания. The Centre looks for a partner to jointly design and develop a new product, with the mentioned technology, that will be exploited by providers in large quantities, supplying the automotive industry and other. Центърът търси партньор за съвместно проектиране и разработване на нов продукт, на споменатите технологии, които ще бъдат използвани от доставчици в големи количества, които предоставя на автомобилната и други промишлености.

70. 70. 10 GB 41n8 3ILK TO 10 GB 41n8 3ILK ДА

A UK analytical company provides expertise & analysis for clients related to human health research, diagnosis and monitoring. Аналитична компания от Обединеното Кралство предоставя експертиза и анализ на клиенти, свързани с научни изследвания в здравеопазването, диагностика и мониторинг. With over 20 years experience they are one of the leading analytical companies in support of health surveys, smoking cessation programmes, epidemiological studies, novel drug development and the reformulation of existing drugs. С над 20 годишен опит, те са една от водещите аналитични компании в подкрепа на здравните проучвания, програми за отказване от тютюнопушенето, епидемиологични проучвания, разработване на нови лекарства и преформулиране на съществуващите лекарства. The MHRA GLP/GCP accredited company offers its expertise and facilities and is looking for technical cooperation with research centres etc. MHRA GLP/ GCP акредитирана компания предлага своите познания и съоръжения и търси техническо сътрудничество с изследователски центрове и т.н.

71. 71. 10 TR 97NA 3IFO TR 10 TR 97NA 3IFO TR

A Turkish satellite manufacturer in Izmir is looking forward to cooperate with a test laboratory or university in which they can test their antennas as transreceiver for their new project. Турски второстепенен производител в Измир очаква да си сътрудничат с тест лаборатория или университет, в който да може да тества своите антени като ретранслатор за новия си проект. Project partners need to have experiences on testing antennas and relevant technology areas. Партньори по проекта трябва да имат опит в областта на изпитване на антени и съответните технологични области.

72. 72. 10 LT 57AB 3H5N TR 10 LT 57AB 3H5N TR

Company from Lithuania which specializes in construction of hand crafted log houses is searching for insulating (interim) material to use between logs. Компания от Литва, която е специализирана в изграждането на ръчно изработени дървени къщи търси материал за изолиране (временно) за ползване между трупите. The process with this material must be quick, simple and easy to perform. Процесът с този материал трябва да бъде бърз, прост и лесен за изпълнение. Company is looking for commercial agreement with technical assistance. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

73. 73. 10 US 87GA 3IN2 TR 10 US 87GA 3IN2 TR

A large US company is looking for proposals for ultra-compact food composition measurement systems that can measure fat, protein and carbohydrate without destroying the food being sampled. To be of interest, the technology should be small enough to be incorporated in handheld terminals. Голяма американска компания търси предложения за система за измерване на ултра-компактни хранителни състави, която може да измерва мазнини, протеини и въглехидрати , без да се унищожават при вземане. За да бъде от интерес, технологията трябва да бъде достатъчно малка, за да бъде включена в мобилни терминали. Интересуват се от съвместно развитие, договор за развитие, лицензиране и за доставка на оборудване.

74. 74. 10 BE 0324 3HCK TO

Белгийски изследователски екип е разработил триоксопиримидин-циклодекстрин комплекс полезен за лечение или превенция на бронхиални възпалителни заболявания. Лабораторията търси възможност за лицензиране на съединенията, фармацевтичния състав и начина им на синтез.

75. 75. 10 PL 62AQ 3IMI TO

Изследователско звено от североизточната част на Полша е разработило система за измерване на температурата в дадена точка на механични устройства. Тази система може да се използва за измерване на температурата на повърхността на компоненти и машинни елементи. Разработеният продукт може да се използва за проверка на техническата изправност на машините. Изследователското звено се интересува от техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

76. 76. 10 GB 46P4 3ILN TO

Шотландско МСП е разработило състояние на система за управление на осветлението на сграда с модерен дизайн, позволяващо намаляване на енергийното потребление. Системата има много важни характеристики,които чувствително намаляват разходите за живот на собствеността. Компанията се стреми да намери партньори за създаване на лицензионни споразумения, техническо сътрудничество и съвместно предприятие за достъп до нови пазари.

77. 77. 10 GB 46P4 3INY TO

Шотландско МСП е разработило гъвкави електронни лабораторни бележници използвани от академични изследователски биомедицински лаборатории за структуриране, споделяне и архивиране на експериментални данни и друга лабораторна информация, като протоколи и бележки от срещи. Компанията се интересува от лиценз и търговски споразумения с техническо сътрудничество с лаборатории, университети, медицински лаборатории и изследователски институти.

78. 78. 10 GB 46P4 3INP TO

Шотландската компания с опит в липидния анализ търси партньори, заинтересовани от търговски споразумения с техническа помощ. Фирмата разполага със специалист, акредитирана лаборатория за анализ на липиди (масла и мазнини), която предлага изключително обхват на аналитичните услуги на широк кръг от прозводства. Компанията се интересува от техническо сътрудничество с Организации заклинични проучвания или други фирми от здравеопазването.

79. 79. 10 GB 41n8 3IO0 TR

Организация, базирана в Източна Англия в момента разработва предложение за Сгради с Енергийно ефективно повикване FP7 (EeB.ENV.2011.3.1.5-1). Консорциумът в момента търси научни институти, търговски дружества или университети с опит в развитието на контроли и сензори за сгради. Търсеният партньор ще трябва да съдейства за развитието на нови сензори и система за контрол по време на проекта.

80. 80. 10 AT 0105 3IMV TO

Австрийска софтуерна компания представя вградени физически модели на процеси, които позволяват да се предскаже, планира и оптимизира процеса- резултат на автоматизация. Предимствата включват до 100 пъти по-бързо програмиране и препрограмиране на комплексни роботизирани процеси, както и и за не-робот, или от не-процесни експерти. В резултат на това намалява времето, разходите и рисковете на автоматизация с роботи. Фирмата търси лицензиране и техническо сътрудничество. Техническа помощ ще се предоставя от компанията.

81. 81. 10 DE 1484 3INA TR

Немски университет търси партньори, за да представи проект, чиято цел е да замени някои от елементите платинен група (Pd. Pt на PGM, Ag, Au, и Ni) с помощта на нано частици с различен състав за метализация на електронни компоненти, UBMs и плътни пасти, с високи технически, икономически и екологични критерии. Проектираните нови материали показват ниски температури на топене (енергийна ефективност), но високи работни температури.

82. 82. 10 DK 202G 3IGV TR

Датско интензивно научноизследователско МСП в областта на медицинските изделия в района на Копенхаген търси норвежко МСП-партньор с опит в областта на хардуера и ASIC за Европейски проект по Програма за изследвания за МСП . Проектното предложение е да се разработи медицинско изделие за използване в случай на зъбно разстройство, което ще осигури концепция за лесно лечение на пациентите.

83. 83. 10 ES 28G2 3IMJ TO

Испанска изследователска институция е патентова електрокатализатор поддържан от Въглеродни нано намотки за анод и / или катод от горивни клетки с ниска температура. Този материал осигурява висока проводимост и уникални електронни и повърхностни качества, които подобряват енергийната ефективност по време на работа на горивните клетки. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от лицензионно споразумение за използване на този материал в промишлени процеси за производство на горивни клетки и / или неговите компоненти.

84. 84. 10 TR 99PD 3IM8 TO

Турско МСП, с опит в машинната визия и управление на процеса, е разработило машина, която разделя стъклени трошици от камък, керамика, алуминий и порцелан, премахвайки стъклото от примеси. Фирмата предлага търговско споразумение с техническа помощ.

85. 85. 10 TR 99PD 3IMO TO

Турско МСП, което има опит в системи за машинна визия е разработила автоматична система. Тя позволява на мебелни фабрики да правят персонализирано производство с помощта на гъвкави дървообработващи машини и контрол на качеството в реално време. Фирмата предлага търговско споразумение с техническа помощ на предприятията за производство на мебели.

86. 86. 09 CH 84FB 3DZD TO

Несигурността по отношение на здравето и потенциални ефекти върху безопасността на произведените наноматериали създават необходимостта от активна оценка на риска и контрол на риска от производството. Швейцарската компания за услуги предлага сертифициран наноспецифичен мениджмънт за управление на риска и контролна система, която представлява интерес за производителите и разпространителите на наноматериали, търговци на дребно, както и застрахователи, инвеститори и органи. Търсено сътрудничество : техническо сътрудничество и / или търговско споразумение с техническа помощ.

87. 87. 10 ES 27F4 3IKG TR

Испански предприемач вече е разработил Социален мрежов уеб инструмент, занимаващи се със "Солидарност" Икономика и Времеви банки. Тази инициатива вече е наградена в два случая, като иновативна бизнес идея и сега той иска да организира амбициозен план за използване и разпространение на технологията. Той търси партньори, занимаващи се с информационни и комуникационни технологии и социална мрежа за съвместно сътрудничество, за да представи тази идея на пазара.

88. 88. 10 US 87GA 3IMM TR

Голяма американска компания търси предложения за нови подходи,които напълно да попречат на утаяването на кристалите на солта HEDP в тежконатоварените течни детергентни формулации . HEDP е 1 * Хидрокси Етилиден -1,1,-дифосфонена киселина. Те се интересуват от технологии за придобиване, лицензиране и изследователски договор.

89. 89. 10 ES 27F4 3IJV TO

Андалуски изследователски център е патентовал метод, за синтезиране на калцилит с висока чистота от лесно достъпни прекурсори, каолинит, при меки условия на налягане и температура,което намалява времето и разходите. Калцилитът се използва като прекурсор на левцит, която е основен компонент в порцелан- разтопен до метални и керамични зъбни системи за възстановяване. Също така се използва в приложения в дизелови двигатели .Търсят се индустриални партньори за лицензионно споразумение.

90. 90. 10 IS 81ET 3IML TO

Top of Form

Исландско високо техническо МСП за сондажи има 50 години опит в пробиване при висока и ниска температура . Фирмата разполага с набор от нови хидрологични съоръжения и модерни сондажни уреди, които могат да се прехвърлят бързо от една част на света до друга. Фирмата предлага своите технологии на геотермални фирми и други фирми, извършващи сондажни дейности. Търсят фирми за техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

91. 91. 10 PL 63AZ 3IMG TO

Полска фирма разработи цялостно решение за клетъчно планиране и оптимизация. Разработеното решение включва изчисление и планиране, оптимизация и експлоатация, оценка и обучение и консултации. Решението е свързано с основните мобилни технологии: GSM, UMTS и HSPA, LTE, WiMAX и TETRA. Фирмата търси партньори, заинтересовани от сътрудничество в предлаганите решения. Партньори са търсени за съвместно предприятие и търговско споразумение. Повече подробности ще бъдат обсъдени по време на срещи.

92. 92. 10 ES 28G2 3IMA TO

Испанска обществена изследователска организация и университет са разработили ниско молекулно тегло, невропротективните и холинергичен производни на бис (аралкил) аминокиселини и [6 +5] или 6 (хетеро) ароматни системи. Първите са също антиоксиданти. Ин витро изследвания показват, не токсичност и добро проникване в централната нервна система, което ги прави полезни за лечение на невродегенеративни заболявания, особено на Алцхаймер. Фармацевтичните компании са търсени за разработване и внедряване на тези съединения при предоставяне на патент.

93. 93. 10 PL 62AP 3IKL TR

Полско МСП работещо в областта на стоманобетонни конструкции, използвани главно в канализационни системи (включително кладенци) търси специалист, технологична линия с цифрово-програмно управление за производство на индивидуални монолитни основи на кладенец.Компанията се интересува от закупуването и прилагането на технологии, като предлага предоставянето на техническа помощ.

94. 94. 10 BE 0427 3IL2 TO

Фламандско МСП е разработило новаторска технология за предпазни подпори. Подпората поема силите на удара чрез постепенно намаляване на скоростта и страничните отклонения. Технологията може да се прилага за защита на обекти и лица в индустриалните среди, както и пътната инфраструктура: вързала, пътни знаци,предпазни парапети, предпазни огради. Предприемачът търси индустриални партньори, за (съ) разработване на нови приложения и насочване към нови пазари.

95. 95. 10 NO 79EL 3IFX TR

Норвежка компания, която разработва технологии за геотермална енергия търси тръбните стени или изолационен материал с много ниска топлопроводимост. Вода с температура до 300? C ще се влее в тръбата. Коефициентът на топлинен трансфер на тръбна стена трябва да бъде нисък, колкото 1.0 W/m2K.Те търсят компании, които могат да доставят изолационен материал и / или тръби концепции, които да отговорят на техните нужди.

96. 96. 10 NO 79EL 3ILF TR

Норвежка компания, която разработва технологии за геотермална енергия търси тръбните стени или изолационен материал с много ниска топлопроводимост. Вода с температура до 300 C ще тече в тръбата.Свързващите точки между тръбите вероятно ще причинят точки на топлинно изтичане. Ето защо норвежката фирма търси фирми, които да осигурят решения за ниско температурно изтичане на тръбни връзки или съединения.

97. 97. 10 PL 63AZ 3IKM TO

Полска фирма разработи нови електрически средно температурни инфрачервени радиатори за електрически отоплителни системи. Радиаторите могат да бъдат произведени в различни размери и форми за индустрията и сектора на услугите и използването им може да допринесе за още 30% от икономиите на енергия за отопление за една година. Фирмата търси партньори, заинтересовани от сътрудничество в предлаганите технологии. Подробности за сътрудничеството ще бъдат обсъдени по време на по-нататъшни контакти и преговори.

98. 98. 10 IS 81ET 3IMD TO

Исландско МСП е разработило сложни инфраструктурни решения, включително производство на място на водород за превозни средства, фокусирайки се върху малки зареждания с гориво. Тези Водородни и азотни газови генератори на място, може да се използват в лабораторията и индустриалния пазар на газ, както и във водородни системи за демонстрация на пазара. Фирмата търси партньори, заинтересовани от съвместното предприятие и търговско споразумение с техническа помощ.

99. 99. 10 IL 80ER 3IM2 TR

Израелска международна компания, специализирана в гъвкави опаковки търси нова технология (процес / продукт) в областта на гъвкавите опаковки. 1. Всяка концепция / идея / развитие / производствен процес / готов продукт за сътрудничество е добре дошло за общо разглеждане. 2. Ще бъде добре прието сътрудничество с производителите на автоматични машини за пълнене за разработване на нови концепции за опаковката .

100. 100. 10 RB 1B1M 3IM4 TR

Сръбската ИКТ компания търси партньори в сектора на промишлеността, заинтересовани в съвместно по-нататъшното развитие на системата за автоматизация на промишлеността. Детайлите по сътрудничеството обхващат доставката на технология от партньорската страна, и, от друга страна, компанията ще предоставя ноу-хау за дизайна и развитието на състоянието на съвременния надзор и контрол на базата на ИКТ и предлагане на усъвършенствана система на пазара.

101. 101. 10 PL 64BJ 3IKH TR

Полска фирма от селскостопанския отрасъл търси устройство за опаковане на тревни семена , растения и земеделски хранителни артикули * във фолиева опаковката PE до 1 кг тегло. Машината трябва да отговаря на изискванията за иновативни технологични решения, адаптирани към специфичните нужди на дозиране и опаковка. Съоръжението трябва да бъде достъпно на пазара.

102. 102. 10 PL 64BJ 3IKI TR

Полска строителна компания от строителния бранш търси устройство, което да изравни тялото на мотора на колата. Той е незаменим при процеса на разглобяване на леки автомобили, в сградите за демонтаж на превозните средства. Съоръжението трябва да бъде достъпно на пазара.

103. 103. 10 GB 46P4 3ILV TO

Шотландско МСП е разработило система за управление на вливането в реално време за пациента и електронно софтуер решение за бяла дъска за използване в болниците за активно лечение. Системата се използва в момента в няколко обекта в UK.Компанията се интересува от лицензно и техническо сътрудничество и търговски споразумения със здравните организации, които искат да се подобри производителността и грижите за пациентите, както и съответните ИТ партньори / системни интегратори.

104. 104. 10 NO 79EN 3IJL TR

Норвежка компания търси партньор, който може да предложи или да развие биоразградими саксии за цветя, използвани в автоматизираното производство на зелена къща. Саксиите трябва да са направени от остатъчни вещества от местното горско или селско стопанство и не от материали, които могат да бъдат от полза за консумация от човека.

105. 105. 10 RB 1B1N 3GM3 TO

Малка Сръбската компания разработи устройство за пречистване на питейна вода и промишлени отпадъчни води. Предимствата над конвенционалните устройства включват използването на електрохимична енергия за извършване на процеса на пречистване на вода, вместо необходимия химикали, изискват по-малко пространство и средният разход е 1 kWh/m3 на пречистена вода. Фирмата търси промишлени партньори, заинтересовани от по-нататъшно развитие и компании, заитересовани в промишлен франчайз.

106. 106. 10 HR 89GO 3I0X TR

Хърватско МСП се интересува от производството на различни части от системите за вятърна енергия, изработени от композитни материали, особено за вятърни турбини, ножове и кабини. МСП има голям опит в проектирането и производството на съвременни материали с композитни структури . Освен това те разполагат с достатъчно съоръжения, човешки и технически ресурси. Регионът има голям потенциал за използване на вятърната енергия. Фирмата търси партньор с опит за евентуално техническо сътрудничество и споразумение за производство.

107. 107. 10 IT 54V7 3IN9 TR

Италиански изследователски институт развива изследователски проект в рамките на РП7 * Изследване за ползата от МСП. Проектът се състои в разработването на прости, евтини и лесни за употреба диагностичен комплект за ранно откриване на бактерии - замърсители в млякото. Спорите на бактериите, които могат да присъстват в суровото мляко, могат да повлияят на качеството на сиренето със значителна загуба на продукта. Изследователският екип търси европейски индустриални партньори за разработване и изпитване на диагностичния комплект.Оригинален текст на английски:

Information and promotional clips are displayed on remote screens, audio players and, using the Bluetooth technology, on mobile devices.Предложете по-добър превод


Оригинален текст на английски:

Information and promotional clips are displayed on remote screens, audio players and, using the Bluetooth technology, on mobile devices.Предложете по-добър превод


За контакт:
Елена Бояджиева
Европейски Информационен и Иновационен Център

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

ул.Самара № 7

Tel.: 032 908999, 908998, 908980


e-mail: eic@pcci.bg,

www.pcci.bg

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission.


ФОРМУЛЯР ЗА ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС
Код на интересуващата ви оферта:
Номер на бюлетин:
Наименование на фирмата/организацията:
Адрес за кореспонденция:
Предмет на дейност:
Лице за контакт:
Длъжност:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Интернет страница:
Брой работници/служители:
Година на създаване:
Причина за Вашия интерес към съответната оферта:
Отговаряте ли на профила на търсения партньор? Очертайте какво можете да предложите:
Въпроси, които бихте искали да зададете на фирмата, подала профила:
За първи път ли ползвате услугите на мрежата Enterprise Europe Network?:Дата: ........................


Моля, изпратете формуляра на Европейски Информационен и Иновационен Център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив /Enterprise Europe Network/:

e-mail: eic@pcci.bg, факс: 032 908983, 908999
с. 1

скачать файл